Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Brother Dcp 353c

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) to zbiór zasad i wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Gwarancja Brother DCP-353C zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez zapewnienie, że produkty Brother są wykonane zgodnie z określonymi wymogami. Gwarancja obejmuje wszystkie części i materiały zakupione wraz z urządzeniem, a także usługi i naprawy, które są wykonywane przez autoryzowany personel firmy Brother. Gwarancja zapewnia, że produkty Brother są wolne od wad materiałowych i fabrycznych, a także zapewnia, że wszystkie naprawy są wykonywane zgodnie z określonymi wymogami jakości i bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Brother Dcp 353c

Czym właściwie są instrukcje bhp? Czym różnią się instrukcje bhp od instrukcji stanowiskowych? Co powinna zawierać prawidłowo wykonana instrukcja bhp? Kto opracowuje instrukcję bhp, czy jak się utarło pracownik służby bhp, a może tak naprawdę ktoś inny? Czy instrukcje bhp musimy wieszać w zakładzie? Jeśli tak, to w jakiej formie spełnić ten obowiązek, a kiedy możemy darować sobie temat oklejania ścian i innych dostępnych płaszczyzn instrukcjami i informacjami istotnymi dla bezpieczeństwa pracy? Jak widać, temat jest szeroki. Zapraszam do kompendium wyjaśniającego niuanse tego jakże ważnego, a często bagatelizowanego tematu.

Zgodnie z Kodeksem Pracy: Art. 2374 § 2. „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. To nadrzędne założenie generowane przez wykładnię Kodeksu Pracy jest swoistym meritum, jeżeli chodzi o instrukcje bhp. Nie daje ono jednak pełnej dozy informacji, choćby czy wszystkie instrukcje są obowiązkowe oraz czy na muszą być na wszystkich stanowiskach. Absurdem było by przecież udostępnianie pracownikowi instrukcji bhp przy obsłudze choćby temperówki czy przyborów do pisania. Każdy z nas wykonuje te czynności na co dzień i nie potrzebuje przecież do tego żadnych szczegółowych instrukcji postępowania. W tym ciekawym aspekcie z pomocą przychodzi akt wykonawczy do Kodeksu Pracy, jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 41. 1 tegoż rozporządzenia zapisano: (…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące… (tu wymieniono poniżej).

Dlatego też Instrukcje Bhp są obowiązkowe dla prac:

 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 • udzielania pierwszej pomocy.

Posługując się tą wykładnią prawa, otrzymujemy odpowiedź na podstawowe pytanie. Instrukcje bhp są obowiązkowe tam, gdzie wykonuje się prace, przy których występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Warto pamiętać, że instrukcje BHP należy traktować jako dokument regulacji wewnątrzzakładowej. W zależności od specyfiki zakładu, jego działalności oraz ustaleń pracodawcy, instrukcje bhp występują zaraz obok uchwał, zarządzeń, procedur oraz wytycznych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych prac. Podczas tworzenia tych dokumentów warto mieć na uwadze, iż dokumenty te mogą być odniesieniem zarówno do wykonywanej pracy (czynności) lub do danego stanowiska pracy, np. stolarza. Instrukcja Bhp ma określić najważniejsze zasady postępowania oraz zminimalizować możliwość wystąpienia niepożądanego zdarzenia, wypadku lub awarii. W praktyce oprócz określenia instrukcja bhp, można również znaleźć określenie: stanowiskowa instrukcja bhp – względem prawa oba te terminy jaki i same dokumenty są tożsame. Różnice pomiędzy ich treścią oraz formą przekazu mogą wynikać z czysto technicznego zastosowania, ponieważ przykładowo:

 • Instrukcja bhp dla spawacza – to typowa instrukcja stanowiskowa.
 • Instrukcja bhp przy spawaniu gazowym – to typowa instrukcja bhp, dla danej lub danych czynności wykonywanych podczas pracy na określonym stanowisku.
 • CO POWINNA ZAWIERAĆ INSTRUKCJA BHP?

  W handlu dostępna jest cała masa instrukcji bhp, która jest stworzona – uwaga – niezgodnie z obowiązującym prawem. Dlaczego? To proste, większość z nich nie spełnia podstawowych standardów jeśli chodzi o ich zawartość. Wiele do życzenia pozostawia także czasem ich wartość merytoryczna. Rodzi to dość poważne zagrożenie, bo skoro to pracodawca odpowiada w zakładzie pracy za stan bhp, to także pracodawca udostępnia instrukcje bhp, a nie producent. Zakup i udostępnienie “wadliwej” instrukcji odbije się więc czkawką nie producentowi instrukcji bhp lecz pracodawcy, który ją udostępnił. Wspomnianą wyżej zawartość instrukcji bhp reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 41. 2 niniejszego rozporządzenia zapisano: (…) Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów (…).

  W praktyce oznacza to, że instrukcja bhp powinna zawierać następującą stałą strukturę treści:

 • Czynności przed rozpoczęciem pracy,
 • Czynności, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • Czynności po zakończeniu pracy,
 • Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo.
 • W instrukcji bhp można, a nawet powinno się zawrzeć dodatkowe informacje, istotne z punktu charakterystyki danego stanowiska pracy, zakładu lub procesu technologicznego oraz dokumentacji technicznej używanych urządzeń, maszyn i narzędzi. Wszystko to wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz minimalizuje możliwość wystąpienia sytuacji niepożądanej – wypadku lub awarii urządzenia. Co zatem warto zawrzeć w instrukcji bhp dodatkowo?

  Przykładowo będą to:

 • Uwagi ogólne / podstawowe warunki bezpieczeństwa,
 • Czynności zabronione pracownikowi / zabronione podczas pracy,
 • Dodatkowe czynności po zakończeniu pracy lub / i uwagi końcowe wynikające ze specyfiki procesu lub urządzenia.
 • KTO OPRACOWUJE INSTRUKCJĘ BHP?

  Wydawać mogło by się, że tutaj sprawa jest jasna: “Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom” – udostępnić, czyli także domyślnie Pracodawca powinien ją opracować. Czy tak do końca? Nie. Przecież pracodawca prowadzący zakład, nie zawsze jest fachowcem w danej dziedzinie. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji, jest powierzenie wykonania instrukcji pracownikowi, często kierownikowi działu, brygadziście, który nie tylko doskonale zna proces technologiczny, ale także występujące podczas prac zagrożenia oraz możliwe awarie obsługiwanych maszyn i urządzeń. Gdzie zatem jest rola “behapowca”, któremu często wrzuca się to zadanie w obowiązki? Otóż służba bhp jeśli została powołana ma za zadanie – zaopiniować opracowane instrukcje bhp, co do ich zgodności z prawem, między innymi ich zakresem oraz treścią przedstawionego opracowania.

  JAK UDOSTĘPNIĆ PRACOWNIKOM INSTRUKCJE BHP?

  Kolejne słowa definiujące to część wspomnianych wyżej wykładni prawa. Są to dwa klucze: …do stałego korzystania… oraz …aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (…)”.

  Jak rozmieć ten temat?

  Stałe korzystanie to nie tylko powieszenie instrukcji na ścianie ale także możliwość:

 • umieszczenia instrukcji w ogólnych zasobach sieciowych,
 • umieszczenia instrukcji w ogólnie dostępnej teczce bhp, itp.
 • Generalnie każda znana oraz przystępna dla pracowników forma będzie dobra. Czy będzie to plastikowa tablica, czy zalaminowany wydruk. Nieważne. Ty decydujesz, co będzie bardziej efektywne oraz ekonomiczne dla Twojej firmy. W naszej praktyce zalecamy natomiast umieszczanie instrukcji bhp, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instrukcji postępowania w przypadku zagorzenia lub pożaru w miejscach do tego dedykowanych. I tak odpowiednio warto je umieścić:

 • przy stwarzających zagrożenie maszynach i urządzeniach,
 • punktach pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • punktach ze podręcznym sprzętem gaśniczym.
 • JAK ZAPOZNAĆ PRACOWNIKÓW Z INSTRUKCJAMI BHP?

  W temacie zapoznania się z instrukcjami bhp narosło sporo różnych informacji, czasem wręcz sprzecznych, bądź nielogicznych z punktu widzenia czasu lub zakresu przekazywanych informacji. Jedną niezmienną wykładnią, w kontekście spełnienia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawcy, jest udowodnienie zapoznania się pracowników z instrukcjami dotyczącymi bezpośrednio lub pośrednio ich stanowiska pracy lub powierzonych obowiązków. Najlepszym i zarazem najtrwalszym sposobem jest poświadczenie pisemne, potwierdzone datą oraz informacją o osobie przekazującej, które przechowuje się w teczce akt osobowych (części B). Jego treść warto w praktyce połączyć z informacją o:

 • Zasadach postępowania i obowiązkach do wykonania w razie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, opisanych w ogólnych zasadach ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zakładu ( jeśli IBP opracowano),
 • Instrukcjach maszyn i urządzeń obowiązujących na stanowisku pracy,
 • Stosowania w procesie pracy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • Zagrożeniach występujących w związku z używanymi na stanowisku pracy substancji – zgodnie z ich kartami charakterystyk.
 • Tak skonstruowane oświadczenie stanowi bardzo dobry dokument, który w wielu przypadkach, w zależności od ich kontekstu, może stanowić swoistą deskę ratunku dla pracodawcy lub pracownika.

  CO JESZCZE Z INSTRUKCJAMI BHP?

  Ostatni aspekt niniejszego artykułu, to wspomniana wyżej aktualizacja instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy się jej podjąć i na jakiej podstawie? Tutaj nie ma precyzyjnych odniesień lub ukierunkowanej wykładni prawnej. Logicznym i zasadnym natomiast jest prowadzenie okresowych przeglądów instrukcji bhp (ich stanu, obecności, dostępności) oraz uwzględnienie w powyższym ich zawartości. W szczególności warto zwrócić uwagę na zmieniające się wymagania, badania środowiska pracy oraz występujące w procesie pracy zagrożenia. Często aktualizacja tego obszaru, to także swoiste uzupełnienie zasobu instrukcji o nowe, opisujące wprowadzone w proces pracy urządzenia i maszyny, a także ewentualne zmiany technologii lub rozwiązań zastosowanych w zakładzie pracy.

  Zapraszamy Cię również do naszego bezpłatnego newslettera – Poradnika Pracodawcy – w którym omawiamy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy, ochrony danych osobowych i kadr. Zapisać się do newslettera możesz TUTAJ. Jeżeli sam planujesz dystrybucję własnego newslettera, polecamy polskiego dostawcę, z którego usług sami korzystamy – Getresponse – zapewniającego nie tylko świetne narzędzie ale także perfekcyjną obsługę klienta.

  Opracowanie / Marek Mróz – Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Niniejszy wpis nie jest sponsorowany. Poniżej zamieszczamy ciekawe linki afiliacyjne do najlepszych książek i poradników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonując z nich zakupu, wesprzesz rozwój poradnika. Dziękujemy.

  Pierwsza Pomoc – kupisz tutaj,

  Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy – kupisz tutaj,

  Obowiązki pracodawcy w zakresie Bhp – kupisz tutaj.

  W dniu 28 marca 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

  Uzasadnieniem do podjęcia prac nad nowym rozporządzeniem były postulaty branży energetycznej podkreślające przede wszystkim konieczność dostosowania przepisów bhp do realiów wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych w zakresie kwalifikacji osób wykonujących te prace.

  Przepisy nowego rozporządzenia nie stosuje się do prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych:

  1. w podziemnych zakładach górniczych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku „Prawo geologiczne i górnicze”,
  2. w obiektach jądrowych w zakresie regulowanym ustawą z dnia 29 listopada 2000 roku „Prawo atomowe”
  3. powszechnego użytku w zakresie ich obsługi,
  4. związanych z ruchem drogowym w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”,
  5. związanych z żeglugą śródlądową i morską w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej oraz ustawą z dnia 18 września 2001 r. „Kodeks morski”.

  Nowe przepisy określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych.

  §2. 1) urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii

  Ustawodawca wprowadzając nowe rozporządzenie ujednolicił definicje pojęć używanych w energetyce, funkcje osób i zadania w obszarze organizacji prac jak i w sferze eksploatacji urządzeń energetycznych.

  Jedną ze istotnych zmian jakie ustawodawca wprowadził jest wydzielenie prac eksploatacyjnych oraz prac pomocniczych przy urządzeniach elektroenergetycznych do wykonywania, których nie jest wymagane posiadanie kwalifikacji. 3) prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
  i wymagań ochrony środowiska w zakresie:

 • obsługi, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń energetycznych,
 • konserwacji, związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urządzeń energetycznych,
 • remontów urządzeń energetycznych związanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,
 • montażu, niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych,
 • kontrolno-pomiarowym, niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych.
 • §2. 4) prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych – prace niebędące pracami eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego;

  Dodano również definicje określające rolę i zadania osób funkcyjnych w strukturze organizacji bezpiecznej pracy:

 • poleceniodawcy,
 • koordynującego,
 • dopuszczającego,
 • kierującego zespołem.
 • Osoby te mają decydujący wpływ na organizację bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.

  Instrukcje eksploatacji przy urządzeniach elektroenergetycznych

  Prace eksploatacyjne w dalszym ciągu należy prowadzić na podstawie instrukcji eksploatacji.
  Instrukcje eksploatacji opracowujemy dla każdego urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych. Obowiązek, wg. zapisów nowego rozporządzenia, ten należy do pracodawcy.

  Obowiązujące od marca 2020 roku instrukcje eksploracji dla urządzeń energetycznych powinny zawierać:

 • Charakterystykę urządzenia energetycznego lub urządzeń energetycznych;
 • Opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;
 • Zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;
 • Opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;
 • Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;
 • Wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;
 • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;
 • Identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;
 • Organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;
 • Wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”, określone w odrębnych przepisach;
 • Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.
 • Nowością jest punkt 11 dotyczący wymagań kwalifikacyjnych personelu zajmującego się eksploatacją urządzeń energetycznych.

  Należy pamiętać, że pracodawca jest odpowiedzialny za bieżące aktualizacje instrukcji eksploatacji.

  Aktualizując istniejące instrukcje należy zwrócić szczególną uwagę na przytoczone powyżej zmiany definicji, funkcje poszczególnych osób biorących udział w eksploatacji urządzeń energetycznych ale również na zmiany organizacji prac eksploatacyjnych, wykazu prac pomocniczych, kwalifikacji prac przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

  Podsumowanie

  Artykuł pokrótce przybliża zmiany w zakresie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych jakie będą obowiązywać od 26 marca 2020 roku. Szczegółowy zakres zmian jest określony w rozporządzeniu. 
  Zmiany w min zawarte w szerszym i bardziej szczegółowym zakresie pozwolą na odpowiednią organizację prac przy urządzenia energetycznych, dobór osób wykonujących prace pod kątem liczebności i kwalifikacji, zapewnienie odpowiedniego nadzoru, przygotowaniem i udostępnieniem miejsca pracy.

  Literatura

 • Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830).
 •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych(Dz. 2013 poz. 492).
 • Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w zakładzie pacy. Na podstawie art. 207(1) ustawy Kodeks pracy, jego obowiązkiem jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinien on przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Spoczywa też na nim obowiązek związany z podejmowaniem działań ochronnych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń. 

  Instrukcja powinna być szczegółowa

  Zgodnie z art. 237(4) kp, pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Musi on też wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy. Z kolei pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami i zasadami bhp. Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 25 września 2019 r., sygn. akt I OSK 3010/17) zwrócił uwagę, że regulacja ta nie precyzuje jak szczegółowe powinny być takie instrukcje i wskazówki, jak również nie określa ich elementów. Tym samym obowiązek opracowania instrukcji spoczywa na pracodawcy z uwagi na odrębny i specyficzny charakter prowadzonej przez niego działalności. NSA wskazał, że instrukcja bhp powinna być na tyle szczegółowa, aby minimalizowała wystąpienie ryzyka narażenia zdrowia czy życia pracownika na danym stanowisku. Z tych względów musi ona być na tyle precyzyjna i dokładna, aby spełniała swój podstawowy cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pracownika. 

  Czytaj w LEX: Kryczka Sebastian, Tworzenie instrukcji BHP - krok po kroku >

  Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (wyrok z 11 kwietnia 2019 r., sygn. pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-sa-gd-32-19-szczegolowosc-instrukcji-dotyczacych-522749059" target="_blank">III SA/Gd 32/19) podkreślił, że pracodawca powinien podejmować wszelkie niezbędne kroki i działania, aby minimalizować wystąpienie ryzyka narażenia zdrowia czy też życia pracownika na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Środkiem ku temu są szkolenia, instrukcje i wskazówki. Dlatego też muszą one być precyzyjne i dokładne. Sąd podkreślił, że instrukcja powinna być na tyle szczegółowa, aby obejmowała wszystkie procesy pracy na danym stanowisku, z uwzględnieniem tych, które mogą stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika. Szczegółowość ta powinna gwarantować odpowiednio, wysoki i dostosowany do konkretnych warunków pracy, poziom bezpieczeństwa.

  Sprawdź w LEX: Czy instrukcje zakładowe bhp może tłumaczyć jedynie tłumacz przysięgły? >

  Czytaj także: SN: Wdrożenie instrukcji BHP nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności >>>

  Na pracodawcy spoczywa obowiązek informowania 

  Warto też wspomnieć o par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnia pracownikowi odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Jego powinnością jest więc nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami i zasadami bhp, ale także wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-pk-57-16-powinnosci-pracodawcy-w-zakresie-522362779" target="_blank">III PK 57/16).

  Zobacz procedurę w LEX: Majer Roman, Opracowanie instrukcji bhp maszyny >

  Prawo wymaga stworzenia szeregu instrukcji 

  Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  4. udzielania pierwszej pomocy.

  Sprawdź w LEX: Czy instrukcje bhp można podpisywać podpisem elektronicznym? >

  Instrukcje te powinny, w sposób zrozumiały dla pracowników, wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby jej bezpiecznego wykonywania, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin.

  Czytaj także: Instrukcja obsługi musi być sformułowana w sposób jasny i przejrzysty >>>

  Instrukcja bhp jest szerokim pojęciem. Obejmuje swoim zakresem m. in. instrukcje: stanowiskowe, dotyczącą bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, a także: 

  • instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która określa m. in. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem - par. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
  • instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, która powinna zawierać wykaz pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy i być wywieszona, w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach - par. 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • instrukcję stosowania środków ochrony indywidualnej, która powinna określać na jakich stanowiskach i jakie ochrony indywidualne powinny być stosowane oraz jak je używać i konserwować - par. 39c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz par. 4 załącznika nr 2 do tego aktu;
  • instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - par. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
  • instrukcję stosowania w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmującą w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć - par. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • instrukcje obsługi maszyn, o której stanowi par. 58 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

  Sprawdź w LEX: Jak długo należy przechowywać instrukcje bhp? >

  Józef Gierasimiuk, Jaromir Grabowski

  Sprawdź

  POLECAMY


  Służba bhp współtworzy i opiniuje instrukcje 

  Do zakresu działań służby bhp należy udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. To jednak nie koniec zadań służby w zakresie instrukcji. Zgodnie bowiem z par. 2 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy także należy do zakresu działań służby. Na tej podstawie można wyprowadzić wniosek, że opiniowanie dotyczy tylko instrukcji szczegółowych. Tym samym co do zasady nie ma konieczności przedkładania w tym celu instrukcji ogólnych, ponieważ służba bhp jest włączona w proces ich tworzenia. pl/kadry/inspektor-bhp-wymagania-kto-moze-zostac, 186743. html" target="_blank">Pracownik służby bhp musi mieć odpowiednie wykształcenie >>>

  Instrukcje muszą być aktualizowane 

  Pracodawca jest obowiązany udostępnić instrukcje do stałego korzystania. Pracownik powinien mieć możliwość zapoznania się z nią w każdym czasie. Oznacza to, że istnieje konieczność umieszczenia instrukcji w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Trzeba też pamiętać, że musi ona być aktualna. Oznacza to, że pracodawca nie może poprzestać na jej opracowaniu i udostępnieniu. Tym samym musi regularnie dokonywać jej przeglądu, szczególnie w sytuacji, gdy np. dojdzie do zmiany wyposażenia na stanowisku pracy. 

  Zobacz procedurę w LEX: Ambroziewicz Maciej, Proces tworzenia i funkcjonowania instrukcji bhp >

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

  Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Brother Dcp 353c

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Brother Dcp 353c

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Brother Dcp 353c