Instrukcja obsługi i części Hitachi 32ld6600a

Instrukcja obsługi i części Hitachi 32ld6600a to kompletny zestaw narzędzi, które pomagają użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości telewizora LCD z zakrzywionym ekranem. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich funkcji telewizora, w tym podłączania urządzeń zewnętrznych, konfigurowania ustawień i korzystania z funkcji Smart TV. Części Hitachi 32ld6600a obejmują wszystkie niezbędne akcesoria do instalacji, a także uszkodzone części, które mogą wymagać wymiany w przypadku awarii. Instrukcja obsługi i części Hitachi 32ld6600a są niezbędne, aby użytkownicy mogli w pełni wykorzystać możliwości swojego telewizora LCD.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i części Hitachi 32ld6600a

powrót

Szanowni Państwo, 


pragniemy poinformować, że w swojej działalności Hikoki Power Tools Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dalej jako: „Hikoki” lub „Administrator”), dba o zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych, w szczególności zapewnia spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

W świetle przepisów RODO za „dane osobowe” należy uznać wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

„Przetwarzaniem danych osobowych” jest natomiast zasadniczo każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, Administrator jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. Kierując się najwyższymi standardami ochrony danych osobowych Hikoki, niezależnie od spełnienia obowiązku informacyjnego w momencie każdorazowego pozyskiwania danych, przedstawia niniejszą informację uwzględniającą główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i Użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://hikoki-narzedzia. pl/polityka_prywatnosci 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów oraz użytkowników serwisu internetowego https://hikoki-narzedzia. pl/ („Użytkownicy”) jest Hikoki Power Tools Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495) przy
ul. Gierdziejewskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000079967, NIP 5242071779, REGON 01273927900000 o kapitale zakładowym w wysokości 11. 000. 000, 00 zł.

Z Administratorem można kontaktować się pod numerem telefonu 22 102-11-67 adresem e-mail alicja. drezek@hikoki-powertools. pl lub adresem do korespondencji: HiKOKI Power Tools Polsk Sp. z o. o. ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są lub mogą być przetwarzane przez Hikoki w następujących celach:

1) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy, świadczenia usług w zakresie obsługi posprzedażowej oraz udzielania gwarancji w związku z rejestracją urządzenia zgodnie z formularzem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) rejestracji urządzenia w celu uzyskania certyfikatu przedłużenia gwarancji (zgodnie z art. b RODO);

3) ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;

4) obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 1 lit b i f RODO);

5) dodania nowych kontaktów do baz klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy; 

6) odpowiedzi na zadane pytanie, w tym zadane w formie e-maila (zgodnie z art. 1 lit b RODO);

7) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;

8) umożliwienia wzięcia udziału w konkursach, akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. a RODO);

9) umożliwienia wzięcia udziału w rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. a RODO);

10) przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera – podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. a RODO).

11) administrowania profilem Administratora w mediach społecznościowych, tj. na platformach Facebook, Instagram oraz YouTube – podstawą przetwarzania danych jest zgoda wynikająca z aktywności na profilach Administratora w ww. mediach społecznościowych (art. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora związany z prowadzeniem profilu na platformach Facebook, Instagram oraz YouTube (art. f RODO). Szczegółowe informacje na temat przetwarzana danych osobowych za pośrednictwem profili w ww. platformach znajdują się w sekcji Polityka prywatności w mediach społecznościowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku zostaną Państwo każdorazowo poinformowani w sposób zgodny z nałożonym na Administratora obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO). 

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików „cookies” znajdują się w części zatytułowanej Polityka cookies.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

1) upoważnionym pracownikom Administratora;

2) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem
w stałym stosunku zlecenia.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak istnieje cel ich przetwarzania, jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

1) co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, świadczenia usług w zakresie obsługi posprzedażowej oraz udzielonej gwarancji, a także przedawnienia wynikających z powyższych tytułów roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta, usługi były świadczone lub udzielono gwarancji);

2) przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

3) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - przez czas obowiązywania tej zgody, do czasu jej cofnięcia.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu. 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo w każdym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, wzięcia udziału w procesie rekrutacji, jak również w konkursach, akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora. 

Hikoki może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie (z wyłączeniem identyfikacji),
w stosunku do danych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem plików cookies, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację – szczegółowe informację odnośnie specyfiki plików cookies znajdują się w części Polityka cookies.

Polityka cookies

Plikami cookies określa się dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże w celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe i informacje pozyskiwane od Użytkowników za pośrednictwem plików cookies podlegają odpowiednim standardom ochrony danych osobowych wymaganym RODO, które zostały opisane w Polityce prywatności.

Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt.
Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi. 

Cele używania plików cookies

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć
w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Hikoki korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

1) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

2) rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

5) realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz
by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów w zakresie danych analitycznych (Google Analytics).

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies oraz okres ich przechowywania

Hikoki korzysta z następujących kategorii plików cookies

  • Ciasteczka sesji – służą do utrzymywania stanu zalogowania w serwisie oraz do utrzymywania sesji. Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie, po czym są automatycznie usuwane. Czas ich przechowywania wynosi 1 godzinę.
  • Ciasteczka notice – służą do utrzymywania informacji o udzielonej zgodzie na przechowywanie plików cookies, są przechowywane przez 31 dni.
  •  Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat.
Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). poniżej przykładowa instrukcja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support. mozilla. org/pl/kb/ciasteczka

Chrome: http://support. google. com/chrome/bin/answer. py? hl=pl&answer=95647

Internet Explorer: http://windows. microsoft. com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Safari: http://support. apple. com/kb/HT1677? viewlocale=pl_PL&

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Polityka prywatności w mediach społecznościowych

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania przez Administratora danych osobowych - Hikoki Power Tools Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Administrator” lub „Hikoki”) danych osobowych w celach związanych z utrzymywaniem kanałów w mediach społecznościowych. 

Szczegółowe dane Administratora oraz informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z nim, a także wykaz uprawnień związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://hikoki-narzedzia. pl/polityka_prywatnosci.

Hikoki obsługuje następujące profile i kanały w mediach społecznościowych:

• Facebook (https://www. facebook. com/hikokipowertoolspolska/) 
• Instagram (https://www. instagram. com/hikokipolska/) 
• YouTube (https://www. youtube. com/channel/UCYz_m9DJbpBblwyn6E-iAQQ)

Kiedy odwiedzają Państwo ww. profile lub kanały w mediach społecznościowych, Hikoki zbiera za ich pośrednictwem Państwa dane osobowe dotyczące aktywności na stronie, zainteresowań oraz dane pozwalające na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji. Hikoki nie ma wpływu na tworzenie i wyświetlanie tych analiz oraz nie może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. 

Administrator może otrzymywać następujące dane, podzielone na kategorie użytkowników:

- łączna liczba wizyt, 
- reakcje na nasze posty, 
- komentarze, 
- proporcja odwiedzających mężczyzn i kobiet,
- źródło wizyty, 
- kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe,
- zasięgu postów Administratora.

W przypadku Państwa aktywności na profilach lub kanałach Administratora w mediach społecznościowych - poprzez polubienie lub udostępnienia treści, polubienie lub obserwowanie profilu albo subskrypcję kanału, Administrator może bezpośrednio zidentyfikować Państwa konto. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z profilami i kanałami w mediach społecznościowych Hikoki, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych na każdej z platform w mediach społecznościowych, aby przestać obserwować lub subskrybować profile lub kanały Hikoki. 

Przedstawione powyżej dane, jak i sama obecność Administratora w mediach społecznościowych są wykorzystywane, aby móc zaprezentować się szerszemu gronu odbiorców. Wykorzystanie tych danych, a także działanie profili i kanałów opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, zgodnie z art. f) RODO, związanym z potrzebą zapewnienia wydajnej, skutecznej i interaktywnej promocji,.

Niezależnie od powyższego, opisane platformy w mediach społecznościowych mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają zarejestrowane konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich, w przypadku korzystania przez Hikoki przy przetwarzaniu danych z usług podmiotów mających siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo gdy wynika to z wiążących Administratora przepisów prawa krajowego lub unijnego. 

Dodatkowe informacje na temat platform w mediach społecznościowych: 
Facebook i Instagram to platformy mediów społecznościowych oferowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025.

W przypadku korzystania z ww. platform, jest możliwy transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W odniesieniu do tych transferów znajdują zastosowanie ramy Tarczy Prywatności (Privacy Shield) – umowy pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych. Stany Zjednoczone są zobowiązane do przestrzegania poziomów ochrony danych w UE, co pozwala uznać, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych Europejczyków.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

https://www. privacyshield. gov/participant? id=a2zt0000000GnywAAC


Administrator zawarł z Facebookiem porozumienie o administrowaniu danymi osobowymi. Z porozumieniem mogą się Państwo zapoznać tutaj:

https://www. com/legal/terms/page_controller_addendum
Informacja na temat wykorzystywania statystyk strony znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www. com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Mają Państwo prawo egzekwować swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych na profilu Administratora na Facebooku oraz w związku z wykorzystywaniem statystyk strony. Prawa te mogą być realizowane w dowolnym momencie wobec Administratora lub platformy Facebook. Administrator wskazuje jednak, że w powyższych przypadkach korzystniejszym rozwiązaniem jest kierowanie żądań w pierwszej kolejności do platformy Facebook. W razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z Hikoki, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej.

Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Facebooka tutaj:

https://www. com/about/privacy/

Jeśli mają Państwo konto na Facebooku, mogą Państwo zrezygnować z przetwarzania w celach reklamowych tutaj:

https://www. com/settings? tab=ads

YouTube to platforma wideo dostarczana przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia wraz z firmą macierzystą Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043. platformy, jest możliwy transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Platforma Google przestrzega zasad określonych w Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i dostosowuje poziom ochrony danych osobowych do standardów obowiązujących w UE. 

Więcej informacji na temat ich certyfikacji można znaleźć tutaj:

https://www. gov/participant? id=a2zt000000001L5AAI

Mogą Państwo również zapoznać się z polityką prywatności Google tutaj:

https://policies. com/privacy

Aby zmienić ustawienia reklam i włączania spersonalizowanych reklam, mogą Państwo kliknąć w poniższy link:

https://adssettings. com/authenticated

powrót

1 HITACHI Podkrzesywarka Oryginalna instrukcja obsługi CS 27EPAP (S) Uwaga: Przed rozpoczęciem użytkowania podkrzesywarki, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zrozumieć jej treść. Hitachi Koki

2

3

4

5

6 Oryginalna instrukcja obsługi ZNACZENIE SYMBOLI: niektóre urządzenia nie posiadają poniższych symboli SYMBOLE Poniższe oznaczenia symboli znajdują się na urządzeniu. Upewnij się, że przed rozpoczęciem pracy zrozumiałeś ich znaczenie. Istotne jest przeczytanie, pełne zrozumienie i przestrzeganie poniższych środków bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Nieostrożne lub niewłaściwe używanie urządzenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zatrzymanie awaryjne Przeczytać, zrozumieć, przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji zawartych w tym podręczniku oraz umieszczonych na urządzeniu. Gorąca powierzchnia Podczas używania podkrzesywarki należy zawsze nosić kask ochronny, okulary ochronne oraz słuchawki ochronne Ssanie praca (otwarte) Podczas pracy urządzeniem, utrzymuj w odległości 15 metrów osoby obserwujące pracę oraz dzieci. Jeżeli jakakolwiek osoba zacznie się zbliżac do miejsca pracy, należy bezzwłocznie wyłączyć podkrzesywarkę, a wraz z nią akcesoria tnące. Ssanie uruchamianie (zamknięte) NIEBEZPIECZEŃSTWO Wszystkie przekaźniki prądowe oraz przewody elektryczne podłączone są do wysokiego napięcia. Nigdy nie dotykaj ani nie naprawiaj kabli, które są pod napięciem, może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Przed użyciem maszyny należy: Dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Sprawdzić, czy wyposażenie podkrzesywarki jest poprawnie zamontowane i wyregulowane. Uruchomić podkrzesywarkę i sprawdzić regulację gaźnika. Patrz Konsweracja Spis treści: ZASADNICZE PODZESPOŁY URZĄDZENIA... 7 PODSTAWOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 9 PROCEDURY MONTAŻU PROCEDURY OBSŁUGI KONSERWACJA... 11

7 ZASADNICZE PODZESPOŁY URZĄDZENIA Ponieważ instrukcja obsługi dotyczy kilku modeli, mogą wystąpić pewne różnice pomiędzy rysunkami i rzeczywistym urządzeniem. Stosować instrukcje, które dotyczą posiadanego modelu. 1. Korek zbiornika paliwa 2. Dźwignia sterowania przepustnicą 3. Uchwyt rozrusznika 4. Obudowa łańcucha 5. Wał napędowy łańcucha 6. Uchwyt rękojeści 7. Pompka dozująca paliwo 8. Przycisk zapłonu 9. Prowadnica łańcucha 10. Blokada przycisku przepustnicy 11. Dźwignia ssania 12. Silnik 13. Przekładnia kątowa 14. Uchwyt 15. Łańcuch 16. Osłona prowadnicy łańcucha 17. Oczko 18. Korek zbiornika oleju łańcucha 19. Klucz uniwersalny 20. Instrukcja obsługi

8 PODSTAWOWE ŚRODKI BEZPIECZEÑSTWA Bezpieczeństwo operatora urządzenia Aby zabezpieczyć sie przed odpryskami oraz kawałkami odcinanych gałęzi zakładaj zawsze kask ochronny zakrywający cała twarz. Nie pracuj w pobliżu linii wysokiego napięcia, zetknięcie się z przewodami pod napięciem może spowodować poważne obrażenia lub smierć. Podczas ostrzęnia lub zakładania łańcucha, używaj rękawic ochronnych. Zawsze noś długie, wytrzymałe spodnie robocze, buty przeznaczone do tego typu prac oraz rękawice. Migdy nie zakładaj luźnego ubrania, biżuterii, krótkich spodni, sandałów lub nie chodź bez jakiegokolwiek obuwia. Zabezpiecz długie włosy. Nie pracuj urządzeniem kiedy jesteś zmęczony lub pod wpływem leków, alkoholu czy narkotyków. Nigdy nie pozwalaj zbliżać się dzieciom lub obserwatorom w pobliżu pracy maszyną. Zakładaj środki ochrony słuchu takie jak słuchawki ochronne. W przypadku pracy w słuchawkach ochronnych obserwuj czy osoby znajdujące się w pobliżu pracy nie sygnalizują pojawienia się problemu, w takim przypadku natychmiast wyłącz silnik i zdejmij słuchawki ochronne. Noś zawsze kask ochronny Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu lub w budynku. Podczas pracy silnik wytwarza spaliny, które mogą zaszkodzić Tobie lub spowodwać śmierć. Utrzymuj uchwyty i rękojesci w należytej czystości, nie doprowadzaj aby powierzchnia była zabrudzona olejem lub benzyną. Trzymaj ręce z dala od elementów tnących urządzenia. Nigdy nie chwytaj ani nie przenoś maszyny trzymając ją za element tnący. Kiedy kończysz pracę wyłącz silnik i odczekaj aż elementy tnące przestaną się obracać, następnie odłóż maszynę na podłoże. Podczas długiej pracy, zaleca się wykonywanie przerw, dzięki temu unikniesz pojawienia się Syndromu HAVS (drętwienia kończyn) Operator musi przestrzegac lokalnych przepisów dotyczących miejsca cięcia. Systemy zapobieające drganiom ani wibracjom nie zapobieją w pełni przed wystąpieniem objawu syndromu drętwienia kończyn lub objawami cieśni nadgarstka. dlatego w razie ciągłego i regularnego używania podkrzesywarki należy dokładnie sprawdzać stan rąk i palców. W razie wystąpienia powyższych objawów, nalezy przerwać pracę i natychmiast zwrócić się do lekarza o pomoc. W przypadku posiadania rozrusznika serca, należy przed przystąpieniem do prac skonsultować się z właściwym lekarzem i upewnić się czy producent rozrusznika dopuszcza pracę z tego typu narzędziami tnącymi. Bezpieczeństwo związane z cięciem Zawsze przed rozpoczęciem prac, należy sprawdzić narzędzie. Wymienić uszkodzone części lub elementy. Sprawdzić czy nie ma wycieków paliwa oraz czy wszystkie śruby i nakrętki są dokładnie dokręcone. Wymienić elementy które są połamane lub w inny sposób uszkodzone. Podczas regulacji gaźnika, trzymać inne osoby z dala od miejsca wykonywania powyższych czynności. Stosować tylko oryginalne, zalecane przed producenta części zamienne lub akcesoria. Nie uderzać łańcuchem tnącym o inne przedmioty. Jeżeli podczas pracy element tnący (łańcuch) uderzy w jakiś przedmiot należy wyłączyć urządzenie i sprawdzić czy nie doszło do jego uszkodzenia. Upewnić się czy system automatycznego smarowania działa poprawnie. Zawsze uzuzpełniaj zbiornik oleju smarującego łańcuch czystym, świeżym olejem. Nigdy nie dopuszczaj do sytuacji kiedy łańcuch pozbawiony jest smarowania (pracuje na sucho). Wszystkie czynności naprawcze oraz konserwacyjne nie wymienuone w niniejszej instrukcji obsługi powinny być wykonywane przez Autoryzowany Serwis Hitachi (w przypadku np. wymiany koła zamachowego, sprzęgła konieczne jest użycie specjalistycznych narzędzi), użycie niewłaściwego narzędzia może doprowadzić do uszkodzenia części silnika a tym samym spowodować zagrożenie dla zdrowia operatora. Nigdy nie przerabiać urządzenia/maszyny w jakikolwiek sposób. Urządzenia/maszyny nie używać do innych prac niż zgodnych z jej przeznaczeniem. Bezpieczeństwo związane z paliwem Paliwo mieszać i tankować na zewnątrz w miejscu, w którym nie występują iskry lub płomienie. Do paliwa używać atestowanych pojemników. Nie palić tytoniu ani nie zezwalać na palenie w pobliżu paliwa lub urządzenia / maszyny lub podczas używania urządzenia / maszyny. Przed uruchomieniem silnika wytrzeć rozlane paliwo. Przed uruchomieniem silnika odsunąć się przynajmniej na 3 m od miejsca tankowania. Zatrzymać silnik przed zdjęciem korka paliwa. Opróżnić zbiornik paliwa przed magazynowaniem urządzenia / maszyny. Zaleca się po każdym użyciu pilarki opróżniać zbiornik paliwa. Jeśli paliwo pozostaje w zbiorniku, przechowywać pilarkę tak, aby paliwo nie wyciekało. Urządzenie / maszynę i paliwo przechowywać w takich miejscach, w których pary paliwa nie dochodzą do iskier i otwartych płomieni od grzejników wody, silników elektrycznych. Ze względu, że opary paliwa są palne, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie miejsca przechowywania maszyny oraz zbiorników z paliwem. Trzymać z dala od iskier, ognia, grzejników, silników elektrycznych, przełączników elektrycznych, etc. Bezpieczeństwo związane z cięciem Nie ciąć materiałów innych niż drewno i przedmioty drewniane. W celu zabezpieczenia układu oddechowego nosić maskę zabezpieczającą przed aerozolem, gdy piłuje się drewno po zastosowaniu insektycydów. Nie dopuszczać innych osób, dzieci i zwierzęta oraz pomocników do strefy niebezpiecznej. Zatrzymać natychmiast silnik, gdy zbliżają się inne osoby (15m). Mocno trzymać urządzenie / maszynę prawą ręką za rękojeść tylną i lewą ręką za rękojeść przednią. Stać mocno na podłożu i zachować równowagę. Nie przechylać się. Wszystkie części ciała trzymać z dala od tłumika i wyposażenia tnącego, gdy silnik pracuje. Prowadnicę / łańcuch trzymać poniżej poziomu talii. Przed wyrębem drzew operator musi być zaznajomiony z metodami piłowania przy pomocy maszyny. Nigdy nie ciąć drzew przednią częścią prowadnicy. Nigdy nie wolno odkładać pracującego urządzenia na podłoże. Przed odłożeniem maszyny na podłoże, wyłącz silnik, upewnij się, że łańcuch tnący oraz inne poruszające sie elementy całkowicie zatrzymały się. Zawsze noś ze sobą apteczkę pierwszej pomocy. Nigdy nie uruachamiaj urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu lub budynku oraz w pobliżu łatwoplanych gazów lub płynów. Wdychanie spalin może spowodować śmierć. Bezpieczeństwo związane z konserwacją Konserwację urządzenia / maszyny należy wykonywać zgodnie z zalecanymi procedurami. Odłączyć świecę zapłonową przed wykonaniem konserwacji, za wyjątkiem regulacji gaźnika. Nie dopuszczać w pobliże innych osób podczas regulacji gaźnika. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych HITACHI.

9 Nie rozbierać układu rozruchowego silnika, podczas prac można doznać obrażeń przez sprężynę umieszczoną w obudowie. Transport oraz magazynowanie Urządzenie / maszynę przenosić ręcznie powyłączeniu silnika z tłumikiem odwróconym od ciała. Odczekać, aż silnik ochłodzi się, opróżnić zbiornik paliwa i zabezpieczyć urządzenie / maszynę przed przechowywaniem, lub transportem w pojeździe. Opróżnić zbiornik paliwa przed przechowywaniem urządzenia / maszyny; zaleca się opróżniać paliwo po każdym użyciu pilarki. Przechowywać urządzenie / maszynę tak, aby dzieci nie miały dostępu. Dokładnie oczyścić i zakonserwować urządzenie, po czym przechowywać je w suchym miejscu. Podczas transportu lub magazynowania upewnić się, czy wyłącznik silnika jest wyłączony. Podczas transportu w pojeździe przykryć łańcuch osłoną. W sytuacjach nieopisanych w tym podręczniku uważać i kierować się zdrowym rozsądkiem. W razie potrzeby pomocy skontaktować się z dystrybutorem HITACHI. Zwrócić szczególną uwagę na zapisy poprzedzone następującymi słowami: Wskazuje na duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeń ciała lub utratę życia, jeśli instrukcje nie będą przestrzegane. OSTROŻNIE Wskazuje na możliwość obrażeń ciała lub uszkodzenia wyposażenia, gdy instrukcje nie są przestrzegane. Zawiera pożyteczne informacje dla poprawnego funkcjonowania i użytkowania. SPECYFIKACJE Pojemność skokowa silnika (cm 3) Świeca zapłonowa Pojemność zbiornika silnika (cm 3) Pojemność zbiornika oleju silnika (cm 3) Waga (na sucho) (kg) bez prowadnicy oraz łańcucha Długość prowadnicy (mm) Podziałka łańcucha (mm) Grubość łańcucha (mm) Model Poziom ciśnienia dźwięku LpA (db(a)) ISO Zmierzony Niepewność Poziom ciśnienia dźwięku LwA (db(a)) ISO Zmierzony Niepewność Poziom ciśnienia dźwięku LwA (db(a)) wg 2000/14/EC Zmierzony Gwarantowany Poziom drgań (m/s 2) wg ISO przedni uchwyt tylni uchwyt Maks. moc silnika wg ISO 8893 (KW) Maks. prędkość obrotowa silnika (min -1) Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym (min -1): Równoważny poziom hałasu / równowazne poziomy drgań obliczane są jako całkowita energia z ważeniem czasowym dla poziomu hałasu / drgań w różnych warunkach pracy przy następującym cyklu czasowym 1/2 bieg jałowy, 1/2 pełne obciążenie. *Wszystkie dane podlegają zmianom bez zawiadamiania.

10 PROCEDURY MONTAŻU Mocowanie wału napędowego do silnika (rys. 1) Poluzuj śrubę zabezpieczającą (1), przekręcając ją 10 razy tak aby początek śruby nie blokował montażu wału napędowego urządzenia. Podczas wkładania wału napędowego przytrzymaj śrubę zabezpieczająca tak aby można było ją później dokręcić. Wsuń wał napędowy w miejsce obudowy sprzęgła silnika aż do momentu zaznaczonego znakiem (2). Upewnij się, że wał napędowy został całkowicie wsunięty do obudowy sprzęgła silnika. W przypadku napotkania trudności z wsunięciem wału napędowego do obudowy sprzęgła, można go kilkukrotnie obrócić w prawą lub w lewą stronę. Na końcu nalezy dokręcić śrubę zabezpieczającą. Montowanie elementu tnącego do wału napędowego (rys. 2) Poluzuj śrubę zabezpieczającą (3). Wsuń wał napędowy do obudowy przekładni do pozycji zaznaczonej znakiem (4). Upewnij się, że wał napędowy został całkowicie wsunięty do obudowy przekładni. Montaż uchwytu (rys. 3) Umieść rękojeść uchwytu na wale napędowym, następnie dopasuj jego położenie do najlepiej pasującej pozycji. Dokręć śruby zabezpieczające. Połączenie przewodu przepustnicy / przewodu wyłącznika Przyciśnij (6), a nastepnie zdejmij pokrywę filtra powietrza (rys. 4). Podłącz przewody wyłącznika (rys. 5). W przypadku gdy końcówka przewodu przepustnicy (7) jest zamonotwana na jednostce, należy wraz z uziemieniem (8) dokręcić ją części regulatora (9). Podłącz koniec przewodu przepustnicy (11) to gaźnika (12), a następnie załóż kapturek ochronny (13) (jeżeli jest na wyposażeniu) na śrubie (12) (rys. 6). Nigdy nie uruchamij silnika bez wcześniej zamontowanej oraz dokręconej osłony. W przypadku montażu nowej jednostki, usuń kawałek kartki (14) znajdującej się pomiędzy obudową przekładni a osłoną boczną. (rys. 7) Instalacja prowadnicy oraz łańcucha 1. Zdemontuj nakrętki prowadnicy (15) 2. Zdemontuj boczną osłonę (16) (rys. 8) 3. Zamontuj prowadnicę łańcucha (17) na śrubach (18), a nastepnie przesuń ją do przodu w kierunku koła zębatego (19). Upewnij się, że element regulacyjny naprężenie łańcucha (20) pasuje do otworów w prowadnicy (21) (rys. 9) Przesuń lekko prowadnicę do tyłu a następnie do prozdu tak aby element regulacyjny naprężenie łańcucha (20) dopasował się do otworu w prowadnicy (21). 4. Upewnij się, że łańcuch został założony w prawidłowym kierunku (22) (rys. 10) 5. Sprawdź czy łańcych dobrze pasuje do szczeliny znajdującej się w prowadnicy 6. Zamontuj boczną osłonę (16) na śrubach wystających z bocznej części prowadnicy, a następnie dokręć lekko nakrętki (15) (rys. 10) 7. Podnieś lekko zakończenie prowadnicy łańcucha (22), prekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara śrubę w elemencie regulacji naprężenia łańcucha (23). Aby sprawdzić, czy naprężenie łańcucha jest prawidłowe, należy unieść lekko w górę łańcuch (w jego środkowej części) - odstęp pomiędzy prowadnicą a łańcuchem powinien wynosić ok mm (24) (rys. 11, 12). OSTROŻNIE PRAWIDŁOWE NAPRĘŻENIE ŁAŃCUCHA JEST BARD- ZO WAŻNE (rys. 11, 12) 8. Podnieś końcówkę prowadnicy łańcucha i dokręć mocno nakrętki zabezpieczające za pomocą klucza (rys. 11) 9. Założony nowy łańcuch będzie podlegał rozciaganiu (do pewnego momentu), datego ważne jest aby po kilku użyciach narzędzia sprawdzić i ewenetualnie wyregulować poziom naciągu łańcucha. Dla wydłużenia żywotności łańcucha oraz prowadnicy sprawdzaj co jakiś czas stan naciągu łańcucha. OSTROŻNIE W przypadku gdy łańcuch jest zbyt mocno naprężony, prowadnica wraz z łańcuchem ulegną szybkiemu zużyciu. W odwrotnym przypadku, gdy łańcuch jest zbyt luźny, może podczas pracy zsunąć się z prowadnicy. Podczas wymiany lub regulacji łańcucha zawsze noś rękawice ochronne. Podczas pracy zawsze trzymaj oburącz maszynę. Trzymanie maszyny tylko jedną ręką podczas pracy może spowodować poważne obrażenia ciała. PROCEDURY OBSŁUGI Paliwo (rys. 13) Pilarka wyposażona jest w silnik dwusuwowy. Silnik musi zawsze pracować z paliwem zmieszanym z olejem. Podczas tankowania lub przenoszenia paliwa nalezy zapewnić dobrą wentylację. Paliwo jest wysoce łatwoplane, wdychanie oparów lub zalanie odsłoniętej części ciała jest szkodliwe dla zdrowia. Zwracaj szczególną uwagę podczas tankowania paliwa, zapewnij dobrą wentylację w miejscu składowania paliwa. Paliwo Zawsze używać markowej benzyny bezołowiowej LO 89. Stosować oryginalny olej do dwusuwów lub przygotować mieszankę 25:1 do 50:1, stosunek podano na butelce z olejem, ewentualnie skontaktować się z dystrybutorem HITACHI. Jeśli oryginalny olej nie jest dostępny, użyć oleju dobrej jakości z dodatkiem środka przeciwutleniającego do silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem (JASO FC GRADE OIL lub ISO EGC GRADE). Nie używać oleju do mieszanek BIA lub TCW (do silników dwusuwowych z chłodzeniem wodnym). Nigdy nie używać oleju wielosezonowego (10 W/30) lub zużytego. Zawsze mieszać paliwo z olejem Zawsze rozpocząć od wlania połowy potrzebnego paliwa. Następnie dolać całą ilość oleju. Wymieszać (potrząsnąć) mieszankę paliwową. Dolać pozostałe paliwo. Dokładnie wymieszać (potrząsnąć) mieszankę paliwową przed wlaniem do zbiornika paliwa. Tankowanie Zawsze wyłączyć silnik przed tankowaniem. Tankując paliwo powoli otwierać zbiornik paliwa, aby upuścić ewentualne nadciśnienie. Po zatankowaniu dokładnie dokręcić korek paliwa. Przed uruchomieniem silnika zawsze odsunąć urządzenie przynajmniej na 3 m od miejsca tankowania. Należy zawsze wytrzeć rozlane paliwo Należy kontrolować czy nie ma wycieków paliwa z maszyny. Przed tankowaniem dokładnie oczyścić miejsce wokół korka zbiornika, aby do zbiornika nie dostały się zanieczyszczenia.

11 Przed tankowaniem upewnić się, czy paliwo jest dobrze wymieszane, w tym celu potrząsnąć pojemnik. Olej do smarowania łańcucha (rys 14). Wlać olej do smarowania łańcucha tnącego (25). Zawsze używać oleju dobrej jakości. Podczas pracy silnika łańcuch jest automatycznie smarowany olejem.! Dolewać olej do smarowania w momencie gdy jego poziom osiągnie ok. 1 cm od dna zbiornika oleju (rys. 14) REGULACJA PODAWANIA OLEJU DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA Ilość oleju podawana na łańcuch przez układ smarowania jest nastawiona fabrycznie na maksimum. Ilość podawanego oleju można wyregulować w zależności od warunków pracy. Nalepka z numerem (26) określa rodzaj użytego oleju do smarowania (rys. 15) Poluzować śrubę blokującą (o jeden obrót) (rys. 15) Obrócić śrubę regulacyjną (28) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby zredukować podawanie oleju, lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć podawanie oleju do smarowania Po wykonaniu czynności regulacyjnych dokręcić śrubę blokującą (27) (rys. 15)! W przypadku utraty właściwego położenia śruby regulacyjnej (28), należy rozpocząć regulację od momentu przekręcenia jej w pozycję maksymalnie w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Uruchamianie OSTROŻNIE Przed uruchomieniem, upewnij się, że element tnący nie dotyka żadnego przedmiotu. Ustawić wyłącznik zapłonu (29) w położenie ON (włączenie). (rys 17) * Nacisnąć zawór pompki paliwa kilkurotnie (31), aż do momentu powrotu paliwa do przewodu (rys. 18) 2. Ustawić dźwignię ssania (31) w pozycji ZAMKNIĘTY (A) (rys. 19) 3. Pociągnąć powoli linkę rozrusznika aż wyczuje się opór, następnie pociągnąć szybko trzymając mocno za uchwyt linki, aby nie cofnęła się. (rys 20) 4. Gdy zauwazysz moment w którym silnik będzi chciał zaskoczyć, nalezy przełączyć dźwignię ssania w pozycję PRACA (otwarta) (B), a następnie pociągnąć energicznie za linkę rozrusznika. W przypadku gdy silnik nie zacznie pracować, należy powtórzyć procedurę od punktu 2 do punktu Pozwól aby silnik popracował przez 2-3 minuty na wolnych obrotach zanim zaczniesz pracę. Zatrzymywanie (rys 21) Zmniejsz prędkośc obrotową silnika i pozostaw go na wolnych obrotach przez kilka minut, następnie przełącz wyłącznik (29) W przypadku modeli wyposażonych we włącznik silnika, należy przycisnąć i przytrzymać wyłącznik aż do momentu całkowitego wyłączenia silnika. Nawet po wyłączniu silnika, element tnący może obracać się co grozi poważnymi obrażeniami. Dlatego należy odczekać aż do momentu całkowitego zatrzymania się elementu tnącego zanim odłożysz maszynę na podłoże. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OSTROŻNIE Podczas pracy lub w czasie wykonywania czynności konserwacji urządzenia należy zawsze nosic rekawice ochronne. Przed rozpoczęciem prac sprawdź miejsce w którym będziesz wykonywał przycinanie gałęzi. Nie pracuj w pobliżu przewodów wysokiego napięcia, telefonicznych etc., które znajedują się w mniejszej odległości niż 15 metrów od Ciebie (rys. 22) Obserwatorzy, inni pracownicy, dzieci lub zwierzęta nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 15 metrów od Twojego miejsca pracy (rys. 23) Nie pracuj w pobliżu przewodów wysokiego napięcia. Te urządzenie nie jest odpowiednio zabezpieczone przed zetknięciem się z napięciem. Zawsze noś kask ochronny zakrywający całą twarz - pozwoli to na ochronę Twojej głowy przed spadającymi kawałkami gałęzi (rys. 24). Techniki przycinania gałęzi Dołączone wyposażnie tnące umożliwia przycinanie małych gałęzi o średnicy do 8 Przestrzegaj następujących wskazówek podczas pracy: Planuj wcześniej swoją pracę. Upewnij się w którym miejscu będą spadały odcięte kawałki galęzi. Długie gałęzie powinny zostać uprzednio skrócone na mniejsze odcinki Nie pracuj bezpośrednio pod gałęziami które przycinasz Kiedy jesteś gotowy do przycięcia gałęzi, zbliż prowadnicę jak najbardziej się da do przycinanej gałęzi, dzięki temu unikniesz sytuacji odbicia się elementu tnącego (rys. 24), nie stosuj techniki przycinania polegającej na pracy do przodu i do tyłu. Podczas cięcia gałęzi obserwuj czy element tnący nie styka się z innymi gałęziami położonymi z tyłu, w przypadku uderzenia w gałąź tylnią częścią elementu tnącego, łańcuch może zostac uszkodzony (rys. 25) Podczas przycinania pracuj na największych obrotach silnika Nie używaj zbyt dużej siły podczas cięcia Stosuj powolne oraz w pełni kontrolowane cięcia gałęzi Podczas przycinania gałęzi o średnicy większej niż 4 postępuj jak pokazano na rys Natnij gałąź w 1/4 jej średnicy w pobliżu pnia drzewa 2. Wykonaj powoli górne cięcie gałęzi 3. Ostatecznie odetnij gałąź. Nie używaj siły podczas cięcia gałęzi. CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE KONSERWACJĘ, WYMIANĘ LUB NAPRAWĘ URZĄDZEŃ I SYSTEMU KONTROLI EMISJI MOŻE WYKONAĆ ZAKŁAD NAPRAWY SILNIKÓW NIEDROGOWYCH LUB OSOBA INDYWIDUALNA. Regulacja gaźnika (rys. 27) Podczas regulacji gaźnika, dołączone wyposażenie tnące może obracac się Nigdy nie uruchamiać silnika bez założonej pokrywy sprzęgła. W przeciwnym wypadku sprzęgło może obluzować się i powodować obrażenia cielesne. W gaźniku paliwo mieszane jest z powietrzem. Podczas próbnej pracy silnika w fabryce wykonywana jest wstępna regulacja gaźnika. Dodatkowa regulacja gaźnika może być wymagana w zależności od klimatu lub wysokości n. p. m.

12 Gaźnik ma jedną możliwość regulacji: T=śruba regulacji prędkości biegu jałowego. Sprawdzić, czy filtr powietrza jest czysty. Gdy prędkość biegu jałowego jest własciwa, łańcuch nie obraca się. Jeśli wymagana jest regulacja, nlezy przy pracującym silniku dokręcać śrubę T (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) aż łańcuch zacznie obraca się. Teraz wykręcać śrubę (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) aż łańcuch zatrzyma się. Prędkość biegu jałowego jest poprawna, gdy silnik pracuje równomiernie we wszystkich położeniach z prędkością znacznie poniżej prędkości obrotowej, przy której łańcuch zaczyna obracać się. Jesli po wykonaniu regulacji prędkości łańcuch nadal obraca się, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem HITACHI. Standardowa wartość wolnych obrotów wynosi: min -1 Podczas pracy silnika na biegu jałowym, łańcuch nie może w żadnym wypadku obracać się. Filtr powietrza (rys. 28) Filtr powietrza należy oczyścić z pyłu i brudu, aby uniknąć: wadliwego działania gaźnika problemów z rozruchem zmniejszenia mocy silnika zbędnego zużycia części silnika podwyższonego zużycia paliwa Filtr powietrza nalezy czyścić codziennie lub częściej jeśli pracuje się w miejscach wyjątkowo zapylonych. Czyszczenie filtra powietrza Zdjąć pokrywę filtra powietrza (32) oraz filtr. Wypłukać je w ciepłej wodzie z mydłem. Przed złożeniem sprawdzić, czy filtr jest suchy. Filtra używanego przez dłuższy czas nie można dokładnie wyczyścić. Dlatego należy regularnie wymieniać filtr na nowy. Uszkodzony filtr należy zawsze wymienić na nowy. Filtr paliwa (rys. 29) Pozbyć się paliwa ze zbiornika, a nastepnie wyjąć wyjąć filtr paliwa ze zbiornika i dokładnie wymyć go w wodzie z detergentem. Wysuszyć filtr i upewnić się, że nie pozostały na nim pozostałości detergentu. Wycisnąć (nie wykręcać) i pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia. Jeśli filtr stwardniał na skutek pyłu i brudu, należy wymienić go na nowy. Filtr oleju łańcucha (rys. 30) Wyjąć filtr oleju dokładnie wymyć go w rozpuszczalniku Świeca zapłonowa (rys. 31) Na stan świecy zapłonowej mają wpływ następujące czynniki: niewłaściwe nastawienie gaźnika niewłasciwa mieszanka paliwowa (zbyt dużo oleju w benzynie) zabrudzony filtr powietrza trudne warunki pracy (jak niska temperatura otoczenia) Czynniki te powodują osaday na elektrodach świecy zapłonowej, co może spowodować wadliwe działanie i trudniości z uruchomieniem silnika. jeżli silnik nie rozwija pełnej mocy, trudno go uruchomić lub pracuje nierównomiernie na biegu jałowym, należy zawsze w pierwszej kolejności sprawdzić świecę zapłonową. Jesli świeca zapłonowa jest brudna, oczyścić ją i sprawdzić odstęp elektrod. W razie potrzeby wyregulować odstęp. Prawidłowy odstęp elektrod wynosi 0. 6 mm. Świecę zapłonową nalezy wymieniać po około 100 godzinach pracy lub wcześniej, jesli erozja elektrod jest znaczna. W niektórych rejonach przepisy wymagają użycia świecy zapłonowej z opornikiem do tłumienia zakłoceń. Jeśli maszyna była oryginalnie wyposazona w świecę zapłonową z opornikiem, wymieniać ją na świecę tego samego typu. Tłumik (rys. 32) Wyjąć tłumik, a następnie oczyścić otwór wydechowy lub wlot tłumika z nagromadzonych osadów węgla. Procedurę wykonywac co ok. 100 godzin. Czyszczenie żeberek cylindra (rys. 33) Silnik chłodzony jest powietrzem, dlatego powinno ono bez utrudnienia krążyć wokół cylndra, chroni to silnik przed przegrzaniem. Co 100 godzin lub raz w roku (częściej, w zależności od warunków pracy) należy oczyścić żeberka i powierzchnie zewnętrzne silnika z pyłu, brudu i osadów oleju. Nie uruchamiać silnika ze zdjętymi osłonami tłumika, może to doprowadzić do jego przegrzania. Otwór olejarki (rys. 34) W razie potrzeby oczyścić otwór olejarki łańcucha (33) Prowadnica (rys. 35) Przed użyciem maszyny oczyścić rowek i otwór olejarki (34) w prowadnicy przy pomocy specjalnego przyrządu, dostepnego jako wyposażenie opcjonalne. Pokrywa boczna (rys. 36) Pokrywę boczną i obszar napędu, należy zawsze utrzymywać w czystości, tak aby nie dostał się tam brud oraz trociny. Przekładnia kątowa (rys. 37) Zaleca się sprawdzenie poziomu smaru w przekładni kątowej co ok. 50 godzin pracy. Wymiany smaru dokonuje się poprzez odkręcenia specjalnej śruby z uszczelką, wyjęciu starego smaru i zaaplikowanie nowego do 3/4 pojemności zbiornika w przekładni kątowej. Używać tylko wysokiej jakości smaru litowego, wielosezonowego. Nie należy napełniać w całości przekładni kątowej. Plan konserwacji Poniżej podano ogólne instrukcje konserwacji. W sprawie dalszych informacji prosimy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem HITACHI. Konserwacja codzienna oczyścić urządzenie z zewnątrz oczyścić otwór filtra oleju łańcucha oczyścić rowek i otwór filtra oleju w prowadnicy oczyścić pokrywę boczną przeciwpyłową sprawdzić czy łańcuch jest ostry sprawdzić czy nakrętki prowadnicy są dobrze dokręcone upewnić się, czy osłona transportu łańcucha nie jest uszkodzona i czy można ją bezpiecznie zamontować sprawdzić czy nakrętki i śruby są dobrze dokręcone. Konserwacja tygodniowa sprawdzić rozrusznik, szczególnie linkę i sprężynę powrotą oczyścić świecę zapłonową z zewnątrz wyjąć świecę zapłonową i sprawdzić odstęp elektrod. Odstęp elektrod wyregulować na 0. 6 mm lub wymienic świecę zapłonową na nową oczyścić żeberka chłodzące cylindra i sprawdzić czy wlot powietrza do rozrusznika nie jest zapchany oczyścić filtr powietrza. Konserwacja miesięczna przepłukać zbiornik paliwa benzyną i oczyści filtr paliwa oczyścić filtr oleju łańcucha oczyścić z zewnątrz gaźnik i miejsce wokół niego oczyścić wentylator i miejsce wokół niego oczyścić tłumik z osadów węglowych. OSTRZENIE ŁAŃCUCHA Części krawędzi tnącej: (rys. 38, 39) Podczas ostrzenia łańcucha należy używać rękawic.

13 35. Płytka górna 36. Narożnik roboczy 37. Płytka boczna 38. Wrąb 39. Krawędź przyłożenia 40. Korpus 41. Otwór nitu 42. Stopa 43. Wskaźnik głębokości 44. Prawidłowy kąt na płytce górnej (stopień kąta w zależności od typu łańcucha) 45. Lekko wystający haczyk lub punkt (krzywizna na łańcuchu bezdrutowym) 46. Górny wskaźnik głębokości na prawidłowej wysokości poniżej płytki górnej 47. Zaokrąglony przód wskaźnika głębokości. OBNIŻANIE WSKAŹNIKA GŁĘBOKOŚCI PILNIKIEM 1. Jeśli ostrzy się narzedzia tnące pilnikiem, nalezy sprawdzić i obniżyć głębokość. 2. Kontrolować wskaźniki głębokości co trzevie ostrzenie 3. Położyć przyrząd do mierzenia głębokości na krawędzi tnącej. jeśli wskaźnik wystaje, spiłowac go na poziom narzędzia. Zawsze piłować od środka łańcucha w stronę zewnętrznej krawędzi tnącej (rys. 40) 4. Po użyciu wskaźnika głębokości zaokrąglić przedni narożnik, aby zachować oryginalny kształt wskaxnika. Zawsze zachować zalecane nastawienie wskaxnika głębokości, podane w podręczniku konserwacji lub opertora maszyny (rys. 41). OBNIŻANIE INSTRUKCJE PIŁOWANIA NARZĘDZI TNĄCYCH Piłować (48) krawędź tnącą z jednej strony łańcucha od środka w kierunku na zewnątrz. Piłować tylko podczas suwu do przodu (rys. 42) 5. Spiłować wszystkie krawędzie tnące na taką samą długość (rys. 43). 6. Spiłować dostatecznie materiał tak, aby usunąć uszkodzenia krawędzi tnących (płytka boczna 49 i płytka górna 50). 44). KĄTY OSTRZENIA ŁAŃCUCHA PIŁY 1. Numer części 2. Podziałka 3. Nastawienie wskaźnika głębokości 4. Kąt piłowania płytki bocznej 5. Kąt płytki górnej 6. Kąt prowadzenia pilnika

14

15

16

17

18 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z CE (tylko dla krajów Europejskich) Podkrzesywarka CS27EPAP Oznajmiamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt ten pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów 2006/42/EC, 2004/108/EC oraz EN ISO:2011, EN ISO 12100:2010 oraz ISO 14982:1998. Dodatek V 2000/14/EC dla informacji o emisji hałasu. Organ zawiadamiający: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE, Uppsala, Sweden. Przeprowadzono test w odniesieniu do Art. 12 ustęp 3b. Notyfikacja dla połączenia osłony zewnętrznej EC typ certyfikatu nr. 0404/12/2346 w odniesieniu do Dodatek IX, ustęp 4. Do sporządzenia dokumentacji technicznej uprawniony jest Dyrektor ds. Standardów na Europę To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z oznaczeniami CE.

Jeśli posiadasz starszy samochód Suzuki i zaginęła Ci do niego oryginalna papierowa instrukcjaobsługi, nie martw się. Znajdź swój model i jego generację poniżej, a następnie możesz cieszyćsię elektroniczną wersją instrukcji obsługi.

Alto

Baleno

Celerio

Grand Vitara

Grand Vitara II2005-2014

Grand Vitara I1998-2005

Grand Vitara XL7

Ignis

Ignis III2016-

Ignis II2003-2011

Jimny

Kizashi

Liana

Samurai

Splash

Swift

Swift VI2017-

Swift V2010-2017

Swift IV2004-2010

Swift III1996-2004

SX4

SX4 S-Cross Face Lifting

SX4 S-Cross

SX42006-2014

SX4 SedanVitara

Vitara2020-

2015-2017

Wagon-R+

Instrukcja obsługi i części Hitachi 32ld6600a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i części Hitachi 32ld6600a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i części Hitachi 32ld6600a