Księga Właścicieli Fujitsu Softune F2 Mc 16

Księga Właścicieli Fujitsu Softune F2 Mc 16 to oprogramowanie do tworzenia oprogramowania w języku C dla procesorów z rodziny Fujitsu F2 Mc. Umożliwia tworzenie aplikacji dla urządzeń z procesorami F2 Mc, takimi jak mikrokontrolery, systemy wbudowane i urządzenia przenośne. Oprogramowanie zawiera wszystkie potrzebne narzędzia, takie jak kompilator, edytor i debugger, aby pomóc w tworzeniu aplikacji. Oprogramowanie ma także szereg funkcji, takich jak tryb wieloprocesorowy, obsługa portu szeregowego i wbudowane narzędzia do tworzenia układów scalonych. Księga Właścicieli Fujitsu Softune F2 Mc 16 umożliwia programistom tworzenie zaawansowanych aplikacji dla różnych platform, bez konieczności znajomości szczegółów technicznych każdej z nich.

Ostatnia aktualizacja: Księga Właścicieli Fujitsu Softune F2 Mc 16

Zgubiłeś instrukcję obsługi urządzenia Fujitsu SOFTUNE F2 MC-16 Akcesoria komputerowe? Masz z nim jakiś inny problem? Dobrze trafiłeś.

Często zdarza się, że pierwsze problemy z urządzeniem Fujitsu SOFTUNE F2 MC-16 Akcesoria komputerowe pojawiają się dopiero po kilku tygodniach, miesiącach od jego zakupu. Wiele osób po takim czasie ma problem ze znalezieniem dokumentów, które dostał przy zakupie (takich jak instrukcja obsługi) - albo zostały już wyrzucone, albo zawieruszyły się tak, że nie sposób ich odnaleźć. Poniżej znajdziesz listę dokumentów dotyczących Fujitsu SOFTUNE F2 MC-16 Akcesoria komputerowe, które możesz pobrać bezpośrednio z naszych serwerów. Od tego momentu nie będziesz musiał pilnować dokumentacji urządzeń. Wystarczy, że zajrzysz do naszej bazy i ściągniesz instrukcję obsługi, tak samo jak do Fujitsu SOFTUNE F2 MC-16 Akcesoria komputerowe.

Możesz dodać kolejny dokument dla urządzenia Fujitsu SOFTUNE F2 MC-16 Akcesoria komputerowe. Gdy uważasz, że posiadasz nowszą lub lepszą wersję instrukcji podziel się nią z innymi. Możesz też skontaktować się z nami jesli instrukcją Cie nie satysfakconuje lub jest zbyt niskiej jakości. Postaramy się zdobyć odpowiedni dokument dla Ciebie. Jeśli masz problemy z wyświetleniem lub pobraniem manuala, zgłoś się również do nas.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy dotyczącej zasobów zawartych już w naszej bazie, bądź chcesz zgłosić prośbę o dodanie nowych instrukcji do naszego serwisu, skorzystaj z możliwych form kontaktu:

Formularz kontaktowy lub
contact -@- manualsbase. com
Właściciele i wspólnicy

Klikając w oknie głównym w przycisk wejdziemy do okna z właścicielami.Wprowadzenie wszystkich współwłaścicieli (lub właściciela) firmyumożliwi rozliczenia podatku z urzędem skarbowym i utworzenie deklaracji podatkowych PIT.

Wprowadzając nowego właściciela uzupełniamy Nazwisko i Imię, możemy także przypisać go do danej Grupy. Pole Grupa jest wykorzystywana w prawach dostępu. Możemy łatwo ograniczyć dostęp do wszystkich właścicieli należących do tej samej Grupy. Dodatkowo na zakładkach poniżej uzupełniamy:

 • DANE PERSONALNE - podstawowe dane identyfikujące osobę

 • UWAGA. Program automatycznie sprawdza poprawność numeru NIP i Pesel. Błędne numery oznaczone będą w kolorze czerwonym.

 • DANE DO PRZELEWÓW - wprowadzony rachunek bankowy wykorzystywany będzie przyautomatycznym generowaniu przelewów z deklaracji PIT

 • ADRESY - pełny adres zameldowania, zamieszkania i do korespondencji,przy wprowadzaniu miejscowości możemy skorzystać z biblioteki wszystkich miejscowości, w polach Data wpisujemy, od kiedy dany adres jest ważny

 • ZUS - dane do wyliczenia i rozliczenia składek ZUS:

  • Parametry ZUS - parametry wg których będą naliczane składki ZUS

  • Od, Do - okres obowiązywania parametrów ZUS.Jeśli przez cały okres prowadzenia działalności parametry się nie zmieniają należy określić datę Od jako pierwszy dzień stycznia roku, w którym rozpoczęto działalność, a datę Do pozostawić pustą.Jeśli w trakcie pracy z programem następowały zmiany, należy wpisać okresy obowiązywania tych zmian.

  • Składki - rodzaj składek ZUS. Przeglądanie i edycja parametrów dostępna jest w osobnym oknie po naciśnięciu przycisku Parametry ZUS.

 • Parametry ZUS - przycisk umożliwiający przeglądanie i edycję parametrów w osobnym oknie:

 • Składki - rodzaj składek ZUS: Standardowe, Ulga na start (6 mies. ), Mały ZUS (MDG), Preferencyjne (24 mies. ). W zależności od wybranego rodzaju składek domyślnie ustawione zostaną niżej omówione pola. W razie potrzeby można je zmodyfikować.

  UWAGA. Od 1 lutego 2020 r. rodzaj składki Mały ZUS (MDG) zmienia się na Mały ZUS plus.

 • Ubezp. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne- zaznaczamy te ubezpieczenia, którym podlega właściciel

 • Il. skł. społ., Il. zdrow. - ilość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - standardowo 1, możemy podnieść na 2, jeśli właściciel opłaca składki również za współmałżonka

 • Obniżone podstawy ER i CW dla osób rozpoczynających działalność - zaznaczenie spowoduje odliczenie obniżonych składek ZUS

 • Fundusz pracy - zaznaczamy jeśli program ma ujmować składkę na FP w automatycznym przelewie ZUS generowanym z okna Deklaracja PIT5/PIT5L

 • Podstawy indywidualne - zaznaczamy, jeśli właściciel podwyższył sobie podstawy wymiaru składek i wprowadzamy oddzielnie wysokość podstawy emerytalno-rentowej, chorobowo-wypadkowej i zdrowotnej; jeśli nie zaznaczymy tej opcji standardowe podstawy pobrane zostaną z ogólnych parametrów naliczania(patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Parametry naliczania)

 • Skł. wypadk. % - wysokość składki wypadkowej (w procentach). Jeśli pozostawimy pustą, standardowy procent składki ubezpieczenia wypadkowego pobrany zostanie ze wspólnych parametrów naliczania. Standardowej wysokości składki nie należy wpisywać, gdyż wtedy nie będzie aktualizowana na podstawie wspólnych parametrów naliczania.

 • Skł. odl. z datą zapłaty - składki odliczone z datą zapłaty. ZAZNACZONE - jeśli właściciel płaci składki ZUS w miesiącu następującym po tym, którego dotyczy składka, ale przed upływem terminu zapłaty.Czyli np. składka za grudzień została zapłacona w styczniu nastęnego roku, więc przy obliczaniu podatku PITzostanie odliczona w styczniu. Analogicznie stawka za styczeń zapłacona w lutym zostanie odliczona w lutym. NIEZAZNACZONE - jeśli właściciel płaci składki ZUS w miesiącu, którego dotyczy składka.Czyli np. składka za grudzień została zapłacona jeszcze w grudniu, więc przy obliczaniu podatku PITzostanie odliczona również w grudniu. Analogicznie stawka za styczeń zapłacona w styczniu zostanie odliczona w styczniu.

  UWAGA. Począwszy od 2022 roku (Polski Ład) parametr ten nie ma żadnego znaczenia:

 • składki społeczne są zawsze naliczane tak, jakby paramnetr był zaznaczony

 • składki zdrowotne na PIT-5/5L są zawsze naliczane tak jakby parametr był zaznaczony, tzn. że ich wysokość zależy od dochodów osiągniętych w POPRZEDNIM miesiącu

 • składki zdrowotne na PIT-28 są zawsze naliczane tak jakby parametr był niezaznaczony, tzn. że ich wysokość zależy od dochodów osiągniętych w BIEŻĄCYM miesiącu.

 • Ewidencja składek - oznacza, że właściciel będzie miał prowadzoną w systemie szczegółową ewidencję wpłat składek ZUS (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS)

 • Ewidencja składek na FP (53) - oznacza, że właściciel zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Pracy (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS)

 • Data rozpoczęcia ewid. - data, od której program zacznie odliczać w deklaracjach PIT kwoty składek ZUS dokładnie w takiej wysokości, w jakiej wpisane są wpłaty do tabeli Składki ZUS w danym okresie podatkowym (czyli jeżeli zapomnimy wpisać składki, to program jej nie odliczy). W okresach przed podaną datą program będzie przyjmował, że właściel zapłacił składki ZUS w prawidłowej wysokości, w terminie zgodnym z ustawieniem parametru Skł. z datą zapłaty. Data może pozostać pusta, co będzie oznaczać, że program zawsze będzie odliczał tylko wpłaty wpisane do tabeli Składki ZUS. Data ta zawsze musi być datą pierwszego dnia danego miesiąca (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS).

 • Konto ZUS - indywidualny rachunek do rozliczeń z ZUS obowiązujący od 01. 01. 2018

 • PODATKI - dane do rozliczeń z urzędem skarbowym:

 • Podatek dochodowy - parametry podatku dochodowego (od dochodów z działalności gospodarczej)

 • Parametry - wybieramy podatek liniowylub wg skali (Podatek) oraz miesięczną lub kwartalną formę rozliczenia (Zaliczka). Jeżelizdecydujemy się na uproszczoną formę odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, to w kolumnie Kwota upr. należy podać kwotę miesięcznej zaliczki (kwotę tę możemy wpisać "z ręki", lubskorzystać z mechanizmu opisanego w rozdziale MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Prognoza PIT-5 i PIT-5L).W kolumnie Od wpisujemy datę rozpoczęcia obowiązywania podanych parametrów, czyli w najprostszym przypadku, jeśli nie było żadnych zmian, datęrozpoczęcia działalności.W kolumnie Do określamy datę końcową obowiązywania wpisanych parametrów.Jeśli obowiązują one cały czas, to datę Do pozostawiamy pustą.W przypadku zmian formy rozliczenia określamy datę końcową w kolumnie Do przy dotychczasowychparametrach i wprowadzamy nowy okres obowiązywania wybranejformy rozliczenia.
  UWAGA. Między okresami obowiązywania różnych parametrów nie może być przerwy, tzn. data Od w nowym wpisie musi być wprowadzona jako następny dzień po dacie Do w poprzednim wpisie.

 • Podatek wg skali

 • Ograniczenie podatku, Kwota wolna - indywidualne parametry wyliczenia podatku wg skali (od dochodów z działalności gospodarczej lub z najmu). Ustawienia w tej grupie mają znaczenie wyłącznie dla kwot zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych w trakcie roku podatkowego. Np. wybór parametru Stawka 1 powoduje obliczenie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17%. Natomiast wybór Stawka 2 według stawki 32% bez względu na to, czy uzyskany dochód przekroczył pierwszy próg podatkowy, czy też nie. Opcja Bez ograniczenia oznacza, że dochody do pierwszego progu podatkowego będą podlegały opodatkowaniu Stawką 1, natomiast nadwyżka Stawką 2. Podatek całoroczny wyliczany jest zgodnie z obowiązującą tabelą progów i kwot wolnych.

 • Klasa średnia - zaznaczenie tego parametru powoduje obniżenie podstawy opodatkowania przy wyliczeniu zaliczek miesięcznych i kwartalnych na podatek dochodowy rozliczany wg skali z tytułu ulgi dla klasy średniej.
  UWAGA. Od 1 lipca 2022 r. nie obowiązuje ulga dla klasy średniej. Zaznaczony parametr nie powoduje jej odliczenia przy otwartych okresach.

 • PIT-28 - parametry podatku ryczałtowego (od dochodów z działalności gospodarczej lub z najmu)

 • Parametry

 • Zaliczka - wybieramy miesięczną lub kwartalną formę rozliczenia ryczałtowego podatku od przychodów

 • Ryczałt - sposób naliczania ryczałtu

 • miesięcznie(kwartalnie) - ryczałt jest liczony od przychodów uzyskanych w danym miesiącu. Wprawdzie ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21. ) nie wskazuje literalnie, że ryczałt należy obliczać w ten sposób, czyli oddzielnie z przychodów każdego miesiąca, ale organy podatkowe zwykle uznają, że obliczanie ryczałtu narastająco w trakcie roku podatkowego jest błędne. Wybierz tę opcję, jeśli zgadzasz się z taką interpretacją. Domyślnie wybrana jest właśnie ta opcja.

 • narastająco - ryczałt za miesiąc jest liczony jako różnica pomiędzy ryczałtem obliczonym od przychodów narastająco od początku roku i obliczonym w ten sam sposób ryczałtem z poprzedniego miesiąca

 • Udział - sposób obliczaniu udziału procentowego poszczegónych przychodów. Wg tego udziału są odliczane od przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

 • miesięcznie(kwartalnie) - udział procentowy obliczany jest z przychodów uzyskanych w danym miesiącu. Domyślnie wybrana jest właśnie ta opcja.

 • narastająco - udział procentowy obliczany jest ze wszystkich przychodów narastająco od początku roku

 • Od, Do - wpisujemy datę rozpoczęcia (Od) obowiązywania podanych parametrów, czyli w najprostszym przypadku, jeśli nie było żadnych zmian, datę rozpoczęcia działalności. W kolumnie Do określamy datę końcową obowiązywania wpisanych parametrów. Jeśli obowiązują one cały czas, to datę Do pozostawiamy pustą.W przypadku zmian formy rozliczenia określamy datę końcową w kolumnie Do przy dotychczasowych parametrach i wprowadzamy nowy okres obowiązywania wybranej formy rozliczenia.UWAGI.

  1. Między okresami obowiązywania różnych parametrów nie może być przerwy, tzn. data Od w nowym wpisie musi być wprowadzona jako następny dzień po dacie Do w poprzednim wpisie.

  2. Ze względu na poprawność obliczeń nie należy zmieniać wartości parametrów Ryczałt i Udział w trakcie roku.

 • Urząd skarbowy wybieramy z biblioteki urzędów skarbowych urząd właściwy według miejsca zamieszkania właściciela lub wspólnika.

 • UDOSTĘPNIANIE

 • Hasło - hasło wymagane do otwierania plików PDF generowanych dla tego właściciela (np. w Informacji o podatkach i ZUS)

 • Aktywna - pole umożliwiające oznaczanie właścicieli aktywnych (aktualnie obsługiwanych w programie), przydatne podczas filtrowania zawartości okna WŁAŚCICIELE.

  Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych podstawowych właściciela należy go przypisać do wprowadzonej wcześniej firmy, której jest właścicielem lub wspólnikiem. W tym celu w oknie  FIRMY klikamy w przycisk  Udziałowcy (patrz Przychody z działalności). Jeśli właściciel ma dochody z kilku firm (źródeł przychodów), wpisujemy go jako udziałowca w każdej z tych firm.Poprawność powiązania właściciela z firmą (lub firmami) możemy sprawdzić klikając w przycisk  Przychody.

  W zależności od rodzajów wybranych działalności (formy rozliczenia), w których udziały ma dany właściciel, dostępnebędą przyciski z następującymi formami rozliczenia podatku:

 •  PIT-5 - jeśli wybrana jest firma ,która w polu Rozliczenia ma wybrane księga przychodów i rozchodów lub najem lub dzierżawa

 • PIT-5L - dla firm na księdze przychodów i rozchodów, jeśli przy właścicielu zaznaczymy Podatek liniowy

 • PIT-28 - dla firm na ryczałcie lub udziałów z najem lub dzierżawa - ryczałt.

 • Klikając w przycisk z odpowiednią deklaracją rozliczymy dochody danej osoby (patrzMIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT).

  Dodatkowo z listy wszystkich właścicieli możemy wyfiltrować tylko tych, którzy mają udziaływ aktualnie wybranej firmie. W tym celu klikamy w przycisk  właściwościi zaznaczamy Tylko właściciele aktualnej firmy lub wciskamy kombinację klawiszy Shift F4.

  Bardzo użyteczne są dostępne pod F2 wydruki:

 • CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (patrz PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI - Rozpoczęcie działalności)

 • CEIDG-RB - informacja o rachunkach bankowych

 • NIP-7 - zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej bedącą podatnikiem lub płatnikiem wraz z załącznikami

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu - zaświadczenie wymagane w wielu przypadkach, np. kredyt, leasing

 • Oświadczenie o formie opodatkowania - zawierające informacje o formie opodatkowania i sposobie wpłacania zaliczek

 • Prognoza PIT-5 i PIT-5L pomocny w podjęciu decyzji, która forma opodatkowania będzie w nadchodzącym roku (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Prognoza PIT-5 i PIT-5L)

 • Dla biur rachunkowych

 • Informacja o podatkach i ZUS, który służy do seryjnego przygotowania i rozesłania e-mailem do wszystkich właścicieli informacji o podatkach i składkach ZUS przypadających do zapłaty w danym okresie. Informacje mogą dotyczyć podatków PIT w odpowiedniej formie, podatków VAT ze wszystkich firm, w których właściciel ma udziały, oraz składek ZUS, które właściciel jest zobowiązany zapłacić. Ten wydruk jest alternatywą dla analogicznego wydruku dostępnego w oknie FIRMY, który przygotowuje informacje o VAT danej firmy oraz podatkach PIT wszystkich jej właścicieli (patrz KSIĘGA I EWIDENCJA - Zamknięcie miesiąca - Informacja o podatkach i ZUS).

 • Rozliczenie składek ZUS, który służy do przygotowania zestawienia rozliczenia składek ZUS za wybrany okres dla wszystkich właścicieli

 • Informacja o składce zdrowotnej, który służy do przygotowania zestawienia z informacją o przychodach oraz podstawie wyliczenia składki zdrowotnej i wysokości składki za wybrany okres dla wszystkich właścicieli.

 • Opublikowano 29 maja 2017  Dział II księgi wieczystej – „Własność” – przeznaczony jest do wpisów w zakresie własności i użytkowania wieczystego. Podzielony jest na rubryki:

  2. 2 – Właściciel,
  2. 3 – Właściciel wyodrębnionego lokalu,
  2. 4 – Użytkownik wieczysty,
  2. 5 – Uprawniony.

  Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

  Charakterystyka rubryki 2. 2 „Właściciel”

  W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna, w podrubryce 2. 2. 1 „Udział” wpisuje się kolejny numer udziału (w treści pola wpisuje się cyfrę oznaczającą ten numer), wielkość udziału (licznik/mianownik) w postaci ułamkowej oraz rodzaj własności, np. w przypadku wspólności ustawowej małżeńskiej będzie to 1/1.


  Następnie w podrubryce 2. 5 – Osoba fizyczna, wprowadzane są dane: imiona właściciela/współwłaściciela, imiona rodziców oraz PESEL.

  W części – „Wnioski i podstawy wpisów w księdze wieczystej” wprowadza się dokument, na podstawie którego właściciel nabył nieruchomość, datę sporządzenia tego dokumentu oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej akt własności.

  Jeżeli właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawnia się szczegółowe dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie prawa Skarbu Państwa.

  Podaje się udział w prawie własności (współwłasności) oraz numer udziału w tym prawie, nazwę organu reprezentującego Skarb Państwa, nazwę osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd.

  W dziale II księgi wieczystej dla właściciela jakim jest Skarb Państwa ujawnia się siedzibę reprezentanta Skarbu Państwa, numer REGON, oraz wskazuje się rolę instytucji poprzez wpisanie: organ reprezentujący Skarb Państwa.

  Właścicielem nieruchomości może być również jednostka samorządu terytorialnego jakim jest Gmina bądź związek tych jednostek – związek gminny. Wówczas, w dziale II księgi wieczystej, ujawnia się poprzez wpis, nazwę i siedzibę tej gminy, bądź w przypadku związku gmin, nazwę i siedzibę związku.

  Jeżeli nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w dziale II księgi wieczystej, ujawnia się jej siedzibę i nazwę.

  W dziale II księgi wieczystej ujawnia się również właścicieli nieruchomości jakimi mogą być:

  • Spółki prawa cywilnego, nieposiadające osobowości prawnej – w księdze wieczystej, prowadzonej dla spółki prawa cywilnego ujawnia się wszystkich jej wspólników poprzez podanie ich imion i nazwisk oraz imion ich rodziców.
  • Spółki jawne i komandytowe, mogące nabywać nieruchomości poprzez wniesienie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego jako wkładu wspólnika, nabycie przez spółkę – w dziale II księgi wieczystej ujawnia się nazwę firmy oraz adres siedziby spółki.

  Uprawnionych z tytułu użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu określa się podobnie jak właściciela poprzez wskazanie numeru PESEL lub REGON.

  Przeczytaj: Jak sprawdzić, kto jest właścicielem działki?

  Charakterystyka rubryki – 2. 3 „Właściciel wyodrębnionego lokalu”

  W dziale tym opisuje się szczegółowo w poszczególnych podrubrykach, numer udziału, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

  Wpisuje się tutaj również numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz numer lokalu.

  Charakterystyka rubryki – 2. 4 „Użytkownik wieczysty”

  W części tej wpisuje się dane użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego. Przed dokonaniem wpisów dotyczących użytkowania wieczystego zamieszcza się we wszystkich łamach działu II napis ”Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego”, jeżeli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste znajduje się budynek stanowiący odrębną własność, napis podany wyżej uzupełnia się przez dodanie tekstu „oraz własności budynku i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość”.

  W przypadku budowy budynku przez użytkownika wieczystego częściowo na gruntach będących własnością Skarbu Państwa, a częściowo na gruntach należących do gminy, własność budynku może być ujawniona w księgach wieczystych prowadzonych dla każdej z tych nieruchomości. org/2016/12/07/uzytkowanie-wieczyste-gruntu-zamieni-sie-we-wlasnosc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">W 2017 r. użytkowanie wieczyste gruntu zamieni się we własność

  Opracowanie sporządzono w oparciu o:

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.
  2. St. Rudnicki – “Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczysto księgowych. Komentarz. Wydanie 6. ”  Podobne artykuły

  Księga Właścicieli Fujitsu Softune F2 Mc 16

  Bezpośredni link do pobrania Księga Właścicieli Fujitsu Softune F2 Mc 16

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Księga Właścicieli Fujitsu Softune F2 Mc 16