Instrukcja bezpiecznego użytkowania Black And Decker Gt105

Black & Decker GT105 to potężny i wszechstronny narzędzie, które może być używane do wykonywania wielu prac. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy narzędzie jest czyste i właściwie ustawione. Należy upewnić się, że wszystkie części są mocno zamontowane i że wszystkie przewody są w dobrym stanie. Należy również upewnić się, że wszystkie części narzędzia są wyłączone przed rozpoczęciem pracy. Należy zawsze nosić okulary ochronne i odpowiednią odzież roboczą, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom. Używając narzędzia, należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że jest ono właściwie ustawione, aby uniknąć ewentualnych obrażeń i uszkodzeń urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznego użytkowania Black And Decker Gt105

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker MTRT8. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker MTRT8, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker MTRT8. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker MTRT8 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker MTRT8

Strona: 1

www. blackanddecker. eu509212-07 PLTłumaczenie oryginalnej instrukcjiINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL MTRT8

Strona: 2

7POLSKIZastosowanie zgodne z przeznaczeniemWielofunkcyjne elektronarzędzie Black & Deckerzostało skonstruowane dla różnych zastosowańdla majsterkowiczów. Z wymienna głowicą frezarki(MTRT8) urządzenie jest przewidziane do frezowaniadrewna i produktów z drewna. To narzędzie nie jestprzeznaczone do profesjonalnych prac o charakterzeprzemysłowym.Przepisy bezpieczeństwaOgólne wskazówki bezpieczeństwa pracynarzędziaUwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczonetutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprze-strzeganie ich może doprowadzić do pora-żenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawetciężkiego urazu ciała.Uwaga! Przeczytaj wszystkie wskazówkibezpieczeństwa, które razem z narzędziami(MT143, MT350, MT108 lub MT18) zostałydostarczone przed rozpoczęciem użytko-wania. Nieprzestrzeganie ich może dopro-wadzić do porażenia prądem elektrycznym,pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.Przestrzegaj uważnie wszystkich ostrzeżeń i wska-zówek bezpieczeństwa. Używane tutaj wyrażenie„narzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kablasieciowego).Uwaga! Wskazówki bezpieczeństwa dla fre-zarek górnowrzecionowych♦ W razie niebezpieczeństwa przecięcia własne-go przewodu zasilającego trzymaj elektrona-rzędzie za izolowane rękojeści. Narzędzie ro-bocze ma elektryczne połączenie z gołymi meta-lowymi elementami frezarki, co grozi porażeniemprądem elektrycznym w przypadku natrafienia nabędący pod napięciem przewód.♦ Używaj ścisków stolarskich lub podobnychśrodków do mocowania przedmiotu obrabia-nego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywa-nie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem groziutratą panowania nad frezarką.♦ Trzymaj z daleka ręce od obszaru cięcia. Niesięgaj nigdy pod obrabiany przedmiot. Nie zbliżajnigdy palców w pobliże obracających się frezów.Nie próbuj stabilizować frezarki poprzez trzymaniejej za stopę frezującą.♦ Utrzymuj frezy w stanie naostrzonym. Tępe lubuszkodzone frezy mogą doprowadzić do tego, żefrezarka pod naciskiem może się zablokować lubpołamać.♦ Nie dotykaj przedmiotu obrabianego lub frezu bez-pośrednio po zakończeniu pracy. Oba elementymogą być bardzo gorące.♦ Zwracaj uwagę na niezbyt widoczne niebezpie-czeństwo, jeśli są obrabiane ściany, podłogi lubsufity. Sprawdzaj te miejsca pod kątem ukrytychprzewodów i rur.♦ Frez obraca się jeszcze po zwolnieniu wyłącznika.Wyłącz urządzenie na stałe i zaczekaj aż frezzatrzyma się.Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychaniepyłów powstających w czasie wyrzynania za-graża zdrowiu użytkownika i ewentualnych ob-serwatorów. Dla ochrony przed pyłami i para-mi zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to,by także inne osoby przebywające w obszarzepracy były odpowiednio zabezpieczone.♦ Po zakończeniu frezowania starannie usuń całypozostały pył.♦ Stosuj tylko frezy o średnicy chwytu odpowiada-jącej tulei zaciskowej zastosowanej we frezarce.♦ Stosuj tylko frezy przystosowane do prędkościobrotowej biegu jałowego frezarki.♦ Nigdy nie używaj frezów o średnicy większej niżmaksymalna dopuszczalna wartość określonaw specyfikacji.♦ Nie używaj frezarki w odwrotnej pozycji.♦ Nie próbuj używać frezarki jako urządzenia sta-cjonarnego.♦ Przy frezowaniu powierzchni pomalowanych farbąołowiową lub określonych rodzajów drewna, któremogą wydzielać trujące pyły, zachowuj szczegól-ną ostrożność.♦ Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnychdo miejsca pracy.♦ Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.♦ W bezpieczny sposób usuwaj pył i inne od-padki powstałe przy frezowaniu.♦ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniemzastosowanie narzędzia. Używanie innych nasa-dek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznacze-niem z grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkódrzeczowych.Elementy frezarki (rys. A)Pokazane urządzenie to MT143. Dostępne są jeszczeinne narzędzia do zastosowania z tą głowicą narzę-dziową. Urządzenie zawiera niektóre lub wszystkiewymienione elementy.10. Głowica frezarki11. Blokada wrzeciona12. Blokada wyłącznika13. Tuleja zaciskowa14. Wyrzutnik wiórów15. Adapter do odkurzacza16. Frez palcowy17. Frez do zaokrągleńMontażUwaga! Przed montażem wyjmij akumulator z urzą-dzenia.

Strona: 3

8Zakładanie frezu (rys. B)Uwaga! Ponieważ frezy są ostre, należy obchodzićsię z nimi ostrożnie.Wskazówka: Frezarka nie jest przeznaczona do za-stosowania z frezami spłaszczonymi.Blokada wrzeciona umożliwia wymianę frezów bezżadnego wysiłku. Zablokuj trzonek wrzeciona poprzeznaciśnięcie przycisku blokady (11), jak to pokazano narysunku B i poluzuj tuleję zaciskową (13) za pomocądostarczonego klucza (obracając go w lewo).♦ Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady wrzeciona(11) i obróć wrzeciono aż do całkowitego zablo-kowania.♦ Postaw frezarkę dolną częścią do góry na gładkiej,równej powierzchni.♦ Dostarczonym kluczem poluzuj nakrętkę tuleizaciskowej (13). Włóż chwyt frezu w tuleję zaci-skową (13).♦ Sprawdź, czy chwyt wystaje przynajmniej na1, 5 mm z tulei zaciskowej.(11), a następnie dostarczonym kluczem maszy-nowym płaskim dokręć nakrętkę tulei zaciskowej(13). Uważaj, aby jej nie przekręcić.Wskazówka: Jeżeli podstawa frezarki jestustawiona na maksymalną głębokość frezowania, tonakrętka tulei zaciskowej może zostać nieprawidłowodokręcona. W takim przypadku przekręć płytę frezarkikilkakrotnie (w lewo), zanim założysz lub wyjmieszfrez. Jak ustawić podstawę frezarki dowiesz się w roz-dziale poniżej „Nastawianie głębokości frezowania”.Uwaga! Nie dociskaj mcno tulei zaciskowej bez zało-żonego frezu. Takie działanie może uszkodzić tuleję.Nastawianie głębokości frezowania (rys. B)♦ Przytrzymaj naciśnięty przycisk blokady (11)i przekręć podstawę frezarki.♦ Obroty w prawo podwyższają głębokość fre-zowania.♦ Obroty w lewo zmniejszają głębokość fre-♦ Dwa pełne obroty podstawy frezarki zmie-niają głębokość frezowania o ca 2 mm.♦ Jak tylko zostanie uzyskana odpowiednia głębo-kość frezowania, zwolnij blokadę wrzeciona (11).♦ Przekręć podstawę frezarki, aż nacięcia pod przy-ciskiem blokady wrzeciona pokryją się z następnąszczeliną blokującą.Zakładanie adaptera do odkurzacza (rys. D)Adapter do pyłu służy do podłączenia odkurzacza lubinnego urządzenia odkurzającego do elektronarzędzia.Przy frezowaniu drewna pył musi być odciągany.♦ Przytrzymaj głowicę frezarki (10) lekko nachylonądo adaptera (15). Pozwól zatrzasnąć się głowicy(10) w adapterze (15). Zwróć uwagę, aby umieścićstronę wewnętrzną (18) adaptera (15) pomiędzydwoma sztyftami odrzutnika wiórów (14).♦ Przyłącz wąż odkurzacza do otworu poprzez wsu-nięcie przez otwór.ZastosowanieUwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj prze-ciążania frezarki.Uwaga! Bezpośredni po użyciu narzędzia nie należydotykać ani przedmiotu obrabianego ani frezu. Obaelementy mogą być gorące. Bądź przy tym uważ-ny. Pozostaw te elementy do schłodzenia, zanim jedotkniesz.Wskazówka! Odradza się stosowanie tej frezarki doobróbki metalu.frezowania posuwem wgłębnym.Załączanie i wyłączanieWskazówka! Upewnij się, że wyłącznik (2) nie znaj-duje się w pozycji zablokowanej.♦ Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący (12)i w tym czasie naciśnij wyłącznik (1), aby urzą-dzenie włączyć. Urządzenie powinno pracowaćstale przy pełnej prędkości.♦ Zwolnij przycisk blokady.♦ Aby urządzenie wyłączyć zwolnij blokadę pręd-kości.Frezowanie (rys. E)♦ Upewnij się, czy obrabiany przedmiot jest zamo-cowany ściskami i dysponuje wystarczającymmocnym stanowiskiem do pracy.♦ Trzymaj mocno jednostkę napędzającą obu ręka-mi, aby prowadzić frezarkę i pracować przy pełnejprędkości.♦ Krawędzie zewnętrzne frezuj zawsze w lewo.Krawędzie wewnętrzne frezuj zawsze w prawo.Porady, jak osiągnąć najlepsze wynikipracy♦ Przy obrabianiu zewnętrznych krawędzi prze-mieszczaj frezarkę w kierunku przeciwnym doruchu wskazówek zegara (rys. E).♦ Przy obrabianiu wewnętrznych krawędzi prze-mieszczaj frezarkę zgodnie z ruchem wskazówekzegara.♦ Do frezowania krawędzi i profili używaj końcówkiz łożyskiem kulkowym.♦ Do miękkiego drewna używaj frezów ze stali szyb-kotnącej HSS.♦ Do twardego drewna używaj frezów TCT (nakła-danych płytkami ze spieków węglikowych).♦ Wykonuj tylko płaskie wykroje.♦ W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściejużywane frezy.

Strona: 4

9Frezy (rys. E)Opis ZastosowanieFrez palcowy (1) Rowki i wręgiFrez do okrawania (2) Okrawanie laminatu lub twar-dego drewna; precyzyjne profi-lowanie według wzornika.Frez do wręgów (3) Wręgi na prostych i zakrzy-wionych przedmiotach obra-bianych.Frez do rowków klinowych (4) Rowki, grawerowanie i zaokrą-glanie krawędzi.Frez do żłobków (5) Żłobkowanie, grawerowaniei dekoracyjne kształtowaniekrawędzi.Frez do półżłobków (6) Dekoracyjne kształtowanieFrez kształtowy (7) Dekoracyjne kształtowanieFrez do zaokrągleń (8) Zaokrąglanie krawędzi.Frez do rowków trapezowych(9)Wręby na jaskółczy ogon.Frez do ukosowania (10) Ukosowanie krawędzi.OsprzętZastosowane akcesoria mają istotny wpływ na wydaj-ność urządzenia. Osprzęt Black & Decker i Piranhaspełniają najwyższe standardy jakościowe i zostaływyprodukowanie specjalnie do używania ich z tymurządzeniem. Przy zastosowaniu tych akcesoriówuzyskuje się najlepsze rezultaty pracy.Dane techniczneMTRT8 MTRT8(14, 4) (H1) (MAX) (H1)Prędkość obrotowabiegu jałowego obr/min 0-9000 0-9000Masa kg 1, 3 1, 3Wielkość tulei zaciskowej cal 1/4 1/4Wielkość tulei zaciskowej mm 6, 35 6, 35Maksymalna średnica frezu mm 25, 4 25, 4Maksymalna głębokośćfrezowania mm 25, 4 25, 4Poziom hałasu wg EN 60745:LPA(ciśnienie akustyczne) 78, 3 dB(A), niepewność pomiaru (K)3 dB(A), LWA(moc akustyczna) 89 dB(A), niepewność pomiaru (K)3 dB(A)Całkowita wartość drgań i (suma wektorowa 3 składowychkierunkowych) według EN 60745:Vibracje (ah) < 2, 5 m/s2, niepewność pomiaru (K) 1, 5 m/s2Deklaracja zgodności WEDYREKTYWA MASZYNOWABlack & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nrkat. MTRT8 opisany w „Danych technicznych” zo-stał wykonany zgodnie z: 2006/42/WE, EN 60745-1,EN 60745-2-17.Produkt ten jest zgodny również z dyrektywami2004/108/WE i 2011/65/UE. Aby uzyskać więcej in-formacji, należy zwrócić się do Black & Decker Europepod adres jak poniżej. Takie informacje można równieżuzyskać pod adresem zamieszczonym na stronie koń-cowej tej instrukcji.Niżej podpisany jest odpowiedzialny za przygotowa-nie dokumentacji technicznej i składa tę deklaracjęw imieniu Black & Decker.Kevin HewittWiceprezesGlobal EngineeringBlack & Decker Europe,210 Bath Road, SloughBerkshire, SL1 3YDWielka Brytania30. 11. 2012

Strona: 5

10Black & DeckerWARUNKI GWARANCJI:Produkty marki Black & Decker reprezentująbardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dlanich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejszewarunki gwarancji nie pomniejszają praw klientawynikających z polskich regulacji ustawowychlecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważnana terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Black & Decker gwarantuje sprawne działanieproduktu w przypadku postępowania zgodnegoz warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisa-nymi w instrukcji obsługi.Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowewyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączo-na oddzielna karta gwarancyjna oraz elementywyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki pro-duktu spowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktuoraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za pośrednictwem punktu sprzedażywraz z dokumentami wymienionymi powyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwa-rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie kosztyzwiązane z zapewnieniem bezpiecznegoopakowania, ubezpieczeniem i innym ryzy-kiem ponosi Klient. W przypadku odrzuceniaroszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy-łany do miejsca nadania na koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyj-ny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-go odnośnie zasadności zgłaszanych usterekjest decyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewłaściwym użytkowaniem lubużywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsługi lub przepisamibezpieczeństwa. W szczególności profe-sjonalne użytkowanie amatorskich narzędziBlack & Decker powoduje utratę gwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciążaniem narzędzia, któreprowadzi do uszkodzeń silnika, przekładnilub innych elementów a także stosowa-niem osprzętu innego niż zalecany przezBlack & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-łane nimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innychklęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypad-ków, korozji, normalnego zużycia w eksploata-cji czy też innych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plom-by gwarancyjne lub, które były naprawianepoza Centralnym Serwisem Gwarancyjnymlub były przerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urzą-dzenia oraz elementy ulegające naturalnemuzużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy han-dlowe, które sprzedały produkt, nie udzielająupoważnień ani gwarancji innych niż określo-ne w karcie gwarancyjnej. W szczególnościnie obejmują prawa klienta do domaganiasię zwrotu utraconych zysków w związkuz uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikają-cych z niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09zst00213998 - 13-08-2013

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Routery
Model/nazwa:
MTRT8
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker MTRT8

1. Umowa

Dostęp do tej witryny internetowej i informacji, materiałów, produktów i usług dostępnych na tej witrynie oraz ich wykorzystanie podlega wszystkim przepisom właściwego prawa oraz niniejszym Warunkom Użytkowania. Uzyskując dostęp do tej witryny, Użytkownik akceptuje te Warunki Użytkowania, które stanowią prawnie wiążącą umowę. Jeśli Użytkownika nie akceptuje tych Warunków, proszony jest o powstrzymanie się przed korzystaniem z tej witryny. Użytkownikowi nie wolno kopiować żadnych części witryny na żadnym nośniku. Niniejsze Warunki Użytkowania mogą być przez nas zmieniane od czasu do czasu bez wymogu uprzedniego informowania Użytkownika. Najnowsza wersja Warunków Użytkowania zostanie opublikowana na witrynie internetowej, a Użytkownik powinien zawsze się z nią zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z witryny, aby zagwarantować znajomość najnowszej wersji Warunków Użytkowania, na podstawie których Użytkownik uzyskuje zezwolenie na uzyskiwanie dostępu do tej witryny. Jeśli uzyskanie dostępu do Warunków Użytkowania przez Użytkownika jest niemożliwe, na żądanie możemy dostarczyć kopię najnowszej wersji Warunków Użytkowania na adres e-mail. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ (LUB JEJ CZĘŚCI) I WYKORZYSTANIE INFORMACJI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH POPRZEZ TĘ WITRYNĘ (LUB JEJ CZĘŚCI) JEST UZNAWANE ZA NIEPOŻĄDANE I JEST ZABRONIONE, JEŚLI TAKI DOSTĘP LUB TAKIE WYKORZYSTANIE NARUSZA WŁAŚCIWE PRAWO LUB PRZEPISY.

2. Osoby niepełnoletnie

Ta witryny internetowa ma charakter biznesowy i komercyjny. W związku z tym witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i osób niepełnoletnich.

3. Informacje na temat produktów i usług

Wszelkie odniesienia na tej witrynie internetowej do informacji, materiałów, produktów i usług mają zastosowanie do informacji, materiałów, produktów i usług dostępnych w podanych krajach lub jurysdykcjach w odniesieniu wyłącznie do takich informacji, chyba że podano inaczej. Żadna treść na tej witrynie internetowej nie stanowi oferty zakupu lub sprzedaży naszych produktów lub usług w żadnej z jurysdykcji. Niniejsza witryna internetowa ma wyłącznie charakter informacyjny.

4. Prywatność i zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Użytkownik potwierdza, iż przeczytał i zrozumiał warunki naszej Polityki Prywatności [http://blackanddecker. pl/pl-pl/legal/privacy-policy] i je akceptuje. Z wyjątkiem danych osobowych, wszelka treść komunikacji lub materiały publikowane lub przesyłane do nas przez Internet przez Użytkownika nie są poufne ani zastrzeżone i jako takie będą traktowane. Surowo zabronione jest publikowanie lub przesyłanie materiałów nielegalnych, stanowiących groźbę, oszczerczych, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych lub bluźnierczych albo wszelkich materiałów, których publikowanie lub przesyłanie można uznać za przestępstwo karne lub naruszenie jakiegokolwiek prawa, bądź za zachęcania do czynów, które można uznać za przestępstwo lub naruszenie prawa. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania komunikacji Użytkownika z nami odbywającej się za pośrednictwem poczty, głosu, faksów, poczty elektronicznej lub innych form przekazu w celu kontroli jakości, bezpieczeństwa oraz innych potrzeb biznesowych. Bez uszczerbku dla powyższego, wszelkie dane osobowe przekazane nam w wyniku korzystania z tej witryny internetowej będą traktowane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

5. Własność

Jeśli nie podano inaczej, ta witryna internetowa i jej projekt, tekst, treść, wybór i układ elementów, organizacja, grafika, wzornictwo, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa i inne kwestie związane z tą witryną ("Elementy") są chronione w oparciu o właściwe prawa autorskie, prawo ochrony znaków towarowych i inne prawa własności (w tym, w szczególności, prawa własności intelektualnej) i stanowią własność Black & Decker i SBDK lub zostały wykorzystane za zgodą właściciela praw i są chronione zgodnie z prawem autorskim i prawem ochrony znaków towarowych. Publikowanie takich Elementów na tej witrynie internetowej nie oznacza zrzeczenia się praw do takich Elementów. Użytkownik nie uzyskuje praw własności do takich Elementów wyświetlanych za pośrednictwem tej witryny internetowej. Z wyjątkiem zapisów niniejszych Warunków o odmiennej treści, żadnego z tych Elementów nie wolno wykorzystywać, kopiować, reprodukować, dystrybuować, publikować ponownie, pobierać, modyfikować, wyświetlać, publikować lub przesyłać w żadnej formie i w żaden sposób, w tym, w szczególności, korzystając z technik mechanicznych, fotokopiowania, rejestrowania itp., bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niniejszym udziela się zezwolenia, w zakresie koniecznym do legalnego uzyskiwania dostępu do witryny i wykorzystywania witryny i/lub informacji, materiałów, produktów i/lub usług dostępnych na witrynie, na wyświetlanie, pobieranie, archiwizowanie i drukowanie na papierze części tej witryny, pod warunkiem że Użytkownik nie zmodyfikuje Elementów i zachowa wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i innych praw własności zawarte w tych Elementach. Niniejsze zezwolenie zostaje automatycznie unieważnione w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek z Warunków Użytkowania.

6. Znaki towarowe

Logotyp(y) BLACK+DECKER® i Black & Decker®, wszelkie nazwy produktów (w tym, bez ograniczenia, znaki QUATTRO®, SUPERLOK®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (URZĄDZENIE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (DEVICE), SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (URZĄDZENIE), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (URZĄDZENIE), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (URZĄDZENIE), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (TYLKO SŁOWA), 4 X 4 ® (SŁOWO I URZĄDZENIE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (WORDS ONLY), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (TYLKO SŁOWA), CLICK & GO® (TYLKO SŁOWA), CLICK ‘N‘ GO® (URZĄDZENIE – DŁUGIE), CLICK ‘N‘ GO® (URZĄDZENIE – KWADRATOWE), CAT & DOG® (URZĄDZENIE), CAT & DOG PLUS® (URZĄDZENIE), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (URZĄDZENIE – POZIOME), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (URZĄDZENIE – ZAOKRĄGLONE), FLAVOUR SCENTER®), wszelkie nagłówki stron, wszystkie indywidualnie przygotowane elementy graficzne, wszystkie ikony przycisków, wszelkie znaki towarowe, wszelkie znaki usługowe i logotypy występujące na tej witrynie internetowej, jeśli nie podano inaczej, są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub elementami wizualizacji/wzornictwa/innego oznaczenia handlowego/szaty graficznej Stanley Black & Decker ("Znaki"). Wszelkie pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm, logotypy, znaki usługowe i/lub elementy wizualizacji/wzornictwa/innego oznaczenia handlowego/szaty graficznej wspomniane, wyświetlone, cytowane lub inaczej przedstawione na witrynie internetowej stanowią własność odpowiednich właścicieli. Użytkownik zgadza się nie wyświetlać i nie używać Znaków w żaden sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik zgadza się nie wyświetlać i nie używać znaków towarowych, nazw produktów, nazw firm, logotypów, znaków usługowych i/lub elementów wizualizacji/wzornictwa/innego oznaczenia handlowego/szaty graficznej innych właścicieli bez uprzedniej pisemnej zgody tych właścicieli. Wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie Znaków lub innych znaków towarowych, nazw produktów, nazw firm, logotypów, znaków usługowych i/lub elementów wizualizacji/wzornictwa/innego oznaczenia handlowego/szaty graficznej zawartych na witrynie, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszych Warunkach, jest wyraźnie zabronione.

7. Ograniczenie odpowiedzialności w zakresie hiperłączy

Niniejsza witryna internetowa może zawierać odnośniki i/lub reklamy prowadzące do innych witryn internetowych zarządzanych przez nas, poza odnośnikami do witryn zarządzanych przez niepowiązane z nami firmy i osoby ("witryna stron trzecich"). Reklama witryny stron trzecich lub odnośnik do niej nie oznacza, że popieramy taką witrynę lub ponosimy jakąkolwiek odpowiedzialność za taką witrynę stron trzecich, jej zawartość lub wykorzystanie bądź korzystanie z produktów i usług udostępnionych przez taką witrynę stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania, zawartość, ścisłość, wyrażone opinie, polityki prywatności, produkty lub usługi oferowane poprzez takie odnośniki lub udostępnione poprzez takie zasoby bądź pojawiające się na takich witrynach stron trzecich ani za żadne szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub domniemane za spowodowane w wyniku użytkowania takich witryn przez Użytkownika lub polegania przez Użytkownika na takich witrynach stron trzecich ani za żadne zakupy dokonane przez Użytkownika za pośrednictwem takich witryn sprzedawców detalicznych stanowiących stronę trzecią. Takie witryny stron trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem ścisłości, kompletności lub zgodności z właściwymi prawami i przepisami. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji, wyrażonych, domniemanych ani innych dotyczących jakichkolwiek witryn internetowych, do których Użytkownik może uzyskać dostęp poprzez niniejszą witrynę internetową, oraz dotyczących zawartości tych witryn, produktów i/lub usług udostępnianych poprzez takie witryny internetowe. Jeśli Użytkownik zdecyduje się opuścić naszą witrynę internetową i uzyskać dostęp do innych witryn internetowych, czyni to na własne ryzyko. Wszelkie zasady, polityki (w tym polityki prywatności) i procedury operacyjne takich witryn internetowych mają zastosowanie do Użytkownika, gdy przebywa on na takich witrynach internetowych.

8. Odnośniki z innych witryn internetowych

Umieszczanie jakichkolwiek odnośników do tej witryny internetowej bez naszej pisemnej zgody jest zabronione. Mimo udzielenia zgody na publikację odnośnika do tej witryny internetowej, ustawienie docelowej strony odnośnika innej niż strona główna tej witryny jest zabronione. Osoby zapewniające dostęp do tej witryny internetowej poprzez odnośnik z innej witryny internetowej ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zawartość, ścisłość, wyrażone opinie, polityki prywatności, produkty lub usługi witryny źródłowej albo poprzez nią dostępne, a także za wszelkie oświadczenia lub utworzone wrażenia dotyczące Black & Decker. Zgoda na publikację odnośnika do tej witryny internetowej jest udzielana przy założeniu braku naszej odpowiedzialności za takie odnośniki i niniejszym zrzekamy się takiej odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na publikację odnośnika do tej witryny internetowej w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Każdy, kto zapewnia dostęp do tej witryny internetowej lub informacje z nią powiązanie, za pośrednictwem odnośnika lub inaczej, odpowiada za zwrócenie uwagi osoby uzyskującej taki dostęp lub informacje na niniejsze Warunki Użytkowania. Niezastosowanie się do powyższego wymogu nie oznacza ponoszenia przez nas odpowiedzialności.

9. Brak gwarancji

NINIEJSZA WITRYNA JEST OFEROWANA W FORMIE "TAKIEJ, W JAKIEJ JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO I ZGODNYM Z WŁAŚCIWYM PRAWEM, FIRMA BLACK & DECKER, SBDK, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY USŁUG I LICENCJODAWCY UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE, DOMNIEMANE, USTAWOWE I INNE. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO ZAPISU, FIRMA BLACK & DECKER I JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY USŁUG I LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ UŻYTKOWNIKOWI ANI JEGO FIRMIE (A) ŻADNYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI I BRAKU NARUSZENIA PRAW; (B) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPÓŹNIEŃ, PRZERW, BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W DZIAŁANIU TEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK JEJ CZĘŚCI; (C) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZESYŁU LUB DOSTARCZANIA TEJ WITRYNY LUB JEJ DOSTĘPNOŚCI W OKREŚLONYM CZASIE LUB MIEJSCU; (D) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA, WAŻNOŚCI, ŚCISŁOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI TEJ WITRYNY LUB WSZELKICH INFORMACJI NA NIEJ OPUBLIKOWANYCH LUB WYNIKÓW ICH WYKORZYSTANIA; ORAZ (E) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WITRYN INTERNETOWYCH, Z KTÓRYMI TA STRONA JEST POŁĄCZONA ODNOŚNIKAMI, A FIRMA BLACK & DECKER, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY USŁUG I LICENCJODAWCY UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIE TAKIE GWARANCJE. To Użytkownik odpowiada za ocenę (lub skorzystanie z profesjonalnych porad dotyczących) dokładności i kompletności wszelkich informacji, oświadczeń, opinii oraz innych materiałów na tej witrynie internetowej lub jakiejkolwiek witrynie internetowej, która jest z nią połączona odnośnikiem. W niektórych jurysdykcjach wykluczenie lub unieważnienie pewnych gwarancji jest niedozwolone. Zgodnie z tym niektóre z powyższych postanowień dotyczących ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Użytkownika. Nie próbujemy wykluczać ani ograniczać odpowiedzialności w żaden sposób za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie lub za podanie fałszywych informacji. Niniejszym ustawowe prawa konsumenta Użytkownika nie są ograniczone.

10. Wyłączenie odpowiedzialności prawnej

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO MY, W IMIENIU NASZYCH PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW I WYKONAWCÓW, WYKLUCZAMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY LUB KOSZTY DOWOLNEGO RODZAJU I POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, ZA WSZELKIE SZKODY I ODSZKODOWANAI BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, KARNE LUB WYNIKOWE, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DANYCH, STRATY SPOWODOWANE PRZEZ WIRUSA, UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKU, UTRATĘ LUB USZKODZENIE MIENIA, ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH BĄDŹ INNE STRATY WSZELKIEGO RODZAJU LUB NATURY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB DOWOLNEJ WITRYNY INTERNETOWEJ POŁĄCZONEJ Z TĄ WITRYNĄ ODNOŚNIKIEM. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZASTOSOWANIE UZNANYCH PRZEZ SIEBIE ZA KONIECZNE PROCEDUR TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH I KONTROLI ANTYWIRUSOWEJ. STANOWI TO UNIWERSALNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH STRAT I SZKÓD DOWOLNEGO RODZAJU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOMNIEMANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, ZANIEDBANIA, DELIKTU, ZASADY RYZYKA, CZY JEST OPARTA NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA STOSOWANIE PODANYCH POWYŻEJ OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI, DLATEGO TE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ LUB NIEWYKONALNĄ Z JAKIEKOLWIEK PRZYCZYNY, W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH ZBIORCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BLACK & DECKER, JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, DOSTAWCÓW USŁUG I LICENCJODAWCÓW, KTÓRA W INNEJ SYTUACJI BYŁABY OGRANICZONA, NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI zł 430. NIE PRÓBUJEMY W ŻADEN SPOSÓB WYKLUCZAĆ ANI OGRANICZAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ ZANIEDBANIE LUB ZA PODANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYM PRAWEM JEST NIEMOŻLIWE.

11. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwolnić nas oraz naszych dyrektorów, przedstawicieli, agentów i pracowników z odpowiedzialności i w inny sposób zabezpieczyć przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, stratami, kosztami lub żądaniami, w tym kosztami prawnym, powiązanymi z naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania lub uzyskaniem dostępu do lub użytkowaniem niniejszej witryny internetowej lub wszelkich informacji, materiałów, produktów lub usług dostępnych poprzez tę witrynę.

12. Licencja i dostęp do witryny

Black & Decker i SBDK udzielają Użytkownikowi ograniczonej licencji na uzyskiwanie dostępu do tej witryny internetowej i wykorzystywanie jej do celów osobistych, ale nie na pobieranie (poza zapisem strony w pamięci podręcznej) lub modyfikowanie jej lub jakichkolwiek jej części, z wyjątkiem uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Black & Decker i/lub SBDK. Niniejsza licencja nie obejmuje żadnego prawa do dalszego sprzedawania lub komercyjnego wykorzystania tej witryny internetowej lub jej zawartości; żadnego prawa do gromadzenia list, opisów lub cen produktów; żadnego prawa do wykorzystywania tej witryny lub jej treści do tworzenia dzieł pochodnych; żadnego prawa do pobierania lub kopiowania informacji o kontach na rzecz innego kupca lub handlowca; ani żadnego prawa do wykorzystywania technik pozyskiwania danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wydobywania danych. Niniejszej witryny internetowej ani żadnych jej części nie wolno reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, odwiedzać ani inaczej wykorzystywać do żadnych celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Black & Decker.

13. Zmiany i zachowanie ważności

Black & Decker i SBDK zastrzega prawo do zmiany, edycji, usunięcia, zawieszenia lub wstrzymania, tymczasowo lub na stałe, tej witryny internetowej (i jej dowolnej części) i/lub informacji, materiałów, produktów i/lub usług dostępnych poprzez tę witrynę (lub jej dowolną część) po powiadomieniu lub bez uprzedniego powiadomienia. Te warunki zostały ostatni raz zaktualizowane w dniu 28 sierpnia 2016 r. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za żadną modyfikację, edycję, usunięcie, zawieszenie lub wstrzymanie tej witryny internetowej. Jeśli jakikolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny z dowolnej przyczyny, taki warunek zostanie uznany za nieważny bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków. Fakt nieskorzystania przez Black & Decker i/lub SBDK z jakiegokolwiek prawa lub zapisu nie oznacza zrzeczenia się takich praw lub unieważnienia takich zapisów.

14. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza witryna jest kontrolowana i zarządzana przez Black & Decker i SBDK z biur w Polska. Tworzenie, istnienie, konstrukcja, wdrożenie, ważność pod każdym względem tych warunków lub dowolnego ich postanowienia oraz wszelkie spory dotyczące materiałów zawartych na tej witrynie internetowej podlegają prawu Polska. Sądy [insert relevant country] mają wyłączną jurysdykcję co do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z tych warunków lub korzystania z tej witryny oraz powiązanych z warunkami lub korzystaniem ze strony. Użytkownik nieodwołalnie zgadza się podlegać wyłącznej jurysdykcji prawa Polska. Bez uszczerbku dla powyższego zapisu, zachowujemy prawo do wszczynania postępowania prawnego w dowolnej jurysdykcji, w której według naszego uznania doszło do naruszenia postanowień tej umowy lub w której takie naruszenie miało początek. Dostęp do i korzystanie z niniejszej witryny internetowej lub informacji, materiałów, produktów i/lub usług na tej witrynie internetowej może być prawnie zabronione w niektórych krajach lub jurysdykcjach. Użytkownik odpowiada za przestrzeganie właściwego prawa kraju, z którego uzyskuje dostęp do tej witryny internetowej. Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach poza USA lub Unią Europejską.

15. Całość umowy

Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość umowy między Użytkownikiem a nami w odniesieniu do tej witryny internetowej, a żadne oświadczenia, zachęty, czy to ustne czy pisemne, które nie są zawarte w niniejszych Warunkach, nie są wiążące dla żadnej ze stron niniejszej umowy. Niewykorzystania przez nas możliwości wynikających z dowolnego zapisu niniejszych Warunków Użytkowania nie należy uznawać za unieważnienie takiego zapisu lub zrzeczenie się prawa do jego zastosowania. Jeśli dowolny z zapisów niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznany przez właściwy sąd za niezgodny z prawem, taki zapis zostanie zmieniony i będzie interpretowany w taki sposób, aby jak najlepiej osiągnąć cel oryginalnego zapisu w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania pozostaną w pełni obowiązujące i ważne.

16. Zrzeczenie się praw

Fakt, w dowolnej chwili, braku wymagania przez Black & Decker i/lub SBDK przestrzegania dowolnego postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania lub nieskorzystania z dowolnego z praw podanych w niniejszych Warunkach nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub unieważnienia takiego postanowienia. Wszelkie zrzeczenia muszą być pisemne. Chyba że pisemne zrzeczenie praw zawiera wyraźne oświadczenie stanowiące inaczej, żadne zrzeczenie się praw przez Black & Decker i/lub SBDK związanych z naruszeniem dowolnego zapisu niniejszych Warunków Użytkowania lub dowolnego prawa z nich wynikającego nie może być interpretowane jako zrzeczenie się praw związanych z dalszym lub kolejnym naruszeniem takiego postanowienia, jako unieważnienie tego postanowienia lub zrzeczenie się jakichkolwiek praw wynikających z tych Warunków Użytkowania.

17. Kontakt się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych Warunków Użytkowania lub innych kwestii, możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres Stanley Black & Decker Polska Sp. z o. o., ul. Prosta 68 - 00-838 Warszawa - Polska lub przesyłając wiadomość e-mail na adres contact-web-poland@sbdinc. com.

17. 10. 2013 Views

Share Embed Flag

Instrukcja obsługi - Service - Black & Decker

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • baterii
 • celu
 • baterie
 • decker
 • detektor
 • utraty
 • temperatura
 • temperatury
 • instrukcji
 • razie
 • instrukcja
 • service. nl

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  509111-25 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji www. eu INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL TLD100

  • Page 3 and 4: Zastosowanie zgodne z przeznaczenie
  • Page 5 and 6: wykonywane w dużej odległości od
  • Page 7 and 8: CZ ZÁRUČNÍ LIST H JÓTÁLLÁSI J
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Instrukcja bezpiecznego użytkowania Black And Decker Gt105

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznego użytkowania Black And Decker Gt105

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznego użytkowania Black And Decker Gt105