Środki ostrożności przy postępowaniu Ge Amersham Typhoon

Aby zapewnić bezpieczeństwo w trakcie pracy z systemem Amersham Typhoon, należy przestrzegać ściśle określonych środków ostrożności. Przede wszystkim należy zachować ostrożność podczas pracy z systemem, aby uniknąć uszkodzenia lub uszkodzenia systemu. Należy również zawsze zachować bezpieczną odległość od systemu podczas pracy z nim i zapewnić, aby żadne części systemu nie dotykały żadnych innych części. Ponadto, należy upewnić się, że wszystkie wymagane kroki są podejmowane w celu utrzymania systemu w dobrym stanie, włącznie z regularnym czyszczeniem systemu i sprawdzaniem, czy wszystkie części są poprawnie zamontowane.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Ge Amersham Typhoon

Policjanci interweniowali w związku z pogryzieniem dziecka przez psa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 10-latek bawił się na plaży, kiedy to ugryzł go w ucho pies. Chłopiec z poważną raną ucha został przetransportowany do szpitala w Olsztynie.

W środę (27. 07. 2022r. ) kilka minut po godzinie 13:00 policjanci otrzymali informację o pogryzieniu dziecka przez psa. Funkcjonariusze od razu pojechali na miejsce. W trakcie czynności ustalili, że 10-latek bawił się na plaży ze swoimi kolegami. W pewnym momencie z niewyjaśnionej przyczyny pies podbiegł do chłopca i odgryzł mu kawałek ucha. Właścicielka próbowała odciągnąć zwierzę, ale było już za późno. Policjanci ustalili, że kobieta leżała na kocu, a pies znajdował się obok niej. 10-latek z poważną raną ucha został przetransportowany do szpitala w Olsztynie. Właściciel zwierzęcia oświadczył, że pies był szczepiony, a czworonóg jest psem obronnym i prawdopodobnie chłopiec podszedł zbyt blisko kobiety, dlatego zwierzę zaatakowało dziecko. Jednak dokładne okoliczności pogryzienia przez psa będą ustalać policjanci.

Funkcjonariusze apelują o szczególną ostrożność w przypadku kontaktu z czworonogami.

Pamiętajmy!

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Należy pamiętać, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”

W przypadku odpowiedzialności za to wykroczenie nie ma znaczenia czy właściciel psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje bowiem przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego.

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody dziecku czy osoby dorosłej. Często zdarzają się również uszkodzenia rzeczy przez zwierzę. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. Za niedopilnowanie psa, wskutek którego inna osoba została pogryziona lub jej ciało zostało uszkodzone. Zgodnie z art. 156 § 1 za ciężki uszczerbek na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeżeli jednak działanie było nieumyślne, wówczas kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, natomiast jeżeli wskutek pogryzienia nastąpi śmierć człowieka, wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (art. 156 §2 i §3).

Dodatkowo sąd może również orzec nawiązkę na rzecz osoby poszkodowanej.

Kolejną ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestie regulują przepisy kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166:

Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany”

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Policjanci apelują do właścicieli czworonogów o odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami i odpowiednia opiekę nad nimi. W szczególności zwracanie uwagi na właściwe zabezpieczenie kojców, ogrodzeń oraz aktualne szczepienia ochronne.

Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

(jk/kh)

Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.

7. 2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodnościSkładowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.

Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.

Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Brak.

7. 3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

*

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8. 1 Parametry dotyczące kontroli

Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane podkątem warunków miejsca pracy.

Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy. 2 Kontrola narażenia

Osobiste wyposażenie ochronne:

Ogólne środki ochrony i higieny: Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.

Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.

Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

Velg hanskematerialet vurderer penetrasjon tid, rate av diffusjon og fornedrelse.

Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikacje dyrektywy UE 89/686/EWG i normy EN 374 pochodziod niego.

Materiał, z którego wykonane są rękawice

Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia sięod producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, toodporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być onasprawdzona przed zastosowaniem.

Ochrona oczu: Używać urządzenia do ochrony oczu, przetestowany i zatwierdzony pod rząd normy EN 166(EU).

*

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. 1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznychOgólne dane

Wygląd:

Forma: Płynny

Kolor: Bezbarwny

Zapach: Nie jest okreólony

(ciąg dalszy na stronie 4) PL

(ciąg dalszy od strony 3)

Próg zapachu: Nieokreślone.

Wartość pH w 20 °C: 7

Zmiana stanu

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie jest określony.

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: 100 °C

Temperatura zapłonu: Nie ma zastosowania.

Palność (ciała stałego, gazu): Nie ma zastosowania.

Temperatura rozkładu: Nieokreślone.

Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny.

Właściwości wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.

Granice niebezpieczeństwa wybuchu:

Dolna: Nieokreślone.

Górna: Nieokreślone.

Prężność par: Nieokreślone.

Gęstość: Nie jest określony.

Gęstość względna Nieokreślone.

Gęstość par Nieokreślone.

Szybkość parowania Nieokreślone.

Rozpuszczalność w/ mieszalność z

Woda: W pełni mieszalny.

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nieokreślone.

Lepkość:

Dynamiczna: Nieokreślone.

Kinetyczna: Nieokreślone.

Woda: 95, 0%

9. 2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

*

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10. 1 Reaktywność Brak dostępnych dalszych istotnych danych10. 2 Stabilność chemiczna

Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10. 3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane. 4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych10. 5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

10. 6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11. 1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: Brak danychPierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:

Działanie żrące/drażniące na skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

(ciąg dalszy na stronie 5)

(ciąg dalszy od strony 4)

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazoweW oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

*

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12. 2 Trwałość i zdolność do rozkładuNiedostępne

Brak dostępnych dalszych istotnych danych12. 3 Zdolność do bioakumulacji

Nie znana

12. 4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danychSkutki ekotoksyczne:

Uwaga: Niedostępne

12. 5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvBPBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

12. 6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

*

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13. 1 Metody unieszkodliwiania odpadówZalecenie:

Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrzsekcja 7: Obsługa i magazynowanie oraz rozdział 8: Kontrola ekspozycji i środki ochrony indywidualnej ododatkowe informacje obchodzenia się i ochrony pracowników.

Numer klucza odpadów:

According to the European Waste Catalogue, Waste Codes are not product specific, but application specific.

Waste codes should be assigned by the user based on the application for which the product was used.

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.

*

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14. 1 Numer UN Nie jest niebezpieczny dla transportu

ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14. 2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Żaden

(ciąg dalszy na stronie 6)

(ciąg dalszy od strony 5)

14. 3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie ŻadenADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14. 4 Grupa pakowania Żaden

ADR, IMDG, IATA brak

14. 5 Zagrożenia dla środowiska:

Zanieczyszczenia morskie: Nie

14. 6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie ma zastosowania.

14. 7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie ma zastosowania.

UN "Model Regulation": brak

*

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. 1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji imieszaniny

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje się na liście

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcieelektrycznym i elektronicznym - Załącznik II

żaden ze składników nie znajduje się na liścieKlasyfikacja według VbF: brak

Klasa zagrożenia wód: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.

15. 2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwościprodukcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

Odnośne zwroty

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Wydział sporządzający wykaz danych:

Promega CorporationChemical Regulatory Affairs2800 Woods Hollow RoadMadison, WI 53711U. S. A.

Skróty i akronimy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning theInternational Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the InternationalCarriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous GoodsIATA: International Air Transport Association

(ciąg dalszy od strony 6)GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical SubstancesELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and ToxicvPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2

STOT SE 3: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) – Kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

PL

Karta charakterystyki

Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 28. 07. 2020 Numer wersji 2. 0 Aktualizacja: 20. 2020

*

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Proteinase K Solution, 20mg/mlNumer artykułu: MC500

1. 2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneBrak dostępnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne1. 3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca:

1-608-274-43301-800-356-9526

SDS author: chemicalregulatory@promega. comKomórka udzielająca informacji:

SDS autor: Regulatory. Affairs@promega. comPromega Corporation

2800 Woods Hollow Road1. 4 Numer telefonu alarmowego:

Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pożar, narażenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia inocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-9300Outside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebrać zaproszeniazakwalifikowany).

*

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2. 1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS08 zagrożenie dla zdrowia

Resp. Sens. 1 H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwiewdychania.

2. 2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

(ciąg dalszy od strony 1)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

GHS08

Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:

Proteinase, Tritirachium album serineZwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P284 [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony drógoddechowych.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieśćposzkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P342+P311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się zOŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /międzynarodowymi. 3 Inne zagrożenia

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

*

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3. 2 Charakterystyka chemiczna: MieszaninyOpis:

Produkt jest mieszanką z substancji niebezpiecznych wymienionych poniżej wraz z niepublicznego bezpiecznymisubstancji.

Składniki niebezpieczne:

56-81-5 glycerol

substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego dopuszczalnegostężenia w środowisku pracy

25-50%

39450-01-6 Proteinase, Tritirachium album serine

Resp. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

1-5%

Wskazówki dodatkowe: Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

*

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4. 1 Opis środków pierwszej pomocy

Sygn. akt II. Ka 64/21

UZASADNIENIE

J. B. został obwiniony o to, że w okresie od 15 lipca 2020r. do 09 września 2020r., w m. Ś. , gm. B. , nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu stada bydła, tj. o czyn z art. 77 kw.

Sąd Rejonowy w Olecku wyrokiem z dnia 21. 01. 2021r. w sprawie II. W 736/20 uznał obwinionego J. za winnego popełnienia zarzucanego mu wykroczenia, które zakwalifikował z art. 77 § 1 kw i na tej podstawie skazał go, zaś na podstawie art. 77 § 1 kw w zw. z art. 24 § 1 i 3 kw wymierzył mu karę grzywny w wysokości 400, 00 złotych oraz zwolnił obwinionego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Apelację od wyroku wywiódł obrońca obwinionego adwokat P. C. zaskarżając wyrok Sądu Rejonowego w Olecku w całości.

Wyrokowi zarzucił:

1.błąd w ustaleniach taktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia mający istotny wpływ na jego treść polegający na błędnym przyjęciu, iż obwiniony swoim działaniem wypełnił wszystkie znamiona zarzuconego mu wykroczenia, w tym, iż nie zachował zwykłych lub nakazanych środków ostrożności, podczas gdy właściwe ustalenie stanu faktycznego przedmiotowej sprawy wskazuje, iż J. zachował te środki ostrożności, które są również zwyczajowo przyjęte w środowisku wiejskim, tj. zabezpieczył pastuchem i ogrodzeniem swoje krowy na pastwisku i nie przyczynił się w jakikolwiek świadomy sposób do ich uwolnienia,

2.błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia mający istotny wpływ na jego treść, polegający na błędnym przyjęciu czasookresu w którym obwiniony J. miał rzekomo dopuścić się przypisanego mu wykroczenia, podczas gdy materiał dowodowy nie potwierdza czasookresu przyjętego przez sąd, a co najwyżej może stanowić o jednym zdarzeniu w jednym dniu,

3.rażącą niewspółmierność kary grzywny orzeczonej wobec J. polegającą na jej zbyt wysokim wymierzeniu, bez należytego uwzględnienia okoliczności przedmiotowej sprawy odnoszących się na korzyść obwinionego, jak i innych czynników odnoszących się do samego obwinionego, w tym bez uwzględnienia znikomego stopnia społecznej szkodliwości zaistniałego czynu oraz braku umyślności i złośliwości w działaniu obwinionego, co sprawia że wymierzona kara nie spełnia swoich celów i nie czyni zadość odczuciu sprawiedliwości będąc rażąco wysoką.

Mając na uwadze powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez: uniewinnienie J. , względnie przy uznaniu obwinionego za winnego - dokonanie zmiany opisu czynu poprzez przyjęcie, iż w dniu 09. 09. 2020r nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu stada bydła i na zasadzie art. 39 § 1 kw odstąpienie od wymierzenia w/w kary. W przypadku uwzględnienia apelacji wniósł o przyznanie J. zwrotu kosztów obrony za postępowanie przed Sądem I i II instancji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja obrońcy obwinionego okazała się zasadna jedynie częściowo, tj. w zakresie w jakim Sąd Okręgowy zmienił czasookres zarzucanego czynu obwinionemu a w ślad za tym zmniejszył mu orzeczoną karę grzywny.

Sąd Rejonowy ocenił właściwie zebrany w sprawie materiał dowodowy, co skutkowało wydaniem słusznego orzeczenia w zakresie sprawstwa i winy obwinionego co do zarzucanego mu czynu z art. 77 § 1 kw. Ocena materiału dowodowego zaprezentowana w pisemnych motywach wyroku Sądu I instancji korzysta w pełni z ochrony przewidzianej w art. 7 kpk i nie została dokonana wbrew regułom wskazanym w tym przepisie.

Błędne zatem są twierdzenia obrońcy, który wywodzi, że J. zachował środki ostrożności, które są zwyczajowo przyjęte w środowisku wiejskim zabezpieczając pastuchem i ogrodzeniem swoje bydło i nie przyczynił się swoim zachowaniem do ich uwolnienia. Dokumentacja fotograficzna dowodzi, że pastwisko obwinionego, na którym pasły się krowy nie jest w sposób prawidłowy zabezpieczone – na zdjęciach można zauważyć podstarzałe słupki, które z pewnością nie stanowią większej przeszkody do pokonania dla zwierząt gospodarskich. Tym bardziej, że według zeznań pokrzywdzonej zwierzęta notorycznie opuszczały swoje pastwisko przechodząc na jej grunt i nie rzadko niszcząc uprawy.

Czynnością sprawczą określoną w art. 77 § 1 kw jest niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Przez trzymanie zwierzęcia należy rozumieć sytuację, w której sprawca jest w posiadaniu, władztwie nad zwierzęciem. Przez trzymanie należy zatem rozumieć każde fizyczne władztwo nad zwierzęciem, niezależnie od tytułu prawnego (…). Czynność wykonawcza została zatem określona jako zaniechanie. Natomiast pojęcie środków ostrożności obejmuje wszelkie środki, których podejmowanie zapewnia bezpieczne trzymanie zwierzęcia wynikające z zasad wiedzy ogólnej, doświadczenia życiowego, zwyczaju i rozsądku. Są one powszechnie przyjęte przy trzymaniu zwierząt w ogóle (komentarz do art. 77 § 1 kw pod red. Daniluka 2019, wyd. 2/Kulik).

Obwiniony w związku z powtarzającą się sytuacją wychodzenia bydła z jego pastwiska winien był podjąć kroki, które zapobiegłyby podobnym sytuacjom w przyszłości, czego jednakże nie uczynił, a co skutkowało złożeniem przez pokrzywdzoną zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia. Skoro bowiem dotychczasowy sposób zabezpieczenia pastwiska przed wychodzeniem zwierząt był niewystarczający – winien on był pomyśleć o bardziej skutecznym sposobie zabezpieczenia pastwiska, bądź wzmocnienia dotychczasowego.

Sąd podzielił apelację obrońcy obwinionego częściowo w zakresie przyjęcia innego czasookresu niezachowania przez J. zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Oskarżyciel publiczny we wniosku o ukaranie przyjął w ślad za zeznaniami pokrzywdzonej, że bydło obwinionego wychodziło z pastwiska J. w okresie od 15. 07. 2020r. do 09. wchodząc na grunt B. H. . Sąd Odwoławczy uznając, iż początkowy okres wskazywany we wniosku o ukaranie nie został należycie wykazany dowodami przyjął na korzyść obwinionego krótszy czas, tj. w okresie od 04 sierpnia 2020r. do 09 września 2020r. Sąd przyjął początkową datę 04 sierpnia 2021r. mając na uwadze przede wszystkim, iż na tę datę wskazywała sama pokrzywdzona dopytywana przez Sądem Okręgowym, nadto z tego dnia pochodziła pierwsza dokumentacja fotograficzna dokumentująca wychodzenie zwierząt poza pastwisko J.

Biorąc pod uwagę podniesione powyżej okoliczności oraz argumenty przytoczone przez obrońcę obwinionego Sąd Okręgowy częściowo uwzględnił apelację. Kierując się dyspozycją art. 437 § 2 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Olecku w ten sposób, że w punkcie I ustalił, iż przypisany obwinionemu czyn został popełniony w okresie od 04. 08. Z powołanych wyżej względów, tj. skrócenia czasookresu niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu stada bydła przez obwinionego Sąd postanowił także zmniejszyć J. wymierzoną przez Sąd Rejonowy w Olecku karę grzywny z 400, 00 złotych do 200, 00 złotych. W żadnym razie, wbrew twierdzeniom obrońcy, kara 400 złotych grzywny nie nosi znamion rażąco wysokiej i nie ten argument był powodem jej obniżenia, a przyjęcie przez Sąd Okręgowy krótszego okresu nienależytego sprawowania pieczy nad zwierzętami.

Sąd Okręgowy zwolnił obwinionego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze - orzeczenie w tym zakresie oparł o art. 121 kpw w zw. 624;art. 624 § 1)">art. 624 § 1 kpk.

Sędzia Ryszard Filipow

Środki ostrożności przy postępowaniu Ge Amersham Typhoon

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Ge Amersham Typhoon

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Ge Amersham Typhoon