Książka danych technicznych Beko Asl141w

Książka danych technicznych Beko Asl141w to profesjonalny zestaw dokumentacji technicznej dotyczącej urządzenia. Obejmuje szczegółowe informacje o charakterystyce i specyfikacji produktu, w tym instrukcje instalacji, konfiguracji, użytkowania i konserwacji. Zawiera również obrazki i diagramy, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Książka danych technicznych Beko Asl141w pomaga użytkownikom zrozumieć i korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i efektywny.

Ostatnia aktualizacja: Książka danych technicznych Beko Asl141w

Artykuł sponsorowanyNieruchomości

Prawo budowlane nakłada na właścicieli, wspólnotę mieszkaniową lub zarządców nieruchomości szereg obowiązków. Należy do nich również przechowywanie
i prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu - budowlanej i powykonawczej, a przede wszystkim książki obiektu budowlanego. Warto przy tym pamiętać, że zaniedbania w tym zakresie stanowią wykroczenie, które może skutkować nałożeniem na zobowiązanego kary w postaci grzywny. Czym zatem jest książka obiektu budowlanego i jak powinna być prowadzona?

KOB bez tajemnic

Książka obiektu budowlanego to niezwykle ważny dokument związany z eksploatacją budynku, prowadzony przez czas jego użytkowania. Zawiera on w sobie zapisy dotyczące przeprowadzanych remontów, przebudów oraz rozbudowy, które zostały wykonane
w trakcie użytkowania nieruchomości, a także informacje o badaniach i kontrolach stanu technicznego obiektu.
Dodatkowo w KOB powinny być rejestrowane informacje
o pozwoleniach na wykonane w budynku prace, jak również projekty przeprowadzanych tam robót. Książkę obiektu budowlanego należy założyć w momencie oddania obiektu budowlanego do użytkowania i przez cały okres korzystania z nieruchomości powinno dokonywać się w niej wpisów. Prowadzenie KOB to zadanie, które spoczywa na właścicielu obiektu lub firmie zajmującej świadczącej usługi zarządzania nieruchomościami, na przykład Dominium Zarządzanie i administrowanie.
Oprócz wpisów dotyczących wszelkich prac, kontroli i badań powinna ona zawierać również podstawowe dane dotyczące obiektu takie jak:

 • typ obiektu i jego dane adresowe,
 • dane właściciela lub zarządcy,
 • informację dotyczącą protokołu odbioru obiektu (numer i datę sporządzenia),
 • nazwę organu, który wydał, pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz numer i datę wydania,
 • ewentualne informacje o zmianie właściciela lub zarządcy,
 • wpis o zamknięciu książki,
 • dane ogólne o obiekcie i wykaz otrzymanej dokumentacji, a także plan sytuacyjny nieruchomości.

Wzór tego typu dokumentu regulowany jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie książki obiektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 roku
. Zgodnie z tym rozporządzeniem KOB powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały, co pozwoli na korzystanie z niej przez cały okres użytkowania obiektu.

Kto nie musi prowadzić książki obiektu budowlanego

Warto pamiętać, że nie wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek prowadzenia tego typu dokumentacji. Prowadzenie książki obiektu budowlanego nie jest wymagane w przypadku następujących obiektów:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • obiektów budownictwa o charakterze zagrodowym i letniskowym,
 • obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia,
 • dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzona jest książka drogi lub książka obiektu.

Właściwie prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, a przede wszystkim książki obiektu budowlanego, musi spełniać wymogi obowiązującego prawa, zarówno w zakresie rodzaju gromadzonych dokumentów, jak też ich formy i treści. Dokumentacja to powinna ponadto być kompletna, stale i systematycznie uzupełniana, a zdarzenia zachodzące we wspólnocie oraz bezpośrednio jej dotyczące muszą być opisywane w rzetelny sposób.

Podziel się

Cykl życia budynku – zarówno jego budowa czy eksploatacja, jak i etap rozbiórki – związane są z koniecznością gromadzenia, aktualizowania i przechowywania obszernej dokumentacji. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że odręczne wpisywanie stosownych informacji do papierowego zeszytu jest anachronizmem, z którym stopniowo chcemy się żegnać. Nowoczesne oprogramowanie dla budownictwa proponuje rozwiązania mogące pełnić funkcje zdigitalizowanego dziennika budowy, elektronicznej książki obiektu budowlanego lub cyfrowego dziennika rozbiórki – z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.


Czym jest książka obiektu budowlanego?

Ten oficjalny dokument opisuje historię eksploatacji nieruchomości, włączając w to informacje na temat kontroli jej stanu technicznego, przeglądów, remontów i innych zmian zachodzących przez cały okres użytkowania. Książka obiektu budowlanego (w skrócie: KOB) powinna zawierać wszelkie zdarzenia i działania, jakie były związane z korzystaniem z budynku, i być skrupulatnie uzupełniana przez cały okres istnienia nieruchomości.

Obowiązek założenia, prowadzenia według określonych zasad i przechowywania KOB definiują przepisy prawa:

 • art. 64 prawa budowlanego1,
 • rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego2.

Jak wygląda i gdzie kupić książkę obiektu budowlanego?

Zgodnie ze szczegółami rozporządzenia Ministra Infrastruktury książka powinna mieć format A4, być trwale wykonana i mieć ponumerowane strony, tak by niemożliwe było ich usunięcie lub wymiana. Jej szczegółowy wzór określa stosowny załącznik. Integralną część KOB stanowią protokoły, oceny i ekspertyzy stanu technicznego, decyzje dotyczące obiektu, świadectwo charakterystyki energetycznej, dokumentacja budowy i powykonawcza, instrukcje obsługi i eksploatacji budynku, instalacji oraz urządzeń itp. Dokumenty te – w przypadku kontroli – należy okazać inspektorom nadzoru budowlanego.

Nie ma prawnego obowiązku wykorzystywania do jej prowadzenia jakichś szczególnych druków – wystarczy porządny zeszyt z odpowiednimi rubrykami. W praktyce używa się jednak gotowych książek obiektu budowlanego, które za kwotę rzędu 20 zł można nabyć w większości księgarni dystrybuujących druki akcydensowe.

Ile kosztuje prowadzenie książki obiektu budowlanego?

Powierzając wyspecjalizowanym firmom opiekę nad KOB, należy liczyć się z kosztami rzędu około 100 zł (za samo jej założenie) lub około 500 zł (za prowadzenie). Oczywiście podane kwoty są orientacyjne – najczęściej cena wymaga indywidualnych szacunków i zależy chociażby od powierzchni obiektu. Zadania związane z uzupełnianiem książki obiektu budowlanego najczęściej jednak wchodzą w szeroki zakres obowiązków zarządcy nieruchomości i nie są rozpatrywane jako oddzielny koszt. Oczywiście formalnie nic nie stoi też na przeszkodzie, by prowadzeniem książki zajął się sam właściciel budynku.

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego?

KOB stanowi naturalną kontynuację dziennika budowy, dlatego należy ją założyć od samego początku, tj. w momencie rozpoczęcia użytkowania budynku, i prowadzić aż do rozbiórki. Czy obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego dotyczy wszystkich obiektów? Istnieje kilka wyjątków – wyłączone są z niego domy jednorodzinne, zabudowa zagrodowa, letniskowa, obiekty niewymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, dla których zapisy prawa przewidują inne rodzaje ksiąg ich użytkowania, np. drogi czy mosty.

Wszelkich zapisów w książce obiektu budowlanego trzeba dokonywać przede wszystkim w sposób systematyczny i skrupulatny. Kiedy dokument zostanie w całości wypełniony, należy założyć jego kolejny tom, odnotowując na stronie tytułowej numer woluminu i datę jego założenia. KOB powinna być przechowywana przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku w miejscu bezpiecznym, ale i łatwo dostępnym. Chodzi o to, by prawidłowość jej prowadzenia dogodnie mogły kontrolować organy nadzoru budowlanego.

Jak powinny wyglądać wpisy do książki obiektu budowlanego?

Istotne jest, by adnotacje w dokumentacji obiektu były dokonywane chronologicznie i zawsze w dniu wystąpienia okoliczności, których dotyczą. Każdy wpis powinien zawierać dane identyfikujące związany z nim dokument i wystawiającą go osobę oraz określać objęte nim ustalenia. Osoba uzupełniająca KOB powinna posługiwać się jednoznacznym i zwięzłym językiem, umożliwiającym precyzyjne przekazanie informacji. Nie bez znaczenia jest również kwestia czytelności pisma – jedynie starannie uzupełnione tabele umożliwią wszystkim interesariuszom korzystanie z książki obiektu budowlanego.

Co w przypadku, gdy właścicielom lub zarządcom prowadzącym KOB zdarzy się popełnić omyłkę? Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez skreślenie wyrazów pojedynczą linią i opatrzenie zmiany datą oraz podpisem dokonującej jej osoby. Ważne, aby błędów nie zamalowywać, nie wydrapywać ani nie zaklejać.

Co zawiera książka obiektu budowlanego?

Szczegółowy spis zawartości dokumentu zawiera załącznik do rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego. W formie przejrzystej tabeli zostały w nim rozpisane 74 strony podzielone na 13 części:

 • dane osoby upoważnionej do dokonania wpisu (s. 2);
 • dane identyfikujące obiekt (s. 3);
 • spis załączonej dokumentacji (s. 4 i 5);
 • dane techniczne obiektu (s. 6);
 • plan sytuacyjny budynku (s. 7);
 • rejestr protokołów okresowych kontroli stanu technicznego (od s. 8 do 21);
 • lista protokołów okresowych kontroli stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania obiektu (od s. 22 do 29);
 • zestawienie opracowań technicznych związanych z budynkiem (od s. 30 do 32);
 • dane, które dotyczą opracowania technicznego (od s. 34 do 44);
 • wyszczególnienie protokołów dotyczących odbioru robót remontowych w obiekcie (od s. 45 do 60);
 • dane, które dotyczą dokumentacji technicznej (od s. 61 do 70);
 • spis protokołów awarii i katastrof obiektu (od s. 71 do 73);
 • lista pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu (s. 74).
 • Kto dokonuje wpisów do książki obiektu budowlanego?

  Stosownych uzupełnień w KOB może dokonywać właściciel lub zarządca obiektu albo osoba przez nich upoważniona. Kopia takiego upoważnienia musi zostać dołączona do dokumentacji obiektu. W obecnym stanie prawnym brak jest uregulowań dotyczących formalnych wymagań czy uprawnień delegowanej do tych zadań osoby. Jej dane (imię i nazwisko) powinny się znaleźć w tabeli na s. 2 wraz z chronologicznym określeniem przedziałów czasowych, w których pełniła swoją funkcję. W tym miejscu należy również rzetelnie odnotowywać każdą zmianę uprawnień. Kto nie dokonuje wpisów do książki obiektu budowlanego? Nie jest to miejsce na adnotacje przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej ani nadzoru budowlanego (np. straży pożarnej, inspekcji sanitarnej, środowiska czy pracy).

  Zgubienie lub zniszczenie książki obiektu budowlanego

  Niewypełnienie obowiązku prowadzenia KOB jest złamaniem prawa budowlanego i – zgodnie z art. 61 ustawy – podlega karze grzywny do 5000 zł, a niekiedy skutkuje wręcz utratą licencji. Wobec tak rygorystycznych zapisów, co zrobić, gdy zdarzy się zniszczyć lub zagubić książkę obiektu budowlanego? Prawo nie przewiduje takich sytuacji, choć życiowo są one niestety bardzo prawdopodobne. By nie narażać się na zbędny stres i konsekwencje finansowe, warto zawczasu zatroszczyć się zatem o wykonywanie na bieżąco kopii dokumentacji, np. w formie skanów przechowywanych na bezpiecznym nośniku danych lub w aplikacji dostępnej on- i offline. com/wp-content/uploads/2021/04/PlanRadar-przeglady-techniczne-ksiazka-obiektu-budowlanego. jpg" alt="PlanRadar może ułatwić prowadzenie przeglądów technicznych i inspekcji w ramach prowdzenia książki obiektu budowlanego" width="100%" height="auto"/>

  Elektroniczna książka obiektu budowlanego

  Przyszłość KOB – wyczekiwana przez właścicieli i zarządców, a także inspektorów nadzoru budowlanego – to nowoczesne oprogramowanie, dzięki któremu zarówno generowanie czy archiwizowanie, jak i kontrola dokumentacji będą łatwiejsze, bardziej bezpieczne i efektywne. Do takich właśnie cyfrowych rozwiązań należy PlanRadar, którego elastyczne funkcjonalności umożliwiają opracowanie książki obiektu budowlanego na bazie dostępnych szablonów. To także narzędzie, które jednocześnie pomoże w przeprowadzaniu przeglądów i inspekcji technicznych nieruchomości. Prosto, szybko, wydajnie.

  Kliknij przycisk poniżej, by darmowo przetestować aplikację, lub skontaktuj się z nami – z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

  1. Dz. U. 2020. 1333 t. j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
  2. 03. 120. 1134 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

  Kuchenka mikrofalowa do zabudowy BEKO MGB 25333BG

  NOWOŚĆ 2015. Mikrofala 25 l z grillem. Front z czarnego szkła. Atrakcyjny wizualnie akrylowy panel kontrolny typu slim ze sterowaniem sensorowym. Zintegrowana ramka. Sensorowe automatyczne otwierane drzwiczek. 

  Technologie

  • Wyświetlacz elektroniczny

   Nowy duży wyświetlacz w produktach Beko daje możliwość wyboru wielu funkcji i lepsze zarządzanie produktem. Dodatkowo wyświetlacz idealnie wpisuje się w nowoczesną estetykę produktu.

  • Grill

   Opcja ta jest idealna do grilowania mięsa, kiełbasek, tostów czy ryb.

  Specyfikacja techniczna

  Ogólne

  Wymiary

  Wysokość:38, 8 cm 
  Szerokość:59, 5 cmGłębokość:40 cm Wymiary wnęki do zabudowy (WxSZxGł):38x56x50 cmWymiary ramki do zabudowy (WxSZxGł):38, 8x59, 5 cm

  Specyfikacja

  Pojemność:25 lMoc mikrofal:900 WMoc termoobiegu:-Poziomy mocy:5Funkcje gotowania:8Cyfrowy programowalny timer:TakRozmrażanie:Wskaźnik wł. /wył. :Grill:Moc grilla:1000 WOświetlenie komory:Zabezpieczenie przed dziećmi:Zegar na wyświetlaczu:Czas gotowania:maks. 95 minOkrągły talerz szklany:Tak (średnica 31, 5 cm) Wnętrze mikrofali:Stal nierdzewna 
  Dodatkowe informacje

  Do każdej zamówionej mikrofali dodajemy książkę "Gotuj sprytnie jak Jamie"

  Zamów dodatkowe ubezpieczenie i ciesz się nawet 5-letnim spokojem!

  Co zyskujesz?
  - wymianę sprzętu na nowy jeżeli koszty naprawy przekroczą koszty naprawy Twojego sprzętu
  - szybki i profesjonalny serwis w przypadku awarii
  - szybkie zgłoszenie awarii, wystarczy jeden telefon żeby zgłosić awarię

  Zyskaj spokój na:
  3 lata - dopłacając 10% ceny sprzętu
  4 lata - dopłacając 15% ceny sprzętu
  5 lat - dopłacając 20% ceny sprzętu

  4 kroki dzielą Cię od świętego spokoju:
  1) Przy składaniu zamówienia wpisz w uwagach, która opcja Cię interesuje.
  2) Oczekuj na fakturę proforma, którą prześlemy na Twój adres mailowy. Na jej podstawie dokonasz przelewu za ubezpieczenie.
  3) Dokumenty ubezpieczenia wyślemy do Ciebie pocztą.
  4) Święty spokój!

  Sprawdź warunki ubezpieczenia

  Książka danych technicznych Beko Asl141w

  Bezpośredni link do pobrania Książka danych technicznych Beko Asl141w

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Książka danych technicznych Beko Asl141w