Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Haier L37k1

Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Haier L37k1 jest niezbędna do przeprowadzenia bezpiecznego i skutecznego montażu telewizora Haier L37k1. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego i skutecznego podłączenia telewizora do źródła zasilania, montażu urządzenia i jego konfiguracji. Instrukcja wyjaśnia również wszystkie funkcje i możliwości telewizora, w tym jak łączyć go z innymi urządzeniami i jak korzystać z dostępnych funkcji. Instrukcja zawiera również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas instalacji i korzystania z telewizora Haier L37k1.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Haier L37k1

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Lodówka

HSR3918FI * HSOBPIF9183 HSOGPIF9183
* = MP, MX, PG, PH, PB, PW

Lodówka

EN

Instrukcja obsługi

Lodówka

DE

Bedienungsanleitung

Refrigérateur

FR

Tryb pracy

lodówka

IT

Przewodnik użytkownika

ES Instrukcja del usuario

PT

NL Obsługa

Mlody

PL

Podręcznik użytkownika

Chladnicka

CZ

Uzivatelská pirucka

Htszekreny

HU

Instrukcja obsługi

EL

BG

PL OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru/materiału łatwopalnego. Symbol wskazuje, że istnieje ryzyko pożaru ze względu na użycie materiałów łatwopalnych. Uważaj, aby nie spowodować pożaru przez zapalenie materiałów łatwopalnych.
DE WARNUNG: Brandgefahr / Brennbare Stoffe. Das Symbol weist darauf hin, dass aufgrund der Verwendung von brennbaren Materialien eine Brandgefahr besteht. Achten Sie darauf, dass Sie kein Feuer verursachen, indem Sie brennbare Materialien entzünden.
FR UWAGA: Risque d'incendie/matériau łatwopalny. Le symbole indique qu'il ya un risque d'incendie car des materiaux infects sont utilisés. Veillez à ne pas provoquer d'incendie en manipulant des matériaux infuels.
IT AVVERTENZA: Rischio di incendio/materiale infiammabile. Symbol indica, który jest esiste un rischio di incendio poiché vengono utilizzati materiali infiammabili. Prestare attenzione a non provocare un incendio dando fuoco a materiale infiammabile.
ES ADVERTENCIA: Riesgo de incendio/materiał łatwopalny. El símbolo indica que existe un riesgo de incendio ya que se utilizan materiales inflamables. Proceda con cuidado para evitar encender material inflamable y causar un incendio.
PT AVISO: Risco de incêndio/material inflamável. O simbolo indica que existe risco de incêndio devido ao uso de materiais inflamáveis. Cuidado para evitar provocar um incêndio ao materiał acender inflamável.
NL WAARSCHUWING: Materiał Brandgevaar/ontvlambaar. Het symbool geeft aan dat er brandgevaar bestaat omdat ontvlambare materialen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u geen brand veroorzaakt door het ontsteken van ontvlambaar materiaal.
HU FIGYELEM! Tzveszély/gyúlékony anyagok. Szzimbolum tzveszélyre utal, mivel termék gyúlékony anyagokat tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy ne okozzon tüzet a gyúlékony anyagok meggyújtásával.
2

PL OSTRZEENIE: ryzyko poaru/materialy latwopalne. Symbol oznaczający ryzyko poaru, ponieważ uywane s materialy latwopalne. Naley uwaa, aby nie spowodowanie poaru przez zaplon materialów latwopalnych. CZ WAROVNÍ! Nebezpecí pozáru / holavý materiál. Symbol oznacuje nebezpecí pozáru, protoze se používají holavé materiály. Dbejte na to, aby nedoslo k zapálení holavého materiálu. E! /... BG: /.,,..
3

Instrukcja obsługi
Chłodziarko-zamrażarka HSR3918FI * HSOBPIF9183 HSOGPIF9183
* = MP, MX, PG, PH, PB, PW
EN

Dziękuję Ci

EN

Dziękujemy za zakup produktu Haier.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem tego urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą w jak najlepszym wykorzystaniu urządzenia oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację. Instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby w każdej chwili można było się z nią zapoznać w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia. Jeśli sprzedajesz urządzenie, oddajesz je lub zostawiasz podczas przeprowadzki, upewnij się, że przekazałeś również tę instrukcję, aby nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Legenda
Ostrzeżenie Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska
Sprzedaż
Pomóż chronić środowisko i zdrowie ludzkie. Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach, aby je poddać recyklingowi. Pomóż w recyklingu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Zwróć produkt do lokalnego punktu recyklingu lub skontaktuj się z gminą

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń lub uduszenia! Czynniki chłodnicze i gazy należy utylizować w profesjonalny sposób. Przed prawidłową utylizacją upewnij się, że przewody obwodu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. Odetnij przewód zasilający i wyrzuć go. Wyjmij tace i szuflady, a także zatrzask i uszczelki drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.
Stare urządzenia nadal mają pewną wartość rezydualną. Przyjazna dla środowiska metoda utylizacji zapewni, że cenne surowce można odzyskać i ponownie wykorzystać.
Cyklopentan, łatwopalna substancja nieszkodliwa dla ozonu, służy jako ekspander do pianki izolacyjnej.
Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby wystąpić w innym przypadku.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt, obsługiwanym przez profesjonalistów.

2

EN

Treść

1 - Informacje dotyczące bezpieczeństwa ……………………………………………………………………………………………………… 4 2 - Przeznaczenie …… ………………………………………………………………………………………………………….. 9 3 - Opis produktu ……… ………………………………………………………………………………………… 12 4 - Panel sterowania …………………………… …………………………………………………………………………………….. 13 5 - Użytkowanie …………………………………… …………………………………………………………………………………………….. 14 6 - Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ……………………… …………………………………………………………………………………. 24 7 - Wyposażenie ………………………………………… ……………………………………………………………………… 25 8 - Pielęgnacja i czyszczenie …………………………………………… ………………………………………………………… 27 9 - Rozwiązywanie problemów ……………………………………………………………… ……………………………………….. 30 10 - Instalacja ………………………………………………………………………………… …………………………………. 34 11 - Dane techniczne ……………………………………………………………………………………… ……………………… 39 12 - Obsługa klienta …………………………………………………………………………………………………… …… 40

3

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

EN

niższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! : OSTRZEŻENIE!

Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych. Usuń wszystkie opakowania i trzymaj poza zasięgiem dzieci. Odczekaj co najmniej dwie godziny przed zainstalowaniem urządzenia
Urządzenie zawsze obsługują co najmniej dwie osoby, ponieważ jest ciężkie.
Instalacja
Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni nad i wokół urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zasłonięte.
Nigdy nie umieszczaj urządzenia w adamp obszar lub miejsce, w którym może zostać zachlapany wodą. Czyste i suche rozpryski wody i plamy miękką czystą szmatką.
Nie instalować urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła (np. Piecyków, grzejników).
Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim do jego wielkości i zastosowania.
Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z zasilaniem. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się z elektrykiem.
Urządzenie zasilane jest z zasilacza 220-240 VAC / 50 Hz
rozruchu lub uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki, lub może wystąpić nietypowy hałas podczas pracy. W takim przypadku należy zamontować regulator automatyczny. Nie należy używać rozgałęźników ani przedłużaczy. OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia. OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przycięty lub uszkodzony. Nie stawaj na kablu zasilającym.
4

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
Użyj osobnego uziemionego gniazdka dla źródła zasilania, które jest łatwo dostępne. Urządzenie musi być uziemione. Tylko dla Wielkiej Brytanii:

pliance, wtyczka powinna być dostępna.
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
Codzienny użytek
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać
urządzeń chłodniczych, ale nie wolno czyścić i instalować urządzeń chłodniczych. Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia. Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna

i okien i nie odłączać przewodu zasilającego lodówki

zamrażarka / zamrażarka lub jakiekolwiek inne urządzenie.

-

bient w zakresie od 10 do 38 ° C. Urządzenie może nie działać

prawidłowo, jeśli zostanie pozostawiony przez długi czas w temperaturze powyżej lub poniżej

niski wskazany zakres.

wody) na lodówce / zamrażarce, aby uniknąć obrażeń ciała

spowodowane upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.

Nie ciągnij za półki na drzwiach. Drzwi można wyciągnąć ukośnie,

półka na butelki może zostać wyciągnięta lub urządzenie może się przewrócić.

5

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

EN

OSTRZEŻENIE!
Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą uchwytów. Szczelina między drzwiami a szafką jest bardzo wąska. Nie wkładaj rąk do drzwi lodówki / zamrażarki tylko wtedy, gdy w zasięgu ruchu drzwi nie ma dzieci.
Nigdy nie przechowuj butelkowanego piwa ani napojów, płynów w butelkach lub puszkach (poza wysokim procentem)tage spirytusy), zwłaszcza napoje gazowane w zamrażarce, ponieważ pękają podczas zamrażania.
Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolem z
W urządzeniu nie wolno przechowywać lekarstw, bakterii ani środków chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów wymagających ścisłej temperatury.
Sprawdź stan żywności, jeśli doszło do nagrzania w zamrażarce.
Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze chłodziarki. Przy wysokich ustawieniach mogą wystąpić ujemne temperatury. Uwaga: butelki mogą pęknąć
Nie dotykać zamrożonych produktów mokrymi rękami (nosić rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z zamrażalnika. Istnieje ryzyko zamarznięcia lub powstania pęcherzy po mrozie. PIERWSZA pomoc: natychmiast trzymać pod bieżącą zimną wodą. Nie odsuwaj się!
Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni komory zamrażarki podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą przymarznąć do powierzchni.
Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Odczekaj co najmniej 7 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

6

EN

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!
Konserwacja / czyszczenie
Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji.
Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.
Odłączając urządzenie, trzymaj wtyczkę, a nie kabel. Nie czyścić urządzenia twardymi szczotkami, szczotkami drucianymi,
detergent w proszku, benzyna, octan amylu, aceton i podobne roztwory organiczne, roztwory kwaśne lub zasadowe. Proszę czyścić specjalnym detergentem do lodówek / zamrażarek, aby uniknąć uszkodzeń. Na koniec użyj ciepłej wody i roztworu sody oczyszczonej - około łyżki stołowej sody oczyszczonej na litr / kwartę wody. Dokładnie spłucz wodą i wytrzyj do sucha. Nie używaj proszków do czyszczenia ani innych ściernych środków czyszczących. Nie myć zdejmowanych części w zmywarce. spraye, grzejniki elektryczne, takie jak grzejnik, suszarka do włosów, odkurzacze parowe lub inne źródła ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
uniknąć zagrożenia. Nie próbuj naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia przez:
samego siebie. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Jeśli podświetlenie lamps są uszkodzone, należy je wymienić
der, aby uniknąć zagrożenia. Co najmniej raz w roku usuwaj kurz z tyłu urządzenia

7

1-Informacje dotyczące bezpieczeństwa

EN

Do czyszczenia urządzenia nie używaj zraszania wodą ani pary. Nie czyść zimnych szklanych półek ani szklanych drzwi gorącą wodą.
Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
Jeśli nie używasz urządzenia na dłuższy czas, zostaw je otwarte, aby zapobiec gromadzeniu się w nim nieprzyjemnych zapachów.

Informacje o gazie chłodniczym

OSTRZEŻENIE!

(R600a). Upewnij się, że obwód czynnika chłodniczego nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciekający czynnik chłodniczy może spowodować uszkodzenie wzroku
źródła, dokładnie przewietrz pomieszczenie, nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów zasilających urządzenia lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta. W przypadku kontaktu oczu z czynnikiem chłodniczym, natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast wezwij okulistę. OSTRZEŻENIE: Układ chłodniczy znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Nie rób
instalować, obsługiwać i serwisować urządzenie ściśle według instrukcji i skontaktować się z profesjonalnym przedstawicielem lub naszym serwisem posprzedażnym w celu utylizacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE!
W przypadku lodówek z funkcją wody lodowej należy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenie: W przypadku urządzeń nieprzeznaczonych do podłączenia do źródła wody: OSTRZEŻENIE: W przypadku urządzeń przeznaczonych do podłączenia do źródła wody: OSTRZEŻENIE: podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Jeśli chcesz wyczyścić system wodny, zapoznaj się z instrukcją obsługi. W przypadku pytań prosimy o kontakt z obsługą posprzedażową.

8

EN

2-Przeznaczenie

2. 1 Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak

-

-

menty; - gospodarstwa agroturystyczne i przez klientów w hotelach, motelach i innych domach–

środowiska typu tial;

- środowiska typu bed and breakfast;

- catering i podobne zastosowania niedetaliczne.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, i

Lodówka / zamrażarka: - Wyjąć żywność. - Odłącz przewód zasilający. - Opróżnij i wyczyść zbiornik na wodę. - Wyczyść urządzenie zgodnie z powyższym opisem. - Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów w
z boku.
przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie należy czyścić przynajmniej raz na cztery tygodnie
dla dobrej konserwacji i zapobiegania zapachom przechowywanej żywności. Zawsze utrzymuj uszczelkę drzwi w czystości. (1. ) Proszę wyszorować lodówkę wewnątrz i na zewnątrz, w
łącznie z uszczelką drzwi, półką na drzwiach, szklanymi półkami, pudełkami itp., z miękkim ręcznikiem lub gąbką zamoczoną w ciepłej wodzie (można dodać neutralny detergent). (2. ) W przypadku przypadkowego rozlania płynów wszystkie skażone elementy należy wyjąć i umieścić pod bieżącą wodą. Po umyciu wytrzeć i wysuszyć. (3. ) Jeśli jest rozlana śmietana (np. Śmietana, topiące się lody), należy usunąć wszystkie zanieczyszczone części, włożyć je do

wodą, osusz i włóż z powrotem do lodówki / zamrażarki. (4. ) W przypadku, gdy jakaś mała część lub komponent dostanie się do wnętrza
lodówce (między półkami lub szufladami), użyj małej miękkiej szczoteczki, aby ją wyjąć. Jeśli nie możesz dotrzeć do części, skontaktuj się z serwisem Haier.

9

2-Przeznaczenie

EN

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących zaleceń:

konstrukcje:

-

-

wzrost temperatury w przedziałach aplikacji

ance.

- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i

dostępne systemy odwadniające.

-

instalacja wodna podłączona do źródła wody, jeśli woda nie była

ciągnione przez 5 dni.

-

-

zamrażarkę / zamrażarkę, tak aby nie stykała się z innymi ani nie kapała na nią

- Dwugwiazdkowe przedziały na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów i produkcji kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie chłodnicze jest pozostawione puste przez dłuższy czas, -
pleśń odpowietrzająca rozwijająca się w urządzeniu. Szczegóły na najbardziej odpowiedniej części w komorze
biorąc pod uwagę rozkład temperatur, które mogą występować w
instrukcji.

10

PL Utylizacja

2-Przeznaczenie

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że ​​tego produktu nie wolno traktować jak zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu,
serwis lub sklep, w którym dokonałeś zakupu. -
skontaktuj się z profesjonalnym agentem lub naszym serwisem posprzedażnym, aby pozbyć się urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Ryzyko zranienia lub uduszenia!
Czynniki chłodnicze i gazy należy utylizować w profesjonalny sposób. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej
i szuflad, a także zatrzask i uszczelki drzwi, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.
2. 2 Akcesoria Sprawdź akcesoria i literaturę zgodnie z poniższą listą (Rys. 2. 2):

2 klipsy 11

Opis 3-produktów
Ogłoszenie
Zdjęcie urządzenia (rys. 3)

EN
+9 (10) 11 12 13 XNUMX XNUMX+XNUMX (XNUMX) XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX+XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

7
8 A: Zamrażarka 1 Sufit camp 2 Kostkarka do lodu z pojemnikiem na lód 3 Kanał powietrzny 4 Dozownik wody i lodu 5 Półki do przechowywania 6 Czujnik 7 Szuflady

14
B: Lodówka 8 Regulowane nóżki 9 Kanał powietrzny 10 Sufit lamp 11 Tacka na jajka 12 Półka na drzwiach/uchwyt na butelki 13 Półki 14 Szuflady

12

PL Panel sterowania (rys. 4)
ac

4-panel sterowania
4 b1 b2 h f1 f2 dge

Panel sterowania (rys. 4)

A

E

B

F

C

G

H
Przyciski: A Włączanie / wyłączanie funkcji wakacyjnej B Regulacja temperatury zamrażarki C Reset filtra D Włączanie / wyłączanie funkcji kostkarki do lodu E Włączanie / wyłączanie funkcji Auto Set F Regulacja temperatury lodówki G Przełącznik blokady panelu H Wybór funkcji dozownika

D
Wskaźniki: a Tryb wakacyjny b1 Temperatura zamrażarki b2 Tryb Super Freeze c Stan wymiany filtra d Stan kostkarki e Stan Auto Set f1 Temperatura lodówki f2 Tryb Super-Cool g Blokada panelu h Stan dozownika

13

5-użycie

EN

Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 2 godziny przed podłączeniem go do zasilania. Patrz rozdział INSTALACJA
5 Zobacz tryb ręcznej regulacji. Klawisze na panelu sterowania to klawisze sensorowe, które mogą reagować przy lekkim dotknięciu palcem.

5

sekundy. W przypadku jakichkolwiek ustawień, z wyjątkiem funkcji dozownika, panel sterowania musi być odblokowany. 14

EN

5-użycie

Tryb Auto Set zaleca użycie trybu Auto Set: W tym trybie
Dotknij klawisza „E” (Auto Set) (Rys. 5. 7. 1-1). Powtarzając powyższe kroki lub wybierając tryb Holiday Super-Freeze / Super-Cool, można ponownie wyłączyć tę funkcję.
Tryb automatycznego ustawiania
W trybie Auto Set temperatura lodówki i zamrażarki nie może być regulowana ręcznie.

5 "
15

5-użycie

EN

Urlop lub Auto Set) jest włączone lub wyświetlacz jest zablokowany. Odpowiedni wskaźnik zacznie migać wraz z brzęczykiem.

"

"

Ta funkcja zostanie automatycznie wyłączona po około 6 godzinach

.

Funkcja jest również wyłączona, jeśli wybrano tryb Auto Set lub Holiday.

146

EN

5-użycie

"

Funkcja Super-Freeze wyłącza się automatycznie po około 50 godzinach. Funkcja jest również wyłączona, jeśli wybrano tryb Auto Set lub Holiday.
Funkcja wakacyjna

(Święto)

Wakacje

Gdy funkcja Holiday jest aktywna, w lodówce nie wolno przechowywać żadnych towarów.

17

5-użycie

EN

1. 1

Powtarzając krok 2 - krok 4, można ponownie wyłączyć tę funkcję.
Jeśli kostki lodu nie są potrzebne przez dłuższy czas, należy wyłączyć funkcję kostkarki do lodu, opróżnić pojemnik i włożyć wyczyszczony pojemnik.

5. 11. 1-2

5. 1-1

1. Rys. 1-2
3.
4.

Ryc. 1-1

18

EN

5-użycie

Nie umieszczaj kostek lodu, które nie zostały wyprodukowane przez kostkarkę, do pojemnika na lód, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.

1.

Rys. 2

2. 1-2

-

3. Upewnij się, że szklanka znajduje się blisko wylotu dystrybutora, aby zapobiec wypadnięciu pokruszonego lodu. 4.

Nigdy nie wkładaj napojów w puszkach ani jedzenia do pojemnika na lód, ponieważ spowoduje to uszkodzenie
Nie zdejmuj pokrywy kostkarki do lodu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

2. 3.

19

5-użycie

EN

1.

Przy pierwszym użyciu należy nacisnąć dźwignię dozownika przez 3 minuty, aby usunąć powietrze z przewodu.
Jeśli lubisz bardzo zimną wodę, włóż do szklanki kilka kostek lodu z pojemnika na lód.

ani wody (około 7 szklanek) nie należy pić. 20

EN

5-użycie

4

1

5

2

6 3
7

8

9

21

5-użycie

EN

1 2
22

EN
najpierw ugotowane, w przeciwnym razie może stać się niejadalne.

5-użycie

23

6-wskazówki dotyczące oszczędzania energii

EN

Otwierać drzwi urządzenia możliwie jak najmniej i na krótko.
Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga, aby urządzenie utrzymywało szuflady, pojemnik na żywność i półki w stanie fabrycznym, a żywność powinna być umieszczana jak najdalej, bez blokowania wylotu powietrza z kanału.

24

EN

7-Wyposażenie

7. 3 7. 3
7. 4 7. 1 Jeśli lód lub woda nie są potrzebne przez dłuższy czas, można zamknąć zawór między dopływem wody a urządzeniem.
7. 2 7. 2 Wyjmowanie pojemnika na lód (rys. 2)
Podnieś pojemnik. Wyciągnij pojemnik.
25

7-Wyposażenie

EN

7. 3 Ponowna instalacja pojemnika na lód (rys. 3)
Aby ponownie zainstalować pojemnik na lód, wspornik w kształcie litery U za pojemnikiem na lód (1 na Rys. 3) musi być wyrównany z odpowiednią metalową konstrukcją. Wykonaj czynności od 7. 2 w odwrotnej kolejności.

7. 5 Światło

26

EN

8-Pielęgnacja i czyszczenie

27

8-Pielęgnacja i czyszczenie

EN

8. 3 Rozmrażanie

8. 4 Wymiana diody LED-lamps

3 W 8. 5 Wymiana filtra

OSTRZEŻENIE!

z gniazdka sieciowego.

8. 5-1

8. 5-2

2

„SU / P4 Y4 4 FDV JOHUIFQ

1

A

C

OSTRZEŻENIE!

1. Zdejmij (1) zatrzask blokujący (C) po obu stronach
2.
Odwrotna kolejność. Włóż wtyczkę do gniazdka i otwórz wodę
4. Zresetuj wskaźnik „Change Filter”: Dotknij klawisza „C” (reset filtra) przez 3 sekundy, wskaźnik „c” zgaśnie (rys. 8. 5-2).

wolne od wycieków!

Uważaj, aby wąż nie został zgnieciony, zagięty ani skręcony

28

EN

8-Pielęgnacja i czyszczenie

29

9-Rozwiązywanie problemów

EN

30

EN

9-Rozwiązywanie problemów

31

9-Rozwiązywanie problemów

EN

32

EN

9-Rozwiązywanie problemów

33

10-Instalacja

EN

38
- Rozszerzona temperatura (SN): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C;
- Umiarkowana (N): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C;
- Subtropikalne (ST): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C;
- Tropical (T): to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C;

158. 8 cm 110. 3 cm

Aby uzyskać wystarczającą wentylację 110. 3 cm
urządzenie ze względów bezpieczeństwa,

informacje o wymaganej wentylacji

przekroje poprzeczne muszą być obserwowane

158. 8 cm

ved (ryc. 10. 4).

Uwaga: W przypadku urządzenia wolnostojącego: niniejsze urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.

10. 5-6

34

EN

10-Instalacja

1. Potnij rurę na dwie części za pomocą wymaganego
(B1) i kran z wodą (B2) (rys. 5-1). Upewnij się, że uzyskasz kwadratowe cięcie za pomocą ostrego noża.
B1

10. 5-1
F

E

A

1 / 2 "

D

B2

3 / 2 "

2. Włożyć rurę (B1) ok. 12 mm w głąb

10. 5-3 B1 Art. Nr 601-0005 - S xS 661-9 - S ecuring
B1

10. 5-2

3. Zabezpieczyć rurę opaską blokującą (C) zgodnie z Rys. 5-3. Powtórz kroki 2 i 3 z rurą (B2) po drugiej
5. Podłączyć koniec rury (B2) do jednego z adapterów „D” lub „E i F”, który pasuje do magistrali wodociągowej (Rys. 5-4).
6. Wyjąć zatyczkę z zaworu z tyłu urządzenia (rys. 5-5). Podłączyć koniec B1 do zaworu z tyłu urządzenia (rys. 5-6).
8. Otwórz zawór wody, aby sprawdzić, czy system nie przecieka
OSTRZEŻENIE!
Upewnij się, że połączenia są zawsze mocne, suche i szczelne.
Upewnij się, że wąż nigdy nie jest zgnieciony, zagięty ani skręcony.

C 3/4 ″

A

Art. Nr 601-0010 - S xS 661-9 - Pi pe do filtra
A

B2

1 / 2 "

10. 5-4

1
E

F
2

2

10. 5-5

1
1 2

10. 5-6

35

10-Instalacja

EN

36

EN

10-Instalacja

Drzwi mogą się przewrócić i zranić ludzi lub ulec uszkodzeniu podczas wykonywania tych czynności, należy zachować większą ostrożność podczas demontażu i montażu drzwi. Zwolnij lewą stronę dwóch złączek wodnych w lewym przednim rogu u dołu urządzenia: naciśnij i przytrzymaj kołnierz, jak pokazano na rysunku, i wyjmij rurę wodną. (Rys. 10-1). Odkręcić śrubę osłony zawiasu i zdjąć osłonę (rys. 10-2). Podczas zdejmowania drzwi zamrażarki odłącz wszystkie przewody oprócz przewodu uziemiającego.

2

3

1

10. 10-2

37

10-Instalacja

10. 10-3

10. 10-4

3.

4.

EN
(Rys. 10-3) (Rys. 10-4)

5.
Uwaga: drzwi lodówki
Zdjęcia przedstawiają demontaż drzwi komory zamrażarki. W przypadku drzwi lodówki użyj odpowiednich części po drugiej stronie.

38

EN
Chłodzenie objętościowe (L) Zamrażanie objętościowe (L)

11-Dane techniczne
2019 / 2016
HSR3918FI * / HSOBPIF9183 / HSOGPIF9183
K 393 337 178

38 Klasa emisji hałasu i poziom hałasu w powietrzu (db (A) re 1pW)
Moc wejściowa rozmrażania (W)

SN-N-ST C (40)
515 200 1775/908/659

39

Usługa 12-niestandardowa

EN

40

EN
* Czas trwania gwarancji urządzenia chłodniczego
Minimalna gwarancja to: 2 lata dla krajów UE, 3 lata dla Turcji, 1 rok dla Wielkiej Brytanii, 1 rok dla Rosji, 3 lata dla Szwecji, 2 lata dla Serbii, 5 lat dla Norwegii, 1 rok dla Maroka, 6 miesięcy dla Algierii, Tunezja nie jest wymagana żadna gwarancja prawna.
* Okres części zamiennych do naprawy urządzenia
Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła są dostępne przez okres minimum siedmiu lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu. Klamki, zawiasy drzwiowe, tace i kosze na okres minimum 10 lat oraz uszczelki drzwi na okres minimum XNUMX lat, po wprowadzeniu na rynek ostatniego egzemplarza modelu. *Pomoc techniczna Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą webstrona: https://corporate. haier-europe. com/en/ W sekcji „webstronie”, wybierz markę swojego produktu i swój kraj. Zostaniesz przekierowany do konkretnego webstrona, na której można znaleźć numer telefonu i formularz kontaktowy z pomocą techniczną * Więcej informacji na temat produktu można znaleźć pod adresem: https://eprel. ec. europa. eu/
41

HSR3918FI * HSOBPIF9183 HSOGPIF9183
*= MP, MX, PG, PH, PB, PW
BG

BG

, Hajer.
,,., –,.
,.
,,,,,.

.,..,,..

!
!
.,,...,,.
.,.
,,,.
,,.
–,,,,,.
2

BG

1 ………………………………………………………………………… 4

2 ………………………………………………………………………………………….. 9

3- …………………………………………………………………………………………………………….. 12

4 …………………………………………………………………………………. 13

5 …………………………………………………………………………………………………… 14

6 ……………………………………………………………………. 24

7 ………………………………………………………………………………………………. 25

8 ………………………………………………………………………………………… 27

9 …………………………………………………………………. 30

10 ………………………………………………………………………………………………. 34

11 …………………………………………………………………………………….. 39

12 ……………………………………………………………………………. 40

3

1 -

BG

11 -
,!

!
,..,,
.,.

. – 10.
:.
,..
(., ).
,.,.
220 240 V AC/50 Hz.,..
. :
. :,, –
,,

4

BG

1 -

!
,..
:: (), (). ()..

8-,,.
, 3 8
,. 3-,
,.
.,.,
, /. 10 38°C.,. (,, ) /,,..,.

5

1 -

BG

!
..,. /.
, (),,.
,..,.
.. :
()... :.!
,,,. 7,,.
:,,.

6

BG

1 -

!
/
,,.,
. 7,,.,.,,,,,,., /,......,,,. :,.,,,.,..,,,.,,....,,.

7

1 -

BG

!
IZOBUTAN (R600a).,..,,..
:..,,,,.

!
,, :
, :
:, :
:.,,.,,.

8

BG

2 -

22 -
2. 1

–, ;
–,, ; –; –.,, Święto" /: -. –. –, –. –, –
.,,
. ),,
,,,..,, (). ),.. ),,,, 40°C,, /. ) (),,.,, Hajer.

9

2 -

BG

,, : –. –,,. -, 48;,,, 5. – /,., /. –,,,. –,. –,,,,,.
-,,.

10

BG

2 -

,

.

-

.

,

,

. -

,,,

,

.

,,,. 2
(. 2):

6, 35 6, 35

2

11

3-

BG

33-

,.
(. 3)

O: 1. 6.

B: 8. 9. 12. /
13. 14.

12

BG
(. 4)

4 -
44 -

:
,, Święto". BCD. E. FGH

:
wakacje"
b1 b2,, Super zamrażanie” c
d
i -
f1
f2,, Super fajne” gh

13

5 -

BG

55 -
5. 1
,,,.
, 2,..
,.,, Super-Cool”,, Super-zamrażanie”.
5°C -18°C...,.
5. 2
. 3 /
,...
:
5°C () -18°C ()..
, 12,. 4 /
,, G” (3) 3,.
,, g” (. 4).,,.
3.
:
, 30.,. 5
30...

14

BG

5 -

5. 6
1,.. 7,. 7
:
5. 1
,..
1.,,, G” (.
2.,, E” () (. 1-1)
3. „, ” (. 1-2).
,, Wakacje”/,, Super-Zamrożenie”/,, Super-Cool”,.
:
,, ”. 2
,, :
5. 1
1.,,, G” (.
2.,, F” (),. (f1) (. 2-1).
3.,, F” (), (. 2-2).. 1°C 1°C 9°C. 5°C.
4.,, F” (),, 5..
15

5 -

BG

:

, (,, Super-Cool”,,, Super-zamrażanie”,,, Wakacje”,, „).,. 2
1.,,, G” (.
2.,, B” (),. (b1) (. 2-3).
3.,, B” (), (. 2-4).. 1°C -14°C 24°C. -18°C.
4.,, B” (),, 5..

:

:

5. 8 „Super fajne”

,, Super fajne", ().,, Super fajne". 1., –
,, G” (. 2.,, F” () 3.
,, f2″. (. 8).,, Super fajne".

:
6.
,, ",, Święto".

16

BG

5 -

5. 9,, Super zamrażanie”
-.,.,, Super-zamrożenie”.,,, Super-zamrożenie” 12.
2.,, B” () 3.,, b2″. 9).
„Super zamrażanie”.

:
„Super zamrażanie” 50. 10 „Wakacje”
17°C., ().. 1.,
,, G” (. 2.,, A” (Wakacje) 3.
,, a". 10).,.

!
,, Święto",. +17°C.

17

5 -

BG

5. 11
,.
,.,., 1, 1, -24°C 25°C.
1., –
.
2.,
,, G” (. „D” (. ). „d”
(. 11). 2 4,.
:
,.
,,,,. 1
1.,, W kostkach”,.
„W sześcianie” (.
3., –
,.

:
,, 24.
(20),,.

18

BG

5 -

:
-,.
,,
,. 3
. 2,.,.,,.,. 2 1.,, Zmiażdżony”,.,, Zgnieciony"
(. 2). 1-2)
. 3.,,
. 4...
!
,,. 12
,. 1.,
. () (. 12-1).
3., (. 12-2).
19

5 -

BG

5. 1 1.,, ”,..
:
3,.
–..,.,
. 13
6 (. 13).,..
/.

:
.,,, –.
(20) (7). 13. 1 „C” (3) 3.,, " (C).
:
,,.

20

BG

5 -

5. 14
5. 1
5 ° C.
.,, – –. (),. /,.
,,,,....,,. 1):
1. 2,,
. 4,
. 5/6,, 7,. 8,, 9,.

21

5 -

BG

5. 2
-18 ° C.
12 „Super zamrażanie”; 4.
,, – –. 2, 5.
–,.,.,,.
!,,.. ).. 2):

1 –,,,.
2 XNUMX XNUMX /-

:
, 10,.
, –,,.
, (.. ),,.,,.
22

BG

5 -

.,,.
-18°C 2 12 (. : 3 12, : 6)
,.!
.,. 3 XNUMX,, :
.!
-,.
-18°C -.
,,..

23

6 -

BG

66 -

, ().
., -.
,, Super-Cool”,, Super-zamrażanie”.
-.

–, –, -,.

24

BG

7 -

77 -
7. 1
.
1.,,
(1) (2) (7. 1).
2.,
-,. 2 /
/:
1. / (1) (. / (2). /
,. 3
, (1), (2) (. 3)
,. 4
7. 1
,. 2 (. 2)
1.. 2.. 3..

25

7 -

BG

7. 3 (. 3), U (1. 3).
:
. 5
,,

26

BG

8 -

!

88 -

.

!
,,,,,,.,,.
,,
,,.
(8.
5,,. 2
,.,,.

27

8 -

BG

8. 3
🇧🇷 🇧🇷
8. 4 LED
!
PROWADZONY.,.,,.. : 12 V;. 3 W
8. 5
6,,,, ” (c) (. 13)..
!
,.
1. (1) (C) (A) (2) (. ;. 1.
3.,.
4.,, „:,, C”() 3,,, c” (.
!
,,!,.

28

BG

8 -

8. 6
,, Święto":
().
, -.

:
. 7
1.. –
. 45°,
.
!
,,

29

9 -

BG

99 -
.,, -,..

!

.

9. 1

.

·. ·.
·.

· -.
· 8 12,.

·,,

.

·

·.

· –,. 24,.

·

·

·

·

/. ·

·

,,

.

·

.

·

,,
...

30

BG

9 -

.
· SuperChłodzenie/Superzamrożenie.
·
.
· SuperCool/Super zamrażanie.
·,.

· ·

·

.

·

·

·

.

· ·

.

,

.

·,

.

· / /.

· /.

·

·

,,

.

· ·,

.

·,..

·,.

31

9 -

BG

·.

,.
·
·. ·
.
·.!

· PROWADZONY. ·.,.

·

·

.
,,

·
·.

· – ·. 0, 15 MPa

·

·.

· / ·

/

·

·.

12. · – ·
0, 15 MPa

.

·..

·...

32

BG

9 -

·.

·
.

,

·

·

·

,,

· -
·,. 2

5. : / -.

5,.

,.,,, – (),.

:
,.

33

10 -

BG

1010 -
10. 1
!
,,
,,.
10. 2
10°C 38°C,. (, ). – (SN):
10°C 32°C; - (N):
16°C 32°C; - (NS):
16°C 38°C; - (T):
16°C 43°C;
10. 3
(. 3):: 158, 8: 110, 3
10. 4
, (. :: –
. 5
– (. 5-1.
!
.

34

BG

10 -

!
.. –
..., 0, 6..
:
0, 15. 0, 6. 0°C..
, (A) (B1) (B2) (. 5-1).,. (B1). 12 (A) (. 5-2)... (C). 2 3 (B2)
5. (B2),, D”,, E”,, F”, (. B1 (.
8.,,.
!
,,!
,,.
35

10 -

BG

10. 6
.
1.. 6).
3...,.. 7
,, (. 7).
, (. 7-1). 7-2). (: 3)
10. 8
,,.,., 2 (. 8),.

36

BG

10 -

10. 9
:,....
!
, (). 10
,, – (. 10).
!
.... 45°
. :,,. 10-2).,.

37

10 -

BG

3.,, (. 10 -3).
4., (. 104),.,.
5.,.,.
:
.,,.

38

BG

11 -

1111 -
11. 1 () 2019/2016

Haier

HSR3918FI * / HSOBPIF9183 / HSOGPIF9183

F

(kWh/)1)

393

()

337

()

178

> 14 ° C

()
(/24)
10 ° C 38 ° C.
(db(A) re 1pW)

5 10
SN-N-ST
C (40)

1) 24..

11. 2
() / (WA) (//)

515 220-240 V ~/ 50 Hz
200 15 R600a 0, 15-0, 6 1775/908/659

11. 3
,,, CE”.

39

12 -

BG

1212 -
Haiera.,.
,,,, ”www. haier. com,
.
,, ”,,..

,, –:

Haier

*

Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese

*

Haier Iberia SL Str. Garcia Faria, 49-51 08019
Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg
Haier AGD UK Co. Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR

-FR -NL

*,, www. com

Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451
Haier Polska Sp. z oo Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa

40

BG
*:
: 2, 3, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 6,.
*:
,,.,,, 10.
*, : https://corporate. haiereurope. com/en/.,, ”,.,.
*,, : https://eprel. eu/
41

Dokumenty / Zasoby

Lodówka Haier [pdf] Podręcznik użytkownika
Lodówka, HSR3918FI, HSOBPIF9183, HSOGPIF9183

Referencje

Zobacz poniższy poradnik dla Haier HW80-B14979. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

PLHW80-B14979HW80-B14979SHW100-B14979HW100-B14979SHW120-B14979HW120-B14979SInstrukcja obsługiPralka

Strona: 2

PLDziękujemy2LegendaOstrzeżenie - Ważne informacje dotyczące bezpie-czeństwaInformacje i wskazówki ogólneInformacje o środowiskuUtylizacjaPomóż chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.Wyrzuć opakowanie do stosownych pojemników dorecyklingu. Pomóż recyklingować odpady z urządzeńelektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeńoznaczonych tym symbolem razem z odpadami do-mowymi. Oddaj produkt do miejscowego zakładu re-cyklingu lub skontaktuj się z urzędem miasta.Dziękujemy za zakup produktu Haier.Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcja za-wiera ważne informacje, które pomogą Ci uzyskać jak najlepszą pracę urządzenia i zapew-nić bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację.Instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby zawsze można było znaleźć wniej informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urządzenia.W przypadku sprzedaży, przekazania lub pozostawienia urządzenia z powodu przepro-wadzki należy przekazać również tę instrukcję, aby nowy właściciel mógł zapoznać się zurządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.OSTRZEŻENIE!Ryzyko obrażeń lub uduszenia!Wyciągnij wtyczkę z kontaktu. Odetnij przewód zasilania i wyrzuć go. Usuń zamek drzwi,aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

Strona: 3

PL Zawartość1-Informacje dot. bezpieczeństwa............................................................................................... 42-Opis produktu................................................................................................................................. 83-Panel kontrolny............................................................................................................................... 94-Programy......................................................................................................................................... 135-Zużycie............................................................................................................................................. 146-Codzienne używanie..................................................................................................................... 157-Pranie przyjazne środowisku....................................................................................................... 218-Konserwacja i czyszczenie.......................................................................................................... 229-Rozwiązywanie problemów......................................................................................................... 2510-Instalacja........................................................................................................................................ 2911-Dane techniczne......................................................................................................................... 3312-Obsługa klienta............................................................................................................................ 353

Strona: 4

1-Informacje dot. bezpieczeństwa PL4Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy, przeczytaj poniższewskazówki dotyczące bezpieczeństwa! :Przed pierwszym użyciem▶▶ Upewnij się, że urządzenie nie zostało uszkodzone podczastransportu.▶ Upewnić się, że usunięto wszystkie śruby transportowe.▶ Usunąć wszystkie opakowania i trzymać je poza zasięgiem dzie-ci.▶ Zawsze przenosić urządzenie z pomocą co najmniej dwóchosób, ponieważ jest ciężkie.Codzienne używanie▶ Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od lat 8lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłowąlub umysłową, niemające doświadczenia i wiedzy, o ile są onenadzorowane lub poinstruowano je, jak korzystać z tego urzą-dzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z możliwychniebezpieczeństw.▶ Dzieci poniżej 3 roku życia trzymać z dala od urządzenia, chybaże są pod stałym nadzorem.▶ Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.▶ Nie pozwalać dzieciom i zwierzętom na podchodzenie do urzą-dzenia, gdy drzwiczki są otwarte.▶ Środki piorące przechowywać poza zasięgiem dzieci.▶ Aby zapobiec splątaniu się pranych rzeczy, należy pozapinaćzamki, naprawić luźne nitki i uważać na małe przedmioty. W raziepotrzeby skorzystać z odpowiedniej torebki lub siatki.▶ Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami albo sto-pami lub gdy jesteś boso.▶ Nie zakrywać ani nie przykrywać niczym urządzenia w trakciepracy lub po zakończonej pracy, aby umożliwić odparowaniewilgoci.▶ Nie umieszczać ciężkich przedmiotów ani źródeł ciepła lub wil-goci na urządzeniu.▶ Nie używać ani nie przechowywać łatwopalnych detergentów aniśrodków do prania chemicznego w pobliżu urządzenia.

Strona: 5

PL 1-Informacjedot. bezpieczeństwa5▶ Nie używać żadnych łatwopalnych sprayów w pobliżu urządzenia.▶ Nie prać odzieży, która wcześniej była czyszczona przy użyciurozpuszczalnika, jeśli przed praniem taka odzież nie była suszonana świeżym powietrzu.▶ Nie wyjmować ani nie wkładać wtyczki w pobliżu łatwopalnegogazu▶ Materiałów z pianki gumowej lub gąbki nie prać w wysokich tem-peraturach.▶ Nie prać rzeczy zabrudzonych mąką.▶ Nie otwierać szuflady na detergent w trakcie jakiegokolwiekcyklu prania.▶ Nie dotykać drzwi w trakcie prania, ponieważ mocno się nagrze-wają.▶ Nie otwierać drzwi, jeśli poziom wody znajduje się wyraźnie nadotworem drzwiowym.▶ Nie otwierać drzwi siłą. Drzwi są wyposażone w urządzeniesamozamykające i otworzą się wkrótce po zakończeniu procesuprania.▶ Po każdym praniu i przed wykonaniem jakiejkolwiek rutynowejkonserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci,aby zaoszczędzić energię elektryczną i zapewnić bezpieczeń-stwo.▶ Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie zaprzewód.Konserwacja/utrzymywanie w czystości▶ Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia ikonserwacji urządzenia.▶ Przed podjęciem jakichkolwiek rutynowych prac konserwacyj-nych odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego.▶ Utrzymywać w czystości dolną część otworu drzwiowego, atakże otwierać drzwi i szufladę na detergent, jeśli urządzenienie jest używane. Zapobiegnie to powstawaniu nieprzyjemnychzapachów.▶ Nie stosować rozpylacza wodnego ani pary wodnej do czyszcze-nia urządzenia.

Strona: 6

1-Informacje dot. bezpieczeństwa PL6▶ Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymienionyprzez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę wcelu uniknięcia niebezpieczeństwa.▶ Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadkunaprawy, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.Instalacja▶ Urządzenie powinno być umieszczone w dobrze wentylowanymmiejscu. Takie miejsce powinno zapewniać możliwość swobod-nego otwierania drzwiczek na oścież.▶ Nigdy nie należy instalować urządzenia na zewnątrz w wilgot-nym miejscu lub w strefie, która może być narażona na wyciekiwody, takie jak pod lub w pobliżu zlewu. W przypadku wystąpieniatakiego przecieku należy odciąć zasilanie i umożliwić urządzeniuwyschnięcie w sposób naturalny.▶ Urządzenie instalować i używać w warunkach temperaturowychpowyżej 5°C.▶ Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio na dywanie lub bliskościany lub mebli.▶ Nie instaluj urządzenia w miejscu narażonym na bezpośredniedziałanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła (np.pieców, grzejników).▶ Upewnij się, że informacje elektryczne na tabliczce znamionowejsą zgodne z zasilaniem. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z elektry-kiem.▶ Nie używaj adapterów wtyczek i przedłużaczy.▶ Używać tylko kabli elektrycznych i węża dołączonych do zesta-wu.▶ Upewnij się, aby nie uszkodzić kabla elektrycznego i wtyczki. Jeślijest uszkodzony jego wymiany musi dokonać elektryk.

Strona: 7

PL 1-Informacjedot. bezpieczeństwa7PrzeznaczenieUrządzenie jest przeznaczone do prania rzeczy nadających się doprania w pralce. Za każdym razem należy postępować zgodnie zinstrukcjami podanymi na metce odzieży. Urządzenie zostało zapro-jektowane do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń. Nie jestono przeznaczone do zastosowania komercyjnego.Zmiany i modyfikacje urządzenia nie są dozwolone. Używanie nie-zgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenia i utratęwszystkich praw gwarancyjnych.▶ Używaj oddzielnego i uziemionego gniazdka, które jest łatwodostępne po instalacji. Urządzenie musi być uziemione.Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenie jest wy-posażony we wtyczki z 3 bolcami (z uziemieniem), która pasujedo standardowego gniazda z 3 przewodami (z uziemieniem).Nigdy nie odcinaj albo wyjmuj trzeciego bolca (uziemiającego).Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka powinna być dostępna.▶ Upewnij się, że złącza węży i ​​przyłącza są solidne i nie ma wycie-ków.

Strona: 8

PL 3-Panel kontrolnyStain removal SteamTemp.SpeedExtra RinseREFRESH525DRUM4 23 19Stain removalDry Level Delayi-Refresh Extra Rinse SpeedTachesSéchage Fin différéei-Refresh Rinçage + EssorageDelaySteam Extra Rinse Speed1 Przycisk „Zasilania”2 Pokrętło wyboru pro-gramu3 Wyświetlacz4 Szuflada na detergent / płyndo płukania3. 1 Przycisk „Zasilania”Dotknij delikatnie przycisku (rys. 3-2), aby włączyćurządzenie; zaświeci się wyświetlacz, a kontrolka przy-cisku „Start/Pauza” zacznie migać. Aby wyłączyć urzą-dzenie, wcisnąć przycisk raz jeszcze i przytrzymać ok.2 sekundy. Jeśli przez jakiś czas nie zostanie urucho-miony żaden element panelu ani program, maszynawyłączy się automatycznie.3. 2 Wybór programuObracając pokrętło, (rys. 3-3) można wybrać jeden z14 programów, zaświeci się wówczas powiązana z pro-gramem dioda LED i zostaną wyświetlone ustawieniadomyślne programu.3. 3 WyświetlaczWyświetlacz (rys. 3-4) pokazuje następujące informa-cje:▶ Czas prania▶ Opóźnienie czasu zakończenia▶ Kody błędów informacje serwisowe▶ Przyciski funkcyjne i przycisk „Start/Pauza”5 Przyciski funkcyjne6 Przycisk „Start/Pauza”Uwaga: Sygnał dźwiękowySygnał dźwiękowy rozbrzmiewa w następujących przypadkach:▶ przy wciskaniu przycisku▶ przy przekręcaniu pokrętła wyboru programu▶ na zakończenie programuW razie potrzeby można wyłączyć sygnał dźwiękowy. Więcej informacji w rozdzialeCODZIENNE UŻYWANIE (patrz: str. 20 6. 13).ol panel3-23-13-33-4

Strona: 9

3-Panel kontrolny PL103. 5 Przyciski funkcyjnePrzyciski funkcyjne (rys. 3-6) umożliwiają wybór do-datkowych opcji wybranego programu prania przedjego rozpoczęciem. Zostaną wyświetlone powiązanewskaźniki.Wszystkie opcje zostaną wyłączone po wyłączeniuurządzenia lub po ustawieniu nowego programu.Jeśli przycisk ma wiele opcji, odpowiednią opcjęmożna wybrać naciskając ten przycisk odpowiednialiczbę razy.Po dotknięciu przycisków, gdy są słabo podświetlone,funkcja nie jest wybrana; gdy są podświetlone na jasno,funkcja jest wybrana.3. 5. 1 - Przycisk funkcji „Opóźnienie“Wciśnij ten przycisk (rys. 3-7), aby uruchomić programz opóźnieniem. Opóźnienie czasu zakończeniamożna zwiększać stopniowo co 30 min. od 0, 5 do 24godz. (dodaj czas do oryginalnego czasu programu)Na przykład:wyświetlany czas 6:30 oznacza, że cykl programuzakończy się za 6 godz.30 min. Aby aktywować opóźnienie czasowe, należydotknąć przycisku „Start/Pauza”. Nie dotyczy progra-mu „Wirowanie”,„Odświeżanie” i Eco 40-60.Uwaga: Ustawienia fabryczneW celu osiągnięcia najlepszych rezultatów dla każdego z programów, firma Haier zde-finiowała określone ustawienia domyślne. W przypadku braku specjalnych wymagań,zaleca się korzystanie z ustawień domyślnych.3. 4 Szuflada na detergentPo otwarciu szuflady dozownika widać trzy komponen-ty (rys. 3-5):1: Przegródka na proszek lub płynny detergent2: Klapka wyboru detergentu, podnieś dla detergentu wproszku, zostaw na dole dla detergentu w płynie.3: Przegródka na środek dezynfekujący.4: Przegródka na zmiękczacz.5: Zapadka blokująca, naciśnij ją, aby wyciągnąć szufla-dę dozownikapatrz: instrukcja detergentu (patrz str. 13). Zaleceniedotyczące rodzaju detergentów odpowiednich dla róż-nych temperatur prania, patrz: instrukcja detergentu(patrz str. 13).3-7ContrOutdoorSpinCotton Synthetics WoolExpress 15 ’RefreshMixBabycareDuvetEco 40-60Cotton 20DelicateFast°C6040 °C3. 1 3. 2 3. 33. 6 3. 5 3. 43. 73-63-51 2 5

Strona: 10

PL 3-Panel kontrolny113. 2 - Przycisk funkcji „ “Funkcja ta (rys. 3-8) zwiększa czasprania. Nie wszystkie programy mogą korzystać ztej funkcji. Informacje na temat programów, którekorzystać z tej funkcji znajdziesz na str. 13.3. 3 - Przycisk funkcji „Temp. ”Wciśnij ten przycisk (rys. 3-9), aby zmienićtemperaturę programu prania. Jeśli żadna wartość niejest podświetlona, woda nie będzie podgrzana.Uwaga: Płyn do praniaJeśli korzystasz z płynu do prania, nie zaleca się stosowania funkcji opóźnienia czasuzakończenia.3-8 3-9I-time Temp.3-103. 4 Przycisk funkcji „Prędkość“Wciśnij ten przycisk (rys. 3-10), aby zmienić lub odzna-czyć program wirowania. Jeśli żadna wartość nie jestpodświetlona na ekranie („0”), pranie nie zostanie od-wirowane.3. 5 Przycisk „Dodatkowe płukanie”Dotknij tego przycisku (rys. 3-11), aby intensywniejwypłukać pranie w czystej wodzie. Funkcja zale-cana dla osób z wrażliwą skórą. Można wybrać odjednego do trzech dodatkowych cykli poprzez wie-lokrotne dotknięcie przycisku. Pojawiają się one nawyświetlaczu, oznaczone symbolem P--1/P--2/P--3.Fin différéeRinçage + Essorage3-113-12Steam3. 6 Przycisk „Para”Dotknij tego przycisku (rys. 3-12), aby wybrać programpary. W przypadku programów z funkcją pary wskaźnikświeci na zielono, a wskaźnik na środku pokrętła jestwłączony. Możesz wybrać, jeśli potrzebujesz tej funkcji,gdy używane są programy „Bawełna, Syntetyki, Miks,Baby care”. Ikona prania parowego zaświeci się pod-czas korzystania z funkcji prania parowego.

Strona: 11

3-Panel kontrolny PL123. 6 Przycisk „Start/Pauza”Delikatnie wcisnąć ten przycisk (rys. 3-14), aby uru-chomić lub przerwać aktualnie wyświetlany program.W trakcie ustawiania programu oraz w trakcie samegoprogramu kontrolka LED nad przyciskiem będzie sięświecić lub będzie migać, jeśli program został przerwa-ny.3. 7 Przycisk „Usuwanie plam”Naciśnij ten przycisk (rys. 3-13),aby wybrać specjalne funkcjedla plam. Symbole objaśniono w poniższej tabeli3. 7 Blokada klawiszyWybierz program, a następnie go uruchom, dotknijjednocześnie przycisków „Prędkość” i „Start/Pauza”(rys. 3-15) na 3 sekundy, aby zablokować wszystkieelementy panelu przed aktywacją oraz wyświetlacz. Aby odblokować, należy ponownie dotknąć dwóchprzycisków. Wskaźnik blokady klawiszy zapala się, gdyblokada jest włączona. Funkcja jest opcjonalna, gdypralka jest uruchomionaWyświetlacz będzie pokazywać komunikat cLot (rys.3-16), jeśli przycisk zostanie wciśnięty gdy włączonajest blokada klawiszy. Zmiana nie zostanie wprowa-dzona.3-133-143-153-16TrawaZiemiaWinoKrew MlekoSok

Strona: 12

PL 4-Programy13* Woda nie jest podgrzewana.1)Wybierz temperaturę prania 90°C tylko do prania ubrań o specjalnych wymogach higienicznych2)Zmniejsz ilość detergentu w związku ze skróceniem czasu prania.3)Nie należy stosować reakcji chemicznych z detergentemDizajn i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawyjakości.MaksymalnaładownośćTemperatura Usta-wionapręd-kośćwiro-waniaw rpmFunkcjaw kg w °C 2)UstawieniawstępneI-timePranieparoweDodatkowepłukanieOpóźnienieUsuwanieplamProgramzakresdo wy-boru 1 2 3 Rodzaj tkaniny8/10/12 * do 90 40 • º º Bawełna 1400 • • • • •4/5/6 * do 60 40 • º ºMateriały synte-tyczne lubmieszane1200 / • • • •4/5/6 * do 40 30 • º / Kołdry 800 • / • • /2/2, 5/3 * do 40 * • º /Materiały, któremożna prać wpralce, wykonane zwełny lub zawierają-ce wełnę800 • / • • /2/2, 5/3 * do 30 30 • º / Pranie delikatne ijedwab 600 / / • • /4/5/6 * do 40 30 • º º Bawełna 1000 • / • • /1 / / / / / Bawełna / Syntetyki 0 / / / / /4/5/6 *do 90 40• º ºBawełna / Syn-tetyki1000 • • • • /4/5/6 *do 60 30 • º ºLekko zabrudzonepranie mieszane,bawełniane i syn-tetyczne1000 • • • • •1 * do 40 * • º º Bawełna / Syntetyki 1000 • / • • /4/5/6 * do 40 40 • º º Bawełna / Syntetyki 1000 / / • • /8/10/12 / / / / / Wszystkie mate-riały1000 / / / / /8/10/12 * do 20 20 • º º Bawełna 1000 • / • • /8/10/12 / / • º º / 1400 / / / / /1•Tak, º Opcjonalnie, / NiePrzegrody w szufladzie na deter-gent:1 Detergent2 Środek zmiękczający lubpielęgnacyjnyŚrodek dezynfekujący 3)HW80/HW100B14979(S)/HW120-

Strona: 13

5-Zużycie PL14Tempe-raturaw °CMaksymal-na ładow-nośćw kgEnergiaw kWhWodaw lCzas praniaw godz. : min.Wydaj-ność wi-rowaniaw%HW120 / 100 / 80Eco 40-60 *40°C 6/5/4 0, 65/0, 55/0, 50 42/42/32 4:08/4:16/4:23 B60°C 6/5/4 0, 78/0, 58/0, 53 42/42/32 04:38/04:20/04:25 B60°C 12/10/8 0, 76/0, 58/0, 54 58/56/46 04:38/04:20/04:25 BWskazane wartości zużycia mogą różnić się od warunków lokalnych.* Standardowy program dla efektywności energetycznej zgodnie z normą UE 2010/30:„Eco 40-60” „60°C/40°C” z ustawieniem „maks. prędkości wirowania”. (Wybierz Eco 4060, dotknij przycisku prędkości na 5 sekund. Po wyświetleniu funkcji temperatury wybierztemperaturę i maksymalną prędkość. )Standardowyprogram60°Ci40°Cdlabawełnyjestodpowiednidoodzieżybawełnianejza-brudzonejwstopniunormalnym. Sątonajefektywniejszeprogramypokwzględemzużyciawody i energii na pranie bawełniane. Użyta temperatura wody może różnić się od deklaro-wanej temperatury cyklu.Uwaga: Automatyczne ważenieUrządzenie jest wyposażone w rozpoznawanie wagi. Przy niewielkim załadowaniu bębnapralki, w niektórych programach ustawienia poboru energii, wody i czas prania zostanąautomatycznie zredukowane.

Strona: 14

PL 6-Codzienne używanie156. 3 Przygotowywanie prania▶ Posortować ubrania według materiałów (baweł-na, syntetyczne, wełna lub jedwab) i stopnia za-brudzenia (rys. 6-3). Należy zwrócić uwagę nainstrukcje dotyczące pielęgnacji, umieszczone nametkach ubrań.▶ Oddzielić rzeczy białe od kolorowych. Materiałykolorowe wybrać najpierw ręcznie w celu spraw-dzenia, czy nie farbują.▶ Opróżnić kieszenie (klucze, monety itp. ) i zdjąćtwardsze elementy ozdobne (np. broszki).▶ Odzież bez obszytych rąbków, rzeczy delikatne icienkie tkaniny, takie jak cienkie zasłony, powinnybyć umieszczone w torebce do prania w celu ichochrony (lepsze byłoby pranie ręczne lub che-miczne).▶ Zasunąć zamki, zapiąć rzepy i haftki, upewnić się,że guziki są dobrze przyszyte.▶ W torebkach do prania umieścić delikatne rzeczytakie jak ubrania bez obszytych rąbków, delikat-ną bieliznę i małe przedmioty jak skarpetki, paski,staniki itp.▶ Rozłożyć duże tkaniny jak prześcieradła czy po-ściel.▶ Dżinsy i materiały drukowane, zdobione lub moc-no barwione przewrócić na lewą stronę. W miaręmożliwości prać je oddzielnie.6-36. 1 ZasilaniePodłącz pralkę do zasilania (220V do 240V~/50Hz; rys.6-1). Więcej informacji w rozdziale INSTALACJA.6. 2 Podłączenie wody▶ Przed podłączeniem sprawdź czystość i drożnośćdoprowadzenia wody.▶ Odkręcić kran (rys. 6-2).Uwaga: SzczelnośćPrzed użyciem sprawdzić szczelność połączeń między kranem a wężem doprowadzają-cym wodę, odkręcając kran.UWAGA!Przedmioty nie wykonane z tkanin ani dzianin, jak również małe, obluzowane lub oostrych krawędziach, mogą być przyczyną awarii i uszkodzenia zarówno odzieży jak iurządzenia.6-1 6-28-7

Strona: 15

6-Codzienne używanie PL16Tabela pielęgnacjiPrać w temp. do 95°Cprogram normalnyPrać w temp. do 60°Cprogram łagodnyPrać w temp. do 40°Cprogram bardzołagodnyPrać w temp. do 30°CPrać ręcznie w temp.maks. 40°CNie braćWybielanieDozwolony dowolnywybielaczTylko wybielacz tleno-wy/bez chloruNie wybielaćSuszenieMożliwość suszenia wsuszarce bębnowejw temperaturze nor-malnejw niższej tempera-turzeNie suszyć w suszarceRozwiesić do suszenia Suszyć na płaskoPrasowanie|Prasować w tempera-turze maksymalnejdo 200°CPrasować w tempera-turze umiarkowanejdo 150°CPrasować w niskiejtemperaturze do110°C bez użycia pary(prasowanie parowemoże spowodowaćnieodwracalne uszko-dzenia)Nie prasowaćProfesjonalna pielęgnacja tkanin i dzianinPranie chemiczne wtetrachloroetyleniewęglowodorachNie prać chemicznieProfesjonalne czysz-czenie na mokroNie stosować profe-sjonalnego czyszcze-nia na mokro6. 4 Ładowanie urządzenia▶ Umieszczaj rzeczy do prania w pralce jedna po drugiej.▶ Nie przeładuj urządzenia. Zwróć uwagę na różne wartości maksymalnego załado-wania pralki w różnych programach! Zasada kciuka przy maksymalnym załadowaniu:Między praniem a górną częścią bębna należy zachować odległość 6 cali.▶ Ostrożnie zamknij drzwiczki. Upewnij się, że nie przyciąłeś żadnej części ubrania.

Strona: 16

PL 6-Codzienne używanie176. 5 Wybór detergentu▶ Skuteczność i wydajność prania określana jest przez jakość używanego detergentu.▶ Używać tylko takich detergentów, które zostały dopuszczone do użytku w pralce.▶ W razie potrzeby używać specjalnych detergentów, np. do wełny lub materiałów syn-tetycznych.▶ Zawsze przestrzegać zaleceń producenta detergentu.▶ Niestosowaćśrodkówdopraniachemicznegotakichjaktrichloroetylenipodobnychproduktów.Wybór najlepszego detergentuRodzaj detergentuUniwersalny Do kolorów Do rzeczydelikatnychSpecjalny ZmiękczaczL/P L/P - - o- - L/P - o- - L L/P o- - L/P L/P o- - - L/P o- - L/P L/P -- - - L oL L - - o- - - - -L = żel/płyn do prania P = proszek do prania O = opcjonalnie _ = bez detergentuJeśli korzystasz z płynu do prania, nie zaleca się stosowania funkcji opóźnienia czasowe-go.Zalecamy stosowanie:▶ Proszku do prania: 20°C do 90°C* (najlepiej stosować: 40-60°C)▶ Detergentu do kolorów: 20°C do 60°C (najlepiej stosować: 30-60°C)▶ Detergentu do Wełna/delikatnych rzeczy: 20°C do 30°C (= najlepiej stoso-wać:)* Temperaturę 90°C wybierać tylko do prania o specjalnych wymogach higienicznych* Jeśli wybierzesz temperaturę wody 60°C lub wyższą, zalecamy użycie mniejszej ilościdetergentu. Prosimy o użycie specjalnego środka dezynfekującego, który jest odpowiednido bawełny lub tkaniny syntetycznej.* Lepiej jest używać mniejszej ilości proszku do prania lub proszku niepieniącego się.

Strona: 17

6-Codzienne używanie PL186. 7 Włączanie urządzeniaAby włączyć urządzenie, dotknij przycisku „Zasilanie”(rys. 6-5). LED przycisku „Start/Pauza” zacznie migać.6. 6 Dodawanie detergentu1. Wysuń szufladę na detergent.2. Umieść niezbędne środki chemiczne w odpo-wiednich przegródkach (rys. 6-4).3. Wsuń szufladę na detergent.Uwaga:▶ Przed kolejnym cyklem prania usunąć pozostałości detergentu z szuflady.▶ Nie stosować nadmiernych ilości detergentu ani płynu do płukania.▶ Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu detergentu.▶ Detergent wlewać/wsypywać bezpośrednio przed rozpoczęciem cyklu prania.▶ Skoncentrowany płyn do prania należy rozcieńczyć przed dodaniem.▶ Nie stosuj płynu do prania, jeśli wybrano opcję „Opóźnienie”.▶ Ostrożnie wybierz ustawienia programu zgodnie z symbolami pielęgnacyjnymiumieszczonymi na wszystkich etykietach prania i zgodnie z tabelą programu.6. 8 Wybór programuAby uzyskać najlepsze wyniki prania, wybierz program,który odpowiada stopniowi zabrudzenia i rodzajowiPrzekręć pokrętłem wybierania programu (Ryc. 6-6),aby wybrać odpowiedni program. Zapali się odpo-wiednia dioda LED i zostaną wyświetlone ustawieniadomyślne.6. 9 Dodaj poszczególne opcjeWybierz wymagane opcje i ustawienia (rys. 6-7); wię-cej informacji w rozdziale PANEL STEROWANIA.6-4Uwaga: Usuwanie zapachówPrzed pierwszym użyciem zalecamy uruchomienie programu „BAWEŁNA+90oC”+600rpm bez żadnego prania i z niewielką ilością detergentu dodanego do przegródkina detergent (2) lub specjalnego środka do czyszczenia pralek, aby usunąć ewentualneszkodliwe pozostałości.6-56-6Cotton Synthetics Wool RefreshDuvet Delicate6-7

Strona: 18

PL 6-Codzienne używanie191. Po zakończeniu cyklu prania wyświetla się komunikat KONIEC.2. Urządzenie wyłączy się automatycznie.3. Pranie należy wyjąć jak najszybciej, aby zapobiec większemu pognieceniu.4. Zakręć dopływ wody.5. Odłącz urządzenie od zasilania.6. Otworzyć drzwi, aby zapobiec wilgoci i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Nieużywane urządzenie pozostawić otwarte.6. 11 Przerywanie/anulowanie programu piorącegoAby przerwać uruchomiony program piorący, należy delikatnie wcisnąć przycisk „Start/Pauza”. LED przycisku „Start/Pauza” zacznie migać. Aby wznowić pranie, wciśnij przyciskjeszcze raz.Aby anulować uruchomiony program i wszystkie ustawienia indywidualne,1. Dotknij przycisku „Start/Pauza”, aby przerwać uruchomiony program.2. Aby wyłączyć urządzenie, dotknij przycisku „Zasilania” na ok. 2 sekundy.3. Dotknij przycisku „Zasilanie”, aby włączyć urządzenie, uruchom program Wirowania iwybierz „brak prędkości” (kontrolki prędkości są wyłączone), aby spuścić wodę.4. Po zakończeniu programu w celu ponownego uruchomienia urządzenia wybierznowy program i uruchom go.Uwaga: Blokada drzwi▶ Ze względów bezpieczeństwa drzwi są zablokowane częściowo podczas cyklu prania.Drzwi można otworzyć tylko po zakończeniu programu lub po jego anulowaniu w pra-widłowy sposób (patrz opis powyżej).▶ W przypadku wysokiego poziomu wody, wysokiej temperatury wody i podczas wiro-wania nie można otworzyć drzwi; Wyświetla się wtedy: Loc1Uwaga: Tryb Stand by/ tryb oszczędzania energiiWłączone urządzenie przejdzie w stan uśpienia, jeśli nie zostanie aktywowane w ciągu 2minut przed rozpoczęciem programu lub po zakończeniu programu. Wyświetlacz wy-łączy się. Oszczędza to energię. Aby przerwać tryb czuwania, należy wcisnąć przycisk„Zasilania”.6. 10 Rozpoczynanie programu praniaDotknij przycisku „Start/Pauza” (rys. 6-8), aby rozpo-cząć. LED przycisku „Start/Pauza” przestanie migać izacznie świecić światłem ciągłym.Urządzenie działa zgodnie z aktualnymi ustawieniami.Zmiany można wprowadzić jedynie poprzez anulowa-nie programu.6-86. 12 Po praniu

Strona: 19

6-Codzienne używanie PL206. 13 Aktywacja i dezaktywacja brzęczykaW razie potrzeby można wyłączyć sygnał dźwiękowy.1. Włącz urządzenie.2. Wybierz program MIX.3. Dotknij jednocześnie przycisków „Opóźnienie” i „Temp. ” na ok. 3 sekundy. Wyświetlisię komunikat ę łą ”i brzęczyk zostanie zdezaktywowany.Aby aktywować brzęczyk należy ponownie nacisnąć te same dwa przyciski. Wyświetlonyzostanie komunikat „bEEP ON”. 

Strona: 20

PL 7-Pranie przyjazne środowisku21Odpowiedzialność za środowisko naturalne▶ Aby korzystać z energii, wody, detergentu i czasu w sposób optymalny, zaleca się sto-sowanie zalecanego maksymalnego obciążenia.▶ Nie przeładowywać pralki (zachować luz na szerokość dłoni nad praniem).▶ Dla lekko zabrudzonych ubrać wybrać program Pranie szybkie.▶ Stosować dokładne dawki każdego ze środków piorących.▶ Wybierać najniższa odpowiednią temperaturę prania - nowoczesne detergenty piorąskutecznie w temperaturze poniżej 60°C.▶ Podnosić wartości ustawień domyślnych tylko w przypadku mocno zabrudzonychrzeczy.▶ Jeśli używana jest suszarka domowa., wybrać maksymalną prędkość wirowania.

Strona: 21

8-Konserwacja i czyszczenie PL228. 1 Czyszczenie szuflady na detergentZawsze należy sprawdzać, ze w szufla-dzie nie ma żadnych pozostałości detergentu.Szufladę czyścić regularnie (rys. 8-1):1. Wyciągać szufladę do momentu, aż się zatrzyma.2. Wcisnąć przycisk zwalniania i wyjąć szufladę.3. Opłukać szufladę wodą, aż będzie czysta i włożyćją z powrotem do urządzenia.8. 2 Czyszczenie pralki▶ W trakcie czyszczenia i konserwacji odłącz pralkęod zasilania.▶ Obudowę pralki i elementy gumowe czyścićmiękką ściereczką i woda z mydłem (rys. 8-2).▶ Nie używaj chemikaliów organicznych ani żrącychrozpuszczalników.8. 3 Zawór doprowadzania wody i filtr zaworudoprowadzającegoAby zapobiec blokowaniu wody przez substancje stałe,takie jak kamień, należy regularnie czyścić filtr zaworudoprowadzającego.▶ Odłączyć przewód zasilający i zakręcić wodę.▶ Odkręcić wąż doprowadzania wody z tyłu urzą-dzenia (Ryc. 8-3) i przy kranie.▶ Przepłukać filtry wodą i wyczyścić szczotką (Ryc.8-4).▶ Włożyć filtr i zainstalować wąż.8. 4 Czyszczenie bębna pralki▶ Wyjąć z bębna wyprane przez przypadek metaloweczęści, takie jak szpilki, monety, itp. (rys. 8-5), po-nieważ powodują one plamy od rdzy i uszkodzenia.▶ Do usuwania plam z rdzy używać środka bezchloru. Przestrzegać wskazówek ostrzegawczychproducenta środka czyszczącego.▶ Do czyszczenia nie używaj twardych przedmiotówani wełny stalowej.8-1 28-2 Stain removalSmartDryWash and DryExpress 15EssorageCoton Synthétique Laine SéchageRapideLavage etséchageMixteBébé CotonCouetteCoton 20DélicatExpress15 mini-REFRESH3-Control panel ENNote: Acoustic signalIn following cases, an acoustic signal is no sounds by default:▶ when pressing a button▶ when turning the programmes selectorat the end of programmeThe acoustic signal can be selected if necessary; see DAILY USE(see P17 6. 13).1 “Power” button2 Programme selector3 Display3. 1 ”Power” button3. 2 Programme selector3. 3 DisplayTouch this button (Fig. 3-2) gently to switch on, thedisplay is shining, the indicator of the “Start/Pause”button is flashing. Press it again for about 2 secondsto switchBy turning the knob (Fig. 3-3) one of 14 programmescan be selected, related LED will light up, its defaultsettings will be displayed.The display (Fig. 3-4) shows following information:Washing time▶ End time delay▶ Error codes and service informationactivated after a while machine will shut down auto-matically.Detergent /Softener drawer5 Function buttons6 “Start/Pause“ button8-58-3 8-4

Strona: 22

PL 8-Konserwacja i czyszczenie231. Wyłączyć pralkę i odłączyć ją od zasilania (Ryc.8-8).2. Otworzyć pokrywę serwisową. Możesz posłużyćsię monetą albo śrubokrętem (rys. 8-9).3. Należy zaopatrzyć się w płaski pojemnik w celuzbierania wyciekającej wody(Ryc. 8-10). Wody może być dużo!4. Wyciągnij wąż odprowadzający wodę i przytrzy-maj jego koniec nad pojemnikiem (rys. 8-10).5. Wyjmij zatyczkę z węża (rys. 8-10).6. Po odprowadzeniu wody zatkaj wąż (rys. 8-11) iwłóż go z powrotem do pralki.7. -ciwnym do ruchu wskazówek zegara (Ryc. 8-12).8. Usunąć zanieczyszczenia i brud (Ryc. 8-13).8. 5 Długie okresy nie używania urządzeniaJeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas:1. Wyciągnij wtyczkę (rys. 8-6).2. Zakręć dopływ wody. 8-7).3. Otworzyć drzwi, aby zapobiec wilgoci i powsta-waniu nieprzyjemnych zapachów. Nieużywaneurządzenie pozostawić otwarte..Przed następnym użyciem sprawdzić uważnie prze-wód zasilania oraz węże doprowadzania i odprowa-dzania wody. Upewnić się, że wszystko jest poprawnieRyzyko poparzenia! Woda w pompie może być bardzo gorąca! Przed podjęciem jakich-kolwiek działań należy upewnić się, ze woda ostygła.zainstalowane i nie ma żadnych przecieków.8. 6 Filtr pompyprzykład, jeśli urządzenie:▶ nie odprowadza wody.▶ nie odwirowuje.▶ wydaje dziwne dźwięki podczas pracy.8-6 8-78-118-10 8-10 8-118-12 8-12 8-138-8 8-9

Strona: 23

8-Konserwacja i czyszczenie PL24▶ Uszczelka filtra pompy musi być czysta i nieuszkodzona. Jeśli wieczko nie jestdobrze oczyszczone, woda może uciekać.▶ Filtr musi być na swoim miejscu, w przeciwnym razie może dojść do przecieku.8-14 8-15 9. Uważnie oczyścić filtr pompy, np. pod bieżącąwodą (Ryc. 8-14).10. Dokładnie zamocować z powrotem (Ryc. 8-15).11. Zamknąć pokrywę serwisową.

Strona: 24

PL 9-Rozwiązywanie problemów259. 2 Rozwiązywanie problemów, gdy wyświetlany jest kodProblem Przyczyna RozwiązanieCLR FLTR • Błąd odpływu, w ciągu 6 minut woda niezostała całkowicie spuszczona• Wyczyść filtr pompy.• Sprawdź instalację węża odprowadzają-cego wodę.E2 • Błąd blokady • Zamknij dobrze drzwi.E4 • Po 12 minutach nie osiągnięto poziomuwody.• Wąż odprowadzania wody sam się syfo-nuje.• Upewnij się, że kran jest odkręcony a ciśnie-nie wody w normie.• Sprawdź instalację węża odprowadzającegowodę.E8 • Poziom ochrony przed wodą - błąd. • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. Wprzypadku problemów prosimy sprawdzić wszystkie pokazane możliwości i postępowaćzgodnie z poniższymi instrukcjami przed skontaktowaniem się z obsługi posprzedażnej.Patrz: OBSŁUGA KLIENTA.▶ Przed przystąpieniem do konserwacji, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdkasieciowego.▶ Urządzenia elektryczne powinny być serwisowane tylko przez wykwalifikowanych ek-spertów elektrycznych, ponieważ niewłaściwe naprawy mogą spowodować znaczneszkody.▶ Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta,serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.9. 1 Kody informacyjnePoniższe kody są wyświetlane tylko informacyjnie w odniesieniu do cyklu prania. Niewymagają podjęcia żadnych działań.Kod Komunikat1:25 Czas pozostały do zakończenia cyklu prania to 1 godz. i 25 min.6:30 Czas pozostały do zakończenia cyklu prania, obejmujący opóźnienie zakończeniacyklu, to 6 godz. i 30 min.AUTO Działa automatyczne wykrywanie ładunku; tylko w niektórych programach.Koniec Skończył się cykl prania. Urządzenie wyłączy się automatycznie.LocI- Drzwi są zamknięte z powodu wysokiego poziomu wody, wysokiej temperaturywody lub cyklu wirowania.bEEP OFF Brzęczyk jest wyłączony.bEEP ON Brzęczyk jest włączony.cLoI- Klawisze funkcyjne są zablokowane. Zmiana programu jest nieprawidłowa.

Strona: 25

9-Rozwiązywanie problemów PL26F3 • Błąd czujnika temperatury. • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.F4 • Błąd podgrzewania. • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.F7 • Błąd silnika. • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.FA • Błąd czujnika poziomu wody. • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.fCOlub fC1lub FC2• Niezwyczajny błąd komunikacji. • Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.Unb • Nierównomierne załadowanie -błąd.• Sprawdź i wyrównaj załadowanie praniaw bębnie.Zmniejsz ładunek.Pralka nie działa. • Program jeszcze się nie rozpoczął. • Sprawdź program i uruchom• Drzwi nie są dobrze zamknięte. • Zamknij dobrze drzwi.• Pralka nie została włączona. • Włącz pralkę.• Awaria zasilania. • Sprawdź zasilanie.• Aktywowana funkcja Blokadydziecięcej.• Wyłącz funkcję blokady dzie-cięcej.Pralka nie napełniasię wodą.• Brak wody. • Sprawdź kran wody.• Wąż doprowadzający wodę jestzagięty.• Sprawdź wąż.• Filtr węża doprowadzającego wodęjest zatkany.• Odetkaj filtr węża.• Ciśnienie wody jest mniejsze niż 0, 03MPa.• Sprawdź ciśnienie wody• Awaria doprowadzania wody. • Zapewnij dopływ wody.Pralka spuszczawodę podczas na-pełniania.• Wąż odprowadzania wody znajduje sięna wysokości poniżej 80 cm.• Upewnij się, że wąż został pra-widłowo zainstalowany.• Końcówka węża może być zanu-rzona w wodzie.• Upewnij się, ze wąż nie jest za-nurzony w wodzie.Awaria odpływu• Wąż odprowadzania wody jestzablokowany.• Odblokuj wąż.• Filtr jest zatkany. • Wyczyść filtr pompy.• Końcówka węża odprowadzania wodyznajduje się wyżej niż 100 cm nad po-ziomem podłogi.Silne wibracje podczaswirowania.• Nie usunięto wszystkich śrubtransportowych.• Usuń wszystkie śruby transpor-towe.• Urządzenie nie stoi w stabilnejpozycji.• Należy zapewnić stałe podłoże iwypoziomować ustawienie.• Nieprawidłowe załadowanie pralki. • Sprawdź obciążenie pralki i jejrównowagę.9. 3 Rozwiązywanie problemów bez wyświetlania kodu

Strona: 26

PL 9-Rozwiązywanie problemów27Uwaga: Formowanie się pianyJeśli podczas cyklu wirowania wytworzy się zbyt dużo piany, silnik wyłączy się i na 90 se-kund załączy się pompa spustowa. Jeśli ta operacja powtórzona trzykrotnie nie przynie-sie efektów, program zakończy się bez wirowania.Pralka kończy pracęprzed zakończe-niem cyklu prania.• Awaria wody lub zasilania. • Sprawdzić dopływ wody i zasi-lanie.Pralka zatrzymujępracę na jakiś czas.• Urządzenie wyświetla kod błędu. • Zastanów się nad wyświetla-nym kodem.• Problem ze względu na wzórobciążenia.• Zredukuj lub skoryguj załado-wanie.• Program wykonuje cykl namaczania. • Anuluj program i uruchomponownie.Nadmiar piany wypły-wa z bębna i szufladyna detergent.• Nieodpowiedni detergent. • Sprawdź zalecenia w kwestiidetergentu.• Użyto zbyt dużo detergentu. • Zmniejszyć ilość detergentu.Automatyczna ko-rekta czasu prania.• Długość programu piorącego bę-dzie dostosowana.• Jest to normalne i nie wpływana funkcjonalność.Awaria wirowania. • Nierównowaga prania. • Sprawdź załadowanie pralki iuruchom program wirowaniaNiezadowalającyrezultat prania.• Stopień zabrudzenia niezgodny zwybranym programem.• Wybierz inny program.• Niewystarczająca jakość detergen-tu.• Wybierz detergent zgodnie zestopniem zabrudzenia i specy-fikacjami producenta.• Przekroczono maksymalne obcią-żenie.• Zmniejszyć załadowanie pralki.• Pranie było nierównomiernie roz-mieszczone w bębnie pralki.• Poluzować pranie.Na praniu widać po-zostałości proszkudo prania.• Nierozpuszczalne cząsteczki de-tergentu mogą pozostać na praniuw formie białych plamek.• Dodatkowo przepłukać pranie.• Spróbuj wyszczotkować plamkiz prania.• Wybierz inny detergent.Pranie ma szare pla-my.• Plamy po tłuszczach takich jak ole-je, kremy lub macie.• Przed praniem zastosuj spe-cjalny środek czyszczący.

Strona: 27

9-Rozwiązywanie problemów PL28Jeśli pomimo podjętych środków komunikaty o błędach nadal się pojawiają, należy wyłą-czyć urządzenie, odłączyć zasilanie i skontaktować się z działem obsługi klienta.Uwaga: Odblokowanie drzwiGdy pralka jest w bezpiecznym stanie (poziom wody poniżej okna, temperatura bębnaponiżej 55°C, bęben nie obraca się), można odblokować drzwi pralki9. 4 W przypadku awarii zasilaniabieżący program i jego ustawienia zostaną zachowane.Po przywróceniu zasilania praca pralki zostanie wzno-wiona.W przypadku awarii zasilania i przerwania programuprania, otwarcie drzwiczek jest mechanicznie zablo-kowane. Aby wyjąć pranie, w szklanym otworze drzwi-czek nie powinno być widać wody - ryzyko poparzenia!Poziom wody należy obniżyć w sposób opisany w czę-ści „Filtr pompy”. Pociągnij dźwignię (A) poniżej klapkiserwisowej (rys. 9-1), dopóki drzwi nie otworzą się zdelikatnym kliknięciem. Należy następnie ponowniezamocować wszystkie części.9-1A

Strona: 28

PL 10-Instalacja2910. 1 Przygotowanie▶ Wyjmij urządzenie z opakowania.▶ Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, w tym podstawę z polistyrenu, trzymaj jepoza zasięgiem dzieci.▶ Podczas otwierania opakowania można zobaczyć krople wody na plastikowej torbiei okienku w drzwiczkach. To normalne zjawisko wynika z testów z użyciem wody wfabryce.10. 2 OPCJE: Zainstaluj podkładki redukującehałas1. Po otwarciu opakowania termokurczliwego zna-jdziesz kilka podkładek redukujących hałas. Służąone do zmniejszania hałasu. 10. -1).2. Ustaw pralkę na boku, otworem skierowanym dogóry, dolną stroną do siebie.3. Wyjmij nakładki redukujące hałas i usuń folięochronną z dwustronnej taśmy samoprzylepnej;naklej podkładki redukujące hałas u dołu pralki,jak pokazano na rys. 3 (dwie dłuższe podkładki wpozycji 1 i 3, dwie krótsze w pozycji 2 i 4) Wreszcie,ustaw urządzenie w pozycji pionowej.Uwaga: Utylizacja opakowaniaZachowaj wszystkie materiały opakowania poza zasięgiem dzieci i wyrzucić je w sposóbprzyjazny dla środowiska.10. 3 Demontowanie śrub transportowychŚruby transportowe z tyłu są przeznaczone do zaci-skania elementów zabezpieczających przed wibra-cjami wewnątrz urządzenia podczas transportu, abyzapobiec uszkodzeniom wewnętrznym. Wszystkieelementy (I, R, S i T, rys. 10-2) należy usunąć przed uży-ciem.1. Wykręć wszystkie 4 śruby (T1 - T4) (rys. 10-3).2x3.10-2I1R5R6R7R9 R10S2S1R8T1T4T3T210-11. 2. 10-110-3

Strona: 29

10-Instalacja PL3010. 5 Ustawianie urządzeniaWyreguluj wszystkie stopki (rys. 10-7), aby wypozio-mować urządzenie. Zminimalizuje to wibracje, a tymsamym hałas podczas użytkowania. Zmniejszy to rów-nież zużycie. W celu wyrównania poziomu zalecamyużycie poziomicy. Podłoga powinna być jak najbardziejstabilna i płaska.1. Zdejmij nakrętkę blokującą (1) za pomocą klucza.2. Ustaw wysokość, obracając stopę (2).3. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą (1) do obudowy.10. 4 Przenoszenie urządzeniaJeśli pralka ma być przeniesiona w odległe miejsce, zamontuj śruby transportowe, abyzapobiec uszkodzeniu:2. Wykręć 10 śrub (R1 - R10) ze wzmocnienia dolnejczęści z tyłu. Wyjmij wzmocnienia (S1 i S2) z pralki.*HW100/120-B...3. Wyciągnij 2 żelazne pręty I1 i I2 (rys. 10-5)4. Otwory zakryj zaślepkami (rys. 10-6).10-5Uwaga: Przechowywać w bezpiecznym miejscuŚruby transportowe przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu ich późniejszegowykorzystania. Za każdym razem, gdy urządzenie trzeba będzie przenieść, należy naj-pierw zamocować śruby transportowe.R1-R4R5-R10I1 I210-710-410-6

Strona: 30

PL 10-Instalacja31Możliwe są następujące połączenia:10. 6. 1 Wąż spustowy do umywalki▶ Zawiesić wąż spustowy ze wspornikiem typu Una krawędzi zlewu o odpowiedniej wielkości (rys.10-8).▶ Zabezpieczyć odpowiednio wspornik typu Uprzed ześlizgnięciem się.10. 2 Wąż spustowy do systemu odprowadzaniawody▶ Średnica wewnętrzna rury z otworem odpowie-trzającym musi wynosić co najmniej 40 mm.▶ Włożyć wąż spustowy na ok. 80 -100 mm do ruryściekowej.▶ Przymocuj wspornik typu U i mocno go zabez-piecz (rys. 10-9).10. 3 Wąż spustowy do złącza zlewu▶ Złącze musi leżeć nad syfonem.▶ Połączenie czopowe jest zwykle zamykane przezwkładkę (A). Należy ją usunąć, aby zapobiec dys-funkcji (rys. 10-10).▶ Zabezpieczyć wąż spustowy zaciskiem.10. 6 Podłączenie odpływu wodyZamocować prawidłowo wąż odprowadzający wodę do rurociągu. Wąż musi osiągnąć wjednym punkcie wysokość między 80 a 100 cm powyżej dolnej krawędzi urządzenia! Wmiarę możliwości zawsze trzymaj wąż spustowy przymocowany do klipsa z tyłu urządze-nia.▶ Do połączenia należy używać wyłącznie dostarczonego przewodu.▶ Nigdy nie należy używać starych zestawów wężowych!▶ Podłączaj wyłącznie do źródła wody zimnej.▶ Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy woda jest czysta i przezroczysta.▶ Wąż odprowadzający nie powinien być zanurzony w wodzie i powinien być bezpiecz-nie zamocowany oraz szczelny. Jeśli wąż odprowadzający wodę jest umieszczony naziemi lub jeśli rura znajduje się na wysokości poniżej 80 cm, pralka będzie ciągle spusz-czać wodę podczas napełniania.▶ Węża nie można przedłużać. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem posprzeda-żowym.10-910-810-10

Strona: 31

10-Instalacja PL3210. 8 Podłączenie do prąduPrzed każdym podłączeniem sprawdź, czy:▶ zasilanie, gniazdko i bezpieczniki odpowiadająinformacji na tabliczce znamionowej.▶ gniazdko jest uziemione i nie zastosowano rozga-łęźnika lub przedłużacza.▶ wtyczka i gniazdo są ściśle dopasowane.▶ Tylko Wielka Brytania: Brytyjska wtyczka spełniawymogi normy BS1363A.Włóż wtyczkę do gniazdka (rys. 10-13).▶ Upewnij się, że wszystkie połączenia (zasilanie, spust wody i wąż doprowadzaniawody) są mocne, suche i nie przeciekają!▶ Zadbaj o to, aby te elementy nie były zgniecione, załamane i skręcone▶ Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez serwisanta(patrz karta gwarancyjna) w celu uniknięcia niebezpieczeństwa..10-1310. 7 Podłączenie wody pitnejUpewnij się, że uszczelki są włożone.1. Podłącz zakrzywioną końcówkę węża dopro-wadzającego wodę do urządzenia (rys. 10-11.Ręcznie dokręć śrubę.2. Drugi koniec podłącz do kranu z gwintem 3/4"(rys. 10-12).10-1210-11

Strona: 32

PL 11-Dane techniczne331) Na podstawie 220 standardowych cykli prania na programie prania bawełny w temperaturze 60°C i 40°C,przy pełnym i częściowym załadowaniu, zużycie w trybach o niskim poborze mocy. Rzeczywiste zużycieenergii będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia.2) W oparciu o 220 standardowych cykli prania dla programu prania bawełny w temp. 60 °C i 40 °C przy pełnymi częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia..3) Klasa G oznacza najmniejszą wydajność, a Klasa A - największą.4) W oparciu o standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym załadowaniu i standardowyprogram prania bawełny w temp. 40°C przy częściowym załadowaniu.5) „Standardowy program prania bawełny w temp. 60 °C” i „Standardowy program prania bawełny w temp.40°C” to standardowe programy piorące, do których odnoszą się informacje z etykiety i karty produktu.Programy te są odpowiednie do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych i są najskuteczniej-szymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody.6) W przypadku, gdy istnieje system zarządzania energią.7) W oparciu o standardowy program prania bawełny w temp. 60°C przy pełnym załadowaniu.8) Uruchom europejską standardową procedurę testową (wybierz Eco 40 60, dotknij przycisku prędkości na 5sekund. Po wyświetleniu funkcji temperatury wybierz temperaturę i maksymalną prędkość. )11. 1 Karta produktu, zgodnie z Zarządzeniem UE Nr 1061/2010Nazwa dostawcy lub znak towarowy HaierIdentyfikator modelu dostawcyŁadowność znamionowa (kg) 8/10/12Klasa efektywności energetycznej A+++Roczne zużycie energii (AECw kWh/rok)119/129/165Zużycie energii standardowego programu do prania bawełny 60°C,pełne załadowanie (kWh/cykl)0, 54/0, 58/0, 76częściowe załadowanie (kWh/cykl)0, 53/0, 58/0, 78Zużycie energii standardowego programu do prania bawełny 40°C,0, 50/0, 55/0, 65Ważone zużycie energii w trybie wyłączonym (W) 0, 40/0, 41/0, 48Ważone zużycie energii w trybie włączonym (W) 0, 48/0, 45/0, 50Roczne zużycie wody (AWCw l/rok)8360/10560/10750Klasa efektywności wirowaniaBMaks. prędkość wirowania (obr. /min. )4)1351Pozostała zawartość wilgoci (%)53Standardowy program do prania bawełny w 60°C5)Eco 40-60 + 60°C8)+ maks.wirowanieStandardowy program do prania bawełny w 40°CEco 40-60 + 40°C8)Czas programu prania bawełny w 60°C, pełne załadowanie (min) 280/280/295Czas programu prania bawełny w 60°C, częściowe załadowanie(min)275/280/295Czas programu prania bawełny w 40°C, częściowe załadowanie275/270/260Czas trwania trybu włączonego (TIw min. )6)Poziom hałasu (pranie/wirowanie)w dB(A) / 1pW7) 54/69Rodzaj WolnostojącaHW80-B14979(S)/HW100-B14979(S)/HW120-B14979(S)

Strona: 33

11-Dane techniczne PL3411. 2 Dodatkowe dane techniczneWymiary (wys x szer. x gł. wmm)850x460x595 / 850x530x595 / 850x600x595Napięcie w V 220-240 V~/50HzNatężenie prądu, A 10Maksymalna moc w W 2000Ciśnienie wody w MPa 0, 03≤P ≤1Waga netto w kg 72/77/8011. 3 Normy i dyrektywyProdukt ten spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw UE z odpowiedniminormami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.HW80-B14979(S) / HW100-B14979(S) / HW120-B14979(S)

Strona: 34

PL 12-Obsługa klientaPolecamy nasz system Obsługi Klienta Haier i stosowanie oryginalnych części zamien-nych.Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję ROZWIĄZYWANIEPROBLEMÓW.Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania, prosimy o kontakt▶ z twoim lokalnym sprzedawcą lub▶ miejscowym serwisem i obsługą klienta w witrynie internetowej www. haier. com, wktórej można znaleźć numery telefonów i odpowiedzi na często zadawane pytaniaoraz aktywować zgłoszenie serwisowe.Aby skontaktować się z naszym działem obsługi, upewnij się, że masz następujące dane.Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.Model ____________________ Nr seryjny _____________________Sprawdź także również kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem w przypadku posia-dania gwarancji.Poniżej znajdziesz nasze adresy w Europie do ogólnych zapytań biznesowych:Europejskie adresy HaierKraj * Adres pocztowy Kraj * Adres pocztowyWłochyHaier Europe Trading SRLVia De Cristoforis, 1221100 VereseWŁOCHYFrancjaHaier France SAS53 BoulevardOrnano – Pleyad 393200 Saint DenisFRANCJAHiszpaniaPortugaliaHaier Iberia SLPg. Garcia Faria, 49-5108019 BarcelonaHISZPANIABelgia-FRBelgia-NLHolandiaLuksemburgHaier Benelux SAAnderlechtRoute de Lennik 451BELGIANiemcyAustriaHaier Allemagne GmbHKonrad-Zuse-Platz 681829 MUNICHNIEMCYPolskaCzechyWęgryGrecjaRumuniaRosjaHaier Poland Sp. z o. o.Al. Jerozolimskie 181B02-222 WarszawaPOLSKAWielkaBrytaniaHaier Appliances UK Co. Ltd.One Crown SquareChurch Street EastWoking, Surrey, GU21 6HRUK* Więcej informacji pod adresem www. com35

Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Haier L37k1

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Haier L37k1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instalacji Haier L37k1