Działanie Uwaga Epson Be 825hv

Epson Be 825hv to kontroler, który umożliwia użytkownikom sterowanie procesami w systemie. Umożliwia to kontrolę napięcia i prądu oraz wykrywanie i korygowanie nieprawidłowego działania. Kontroler wyposażony jest w wiele funkcji i narzędzi, dzięki którym można monitorować i zarządzać systemem. Pozwala to na optymalizację działania systemu i jego wydajności poprzez wykrywanie i korygowanie nieprawidłowych warunków. Kontroler Epson Be 825hv umożliwia także wykrywanie różnych zagrożeń i umożliwia zdalne zarządzanie z poziomu sieci. Jest to inteligentne narzędzie, które zapewnia zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo systemu.

Ostatnia aktualizacja: Działanie Uwaga Epson Be 825hv

W niniejszej sekcji opisano ręczną konfigurację elementów drukarki, takich jak drukarka, skaner i gniazda kart pamięci, z drugiego lub dodatkowego komputera w sieci prywatnej użytkownika.

Uwaga:

Należy najpierw zainstalować sterowniki drukarki i skanera.

Konfigurowanie portu drukarki

Używanie programu EpsonNet Print (dla systemu Windows)

Za pomocą programu EpsonNet Print można wyszukać urządzenie znajdujące się w tym samym segmencie lub poza routerem. Program EpsonNet Print automatycznie używa adresu IP drukarki w przypadku jego zmiany przez funkcję DHCP serwera lub routera. Program EpsonNet Print jest instalowany wraz z innym oprogramowaniem do komunikacji sieciowej.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby dodać port za pomocą kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).

Należy najpierw zainstalować oprogramowanie Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson). Włóż płytę z oprogramowaniem do napędu CD-ROM/DVD komputera, a następnie zainstaluj aplikację Epson Network Utilities (Narzędzia sieciowe firmy Epson).

Po przypisaniu portu drukarki w środowisku DHCP za pomocą programu EpsonNet Print, jako ustawienie adresu IP można wybrać opcję Auto, ponieważ drukarka zostanie automatycznie zidentyfikowana przez komputer.

Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci i że protokół TCP/IP jest prawidłowo skonfigurowany.

Interfejs sieciowy musi mieć przydzielony prawidłowy adres IP.

Program EpsonNet Print nie działa w środowisku IPv6.

System Windows 7: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę).

System Windows Vista: Kliknij menu Start, wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania), a następnie opcję Printer (Drukarka) z kategorii Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk). Wybierz drukarkę, a następnie kliknij opcję Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodawanie drukarki).

System Windows XP: Kliknij menu Start, a następnie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W opcji Printer Tasks (Zadania drukarki) kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Kliknij przycisk Next (Dalej).

System Windows 7/Vista: kliknij Add a local printer (Dodaj drukarkę lokalną). Wybierz przycisk opcji Create a new port (Utwórz nowy port), a następnie wybierz opcję EpsonNet Print Port (Port programu EpsonNet Print) z listy.

System Windows XP: Kliknij opcję Local printer attached to this computer (Drukarka lokalna podłączona do tego komputera), usuń zaznaczenie pola wyboru Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli zostanie wyświetlony alert Zapory, kliknij przycisk Unblock (Odblokuj), a następnie kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_3. gif"/>

Wybierz urządzenie z listy Printer Model (Model drukarki), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli urządzenia docelowego nie ma na liście, kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia przy użyciu nowych parametrów.

Każda kolumna może być sortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, poprzez kliknięcie nagłówka kolumny. Jednak opcja Manual Setting (Ustawienie ręczne) jest zawsze wyświetlana na górze listy, niezależnie od sortowania.

Aby wyszukać urządzenia w innych segmentach, kliknij przycisk N/W Settings (Ustawienia sieciowe). Zaznacz pole wyboru Specific Network Segments (Szczególne segmenty sieci), a następnie wprowadź adres sieciowy i maskę podsieci segmentu, który ma być przeszukiwany. Następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Można również określić opcję Time Before Declaring Communication Error (Czas do zgłoszenia błędu komunikacji). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_4. gif"/>

Sprawdź informacje dotyczące portu urządzenia, który ma być skonfigurowany, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Używanie protokołu Bonjour (dla komputerów Macintosh)

Wybierz opcję System Preferences (Preferencje systemowe) z menu Apple.

Kliknij ikonę Print & Fax (Drukarka i faks).

Kliknij opcję + poniżej listy Printers (Drukarki).

Wybierz nazwę drukarki, która ma zostać podłączona. com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_5. gif"/>

Gdy nazwa drukarki zostanie wyświetlona w polu Name (Nazwa), kliknij przycisk Add (Dodaj). com/onlineguides/pl/sx235_nwg/html/files/step_6. gif"/>

Upewnij się, że drukarka znajduje się na liście Printers (Drukarki).

Podłączanie skanera

Ustaw połączenie EPSON Scan i sprawdź wydajność.

Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

System Windows: Kliknij przycisk Start (lub start), wybierz kolejno opcje Programs (Programy) (lub All Programs (Wszystkie programy)), EPSON, EPSON Scan, a następnie opcję EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).
W systemie Macintosh: kliknij dwukrotnie Macintosh HD, Applications (Programy), Epson Software, a następnie EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan).

Jeśli skaner znajduje się na liście, ale nie można go wybrać od razu po wyświetleniu ekranu EPSON Scan Settings (Ustawienia programu EPSON Scan), należy zaczekać na zakończenie wyszukiwania.

System Windows 7/Vista: Kliknij opcję Allow (Zezwalaj) w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika).

Sprawdź, czy skaner został wybrany, wybierz Network (Sieciowe), a następnie kliknij Add (Dodaj).

Wprowadź Scanner Name (Nazwa skanera) i poczekaj na zakończenie wyszukiwania.

Wybierz adres IP skanera, a następnie kliknij OK.

Jeśli adres nie zostanie wyświetlony, sprawdź połączenie i kliknij Retry (Spróbuj ponownie) lub kliknij Enter address (Wprowadź adres) i wpisz bezpośrednio adres IP. Bezpośrednie wprowadzenie adresu IP wyłącza funkcję śledzenia adresu IP.

Wybierz skaner i kliknij Test (Testuj).

Sprawdź, czy pojawił się komunikat The connection test was successful (Test połączenia ukończony. ) i czy wyświetlona jest nazwa skanera, a następnie kliknij OK.

Konfigurowanie sieciowego gniazda kart pamięci lub urządzenia pamięci masowej USB

W niniejszej sekcji opisano, jak za pomocą panelu sterowania drukarki skonfigurować ustawienia dostępu sieciowego do gniazd kart pamięci drukarki lub podłączonych do niej urządzeń pamięci masowej USB.

Ta cecha nie jest dostępna dla wszystkich drukarek lub może być wyłączona.

Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Ustawianie sieci w czasie trwania dostępu do karty pamięci może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji.

Wybierz opcję File Sharing Setup (Konfig. udost. plik. ) (File Sharing (Udostępn. plików) w przypadku prostych paneli LCD).

Wybierz opcję USB lub Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (USB lub Network (Sieć) w przypadku dotykowych paneli LCD, Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) lub Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD).

Jeśli jako ustawienie współdzielenia plików wybrano opcję Wi-Fi/Network (Wi-Fi/sieć) (Write access from Wi-Fi/Network (Dostęp do zapisu dla Wi-Fi/sieci) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych za pomocą gniazda USB. Jeśli wybrano opcję USB (Write access from USB (Dostęp do zapisu dla USB) w przypadku prostych paneli LCD), nie można zapisywać danych na karcie pamięci z poziomu komputerów podłączonych do sieci.

Jeśli do drukarki włożono kartę pamięci, może wyświetlić się komunikat ostrzegawczy. Jeśli taki komunikat się wyświetli, sprawdź jego treść i kliknij OK.

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla systemu Windows)

Mapuj gniazdo kart pamięci drukarki lub urządzenie pamięci masowej USB jako dysk sieciowy.

Windows 7/Vista: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje All Programs (Wszystkie programy), Accessories (Akcesoria) i Run (Uruchom).

Windows XP: kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Run (Uruchom).

Wprowadź nazwę hosta drukarki w oknie Open (Otwórz), a następnie kliknij przycisk OK.

Format wprowadzania: \\(the printer’s host name)\

W wyświetlonym oknie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB), a następnie kliknij opcję Map Network Drive (Mapuj dysk sieciowy).

MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) to domyślna fabryczna nazwa udziału.

Wybierz literę dysku z listy Drive (Dysk).

Aby móc używać dysku sieciowego po każdym uruchomieniu komputera, zaznacz pole wyboru Reconnect at logon (Połącz ponownie przy logowaniu).

Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Zmapowany napęd sieciowy zostanie wyświetlony w oknie Computer (Komputer) (lub My Computer (Mój komputer)).

Konfigurowanie dysku sieciowego (dla komputerów Macintosh)

System Mac OS X 10. 4

Otwórz Finder.

Kliknij Network (Sieć) pod paskiem Sidebar (paskiem bocznym).

Wybierz nazwę swojej drukarki, a następnie kliknij Connect (Połącz).

Na ekranie certyfikacji kliknij OK.

Ikona MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) jest wyświetlana na pulpicie.

System Mac OS X 10. 5/10. 6

Kliknij nazwę swojej drukarki w sekcji SHARED (WSPÓŁDZIELONE) na pasku Sidebar (pasku bocznym).

Kliknij dwukrotnie ikonę MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB).

Do podłączenia gniazda karty sieciowej można również wykorzystać procedurę opisaną poniżej.

Wybierz opcję Connect to Server (Połącz z serwerem) z menu Go (Idź).

Wprowadź następujący tekst w polu Server Address (Adres serwera).
cifs://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
smb://xxxxxxx/MEMORYCARD (lub smb://xxxxxxx/USBSTORAGE)
(gdzie xxxxxxx to nazwa drukarki w sieci)

Kliknij przycisk Connect (Połącz).

Jeśli wymagana jest nazwa użytkownika i hasło, wprowadź nazwę użytkownika i hasło ustawione dla komputera.

Mac OS X 10. 4: na pulpicie pojawi się ikona napędu sieciowego dla podłączonej karty pamięci. 6: nazwa drukarki i folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawią się w kategorii SHARED (WSPÓŁDZIELONE)na pasku Sidebar (pasku bocznym).

W przypadku systemów Mac OS X 10. 6 miejsce, w którym wyświetlany jest folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) zależy od ustawień programu Finder. Folder MEMORYCARD (KARTA PAMIĘCI) lub USBSTORAGE (PAMIĘĆ USB) pojawia się w lokalizacji ustawionej dla opcji Connected Servers (Podłączone serwery) w menu Finder - Preferences (Preferencje).

Uwagi dotyczące wymiany pojemników z tuszem

Przed rozpoczęciem wymiany pojemników z tuszem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi w tej sekcji.

  • Ta drukarka wykorzystuje pojemniki z tuszem wyposażone w układ scalony, który monitoruje ilość tuszu w każdym pojemniku. Pojemniki nadają się do użycia nawet po wyjęciu i ponownym włożeniu. Jednak za każdym razem, gdy pojemnik z tuszem jest wkładany do drukarki, niewielka ilość tuszu jest zużywana na automatycznie przeprowadzany test niezawodności drukarki.
Jeśli konieczne jest czasowe wyjęcie pojemnika z tuszem, należy upewnić się, że obszar dostarczania tuszu został zabezpieczony przed kurzem i brudem. Pojemnik z tuszem należy przechowywać w tych samych warunkach co drukarkę. Pojemniki z tuszem należy przechowywać tak, aby etykieta określająca kolor pojemnika z tuszem była skierowana w górę. Nie należy przechowywać pojemników z tuszem spodnią stroną skierowaną do góry. Zawór w porcie dostarczania tuszu gromadzi nadmiar tuszu, który mógłby wyciec. Zaleca się jednak ostrożne postępowanie z pojemnikiem. Nie należy dotykać portu dostarczania tuszu ani otaczającego go obszaru. Tusz jest zużywany podczas następujących operacji: czyszczenie głowic drukujących, cykl samoczyszczenia wykonywany po włączeniu drukarki oraz napełnianie głowicy tuszem po zainstalowaniu pojemnika z tuszem. Aby zapewnić maksymalną wydajność tuszu, nie należy wyjmować podajnika z tuszem do momentu wymiany go na inny. Pojemniki, w których jest niewiele tuszu, nie mogą być używane po ponownym włożeniu. Nie należy ponownie napełniać pojemników z tuszem. Użycie produktów firmy innej niż Epson może być przyczyną uszkodzeń, które nie są objęte gwarancją firmy Epson i w pewnych warunkach może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki. Pojemniki z tuszem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie powinny dostawać pojemników z tuszem do zabawy, a zwłaszcza brać ich zawartości do ust. Dotykając zużytych pojemników z tuszem, należy zachować ostrożność, ponieważ wokół portu dostarczania tuszu może znajdować się niewielka ilość tuszu. Jeśli tusz dostanie się na skórę, należy go dokładnie zmyć mydłem i spłukać wodą. Jeśli tusz dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. Jeżeli po przemyciu oczu występują dolegliwości lub problemy z widzeniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Firma Epson zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem firmy Epson. Użycie nieoryginalnego tuszu może być przyczyną uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją firmy Epson i w pewnych warunkach może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki. Firma Epson nie gwarantuje jakości lub niezawodności nieoryginalnego tuszu. Stan pojemnika z tuszem nie będzie wyświetlany po zainstalowaniu nieoryginalnych pojemników. Do momentu uzyskania nowych pojemników z tuszem stare pojemniki należy pozostawić zainstalowane w drukarce; w przeciwnym razie tusz pozostały w dyszach głowicy drukującej może wyschnąć. Jeśli jeden z pojemników z tuszem jest pusty, nie można kontynuować drukowania, nawet jeśli inne pojemniki nadal zawierają tusz. Przed rozpoczęciem drukowania należy wymienić pusty pojemnik.

Ostrzeżenie:

Po włożeniu ręki do wnętrza drukarki nie wolno dotykać przycisków na panelu sterowania.

Uwaga:

Ilustracje w tym rozdziale obrazują model BX625FWD/SX620FW/960FWD/WorkForce 630/WorkForce 633.

Usuwanie zakleszczonego papieru z drukarki - Zakleszczenie papieru -

Anuluj zadanie drukowania.

Podnieś moduł skanera.

Wyjmij papier ze środka urządzenia, w tym pourywane kawałki. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580016u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_4. gif"/>

Zamknij moduł skanera. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier, jeśli znajduje się on blisko podajnika arkuszy. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580017u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_5. gif"/>

Zamknij tacę wyjściową.

Odwróć drukarkę. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580018u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_7. gif"/>

Wyciągnij tylną część urządzenia. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580019u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_8. gif"/>

Ostrożnie wyjmij zacięty papier. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580020u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_9. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580102u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_10. gif"/>

Otwórz tylną część urządzenia. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580021u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_11. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580022u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_12. gif"/>

Ponownie dołącz tylną część urządzenia. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580023u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_13. gif"/>

Wciśnij przycisk  Start, aby wyczyścić komunikat.

Jeśli komunikat o błędzie nie zniknie, wykonaj następujące czynności. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_14. gif"/>

Wyciągnij podajnik kasetowy. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580024u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_15. gif"/>

Wyjmij zakleszczony papier z podajnika kasetowego. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580025u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_16. gif"/>

Wyrównaj krawędzie papieru. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580026u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_17. gif"/>

Ostrożnie wyjmij papier zakleszczony wewnątrz drukarki. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580027u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_18. gif"/>

Ułóż podajnik kasetowy poziomo, a następnie ostrożnie i powoli umieść go w drukarce. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580100u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_19. gif"/>

Wyłącz drukarkę i wyjmij przewód zasilania z drukarki i gniazda elektrycznego. Odłącz od drukarki wszystkie pozostałe kable. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_21. gif"/>

Wyciągnij podajnik kasetowy i ostrożnie ustaw drukarkę na jej prawym boku. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580028u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_22. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580029u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_23. gif"/>

Ustaw drukarkę w normalnym położeniu. Ułóż podajnik kasetowy poziomo, a następnie ostrożnie i powoli umieść go w drukarce. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/files/step_24. gif"/>

Podłącz przewód zasilający do drukarki i do gniazdka elektrycznego. Podłącz do drukarki wszystkie pozostałe kable.

Usuwanie zakleszczonego papieru z wnętrza drukarki - Błąd podstawowy -

Zamknij moduł skanera.

Usuwanie zakleszczonego papieru z podajnika automatycznego podajnika dokumentów (ADF)

Ten rozdział dotyczy tylko modelu BX625FWD/SX620FW/960FWD/WorkForce 630/WorkForce 633.

Wyjmij stos arkuszy z podpórki papieru automatycznego podajnika dokumentów ADF.

Otwórz pokrywę podajnika ADF. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580031u. gif"/>

Przestroga:

Pamiętaj, aby otworzyć pokrywę podajnika ADF przed usunięciem zaciętego papieru. Jeśli pokrywa nie będzie otwarta, drukarka może zostać uszkodzona. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580032u. gif"/>

Zamknij pokrywę podajnika ADF.

Otwórz podajnik Automatic Document Feeder (ADF, automatyczny podajnik dokumentów). com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580033u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580034u. gif"/>

Zamknij podajnik Automatic Document Feeder (ADF, automatyczny podajnik dokumentów).

Otwórz pokrywę dokumentów. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580035u. com/onlineguides/pl/bx525_625/html/images/hc5580036u. gif"/>

Zamknij pokrywę dokumentów.

Zapobieganie zakleszczeniom papieru

Jeśli papier często się zacina, sprawdź, czy:

Papier jest gładki oraz nie jest pozawijany ani pofałdowany.

Używasz papieru o wysokiej jakości.

Papier w podajniku kasetowym jest ułożony stroną przeznaczoną do drukowania w dół.

Stos papieru przekartkowano przed załadowaniem.

Wysokość ryzy zwykłego papieru nie powinna przekraczać symbolu umieszczonego po wewnętrznej stronie prowadnicy krawędziowej.
W przypadku specjalnych nośników firmy Epson upewnij się, że liczba arkuszy nie przekracza limitu określonego dla danego typu nośnika.
Zob. Ilości ładowanych nośników

Prowadnice krawędzi przylegają do krawędzi papieru.

Drukarka stoi na płaskiej, stabilnej powierzchni, która jest większa od podstawy urządzenia. Drukarka nie będzie działać poprawnie, jeśli będzie przechylona.

Ponowny wydruk po usunięcia zakleszczenia (tylko dla systemu Windows)

Po przerwaniu drukowania z powodu zakleszczenia papieru, można kontynuować wydruk bez konieczności powtarzania go dla kartek już wydrukowanych.

Wybierz pole wyboru Print Preview (Podgląd wydruku) w opcji Main (Główne) lub w oknie Advanced (Zaawansowane) sterownika drukarki.

Skonfiguruj ustawienia drukowania.

Kliknij OK i zamknij okno ustawień drukarki, a następnie wydrukuj plik. Otwiera się okno Print Preview (Podgląd wydruku).

Za pomocą pola Front (Przód) w lewym górnym rogu, wybierz stronę, która została już wydrukowana, a następnie wybierz opcję Remove Page (Usuń stronę) dostępną w menu Print Options (Opcje drukowania). Powtórz ten krok dla wszystkich uprzednio wydrukowanych stron.

Kliknij opcję Print (Drukuj) w oknie Print Preview (Podgląd wydruku).

Działanie Uwaga Epson Be 825hv

Bezpośredni link do pobrania Działanie Uwaga Epson Be 825hv

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Działanie Uwaga Epson Be 825hv