Instrukcja aktywacji Haier L20a11w

Instrukcja aktywacji Haier L20a11w to krok po kroku instrukcja, która pomaga użytkownikom aktywować urządzenie Haier L20a11w. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące włączenia i skonfigurowania urządzenia, a także informacje o jego funkcjach i opcjach. Instrukcja zawiera także instrukcje dotyczące połączenia z Internetem, ustawień sieci Wi-Fi i wielu innych ważnych informacji. Instrukcja aktywacji Haier L20a11w jest bardzo przydatna dla osób, które chcą w pełni wykorzystać swoje urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktywacji Haier L20a11w

Lodówka

HSR3918FI * HSOBPIF9183 HSOGPIF9183
* = MP, MX, PG, PH, PB, PW

Lodówka

EN

Instrukcja obsługi

Lodówka

DE

Bedienungsanleitung

Refrigérateur

FR

Tryb pracy

lodówka

IT

Przewodnik użytkownika

ES Instrukcja del usuario

PT

NL Obsługa

Mlody

PL

Podręcznik użytkownika

Chladnicka

CZ

Uzivatelská pirucka

Htszekreny

HU

Instrukcja obsługi

EL

BG

PL OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru/materiału łatwopalnego. Symbol wskazuje, że istnieje ryzyko pożaru ze względu na użycie materiałów łatwopalnych. Uważaj, aby nie spowodować pożaru przez zapalenie materiałów łatwopalnych.
DE WARNUNG: Brandgefahr / Brennbare Stoffe. Das Symbol weist darauf hin, dass aufgrund der Verwendung von brennbaren Materialien eine Brandgefahr besteht. Achten Sie darauf, dass Sie kein Feuer verursachen, indem Sie brennbare Materialien entzünden.
FR UWAGA: Risque d'incendie/matériau łatwopalny. Le symbole indique qu'il ya un risque d'incendie car des materiaux infects sont utilisés. Veillez à ne pas provoquer d'incendie en manipulant des matériaux infuels.
IT AVVERTENZA: Rischio di incendio/materiale infiammabile. Symbol indica, który jest esiste un rischio di incendio poiché vengono utilizzati materiali infiammabili. Prestare attenzione a non provocare un incendio dando fuoco a materiale infiammabile.
ES ADVERTENCIA: Riesgo de incendio/materiał łatwopalny. El símbolo indica que existe un riesgo de incendio ya que se utilizan materiales inflamables. Proceda con cuidado para evitar encender material inflamable y causar un incendio.
PT AVISO: Risco de incêndio/material inflamável. O simbolo indica que existe risco de incêndio devido ao uso de materiais inflamáveis. Cuidado para evitar provocar um incêndio ao materiał acender inflamável.
NL WAARSCHUWING: Materiał Brandgevaar/ontvlambaar. Het symbool geeft aan dat er brandgevaar bestaat omdat ontvlambare materialen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u geen brand veroorzaakt door het ontsteken van ontvlambaar materiaal.
HU FIGYELEM! Tzveszély/gyúlékony anyagok. Szzimbolum tzveszélyre utal, mivel termék gyúlékony anyagokat tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy ne okozzon tüzet a gyúlékony anyagok meggyújtásával.
2

PL OSTRZEENIE: ryzyko poaru/materialy latwopalne. Symbol oznaczający ryzyko poaru, ponieważ uywane s materialy latwopalne. Naley uwaa, aby nie spowodowanie poaru przez zaplon materialów latwopalnych. CZ WAROVNÍ! Nebezpecí pozáru / holavý materiál. Symbol oznacuje nebezpecí pozáru, protoze se používají holavé materiály. Dbejte na to, aby nedoslo k zapálení holavého materiálu. E! /... BG: /.,,..
3

Instrukcja obsługi
Chłodziarko-zamrażarka HSR3918FI * HSOBPIF9183 HSOGPIF9183
* = MP, MX, PG, PH, PB, PW
EN

Dziękuję Ci

EN

Dziękujemy za zakup produktu Haier.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem tego urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą w jak najlepszym wykorzystaniu urządzenia oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację. Instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby w każdej chwili można było się z nią zapoznać w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia. Jeśli sprzedajesz urządzenie, oddajesz je lub zostawiasz podczas przeprowadzki, upewnij się, że przekazałeś również tę instrukcję, aby nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Legenda
Ostrzeżenie Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska
Sprzedaż
Pomóż chronić środowisko i zdrowie ludzkie. Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach, aby je poddać recyklingowi. Pomóż w recyklingu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Zwróć produkt do lokalnego punktu recyklingu lub skontaktuj się z gminą

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń lub uduszenia! Czynniki chłodnicze i gazy należy utylizować w profesjonalny sposób. Przed prawidłową utylizacją upewnij się, że przewody obwodu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Odetnij przewód zasilający i wyrzuć go. Wyjmij tace i szuflady, a także zatrzask i uszczelki drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.
Stare urządzenia nadal mają pewną wartość rezydualną. Przyjazna dla środowiska metoda utylizacji zapewni, że cenne surowce można odzyskać i ponownie wykorzystać.
Cyklopentan, łatwopalna substancja nieszkodliwa dla ozonu, służy jako ekspander do pianki izolacyjnej.
Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wystąpić w innym przypadku.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt, obsługiwanym przez profesjonalistów.

2

EN

Treść

1 - Informacje dotyczące bezpieczeństwa ……………………………………………………………………………………………………… 4 2 - Przeznaczenie …… ………………………………………………………………………………………………………….. 9 3 - Opis produktu ……… ………………………………………………………………………………………… 12 4 - Panel sterowania …………………………… …………………………………………………………………………………….. 13 5 - Użytkowanie …………………………………… …………………………………………………………………………………………….. 14 6 - Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ……………………… …………………………………………………………………………………. 24 7 - Wyposażenie ………………………………………… ……………………………………………………………………… 25 8 - Pielęgnacja i czyszczenie …………………………………………… ………………………………………………………… 27 9 - Rozwiązywanie problemów ……………………………………………………………… ……………………………………….. 30 10 - Instalacja ………………………………………………………………………………… …………………………………. 34 11 - Dane techniczne ……………………………………………………………………………………… ……………………… 39 12 - Obsługa klienta …………………………………………………………………………………………………… …… 40

3

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

EN

niższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! : OSTRZEŻENIE!

Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych. Usuń wszystkie opakowania i trzymaj poza zasięgiem dzieci. Odczekaj co najmniej dwie godziny przed zainstalowaniem urządzenia
Urządzenie zawsze obsługują co najmniej dwie osoby, ponieważ jest ciężkie.
Instalacja
Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad i wokół urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zasłonięte.
Nigdy nie umieszczaj urządzenia w adamp obszar lub miejsce, w którym może zostać zachlapany wodą. Czyste i suche rozpryski wody i plamy miękką czystą szmatką.
Nie instalować urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła (np. Piecyków, grzejników).
Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim do jego wielkości i zastosowania.
Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z zasilaniem. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z elektrykiem.
Urządzenie zasilane jest z zasilacza 220-240 VAC / 50 Hz
rozruchu lub uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki, lub może wystąpić nietypowy hałas podczas pracy. W takim przypadku należy zamontować regulator automatyczny. Nie należy używać rozgałęźników ani przedłużaczy. OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia. OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przycięty lub uszkodzony. Nie stawaj na kablu zasilającym.
4

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
Użyj osobnego uziemionego gniazdka dla źródła zasilania, które jest łatwo dostępne. Urządzenie musi być uziemione. Tylko dla Wielkiej Brytanii:

pliance, wtyczka powinna być dostępna.
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
Codzienny użytek
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać
urządzeń chłodniczych, ale nie wolno czyścić i instalować urządzeń chłodniczych. Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia. Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna

i okien i nie odłączać przewodu zasilającego lodówki

zamrażarka / zamrażarka lub jakiekolwiek inne urządzenie.

-

bient w zakresie od 10 do 38 ° C. Urządzenie może nie działać

prawidłowo, jeśli zostanie pozostawiony przez długi czas w temperaturze powyżej lub poniżej

niski wskazany zakres.

wody) na lodówce / zamrażarce, aby uniknąć obrażeń ciała

spowodowane upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.

Nie ciągnij za półki na drzwiach. Drzwi można wyciągnąć ukośnie,

półka na butelki może zostać wyciągnięta lub urządzenie może się przewrócić.

5

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

EN

OSTRZEŻENIE!
Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą uchwytów. Szczelina między drzwiami a szafką jest bardzo wąska. Nie wkładaj rąk do drzwi lodówki / zamrażarki tylko wtedy, gdy w zasięgu ruchu drzwi nie ma dzieci.
Nigdy nie przechowuj butelkowanego piwa ani napojów, płynów w butelkach lub puszkach (poza wysokim procentem)tage spirytusy), zwłaszcza napoje gazowane w zamrażarce, ponieważ pękają podczas zamrażania.
Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolem z
W urządzeniu nie wolno przechowywać lekarstw, bakterii ani środków chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów wymagających ścisłej temperatury.
Sprawdź stan żywności, jeśli doszło do nagrzania w zamrażarce.
Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze chłodziarki. Przy wysokich ustawieniach mogą wystąpić ujemne temperatury. Uwaga: butelki mogą pęknąć
Nie dotykać zamrożonych produktów mokrymi rękami (nosić rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z zamrażalnika. Istnieje ryzyko zamarznięcia lub powstania pęcherzy po mrozie. PIERWSZA pomoc: natychmiast trzymać pod bieżącą zimną wodą. Nie odsuwaj się!
Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni komory zamrażarki podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą przymarznąć do powierzchni.
Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Odczekaj co najmniej 7 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

6

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
Konserwacja / czyszczenie
Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji.
Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.
Odłączając urządzenie, trzymaj wtyczkę, a nie kabel. Nie czyścić urządzenia twardymi szczotkami, szczotkami drucianymi,
detergent w proszku, benzyna, octan amylu, aceton i podobne roztwory organiczne, roztwory kwaśne lub zasadowe. Proszę czyścić specjalnym detergentem do lodówek / zamrażarek, aby uniknąć uszkodzeń. Na koniec użyj ciepłej wody i roztworu sody oczyszczonej - około łyżki stołowej sody oczyszczonej na litr / kwartę wody. Dokładnie spłucz wodą i wytrzyj do sucha. Nie używaj proszków do czyszczenia ani innych ściernych środków czyszczących. Nie myć zdejmowanych części w zmywarce. spraye, grzejniki elektryczne, takie jak grzejnik, suszarka do włosów, odkurzacze parowe lub inne źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
uniknąć zagrożenia. Nie próbuj naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia przez:
samego siebie. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Jeśli podświetlenie lamps są uszkodzone, należy je wymienić
der, aby uniknąć zagrożenia. Co najmniej raz w roku usuwaj kurz z tyłu urządzenia

7

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

EN

Do czyszczenia urządzenia nie używaj zraszania wodą ani pary. Nie czyść zimnych szklanych półek ani szklanych drzwi gorącą wodą.
Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
Jeśli nie używasz urządzenia na dłuższy czas, zostaw je otwarte, aby zapobiec gromadzeniu się w nim nieprzyjemnych zapachów.

Informacje o gazie chłodniczym

OSTRZEŻENIE!

(R600a). Upewnij się, że obwód czynnika chłodniczego nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciekający czynnik chłodniczy może spowodować uszkodzenie wzroku
źródła, dokładnie przewietrz pomieszczenie, nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów zasilających urządzenia lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta. W przypadku kontaktu oczu z czynnikiem chłodniczym, natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast wezwij okulistę. OSTRZEŻENIE: Układ chłodniczy znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Nie rób
instalować, obsługiwać i serwisować urządzenie ściśle według instrukcji i skontaktować się z profesjonalnym przedstawicielem lub naszym serwisem posprzedażnym w celu utylizacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE!
W przypadku lodówek z funkcją wody lodowej należy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenie: W przypadku urządzeń nieprzeznaczonych do podłączenia do źródła wody: OSTRZEŻENIE: W przypadku urządzeń przeznaczonych do podłączenia do źródła wody: OSTRZEŻENIE: podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Jeśli chcesz wyczyścić system wodny, zapoznaj się z instrukcją obsługi. W przypadku pytań prosimy o kontakt z obsługą posprzedażową.

8

EN

2-Przeznaczenie

2. 1 Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak

-

-

menty; - gospodarstwa agroturystyczne i przez klientów w hotelach, motelach i innych domach–

środowiska typu tial;

- środowiska typu bed and breakfast;

- catering i podobne zastosowania niedetaliczne.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, i

Lodówka / zamrażarka: - Wyjąć żywność. - Odłącz przewód zasilający. - Opróżnij i wyczyść zbiornik na wodę. - Wyczyść urządzenie zgodnie z powyższym opisem. - Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów w
z boku.
przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie należy czyścić przynajmniej raz na cztery tygodnie
dla dobrej konserwacji i zapobiegania zapachom przechowywanej żywności. Zawsze utrzymuj uszczelkę drzwi w czystości. (1. ) Proszę wyszorować lodówkę wewnątrz i na zewnątrz, w
łącznie z uszczelką drzwi, półką na drzwiach, szklanymi półkami, pudełkami itp., z miękkim ręcznikiem lub gąbką zamoczoną w ciepłej wodzie (można dodać neutralny detergent). (2. ) W przypadku przypadkowego rozlania płynów wszystkie skażone elementy należy wyjąć i umieścić pod bieżącą wodą. Po umyciu wytrzeć i wysuszyć. (3. ) Jeśli jest rozlana śmietana (np. Śmietana, topiące się lody), należy usunąć wszystkie zanieczyszczone części, włożyć je do

wodą, osusz i włóż z powrotem do lodówki / zamrażarki. (4. ) W przypadku, gdy jakaś mała część lub komponent dostanie się do wnętrza
lodówce (między półkami lub szufladami), użyj małej miękkiej szczoteczki, aby ją wyjąć. Jeśli nie możesz dotrzeć do części, skontaktuj się z serwisem Haier.

9

2-Przeznaczenie

EN

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących zaleceń:

konstrukcje:

-

-

wzrost temperatury w przedziałach aplikacji

ance.

- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i

dostępne systemy odwadniające.

-

instalacja wodna podłączona do źródła wody, jeśli woda nie była

ciągnione przez 5 dni.

-

-

zamrażarkę / zamrażarkę, tak aby nie stykała się z innymi ani nie kapała na nią

- Dwugwiazdkowe przedziały na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów i produkcji kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie chłodnicze jest pozostawione puste przez dłuższy czas, -
pleśń odpowietrzająca rozwijająca się w urządzeniu. Szczegóły na najbardziej odpowiedniej części w komorze
biorąc pod uwagę rozkład temperatur, które mogą występować w
instrukcji.

10

PL Utylizacja

2-Przeznaczenie

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że ​​tego produktu nie wolno traktować jak zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu,
serwis lub sklep, w którym dokonałeś zakupu. -
skontaktuj się z profesjonalnym agentem lub naszym serwisem posprzedażnym, aby pozbyć się urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko zranienia lub uduszenia!
Czynniki chłodnicze i gazy należy utylizować w profesjonalny sposób. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej
i szuflad, a także zatrzask i uszczelki drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.
2. 2 Akcesoria Sprawdź akcesoria i literaturę zgodnie z poniższą listą (Rys. 2. 2):

2 klipsy 11

Opis 3-produktów
Ogłoszenie
Zdjęcie urządzenia (rys. 3)

EN
+9 (10) 11 12 13 XNUMX XNUMX+XNUMX (XNUMX) XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX+XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

7
8 A: Zamrażarka 1 Sufit camp 2 Kostkarka do lodu z pojemnikiem na lód 3 Kanał powietrzny 4 Dozownik wody i lodu 5 Półki do przechowywania 6 Czujnik 7 Szuflady

14
B: Lodówka 8 Regulowane nóżki 9 Kanał powietrzny 10 Sufit lamp 11 Tacka na jajka 12 Półka na drzwiach/uchwyt na butelki 13 Półki 14 Szuflady

12

PL Panel sterowania (rys. 4)
ac

4-panel sterowania
4 b1 b2 h f1 f2 dge

Panel sterowania (rys. 4)

A

E

B

F

C

G

H
Przyciski: A Włączanie / wyłączanie funkcji wakacyjnej B Regulacja temperatury zamrażarki C Reset filtra D Włączanie / wyłączanie funkcji kostkarki do lodu E Włączanie / wyłączanie funkcji Auto Set F Regulacja temperatury lodówki G Przełącznik blokady panelu H Wybór funkcji dozownika

D
Wskaźniki: a Tryb wakacyjny b1 Temperatura zamrażarki b2 Tryb Super Freeze c Stan wymiany filtra d Stan kostkarki e Stan Auto Set f1 Temperatura lodówki f2 Tryb Super-Cool g Blokada panelu h Stan dozownika

13

5-użycie

EN

Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 2 godziny przed podłączeniem go do zasilania. Patrz rozdział INSTALACJA
5 Zobacz tryb ręcznej regulacji. Klawisze na panelu sterowania to klawisze sensorowe, które mogą reagować przy lekkim dotknięciu palcem.

5

sekundy. W przypadku jakichkolwiek ustawień, z wyjątkiem funkcji dozownika, panel sterowania musi być odblokowany. 14

EN

5-użycie

Tryb Auto Set zaleca użycie trybu Auto Set: W tym trybie
Dotknij klawisza „E” (Auto Set) (Rys. 5. 7. 1-1). Powtarzając powyższe kroki lub wybierając tryb Holiday Super-Freeze / Super-Cool, można ponownie wyłączyć tę funkcję.
Tryb automatycznego ustawiania
W trybie Auto Set temperatura lodówki i zamrażarki nie może być regulowana ręcznie.

5 "
15

5-użycie

EN

Urlop lub Auto Set) jest włączone lub wyświetlacz jest zablokowany. Odpowiedni wskaźnik zacznie migać wraz z brzęczykiem.

"

"

Ta funkcja zostanie automatycznie wyłączona po około 6 godzinach

.

Funkcja jest również wyłączona, jeśli wybrano tryb Auto Set lub Holiday.

146

EN

5-użycie

"

Funkcja Super-Freeze wyłącza się automatycznie po około 50 godzinach. Funkcja jest również wyłączona, jeśli wybrano tryb Auto Set lub Holiday.
Funkcja wakacyjna

(Święto)

Wakacje

Gdy funkcja Holiday jest aktywna, w lodówce nie wolno przechowywać żadnych towarów.

17

5-użycie

EN

1. 1

Powtarzając krok 2 - krok 4, można ponownie wyłączyć tę funkcję.
Jeśli kostki lodu nie są potrzebne przez dłuższy czas, należy wyłączyć funkcję kostkarki do lodu, opróżnić pojemnik i włożyć wyczyszczony pojemnik.

5. 11. 1-2

5. 1-1

1. Rys. 1-2
3.
4.

Ryc. 1-1

18

EN

5-użycie

Nie umieszczaj kostek lodu, które nie zostały wyprodukowane przez kostkarkę, do pojemnika na lód, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.

1.

Rys. 2

2. 1-2

-

3. Upewnij się, że szklanka znajduje się blisko wylotu dystrybutora, aby zapobiec wypadnięciu pokruszonego lodu. 4.

Nigdy nie wkładaj napojów w puszkach ani jedzenia do pojemnika na lód, ponieważ spowoduje to uszkodzenie
Nie zdejmuj pokrywy kostkarki do lodu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

2. 3.

19

5-użycie

EN

1.

Przy pierwszym użyciu należy nacisnąć dźwignię dozownika przez 3 minuty, aby usunąć powietrze z przewodu.
Jeśli lubisz bardzo zimną wodę, włóż do szklanki kilka kostek lodu z pojemnika na lód.

ani wody (około 7 szklanek) nie należy pić. 20

EN

5-użycie

4

1

5

2

6 3
7

8

9

21

5-użycie

EN

1 2
22

EN
najpierw ugotowane, w przeciwnym razie może stać się niejadalne.

5-użycie

23

6-wskazówki dotyczące oszczędzania energii

EN

Otwierać drzwi urządzenia możliwie jak najmniej i na krótko.
Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga, aby urządzenie utrzymywało szuflady, pojemnik na żywność i półki w stanie fabrycznym, a żywność powinna być umieszczana jak najdalej, bez blokowania wylotu powietrza z kanału.

24

EN

7-Wyposażenie

7. 3 7. 3
7. 4 7. 1 Jeśli lód lub woda nie są potrzebne przez dłuższy czas, można zamknąć zawór między dopływem wody a urządzeniem.
7. 2 7. 2 Wyjmowanie pojemnika na lód (rys. 2)
Podnieś pojemnik. Wyciągnij pojemnik.
25

7-Wyposażenie

EN

7. 3 Ponowna instalacja pojemnika na lód (rys. 3)
Aby ponownie zainstalować pojemnik na lód, wspornik w kształcie litery U za pojemnikiem na lód (1 na Rys. 3) musi być wyrównany z odpowiednią metalową konstrukcją. Wykonaj czynności od 7. 2 w odwrotnej kolejności.

7. 5 Światło

26

EN

8-Pielęgnacja i czyszczenie

27

8-Pielęgnacja i czyszczenie

EN

8. 3 Rozmrażanie

8. 4 Wymiana diody LED-lamps

3 W 8. 5 Wymiana filtra

OSTRZEŻENIE!

z gniazdka sieciowego.

8. 5-1

8. 5-2

2

„SU / P4 Y4 4 FDV JOHUIFQ

1

A

C

OSTRZEŻENIE!

1. Zdejmij (1) zatrzask blokujący (C) po obu stronach
2.
Odwrotna kolejność. Włóż wtyczkę do gniazdka i otwórz wodę
4. Zresetuj wskaźnik „Change Filter”: Dotknij klawisza „C” (reset filtra) przez 3 sekundy, wskaźnik „c” zgaśnie (rys. 8. 5-2).

wolne od wycieków!

Uważaj, aby wąż nie został zgnieciony, zagięty ani skręcony

28

EN

8-Pielęgnacja i czyszczenie

29

9-Rozwiązywanie problemów

EN

30

EN

9-Rozwiązywanie problemów

31

9-Rozwiązywanie problemów

EN

32

EN

9-Rozwiązywanie problemów

33

10-Instalacja

EN

38
- Rozszerzona temperatura (SN): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C;
- Umiarkowana (N): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C;
- Subtropikalne (ST): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C;
- Tropical (T): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C;

158. 8 cm 110. 3 cm

Aby uzyskać wystarczającą wentylację 110. 3 cm
urządzenie ze względów bezpieczeństwa,

informacje o wymaganej wentylacji

przekroje poprzeczne muszą być obserwowane

158. 8 cm

ved (ryc. 10. 4).

Uwaga: W przypadku urządzenia wolnostojącego: niniejsze urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

10. 5-6

34

EN

10-Instalacja

1. Potnij rurę na dwie części za pomocą wymaganego
(B1) i kran z wodą (B2) (rys. 5-1). Upewnij się, że uzyskasz kwadratowe cięcie za pomocą ostrego noża.
B1

10. 5-1
F

E

A

1 / 2 "

D

B2

3 / 2 "

2. Włożyć rurę (B1) ok. 12 mm w głąb

10. 5-3 B1 Art. Nr 601-0005 - S xS 661-9 - S ecuring
B1

10. 5-2

3. Zabezpieczyć rurę opaską blokującą (C) zgodnie z Rys. 5-3. Powtórz kroki 2 i 3 z rurą (B2) po drugiej
5. Podłączyć koniec rury (B2) do jednego z adapterów „D” lub „E i F”, który pasuje do magistrali wodociągowej (Rys. 5-4).
6. Wyjąć zatyczkę z zaworu z tyłu urządzenia (rys. 5-5). Podłączyć koniec B1 do zaworu z tyłu urządzenia (rys. 5-6).
8. Otwórz zawór wody, aby sprawdzić, czy system nie przecieka
OSTRZEŻENIE!
Upewnij się, że połączenia są zawsze mocne, suche i szczelne.
Upewnij się, że wąż nigdy nie jest zgnieciony, zagięty ani skręcony.

C 3/4 ″

A

Art. Nr 601-0010 - S xS 661-9 - Pi pe do filtra
A

B2

1 / 2 "

10. 5-4

1
E

F
2

2

10. 5-5

1
1 2

10. 5-6

35

10-Instalacja

EN

36

EN

10-Instalacja

Drzwi mogą się przewrócić i zranić ludzi lub ulec uszkodzeniu podczas wykonywania tych czynności, należy zachować większą ostrożność podczas demontażu i montażu drzwi. Zwolnij lewą stronę dwóch złączek wodnych w lewym przednim rogu u dołu urządzenia: naciśnij i przytrzymaj kołnierz, jak pokazano na rysunku, i wyjmij rurę wodną. (Rys. 10-1). Odkręcić śrubę osłony zawiasu i zdjąć osłonę (rys. 10-2). Podczas zdejmowania drzwi zamrażarki odłącz wszystkie przewody oprócz przewodu uziemiającego.

2

3

1

10. 10-2

37

10-Instalacja

10. 10-3

10. 10-4

3.

4.

EN
(Rys. 10-3) (Rys. 10-4)

5.
Uwaga: drzwi lodówki
Zdjęcia przedstawiają demontaż drzwi komory zamrażarki. W przypadku drzwi lodówki użyj odpowiednich części po drugiej stronie.

38

EN
Chłodzenie objętościowe (L) Zamrażanie objętościowe (L)

11-Dane techniczne
2019 / 2016
HSR3918FI * / HSOBPIF9183 / HSOGPIF9183
K 393 337 178

38 Klasa emisji hałasu i poziom hałasu w powietrzu (db (A) re 1pW)
Moc wejściowa rozmrażania (W)

SN-N-ST C (40)
515 200 1775/908/659

39

Usługa 12-niestandardowa

EN

40

EN
* Czas trwania gwarancji urządzenia chłodniczego
Minimalna gwarancja to: 2 lata dla krajów UE, 3 lata dla Turcji, 1 rok dla Wielkiej Brytanii, 1 rok dla Rosji, 3 lata dla Szwecji, 2 lata dla Serbii, 5 lat dla Norwegii, 1 rok dla Maroka, 6 miesięcy dla Algierii, Tunezja nie jest wymagana żadna gwarancja prawna.
* Okres części zamiennych do naprawy urządzenia
Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła są dostępne przez okres minimum siedmiu lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu. Klamki, zawiasy drzwiowe, tace i kosze na okres minimum 10 lat oraz uszczelki drzwi na okres minimum XNUMX lat, po wprowadzeniu na rynek ostatniego egzemplarza modelu. *Pomoc techniczna Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą webstrona: https://corporate. haier-europe. com/en/ W sekcji „webstronie”, wybierz markę swojego produktu i swój kraj. Zostaniesz przekierowany do konkretnego webstrona, na której można znaleźć numer telefonu i formularz kontaktowy z pomocą techniczną * Więcej informacji na temat produktu można znaleźć pod adresem: https://eprel. ec. europa. eu/
41

HSR3918FI * HSOBPIF9183 HSOGPIF9183
*= MP, MX, PG, PH, PB, PW
BG

BG

, Hajer.
,,., –,.
,.
,,,,,.

.,..,,..

!
!
.,,...,,.
.,.
,,,.
,,.
–,,,,,.
2

BG

1 ………………………………………………………………………… 4

2 ………………………………………………………………………………………….. 9

3- …………………………………………………………………………………………………………….. 12

4 …………………………………………………………………………………. 13

5 …………………………………………………………………………………………………… 14

6 ……………………………………………………………………. 24

7 ………………………………………………………………………………………………. 25

8 ………………………………………………………………………………………… 27

9 …………………………………………………………………. 30

10 ………………………………………………………………………………………………. 34

11 …………………………………………………………………………………….. 39

12 ……………………………………………………………………………. 40

3

1 -

BG

11 -
,!

!
,..,,
.,.

. – 10.
:.
,..
(., ).
,.,.
220 240 V AC/50 Hz.,..
. :
. :,, –
,,

4

BG

1 -

!
,..
:: (), (). ()..

8-,,.
, 3 8
,. 3-,
,.
.,.,
, /. 10 38°C.,. (,, ) /,,..,.

5

1 -

BG

!
..,. /.
, (),,.
,..,.
.. :
()... :.!
,,,. 7,,.
:,,.

6

BG

1 -

!
/
,,.,
. 7,,.,.,,,,,,., /,......,,,. :,.,,,.,..,,,.,,....,,.

7

1 -

BG

!
IZOBUTAN (R600a).,..,,..
:..,,,,.

!
,, :
, :
:, :
:.,,.,,.

8

BG

2 -

22 -
2. 1

–, ;
–,, ; –; –.,, Święto" /: -. –. –, –. –, –
.,,
. ),,
,,,..,, (). ),.. ),,,, 40°C,, /. ) (),,.,, Hajer.

9

2 -

BG

,, : –. –,,. -, 48;,,, 5. – /,., /. –,,,. –,. –,,,,,.
-,,.

10

BG

2 -

,

.

-

.

,

,

. -

,,,

,

.

,,,. 2
(. 2):

6, 35 6, 35

2

11

3-

BG

33-

,.
(. 3)

O: 1. 6.

B: 8. 9. 12. /
13. 14.

12

BG
(. 4)

4 -
44 -

:
,, Święto". BCD. E. FGH

:
wakacje"
b1 b2,, Super zamrażanie” c
d
i -
f1
f2,, Super fajne” gh

13

5 -

BG

55 -
5. 1
,,,.
, 2,..
,.,, Super-Cool”,, Super-zamrażanie”.
5°C -18°C...,.
5. 2
. 3 /
,...
:
5°C () -18°C ()..
, 12,. 4 /
,, G” (3) 3,.
,, g” (. 4).,,.
3.
:
, 30.,. 5
30...

14

BG

5 -

5. 6
1,.. 7,. 7
:
5. 1
,..
1.,,, G” (.
2.,, E” () (. 1-1)
3. „, ” (. 1-2).
,, Wakacje”/,, Super-Zamrożenie”/,, Super-Cool”,.
:
,, ”. 2
,, :
5. 1
1.,,, G” (.
2.,, F” (),. (f1) (. 2-1).
3.,, F” (), (. 2-2).. 1°C 1°C 9°C. 5°C.
4.,, F” (),, 5..
15

5 -

BG

:

, (,, Super-Cool”,,, Super-zamrażanie”,,, Wakacje”,, „).,. 2
1.,,, G” (.
2.,, B” (),. (b1) (. 2-3).
3.,, B” (), (. 2-4).. 1°C -14°C 24°C. -18°C.
4.,, B” (),, 5..

:

:

5. 8 „Super fajne”

,, Super fajne", ().,, Super fajne". 1., –
,, G” (. 2.,, F” () 3.
,, f2″. (. 8).,, Super fajne".

:
6.
,, ",, Święto".

16

BG

5 -

5. 9,, Super zamrażanie”
-.,.,, Super-zamrożenie”.,,, Super-zamrożenie” 12.
2.,, B” () 3.,, b2″. 9).
„Super zamrażanie”.

:
„Super zamrażanie” 50. 10 „Wakacje”
17°C., ().. 1.,
,, G” (. 2.,, A” (Wakacje) 3.
,, a". 10).,.

!
,, Święto",. +17°C.

17

5 -

BG

5. 11
,.
,.,., 1, 1, -24°C 25°C.
1., –
.
2.,
,, G” (. „D” (. ). „d”
(. 11). 2 4,.
:
,.
,,,,. 1
1.,, W kostkach”,.
„W sześcianie” (.
3., –
,.

:
,, 24.
(20),,.

18

BG

5 -

:
-,.
,,
,. 3
. 2,.,.,,.,. 2 1.,, Zmiażdżony”,.,, Zgnieciony"
(. 2). 1-2)
. 3.,,
. 4...
!
,,. 12
,. 1.,
. () (. 12-1).
3., (. 12-2).
19

5 -

BG

5. 1 1.,, ”,..
:
3,.
–..,.,
. 13
6 (. 13).,..
/.

:
.,,, –.
(20) (7). 13. 1 „C” (3) 3.,, " (C).
:
,,.

20

BG

5 -

5. 14
5. 1
5 ° C.
.,, – –. (),. /,.
,,,,....,,. 1):
1. 2,,
. 4,
. 5/6,, 7,. 8,, 9,.

21

5 -

BG

5. 2
-18 ° C.
12 „Super zamrażanie”; 4.
,, – –. 2, 5.
–,.,.,,.
!,,.. ).. 2):

1 –,,,.
2 XNUMX XNUMX /-

:
, 10,.
, –,,.
, (.. ),,.,,.
22

BG

5 -

.,,.
-18°C 2 12 (. : 3 12, : 6)
,.!
.,. 3 XNUMX,, :
.!
-,.
-18°C -.
,,..

23

6 -

BG

66 -

, ().
., -.
,, Super-Cool”,, Super-zamrażanie”.
-.

–, –, -,.

24

BG

7 -

77 -
7. 1
.
1.,,
(1) (2) (7. 1).
2.,
-,. 2 /
/:
1. / (1) (. / (2). /
,. 3
, (1), (2) (. 3)
,. 4
7. 1
,. 2 (. 2)
1.. 2.. 3..

25

7 -

BG

7. 3 (. 3), U (1. 3).
:
. 5
,,

26

BG

8 -

!

88 -

.

!
,,,,,,.,,.
,,
,,.
(8.
5,,. 2
,.,,.

27

8 -

BG

8. 3
🇧🇷 🇧🇷
8. 4 LED
!
PROWADZONY.,.,,.. : 12 V;. 3 W
8. 5
6,,,, ” (c) (. 13)..
!
,.
1. (1) (C) (A) (2) (. ;. 1.
3.,.
4.,, „:,, C”() 3,,, c” (.
!
,,!,.

28

BG

8 -

8. 6
,, Święto":
().
, -.

:
. 7
1.. –
. 45°,
.
!
,,

29

9 -

BG

99 -
.,, -,..

!

.

9. 1

.

·. ·.
·.

· -.
· 8 12,.

·,,

.

·

·.

· –,. 24,.

·

·

·

·

/. ·

·

,,

.

·

.

·

,,
...

30

BG

9 -

.
· SuperChłodzenie/Superzamrożenie.
·
.
· SuperCool/Super zamrażanie.
·,.

· ·

·

.

·

·

·

.

· ·

.

,

.

·,

.

· / /.

· /.

·

·

,,

.

· ·,

.

·,..

·,.

31

9 -

BG

·.

,.
·
·. ·
.
·.!

· PROWADZONY. ·.,.

·

·

.
,,

·
·.

· – ·. 0, 15 MPa

·

·.

· / ·

/

·

·.

12. · – ·
0, 15 MPa

.

·..

·...

32

BG

9 -

·.

·
.

,

·

·

·

,,

· -
·,. 2

5. : / -.

5,.

,.,,, – (),.

:
,.

33

10 -

BG

1010 -
10. 1
!
,,
,,.
10. 2
10°C 38°C,. (, ). – (SN):
10°C 32°C; - (N):
16°C 32°C; - (NS):
16°C 38°C; - (T):
16°C 43°C;
10. 3
(. 3):: 158, 8: 110, 3
10. 4
, (. :: –
. 5
– (. 5-1.
!
.

34

BG

10 -

!
.. –
..., 0, 6..
:
0, 15. 0, 6. 0°C..
, (A) (B1) (B2) (. 5-1).,. (B1). 12 (A) (. 5-2)... (C). 2 3 (B2)
5. (B2),, D”,, E”,, F”, (. B1 (.
8.,,.
!
,,!
,,.
35

10 -

BG

10. 6
.
1.. 6).
3...,.. 7
,, (. 7).
, (. 7-1). 7-2). (: 3)
10. 8
,,.,., 2 (. 8),.

36

BG

10 -

10. 9
:,....
!
, (). 10
,, – (. 10).
!
.... 45°
. :,,. 10-2).,.

37

10 -

BG

3.,, (. 10 -3).
4., (. 104),.,.
5.,.,.
:
.,,.

38

BG

11 -

1111 -
11. 1 () 2019/2016

Haier

HSR3918FI * / HSOBPIF9183 / HSOGPIF9183

F

(kWh/)1)

393

()

337

()

178

> 14 ° C

()
(/24)
10 ° C 38 ° C.
(db(A) re 1pW)

5 10
SN-N-ST
C (40)

1) 24..

11. 2
() / (WA) (//)

515 220-240 V ~/ 50 Hz
200 15 R600a 0, 15-0, 6 1775/908/659

11. 3
,,, CE”.

39

12 -

BG

1212 -
Haiera.,.
,,,, ”www. haier. com,
.
,, ”,,..

,, –:

Haier

*

Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese

*

Haier Iberia SL Str. Garcia Faria, 49-51 08019
Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg
Haier AGD UK Co. Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR

-FR -NL

*,, www. com

Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451
Haier Polska Sp. z oo Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa

40

BG
*:
: 2, 3, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 6,.
*:
,,.,,, 10.
*, : https://corporate. haiereurope. com/en/.,, ”,.,.
*,, : https://eprel. eu/
41

Dokumenty / Zasoby

Lodówka Haier [pdf] Podręcznik użytkownika
Lodówka, HSR3918FI, HSOBPIF9183, HSOGPIF9183

Referencje

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

LCD TV RECEIVER
USER'S MANUAL
ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN SPANISH
MODEL:
L1509-A, L15A09A, L1510A-A,
Please read this manual carefully before
L15A10A, L1709-A, L17A09A,
using your television and keep this manual
L1909-A, L19A09A, L1910A-A,
In a good place for future reference.
L19A10A, L1510B-A, L15A10B,
L1910B-A, L19A10B, L1911W-A,
L19A11W, L2011W-A, L20A11W
L2009-A, L20A09A

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
To users: Thank you for using our LCD-TV. Before connecting the LCD-TV and turning the power on, please read this book carefully. Please keep this book for later use. When it was loss of function by electrostatic shock, please switch the on/off button for restoring the function. CONTENT Safety Notice Items................................................................................... 1 Front Panel Controls..................................................................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Safety Notice Items Incorrect usage will cause fire or electric shock. To prevent this, please do as required when you are installing, using and cleaning this machine. To insure your safety and extend the life-span of LCD-TV, please read the following items carefully before using: l Please read and understand all the instructions before operation; l Please keep the book for later use; l Please comply with the warning instructions on the machine and in this book strictly; l Please comply with
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Front Panel Controls L1510A-A, L15A10A, L1910A-A L1510B-A, L15A10B. 2 3 4 5 1 L19A10A L1910B-A, L19A10B TV/AV MENU VOL- VOL+ CH- CH+ POWER 7 6 2 3 4 5 1 L2011W-A, L20A11W 6 7 L1911W-A, L19A11W L1509-A, L15A09A, L1709-A, L17A09A, TV/AV MENU VOL- VOL+ CH- CH+ POWER L1909-A, L19A09A, L2009-A, L20A09A, 6 6 7 7 Control Panel Function 1. Power supply switch 2. TV/AV Select the input signals: SCART/PC/AV/SV/TV 3. MENU Press to select the main menu 4. V
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
R L ANT IN PC AUDIO IN AUDIO VIDEO IN S-VIDEO SCART VGA IN Connection Options The figure is just for reference, please see the real. And the AC power supply switch is on the back of the set) AV Input Connect audio/video SCART output from an external Connect to the DVD/ device to these jacks VCR/broadcasting PC Audio Input receiver or other Connect the PC output equipment connector from a PC to the audio input port R L V ANT IN PC AUDIO IN AUDIO IN VIDEO IN S-VID
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Remote Control Key Functions When using the remote control, aim it Buttons on the remote control towards the remote sensor on the TV Stand By MUTE Display current input signal information TV channel number select SLEEP DISPLAY MUTE POWER Set time to change the TV into the standby status after a period of preset NICAM PC AUTO AD TV/AV time. (time is 240/180/120/90/60/45/30/15/off) NICAM/A2 Stereo select EXIT Quick TV channel switch(return to the last channel) Volume down/up Left/right orienta
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Remote Control Installing Batteries 1. Slide open the cover of the battery compartment on the back of the remote control. 2. Load two 5# alkaline batteries in the compartment. (plus and minus poles to respective mark) 3. Replace the cover of the battery compartment. 1 2 3 Precautions As strong light may interfere the Make sure that there is no signals, change your position to obstacle between the remote operate the remote controller if controller and television set. the television ca
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Connection Instructions Grounding Ensure that you connect the grounding / earth wire to prevent possible electric shock. If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker. Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightening rods, or gas pipes. External Equipment Connections Antenna Connection - Antenna or Cable Service with a Cable Box Connections - For optimum picture quality, adjust antenna direction if needed. Mul
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Connection Instructions PC Setup You can use your LCD-TV as a monitor for your personal computer using a VGA cable (not supplied). Connection and use steps: 1. Read the user guide supplied with your computer and ensure that it has a VGA connector; 2. Make sure that the power of the LCD VGA IN -TV and the PC are off; 3. Connect a D type 15-pin VGA interface cable ( not supplied) to the VGA video interface connector on the PC. Then connect the other end to the VGA video i
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Connection Instructions VCR Setup - To avoid picture noise (interference), leave an adequate distance between the VCR and TV Connection and use steps: 1. Read the user guide supplied with your AV devices and ensure that it has Composite or S-Video connectors; 2. Make sure that the power of the LCD-TV and the AV device are off; Connection Option 1 Set VCR output switch to 3 or 4 and then tune TV to the same channel number. Connection Option 2 1. Connect the audio and video cables from t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Connection Instructions Cable TV Setup - After subscribing to a cable TV service from a local provider you can watch cable TV programming. The TV cannot display TV programming unless a TV tuner device or cable TV converter box is connected to the TV. - For further information regarding cable TV service, contact your local cable TV service provider(s). Connection Option 1 1. Select 3 or 4 with channel switch on cable box. Tune the TV channel to the same selected output channe
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Basic Operating Instructions Turn on the LCD-TV SLEEP DISPLAY MUTE POWER Switch on the power button on the back of the set and the TV N IC A M P C AUTO AD TV/AV will in standby mode. When the POWER button on the remote control is pressed and the LCD-TV is turned on, the indicator light on the front of the LCD-TV changes from red to green. When the LCD-TV is turned off using the POWER button, the PSM. S S M LCD-TVwill go into standby mode and the indicator light turns O K Q. V IE W red. P+
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Basic Operating Instructions Select the TV Channel You Want You can use the number keys on the remote control to directly select TV channels. The LCD-TV can store up to 100 channels, and you can press the keys on the remote control or on the panel to make a selection. 1. Press the relevant key on the remote control if you want to choose any channel from 0 to 9. for example: if you want to choose channel 8, just press the key number 0 and 8. Note: You must press 0 first and then the other
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Menu Operations * In this manual, the OSD (On Screen Display) may be different from your TV s because it is just an example to help you with the TV operation. Press TV/AV to select the input source, and the menu in the different source is different. Press MENU button to display the main menu, and V+/V-to select the main menu. Press P+/P- to scroll through the options 3. Press V+/V- buttons to make changes to the parameters 4. Press the OK button to exit the menu Picture Men
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Menu Operations Picture Menu Options continued 2. Press P+/P- button to enter the picture menu and to go up and down to select the desired option. 3. Press V+/V- button to increase and decrease the level to adjust the selected option to your preference. 4. Repeat step 2 and step 3 until desired picture quality has been achieved. Function: BRIGHTNESS:Adjust the brightness of the picture. By increasing the level, it will add more light to dark parts of the picture and by decreasin
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Menu Operations Audio Menu Options continued You can adjust sound options to the levels you prefer. Press P+/P- button to enter the audio menu and to go up and down to select the desired option. Repeat step 2 and step 3 until desired sound quality has been achieved. Function: VOLUME: Adjust the volume of your TV BALANCE: Adjust the balance of the audio output from l
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Menu Operations Function Menu Options Menu Language Selection: The menus can be shown on the screen in the selected language. First select your language. Press MENU and V+/V- button until the following menu appears on the screen 2. Press P+/P- button to select LANGUAGE. Press V+/V- button to select your desired language. From this point on, the on-screen menus will be shown in the language of your choice. FUNCTION INPUT SOURCE TV LANGUAGE
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Menu Operations Function Menu Options Continued 2. TXT LANGUAGE: To switch the teletext languages. TXT EAST/WEST: To select EAST or WEST. DISPLAY MODE: To select the display mode between 4:3 and FULL SCREEN 5. BLUE SCREEN:To set On, the screen will be in blue screen after 3 seconds if there is no signal. 6. RESET: Press V+ to reset some settings to the factory default. Adjust Menu Options 1. Press MENU and V+/V- button until the following menu appears on the screen ADJUST AUTO SYNC.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Menu Operations Tuning Menu Options 1. Press MENU and V+/V- button until the following menu appears on the screen TUNING CHANNEL 1 COLOR SYSTEM AUTO SOUND SYSTEM DK SKIP OFF AFC ON FINE TUNE EXCHANGE MANUAL SEARCH AUTO SEARCH 143. 65MHZ Note: This
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Menu Operations Tuning Menu Options Continued 7. EXCHANGE: Press V+ to display the menu as follows: EXCHANGE FROM: 1 TO: 9 EXCHANGE Press P+/- to select the item and then V+/- to adjust the channel and V+ to confirm. ( For example: press P+/- to select FROM item, and then press V+/- to adjust the channel number to 1; then Press P+/- to select TO item, and V+/- to adjust the channel number to 9; press P+/- to select EXCHANGE item, and then V

MODELL1510A-A, L15A10A,L1910A-A, L19A10A,L1510B-A, L15A10B,L1910B-A, L19A10B,L1911W-A, L19A10W,L2011W-A, L20A11W,L1912W-A, L19A12W,L2012W-A, L20A12W

TELEWIZOR KOLOROWY LCD TV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
niniejszej instrukcji przed użyciem telewizora. Instrukcję należy przechowywać na przyszłość, aby możliwe było sięgnięcie po nią,
w razie potrzeby.

MODEL:
L1510A-A, L15A10A,
L1910A-A, L19A10A,
L1510B-A, L15A10B,
L1910B-A, L19A10B,
L1911W-A, L19A10W,
W
W,
L2011W-A, L20A11W,
L1912W-A, L19A12W,
L2012W-A, L20A12W

Gratulujemy dokonanego wyboru, witamy w Rodzinie użytkowników produktów
naszej firmy.
Drogi użytkowniku produktów Haier:
Dziękujemy Ci za wybranie produktu Haier. Nabyłeś wysokiej klasy urządzenie, o nowoczesnej konstrukcji, posiadające doskonałe wsparcie techniczne. Dołożymy wszelkich
starań abyś był zadowolony z dokonanego wyboru przez długie lata.
Jako członek Rodziny użytkowników produktów marki Haier jesteś upoważniony do korzystania z jednych z najbardziej szerokich praw gwarancyjnych oraz największych sieci
serwisowych na rynku.
Jeszcze raz dziękujemy za wybranie produktu marki Haier.

SPIS TREŚCI
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.......................................................... 3
Przedni panel sterowania........................................................................................... 4
Opcje połączeń.......................................................................................................... 5
Pilot zdalnego sterowania......................................................................................... 6
Instalowanie baterii............................................................................................. 7
Podłączanie................................................................................................................ 8
Uziemienie........................................................................................................... 8
Podłączenie anteny.............................................................................................. 8
Podłączenie komputera........................................................................................ 9
Podłączenie magnetowidu.................................................................................. 10
Podłączenie telewizji kablowej............................................................................ 11
Podłączenie innych urządzeń zewnętrznych....................................................... 11
Podstawowe instrukcje............................................................................................. 12
Włączenie telewizora.......................................................................................... 12
Kontrola natężenia dźwięku............................................................................... 12
MUTE.................................................................................................................. 12
Wybór kanałów................................................................................................... 13
Tryb obrazu......................................................................................................... 13
Operowanie menu.................................................................................................... 14
Menu opcji obrazu, Funkcje................................................................................ 14
Menu opcji dźwięku, Funkcje.............................................................................. 15
Wybór języka, Funkcje........................................................................................ 17
Menu regulacji, Funkcje...................................................................................... 18
Strojenie odbiornika, Funkcje.............................................................................. 19
TELETEXT.................................................................................................................. 21
Rozwiązywanie drobnych problemów..................................................................... 22
Dane techniczne...................................................................................................... 23

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Aby się
tego ustrzec i przedłużyć żywotność waszego telewizora należy przestrzegać niniejszych
instrukcji.
- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi;
- Zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na telewizorze oraz w tej instrukcji;
- Nie używaj dodatkowych urządzeń, które nie są rekomendowane przez producenta;
- Upewnij się, że w twoim gniazdku sieciowym jest odpowiednie napięcie;
- Nie stawiaj urządzenia na niestabilnym podłożu, w miejscu mocno zakurzonym lub
wilgotnym;
- Nie stawiaj urządzenia tam, gdzie bezpośrednio padają promienie słoneczne lub w bezpośredniej bliskości grzejników;
- Pozostaw wokół urządzenia trochę miejsca w celu właściwej wentylacji;
- Nie polewaj telewizora LCD wodą. Jeśli woda mimo to się pojawi, natychmiast wyłącz
telewizor z gniazdka sieciowego, wytrzyj wodę i osusz telewizor suchą i miękką ściereczką;
- Nie odkręcaj i nie zdejmuj tylnej ścianki. Jeśli naprawa urządzenia będzie konieczna
przekaż telewizor do wykwalifikowanego serwisu.

3

Przedni panel sterowania
L1510A-A, L15A10A, L1910A-A
2
3
L19A10A

TV/AV

MENU

4

VOL-

5

VOL+

CH-

L1510B-A, L15A10B
L1910B-A, L19A10B

1

CH+

POWER

7 6
2

L2011W-A, L20A11W
L1911W-A, L19A11W

6 7
6
7

1. Power (Włącznik/wyłącznik)
2. TV/AV Wybór sygnału wejściowego: PC/COMPONENT/HDMI/TV/SCART/SVIDEO
3. MENU Wyświetlanie menu
4. VOL-/VOL+ Regulacja poziomu głośności,
5. CH- / CH + Zmiana kanału telewizyjnego oraz opcji menu
6. Kontrolka - Świeci na czerwono w trybie oczekiwania, zmienia kolor na zielony po
włączeniu odbiornika.
7. Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania

Opcje połączeń
ANT IN
AUDIO IN
Pr
Pb
Y
S-VIDEO
TV SCART
VGA IN
HDMI

Wejście COMPONENT
Do podłączania wyjść
audio/wideo z innych
urządzeń zewnętrznych

Wejście SCART
Do podłączania DVD,
Magnetowidu, dekoderów

Wejście COMPONENT/SVIDEO/VGA, Audio Input
Do podłączania wyjść audio
urządzeń PC

ANT IN

AUDIO IN

Gniazdo
słuchawkowe

Wejście antenowe
Do podłączenia
anteny zewnętrznej
lub tunera telewizji
satelitarnej

Pr

Pb

Y

S-VIDEO

Wejście S-Video
Podłączenie
wy
wyjścia S-VIDEO
kamery, magnetowidu za pomocą
kabla S-VIDEO

TV SCART

Wejście HDMI
Do podłączania sprzętu z wyjściem HDMI

VGA IN

Wejście VGA
Podłączanie 15 pinowego analogowego wyjścia z karty
graficznej PC

Pilot zdalnego sterowania
- Podczas używania pilota, należy kierować go w stronę czujnika podczerwieni z przodu
odbiornika.
Włączanie / Tryb oczekiwania
MUTE - wyciszenie dźwięku
Wyświetlanie źródła sygnału
Bezpośredni wybór kanałów
Nastawianie opóźnienia wyłączenia automatycznego (240/180/120/90/60/45/30/15/
off) minut
Wybór NICAM/A2 Stereo
Exit - Wyłącza menu
Szybka zmiana kanałów (powrót do poprzednio oglądanego)
Zwiększanie/zmniejszanie natężenia
dźwięku
Zmiana kanałów P+ do przodu P- do tyłu
Wybór źródła sygnału PC/COMPONENT/
HDMI/TV/SCART/SVIDEO
Wybór trybu obrazu
Wybór trybu PC
Tryb dźwięku
Przyciski pilota, które są oznaczone kolorami, służą do obsługi telegazety
Włączanie/wyłączanie i obsługa trybu
telegazety
Wstrzymanie wyświetlania telegazety
Wyświetlanie telegazety na obrazie TV
Strona Indeksu
Zmiana wielkości liter telegazety
Podstrony telegazety
W czasie odbioru programu TV wciśnięcie
TIME wyświetli na ekranie, w prawym górnym rogu, aktualny czas (jeśli dana stacja
transmituje telegazetę)
Wyświetlanie lub ukrywanie ukrytych słów
Wyświetlanie MENU
Automatyczne ustawienie (Tryb PC)

6

Instalacja baterii
1. Otworzyć pokrywę pojemnika baterii, znajdującą się z tyłu pilota

2. Włożyć dwie baterie alkaliczne AA, zwracając
uwagę na ich polaryzację, oznaczoną wewnątrz
pojemnika (znaczki plus
i minus na baterii muszą
pokrywać się z oznaczeniami pilota)

3. Zamontować ponownie
pokrywę pojemnika baterii

Ostrzeżenia
Silne światło może zakłócać sygnał pilota,
jeżeli praca pilota jest niezadowalająca należy się przesunąć.

Należy upewnić się, czy do pilota włożono
dwie takie same baterie alkaliczne AA. Obydwie baterie muszą być tego samego typu.
Prosimy zwrócić uwagę na ich polaryzację.
Nie należy ładować ponownie baterii alkalicznych.

Aby pilot działał właściwie należy używać
go i przechowywać z dala od źródeł ciepła
oraz wilgoci.

Należy upewnić się czy nie umieszczono
przeszkód pomiędzy pilotem zdalnego sterowania, a telewizorem.

Podłączanie
UZIEMIENIE
Jeśli możesz, podłącz urządzenie do uziemienia, aby uniknąć porażenia prądem podczas przebicia. Jeśli uziemienia nie ma, powinien je zainstalować wykwalifikowany
elektryk. Nie wykorzystuj jako uziemienia kabli telefonicznych, rur gazowych i wodociągowych.

PODŁĄCZENIE ANTENY
- Antena, gniazdko telewizji kablowej lub satelitarnej
- Aby obraz był optymalny, zmień kierunek anteny

Osiedle
mieszkaniowe

gniazdko
antenowe
anteny zbiorczej
kabel koncentryczny 75 ohm
antena VHF
antena UHF

Wtyczkę antenową wtykaj do
gniazdka ostrożnie aby nie wygiąć
bolca wewnątrz wtyczki

antena
zewnętrzna
Domek
jednorodzinny

o Aby poprawić jakość obrazu zainstaluj wzmacniacz sygnału
o Jeśli antena ma być podłączona
do dwóch telewizorów zainstaluj
rozdzielacz sygnału
o Jeśli antena nie jest dobrze zainstalowana wezwij wykwalifikowanego
serwisanta

UWAGA! Żaden z pokazanych kabli nie jest na wyposażeniu telewizora
8

Podłączanie urządzeń zewnętrznych
PODŁĄCZENIE KOMPUTERA
Możesz używać telewizora LCD-TV jako
monitora komputera przy użyciu kabla
VGA (brak w zestawie)
1. Przeczytaj instrukcję komputera aby
sprawdzić czy posiada on gniazdko
VGA.
2. Upewnij się, że oba urządzenia - komputer i telewizor - są wyłączone.
3. Podłącz 15. pinowy kabel VGA typ D do
karty graficznej komputera, a następnie
podłącz do gniazdka D-SUB na tylnym
panelu telewizora. Dokręć śrubki przy
obu wtyczkach, aby połączenie było
pewne.
4. Włącz najpierw telewizor, a następnie włącz komputer.
5. Wciśnij przycisk TV/AV aby wybrać tryb pracy telewizora PC-RGB.
6. Sprawdź obraz na ekranie telewizora. Jeśli są problemy z rozdzielczością, zmień ją
w komputerze, to samo zrób z kolorystyką obrazu i jego częstotliwością do chwili
gdy obraz będzie czysty bez zakłóceń. Jeśli karta nie daje dobrych rezultatów, zmień
ją konsultując się ze sprzedawcą.
Rozdzielczości
Tryb

Rozdzielczość

Częstotliwość linii (Khz)

Częstotliwość ramek (Hz)

VGA

640x480

31, 5 Khz

60 Hz

SVGA

800x600

37, 9 Khz

60 Khz

XGA

1024x768

48, 4 KhZ

PODŁĄCZENIE YPbPr
Podłącz wyjścia wideo DVD (Y, PB PR) do wejścia
COMPONENT (Y, Pb, Pr) w odbiorniku, następnie
podłącz wyjście AUDIO w DVD do wejścia AUDIO w odbiorniku. (patrz rysunek obok)
UWAGA. Jeśli DVD nie ma wyjścia COMPONENT
użyj wyjścia S-VIDEO

9

- Aby uniknąć interferencji postaw magnetowid w pewnej odległości od telewizora.
1. Sprawdź, czy magnetowid posiada wyjście kompozyt lub S-VIDEO. Upewnij się, że telewizor i magnetowid są wyłączone.
Podłączenie opcja 1
Ustaw przełącznik sygnału wyjściowego magnetowidu na 3 lub 4, a następnie zsynchronizuj telewizor na ten sam numer kanału.
Podłączenie opcja 2
1. Podłącz kable audio i svideo do
wyjść z magnetowidu i do wejść
AUDIO i VIDEO na tylnym panelu
telewizora (rys. obok). Zrób to
bardzo uważnie posługując się
kolorami wtyczek. Włącz telewizor, a następnie magnetowid. Do magnetowidu włóż kasetę
i włącz odtwarzanie (PLAY). Wciśnij przycisk TV/AV aby wybrać tryb pracy telewizora SVIDEO.

1

??????????

10

WEJŚCIE SCART
1. Podłącz kablem urządzenie zewnętrzne posiadające
wyjście SCART takie jak DVD, konwerter sieci kablowej
do wejścia TV SCART ww odbiorniku. Wciśnij przycisk TV/AV na pilocie zdalnego sterowania,
aby wybrać tryb pracy telewizora SCART
3. Uruchom urządzenie zewnętrzne np. wciśnij PLAY

WEJŚCIE HDMI
Podłącz kabel z gniazdka HDMI urządzenia do wejścia
HDMI na tylnim panelu telewizora (rys. Wciśnij przycisk TV/AV na pilocie zdalnego sterowania,
aby wybrać tryb pracy telewizora HDMI. Obsługuj urządzenie zewnętrzne zgodnie z instrukcją.

11

Podstawowe instrukcje
WŁĄCZENIE TELEWIZORA
Wciśnięcie przycisku POWER spowoduje włączenie telewizora, a wskaźnik
na przednim panelu zmieni kolor z czerwonego na zielony. Gdy telewizor
jest włączony wyświetla się tryb sygnału wejściowego. Gdy wyłączymy
telewizor przyciskiem POWER przejdzie on w stan oczekiwania, a wskaźnik
na przednim panelu zmieni kolor na czerwony.
UWAGA
Tryb sygnału wejściowego zgaśnie po 8 sek.

Możesz włączyć telewizor z trybu oczekiwania wciskając jeden z klawiszy
numerycznych 1-9 lub P+/-.
Przełączanie trybu sygnału wejściowego: PC/COMPONENT/HDMI/TV/SCART/SVIDEO
Wciśnij przycisk TV/AV, aby wybrać tryb, który chcesz włączyć. Każde wciśnięcie przycisku TV/AV spowoduje zmianę trybu w następującej kolejności: PC, COMPONENT,
HDMI, TV, SCART, SVIDEO i będzie wyświetlany na ekranie.
Tryb sygnału wejściowego zgaśnie po 8 sek.
Po pierwszym włączeniu telewizora na ekranie pojawi się następujący obraz:

Wciśnij V+/- lub P+/- aby wybrać opcję z menu i potwierdzić.
Jeśli wybrano AUTO wyszukiwanie rozpocznie się automatycznie (PAL BG/DK/I)
Jeśli wybrano EXIT menu zniknie z ekranu.

KONTROLA NATĘŻENIA DŹWIĘKU
1. Wciśnij przycisk V+ aby zwiększyć natężenie dźwięku. Wartość natężenia wyświetli
się na ekranie. Wciśnij przycisk V- aby zmniejszyć natężenie dźwięku. Wartość natężenia wyświetli
MUTE
1. Wciśnij przycisk MUTE aby wyłączyć dźwięk natychmiast. Znaczek MUTE pojawi się
na ekranie. Wciśnij przycisk MUTE lub V+ aby włączyć dźwięk. Znaczek MUTE zniknie z ekranu.
12

WYBÓR KANAŁÓW
Aby wybierać kanały telewizyjne możesz używać klawiszy numerycznych na pilocie
zdalnego sterowania. Ten telewizor może zapamiętać 100 stacji telewizyjnych. Wciśnij odpowiedni przycisk numeryczny na pilocie zdalnego sterowania gdy chcesz
wybrać kanał od 0 do 9 (np. aby wybrać kanał 8 wciśnij 0 i 8).
UWAGA Musisz najpierw wcisnąć 0 aby wybrać kanał z zakresu 0-9. Jeśli chcesz wybrać kanał większy od 9 wciśnij dwie cyfry aby go wybrać, musisz to
wykonać w ciągu 3 sekund. (np. kanał 18, wciśnij 1 i 8).

TRYB OBRAZU
Wciśnij przycisk PSM na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać odpowiedni tryb
obrazu: PERSONAL í STANDARD í MILD í FRESH

13

Operowanie menu
* W tej instrukcji wyświetlane menu wygląda inaczej niż na ekranie telewizora,
ponieważ są to tylko przykłady, aby pomóc ci operować telewizorem
1. Wciśnięcie przycisku MENU powoduje wyświetlenie się jego na ekranie. Wciskaj P+ lub P-, aby przesuwać się po opcjach. Wciskaj V+ lub V-, aby zmienić parametry. Wciśnij OK, aby wyjść z MENU.

MENU OPCJI OBRAZU
Jakość obrazu ustawiana jest dla każdego źródła oddzielnie.
Zmiany jakości obrazu można dokonać w następujący sposób:
1. Wciśnij przycisk MENU i V+/- aż na ekranie ukaże się jedno z menu.

14

2. Wciskaj P+ lub P- aby przesuwać się po parametrach danego menu. Wciskaj V+ lub V- aby zmienić parametry do poziomu, który cię zadowoli. Powtórz czynności 2 i 3 aż do momentu gdy obraz będzie taki jak chcesz.

Funkcje
BRIGHTNESS: Przez zwiększanie poziomu rozjaśniamy ciemne partie obrazu, zmniejszanie powoduje przyciemnienie jasnych partii obrazu.
CONTRAST: Przez zwiększanie poziomu zwiększamy kontrast obrazu i odwrotnie.
SHARPNESS: Zmiana ostrości wyświetlanego obrazu. Zwiększenie wartości powoduje
ostrzejszy i czystszy obraz, zmniejszanie - obraz staje się rozmyty.
SATURATION: Wciśnięcie V+ lub V- spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie nasycenia obrazu kolorem.
HUE: Zmienia tonację obrazu. Działa tylko w trybie NTSC.
COLOR TEMP: Wciśnij V+ lub V- aby wybrać temperaturę barwową obrazu pomiędzy
WARM/NORMAL/COLD.

MENU OPCJI DŹWIĘKU
Jakość dźwięku ustawiana jest dla każdego źródła. Wciśnij przycisk MENU i V+/MENU:

do momentu gdy na ekranie pojawi się AUDIO

15

Możesz zmienić opcje dźwięku do poziomu, który ci odpowiada. Wciskaj P+/P-, aby przesuwać się po parametrach danego menu. Wciskaj V+/V- aby zmienić parametry do poziomu, który cię zadowoli. Powtórz czynności 2 i 3 do chwili, gdy parametry dźwięku cię zadowolą.

VOLUME: Zmiana natężenia dźwięku Twojego TV.
BALANCE: Zmiana balansu pomiędzy lewym a prawym głośnikiem. Gdy wyświetlacz
balansu ma wartość +50 w lewym głośniku dźwięk słabnie. Gdy wyświetlacz balansu
pokaże wartość -50 w prawym głośniku dźwięk słabnie
BASS: Dodanie lub odjęcie tonów niskich. Działa tylko w trybie PERSONAL.
TREBLE: Dodanie lub odjęcie tonów wysokich.
AUDIO MODE: Wciskaj V+/V- aby zmienić parametry dźwięku pomiędzy PERSONAL,
VOICE, MUSIC i THEATRE.
AVL: Włączenie (ON) powoduje automatyczne ustawienie poziomu natężenia dźwięku
dla wszystkich kanałów.

16

WYBÓR JĘZYKA:
Menu na ekranie może być wyświetlane w wybranym języku. Najpierw wybierz język. Wciskaj MENU i V+/- do momentu, gdy na ekranie pojawi się poniższe menu. Wciskaj P+ lub P-, aby przesunąć się na pozycję LANGUAGE. Wciskaj V+ lub V-, aby wybrać swój język.
Od tego momentu menu będą się wyświetlały w wybranym przez ciebie języku.

Dostępne tylko w seriach
specjalnych

1.

2. Wciskaj P+ lub P- aby przesunąć się na wybraną pozycję. Wciskaj V+ lub V-, aby wybrać poziom, który cię interesuje. Powtórz czynności 2 i 3 do chwili gdy parametry cię zadowolą.

17

Funkcje

1. INPUT SOURCE: Wyświetla aktualny tryb PC, COMPONENT, HDMI, TV, SCART, SVIDEO. TXT LANGUAGE: Zmienia język teletextu. TXT EAST/WEST: Wybór EAST lub WEST
4. DISPLAY MODE: Zmienia tryb wyświetlania obrazu pomiędzy 4:3 i FULL SCREEN. BLUE SCREEN: Możesz ustawić ON lub OFF. Jeśli ustawisz ON to w momencie gdy
brak sygnału telewizyjnego po 3 sekundach będzie niebieski. RESET: Wciśnij V+ aby przywrócić niektórym parametrom ustawienia fabryczne. CHILD LOCK: Wciśnij V+ aby na ekranie pojawił sie następujący obraz:

Jeśli wprowadzono prawidłowe hasło na ekranie pjawi się Menu CHILD LOCK, jeśli nie
ponownie trzeba wprowadzić hasło. (Hasło fabryczne to: 0000)

PASSWORD: Hasło można zmienić. Wciśnij P+/- aby wybrać PASSWORD i V+/- aby zatwierdzić. Na ekranie pojawi się: NEW PW: ____, wprowadź nowe hasło, na ekranie
pojawi się: CONFIRM PW: ____, jeśli dwa razy wpisano to samo hasło zostanie ono
wymienione na nowe.
CHILD LOCK: Można ustawić tryb OFF - wylączony lub ON - włączony.

Menu Regulacji
1. Nacisnąć przycisk MENU, a następnie wybrać V+/- do momentu gdy na ekranie pojawi
się poniższe menu.

UWAGA Menu tylko w trybie PC

18

2. Nacisnąć P+/- aby wybrać żądaną opcję. Zmienić ustawienia wybranej opcji za pomocą przycisków VOL+/-.
AUTO SYNC Służy do regulacji położenia, częstotliwości i fazy obrazu.
PHASE Usuwa zniekształcenia poziome i wyostrza wyświetlany tekst.
CLOCK: Ustawienie TFT-LCD do odbioru sygnału PC
H-POSITION: Pozioma pozycja obrazu.
V-POSITION: Pionowa pozycja obrazu.

STROJENIE ODBIORNIKA
1. Wciskaj MENU i V+/- do momentu, gdy na ekranie pojawi się poniższe menu:.

UWAGA to menu pojawi się tylko w trybie TV. Wciskaj V+ lub V- aby wybrać poziom, który cię interesuje. TUNING PROGRAM: Wciskaj V+ aż na ekranie pojawi sięnastępujące menu:

19

CHANNEL: Wciskaj V+ lub V- aby zmienić kanał telewizyjny.
COLOUR SYSTEM: Wybierz system obrazu AUTO, PAL, SECAM.
SOUND SYSTEM: Wybierz standard telewizji DK, I, L/L, BG. SKIP: Jeśli chcesz pominąć kanał wciśnij V+/V-, aby wybrać ON, ten kanał będzie
pominięty w trakcie wciskania P+/P-. Jeśli chcesz przywrócić kanał ustaw OFF. AFC: Automatyczna kontrola częstotliwości. Ustaw ON aby polepszyć obraz. FINE TUNE: Dostrajanie ręczne. Jeśli obraz jest słaby, możesz wciskając przyciski
P+/P- wybrać FINE TUNE, a następnie za pomocą przycisków V+/V- ustawić jakość
odbioru sygnału telewizyjnego. EXCHANGE: Wciskaj V+ lub V- do chwili gdy na ekranie pojawi się poniższe menu:

Wciskaj P+/- aby wybrać żądaną opcję, a następnie V+/- aby zmienić kanał i V+ aby
zaakceptować. Np. wciśnij P+/- aby wybrać FROM, wciśnij V+/- aby wybrać kanał
1, następnie wciśnij P+/- aby wybrać TO, V+/- aby wprowadzić 9, wciśnij P+/- aby
wybrać EXCHANGE a nstępnie V+ aby potwierdzić. Kanał 1 zostanie zamieniony z
kanałem 9.
8. MANUAL SEARCH: Wciśnij V+ aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie kanału. Na ekranie pojawi się:

Wciśnij V+/- aby wybrać DOWN lub UP, a następnie wciśnij MENU, aby potwierdzić
(jeśli wybrałeś UP będą przeszukiwane wyższe częstotliwości, jeśli DOWN - niższe).
9. AUTO SEARCH: Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie kanałów. Wciśnij V+
aby rozpocząć wyszukiwanie, na ekranie ukaże się:

Wciśnij V+/- aby wybrać NO lub YES, a następnie MENU, aby zatwierdzić. Telewizor
rozpocznie automatyczne wyszukiwanie kanałów:
Aby przerwać wyszukiwanie, wciśnij MENU.
20

Teletext
Niektóre funkcje są niedostępne w czasie gdy włączony jest tryb TELETEXT. Takie funkcje to MENU i AUTO AD. Jeśli telewizor był wyłączony
w trybie teletextu to po jego włączeniu tryb ten nie uruchomi się automatycznie.
Własności samego teletextu zależą od stacji telewizyjnej, która go nadaje. Wciśnięcie przycisku TEXT przełączy telewizor w tryb teletextu,
zniknie obraz a pojawi się tekst, natomiast dźwięk pozostanie.

WYBÓR STRON
Strony można wybierać na dwa sposoby:
a. Wciskając P+ lub P- aby zwiększyć lub zmiejszyć numer strony o 1.
b. Wpisując konkretny numer używając przycisków numerycznych.

Przycisk SIZE

Wciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę wyświetlanej wielkości tekstu: normal í
large top í large bottom í normal...

Przycisk
Przycisk REVEAL
Wyświetla ukryte słowa (np. rozwiązanie zagadki). Ponowne wciśnięcie ukryje słowa.

Przyciski czerwony/zielony/źółty/niebieski

Odpowiadają różnokolorowym tematom w teletexcie.

Przycisk HOLD

Wciśnięcie powoduje zatrzymanie aktualnie oglądanej strony (strony wielostronicowe)
lub dalsze uruchomienie przewijania.

Przycisk INDEX
Przy
Wciśnięcie powoduje powrót do strona głównej teletextu (100)

Przycisk SUBCODE

Gdy informacja teletextowa zajmuje więcej niż jedną stronę, wczytanie jej i ukazanie
na ekranie zajmuje trochę czasu. W tym czasie moglibyśmy oglądać program telewizyjny. Wciśnij przycisk SUBCODE, teletext zniknie z ekranu i pojawi się obraz stacji telewizyjnej, a w prawym górnym rogu pojawi się znaczek ---. Z klawiatury numerycznej
wprowadź numer strony teletextu, którą chcesz obejrzeć. Gdy zostanie odnaleziona
tryb teletextu włączy się ponownie.

Przyciski TEXT

Wciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie trybu teletextu.

Przycisk MIX

Wciśnięcie powoduje włączenie trybu teletextu i obrazu telewizyjnego jednocześnie.

Przycisk TIME
Wciśnięcie powoduje wyświetlenie zegara z teletextu w prawym górnym rogu telewizora w czasie oglądania wybranego programu.

21

Rozwiązywanie drobnych problemów
Jeżeli telewizor wydaje się pracować nieprawidłowo, prosimy zapoznać się z poniższymi
informacjami, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym zakładem serwisowym.

Brak obrazu oraz dźwięku

Sprawdzić czy telewizor jest właściwie podłączony
do sieci
Sprawdzić czy napięcie sieci jest właściwe
Sprawdzić czy nie nastąpiła awaria zasilania

Ekran jest ciemny

Sprawdzić podłączenie wejść sygnału
Nacisnąć przycisk TV/AV aby zmienić wejście
sygnału
Włączyć ponownie telewizor po awarii zasilania

Brak dźwięku

Nacisnąć przycisk MUTE, aby sprawdzić, czy nie
włączono wyciszenia
Zmienić kanał i sprawdzić czy problem również
występuje
Nacisnąć przycisk VOL+ aby zwiększyć głośność

Niska jakość dźwięku

Brak obrazu na niektórych
kanałach

Sprawdzić system dźwięku
Zapoznać się z odpowiednim rozdziałem instrukcji,
aby poznać sposób regulacji
Sprawdzić czy wybrano właściwy kanał
Wyregulować antenę
Wyregulować odbiornik za pomocą STROJENIA
DOKŁADNEGO oraz WYSZUKIWANIA RĘCZNEGO

Brak koloru na niektórych
kanałach (odbiór czarno-biały)

Sprawdzić czy problem dotyczy również innych
kanałów
Sprawdzić systemy dźwięku i wizji
aby poznać sposób regulacji ustawień obrazu

Zakłócenia widoczne na ekranie

Sprawdzić poprawność podłączenia anteny
Sprawdzić stan anteny
Użyć STROJENIA DOKŁADNEGO dla danego kanału

Pionowe lub poziome pasy,
drżenie obrazu

Sprawdzić czy nie występują lokalne zakłócenia od
innych urządzeń lub narzędzi elektrycznych

Nie można sterować
pracą odbiornika

Odłączyć telewizor od sieci elektrycznej, odczekać
10 sekund i podłączyć ponownie
Jeżeli problem nie ustąpił, skontaktować się z autoryzowanym zakładem serwisowym

UWAGA:
Jeśli powyźsze rady nie odniosły skutku należy zgłosić usterkę autoryzowanemu serwisowi.

22

Specyfikacja

MODEL

System wizji i dźwięku

L1510B-A, L15A10B

PAL, SECAM, D/K, I, B/G, L, L`

Moc wyjściowa
Gniazdka

>= 1, 5 W+1, 5 W
COMPONENT, PC INPUT, S-VIDEO, AUDIO, SCART, Słuchawkowe, ANTENOWE

Napięcie znamionowe

~150-240V, 50/60Hz

Temperatura pracy

5°C~35°C

Temperatura
przechowywania
Zużycie energii

L1911W-A, L19A11W,
L2012W-A, L20A12W,
L1912W-A, L19A12W

-15°C~45°C
<= 50 W

Wyposażenie

<= 60 W

Pilot zdalnego sterowania
Baterie
kable audio
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
Co zrobić ze starym urządzeniem?

Zużyte urządzenie należy uczynić niezdatnym do użytku poprzez odcięcie przewodu zasilającego.
Dyrektywa 2002/96/EC Unii Europejskiej, wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 29 lipca 2005,, O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
mówi, że stare urządzenie po zakończeniu jego użytkowania nie może być usuwane wraz z odpadami domowymi. Należy je przewieźć do specjalistycznego punktu przetwarzania urządzeń
elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowego urządzenia.
Konsument jest odpowiedzialny za dostarczenie starego urządzenia do specjalistycznego
miejsca przetwarzania odpadów. Pozwoli to na jego obróbkę, recycling oraz składowanie zgodne z wymogami ochrony środowiska. Przyczynicie się Państwo do odzyskania części użytych
materiałów i zmniejszycie zakres negatywnych skutków wywieranych przez zużyte urządzenia
na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnymi centrami przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych lub ze sprzedawcami sprzętu gospodarstwa
domowego.
23

Instrukcja aktywacji Haier L20a11w

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktywacji Haier L20a11w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktywacji Haier L20a11w