Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Aeg As Ic01 10000 2

Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Aeg As Ic01 10000 2 zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i wymagań technicznych dotyczących produktu. Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją i upewnić się, że wszystkie wymagania są spełnione. Instrukcja montażu zawiera szczegóły dotyczące sposobu montażu i podłączenia urządzenia. Instrukcja uruchomienia zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania po podłączeniu urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące konserwacji urządzenia i wszystkich funkcji, które można wykonać za jego pomocą. Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Aeg As Ic01 10000 2 jest niezbędna do prawidłowego korzystania z urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Aeg As Ic01 10000 2

Opis techniczny

Opis techniczny jest uzupełnieniem części rysunkowej projektu technicznego. Podaje się

w nim dane techniczne, których nie można przedstawić na rysunkach, a które głównie dotyczą

warunków wykonania oraz niezbędne dane konstrukcyjne i materiałowe. Ponadto umieszcza

się między innymi informacje o miejscu wznoszenia obiektu, dane o inwestorze i instytucji

zatwierdzającej projekt.

W projekcie instalacji ogrzewania centralnego podaje się, jaki jest rodzaj instalacji, jaki jest

rozdział – górny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano instalację, jaki przyjęto

czynnik grzejny, rodzaj kotła i inne.

Po przeczytaniu opisu technicznego monter powinien być dokładnie zorientowany

w przeznaczeniu dokumentacji i w przyjętych rozwiązaniach.

Przykładowy opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

– Zlecenie Inwestora.

– Upoważnienie Inwestora.

– Mapa do celów projektowych.

– Opinia geotechniczna z grudnia 2006r.

– Zgoda na dysponowanie terenem.

– Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta.

– Warunki techniczne do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego

i kanalizacji sanitarnej.

– Warunki techniczne do projektowania i wykonania podłączenia do miejskiej sieci

cieplnej.

2. DANE WYJŚCIOWE

– Źródłem wody dla potrzeb budynku jest wodociąg miejski Dn 110 w ul. Krótkiej.

– Minimalne ciśnienie w wodociągu miejskim wynosić będzie 0, 35–0, 38 MPa.

– Przyłącze wodociągowe wraz z zestawem wodomierzowym ujęto w odrębnym

opracowaniu.

– Ścieki fekalne z projektowanego budynku odprowadzane będą do projektowanej

kanalizacji osiedlowej.

– Przykanaliki sanitarne ujęto w odrębnym opracowaniu.

– Ścieki deszczowe z dachów, utwardzonych ciągów pieszo – jezdnych i parkingów

rozprowadzane będą po terenie własnych nieutwardzonych działek według warunków

technicznych.

– Dane ogólne – ilość mieszkań: 60, zakładana liczba mieszkańców: 180.

– Założeniowe zużycie wody: 120 l/mieszkańca.

Wyszczególnienie przyborów z. w. i c. u.

WC 60 szt. q = 0, 13 dm3/s

Umywalki 69 szt. q = 0, 14 dm3/s

Zlewozmywaki 60 szt. q = 0, 14 dm3/s

Wanny 55 szt. q = 0, 30 dm3/s

Pralki 60 szt. q = 0, 25 dm3/s

Natryski 5szt. q = 0, 30 dm3/s

3. OBLICZENIA

– Obliczenia wody zimnej projektowanego budynku.

– Obliczenia wody ciepłej.

– Obliczenia kanalizacji bytowej.

4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

4. 1. Instalacja wody zimnej

– Instalację wody zimnej projektuje się jako jednostrefową z rozdziałem dolnym.

– Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnic. Piony wody zimnej

prowadzone są w obudowanych szachtach instalacyjnych wraz z przewodami wody

ciepłej i cyrkulacji.

– Projekt zakłada opomiarowanie zimnej wody dla każdego mieszkania. Wodomierze

mieszkaniowe projektuje się w szachtach instalacyjnych odczyty wodomierzy

dostępne będą od strony klatki schodowej. Rozprowadzenie instalacji wodnej do

przyborów w mieszkaniach w systemie podposadzkowym w układzie z trójnikami,

a podłączenia do punktów poboru elastycznymi króćcami.

– Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0, 2% w kierunku spustów wody. 2. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

– Projektuje się centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Przygotowanie wody ciepłej

odbywać się będzie w pomieszczeniu technicznym znajdującym się w piwnicy

budynku.

– Piony wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone są w obudowanych szachtach

instalacyjnych wraz z przewodami wody zimnej, wykonać z rur stalowych

ocynkowanych.

– Rozprowadzenie instalacji wodnej do przyborów w mieszkaniach w systemie

podposadzkowym w układzie z trójnikami, a podłączenie do punktów poboru

elastycznymi króćcami.

– Przewody rozprowadzające w poziomie piwnic wykonać z rur stalowych

ocynkowanych wg PN–82/H–74200 z podwójnym ocynkiem wg ZN–72/8640–01

i zaizolować.

– Kompensacja trasy występuje na załamaniach trasy.

– Średnice przewodów prowadzone są wg części rysunkowej opracowania.

– Regulację rozpływu ciepłej wody projektuje się przez zastosowanie podpionowych

termostatycznych zaworów regulacyjnych ze złączkami odcinającymi

MTCV – A firmy Danfoss. 3. Instalacja p. poż.

Projektowany budynek zabezpieczony jest pod względem p. poż. przez sieć istniejących

hydrantów zewnętrznych. 4 Kanalizacja sanitarna

– Projektuje się instalację z rur PVC dla kanalizacji wewnętrznej.

– Przewody poziome wykonane będą pod stropem piwnicy. Piony wykonane będą

w szachtach instalacyjnych. Podejścia do przyborów będą w warstwie posadzek

i w listwach przyściennych.

– W piwnicy przy zaprojektowanych umywalkach przewiduje się zamontowanie

agregatów podnoszących SOLOLIFT+ D–3 firmy Grundfos, wyposażonych w pompę

i zawór zwrotny, w celu ciśnieniowego odprowadzenia ścieków do instalacji

kanalizacyjnej. 5. Instalacja centralnego ogrzewania

– Obliczeń strat ciepła budynku i obciążeń strat cieplnych poszczególnych pomieszczeń

dokonano na podstawie programu Kan ozc.

– Źródłem ciepła będzie projektowany wymiennikowy węzeł cieplny dwufunkcyjny

zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym.

– Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej c. o. projektuje się w układzie

mieszkaniowym, rozdzielaczowym w systemie KAN–therm. Do rozprowadzenia

czynnika zastosowano rury polietylenowe PE–Xc z osłoną antydyfuzyjną. Rury

układane w podłodze w peszlu. Należy zaizolować rurociągi prowadzone

w posadzkach przy długich ciągach przewodów, gdzie może występować znaczne

schłodzenie wody, obszarów o dużym zagęszczeniu rur prowadzonych w posadzkach

(przy rozdzielaczach, klatki schodowe) ze względu na możliwość występowania

podwyższonej temperatury posadzki w tych obszarach, prowadzenia rur

w posadzkach nad piwnicami, garażami i pomieszczeniami nie ogrzewanymi.

– W instalacji c. przewidziano grzejniki płytowe stalowe PURMO firmy RETTIG

HEATING Sp. z o. z podłączeniem dolnym w mieszkaniach, z podłączeniem

bocznym na klatce schodowej

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budynku mieszkalnego

zlokalizowanego w miejscowości Maksymilianowo, Gm. Osielsko, Dz. nr 147

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. 1. Podstawa opracowania.

Dokumentacja została opracowana na zlecenie inwestora Pana Jana Kowalskiego.

1. 2. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje architekturę i konstrukcję budynku. 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu.

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Uzgodnienia z inwestorem. Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe i resortowe. 4. Warunki połączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Ukształtowanie budynku.

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach spadzisty, dwuspadowy, pokryty

blachodachówką, poddasze użytkowe. 5. Wskaźniki liczbowe. Powierzchnia zabudowy 113, 4 m2

1. Powierzchnia całkowita 147, 1 m2

z tego:

parter 100, 9 m2

piętro (poddasze) 46, 2 m2

1. Kubatura 568, 3 m3

1. Liczba kondygnacji 2

1. Wysokość kondygnacji w świetle

parter 2, 60 m

piętro (poddasze) 1, 90-2, 25 m

1. 6. Powierzchnia użytkowa 140, 4 m2

1. Program funkcjonalny. Parter

1. Wiatrołap 2, 2 m2

1. Korytarz 19, 9 m2

1. Kuchnia 13, 5 m2

1. Salon 22, 5 m2

1. Sypialnia 14, 2 m2

1. Łazienka 4, 1 m2

1. 7. WC 3, 6 m2

1. 8. Kotłownia 6, 7 m2

1. 9. Sypialnia 14, 2 m2

RAZEM: 100, 9 m2

1

Request RejectedThe requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 3309784442073890263

[Go Back]

Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Aeg As Ic01 10000 2

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Aeg As Ic01 10000 2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, uruchomienia i obsługi Aeg As Ic01 10000 2