Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Haier Dwl4035dmbss

Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Haier Dwl4035dmbss jest niezbędnym narzędziem do zarządzania i konfiguracji urządzenia. Dzięki niemu można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i opcji urządzenia, a także uzyskać dostęp do systemu operacyjnego i konfiguracji sieci. Zawiera on wszystkie informacje i instrukcje, których potrzebujesz, aby skonfigurować i zarządzać urządzeniem. Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Haier Dwl4035dmbss jest dostępny do pobrania z oficjalnej strony internetowej producenta. Zawiera on wszystkie niezbędne instrukcje do skonfigurowania urządzenia i jest bardzo łatwy w użyciu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Haier Dwl4035dmbss

 • Artykuł
 • Czas czytania: 6 min

Interfejs azure Command-Line (CLI) to zestaw poleceń używanych do tworzenia zasobów platformy Azure i zarządzania nimi. Jest ona dostępna w wielu usługach platformy Azure i umożliwia zarządzanie usługą Azure Virtual Machines z poziomu wiersza polecenia.

Środowisko interfejsu wiersza polecenia usługi Azure Virtual Machines składa się z dwóch części: rdzenia i jego rozszerzeń. Podstawowe polecenia interfejsu wiersza polecenia platformy Azure są dostarczane w ramach interfejsu wiersza polecenia i są w pełni obsługiwane. Rozszerzenia zapewniają dostęp do poleceń eksperymentalnych i wstępnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania rozszerzeń, zobacz Używanie rozszerzeń za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Uwaga

Zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie odwołania do rozszerzenia podczas pierwszego użycia. Możesz też użyć polecenia az extension add, aby ręcznie zainstalować rozszerzenie według nazwy.

Zobacz Azure Virtual Machines, aby zapoznać się z listą alfabetyczną podstawowych i rozszerzeń interfejsu wiersza polecenia platformy Azure dostępnych dla usługi Azure Virtual Machine. Aby uzyskać odwołania w każdej podgrupie, zobacz tabele w następujących sekcjach:

 • Wirtualizacja pulpitu
 • Obrazy maszyn wirtualnych
 • Konserwacja maszyny wirtualnej
 • Galerie obrazów udostępnionych
 • Maszyny wirtualne
 • Zestawy skalowania maszyn wirtualnych
 • Dodatkowe odwołania do magazynu
 • Dokumentacja wirtualizacji pulpitu

  Wszystkie odwołania w tej tabeli są częścią rozszerzenia desktopvirtualization.

  OdwołanieOpis
  az desktopvirtualizationZarządzanie wirtualizacją pulpitu. az desktopvirtualization applicationgroupZarządzanie grupami aplikacji wirtualizacji pulpitu. com/pl-pl/cli/azure/desktopvirtualization/hostpool" data-linktype="relative-path">az desktopvirtualization hostpoolZarządzanie pulami hostów wirtualizacji pulpitu. com/pl-pl/cli/azure/desktopvirtualization/workspace" data-linktype="relative-path">az desktopvirtualization workspaceZarządzanie obszarami roboczymi wirtualizacji pulpitu.

  Odwołania do obrazu maszyny wirtualnej

  Więcej informacjiaz imageZarządzanie niestandardowymi obrazami maszyn wirtualnych. com/pl-pl/azure/virtual-machines/linux/capture-image" data-linktype="absolute-path">Jak utworzyć zarządzany obraz maszyny wirtualnej lub wirtualnego dysku twardegoaz image builderZarządzanie szablonami konstruktora obrazów i tworzenie ich. az image builder customizerZarządzanie konfiguratorami szablonów konstruktora obrazów. com/pl-pl/cli/azure/image/builder/output" data-linktype="relative-path">az image builder outputZarządzanie dystrybutorami danych wyjściowych szablonu konstruktora obrazów.

  Dokumentacja konserwacji maszyny wirtualnej

  Wszystkie odwołania w tej tabeli są częścią rozszerzenia obsługi.

  az maintenance applyupdateZarządzanie sposobem stosowania aktualizacji konserwacji. com/pl-pl/azure/virtual-machines/maintenance-control-cli" data-linktype="absolute-path">Kontrolowanie aktualizacji za pomocą kontroli konserwacji i interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz maintenance applyupdate-for-resource-groupZarządzanie sposobem stosowania aktualizacji konserwacji dla grupy zasobów. com/pl-pl/cli/azure/maintenance/assignment" data-linktype="relative-path">az maintenance assignmentZarządzanie przypisaniami konfiguracji konserwacji. com/pl-pl/cli/azure/maintenance/configuration" data-linktype="relative-path">az maintenance configurationZarządzanie rekordami konfiguracji konserwacjiaz maintenance configuration-for-resource-groupZarządzanie rekordami konfiguracji konserwacji dla grupy zasobów. com/pl-pl/cli/azure/maintenance/public-configuration" data-linktype="relative-path">az maintenance public-configurationZarządzanie rekordami konfiguracji konserwacji publicznej. com/pl-pl/azure/azure-sql/database/maintenance-window-configure? tabs=azure-cli" data-linktype="absolute-path">Konfigurowanie okna obsługiaz maintenance updateZarządzanie aktualizacjami konserwacji.

  Odwołania do galerii obrazów udostępnionych

  az sigZarządzanie galeriami obrazów udostępnionych. com/pl-pl/azure/virtual-machine-scale-sets/tutorial-use-custom-image-cli" data-linktype="absolute-path">Samouczek: tworzenie niestandardowego obrazu i używanie go dla zestawów skalowania maszyn wirtualnych za pośrednictwem interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz sig image-definitionZarządzanie definicjami obrazów w galerii obrazów udostępnionych. com/pl-pl/cli/azure/sig/image-version" data-linktype="relative-path">az sig image-versionZarządzanie wersjami obrazów w definicji obrazu. com/pl-pl/cli/azure/sig/share" data-linktype="relative-path">az sig shareZarządzanie profilem udostępniania galerii obrazów udostępnionych.

  Odwołania do maszyny wirtualnej

  Niektóre odwołania w tej tabeli są częścią rozszerzenia aem lub vm-repair.

  Rozszerzenie? az vmZarządzanie maszynami wirtualnymi z systemem Windows lub Linux. com/pl-pl/cli/azure/vm/aem" data-linktype="relative-path">az vm aemZarządzanie rozszerzonym monitorowaniem platformy Azure dla oprogramowania SAP dla maszyny wirtualnej. aemaz vm availability-setZarządzanie zestawami dostępności grupy zasobów maszyny wirtualnej. com/pl-pl/azure/virtual-machines/linux/create-cli-complete" data-linktype="absolute-path">Tworzenie pełnej maszyny wirtualnej z systemem Linux przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz vm boot-diagnosticsZarządzanie diagnostyką rozruchu maszyny wirtualnej. com/pl-pl/cli/azure/vm/diagnostics" data-linktype="relative-path">az vm diagnosticsZarządzanie ustawieniami rozszerzenia diagnostyki dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/cli/azure/vm/disk" data-linktype="relative-path">az vm diskDołączanie lub odłączanie dysków danych zarządzanych na maszynie wirtualnej. com/pl-pl/azure/virtual-machines/disks-enable-bursting? tabs=azure-cli" data-linktype="absolute-path">Włączanie skalowania na żądanieaz vm encryptionZarządzanie szyfrowaniem dysków maszyny wirtualnej. com/pl-pl/azure/virtual-machines/linux/disk-encryption-cli-quickstart" data-linktype="absolute-path">Szybki start: tworzenie i szyfrowanie maszyny wirtualnej z systemem Linux przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz vm extensionZarządzanie rozszerzeniami maszyny wirtualnej. com/pl-pl/azure/virtual-machines/extensions/features-linux" data-linktype="absolute-path">Rozszerzenia i funkcje maszyny wirtualnej dla systemu Linuxaz vm extension imageZnajdź dostępne rozszerzenia dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/cli/azure/vm/host" data-linktype="relative-path">az vm hostZarządzanie dedykowanymi hostami dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/azure/virtual-machines/linux/dedicated-hosts-cli" data-linktype="absolute-path">Wdrażanie na dedykowanych hostach przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz vm host groupZarządzanie dedykowanymi grupami hostów dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/cli/azure/vm/identity" data-linktype="relative-path">az vm identityZarządzanie tożsamościami usługi dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/azure/active-directory/managed-identities-azure-resources/qs-configure-cli-windows-vm" data-linktype="absolute-path">Konfigurowanie tożsamości zarządzanych dla zasobów platformy Azure na maszynie wirtualnej platformy Azure przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz vm imagePokaż informacje o dostępnych obrazach maszyn wirtualnych. com/pl-pl/azure/virtual-machines/linux/cli-ps-findimage" data-linktype="absolute-path">Znajdowanie Azure Marketplace informacji o obrazie przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz vm image termsZarządzanie terminami Azure Marketplace obrazami. com/pl-pl/cli/azure/vm/monitor/log" data-linktype="relative-path">az vm monitor logPokaż obszar roboczy usługi Log Analytics dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/cli/azure/vm/monitor/metrics" data-linktype="relative-path">az vm monitor metricsPokaż metryki dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/cli/azure/vm/nic" data-linktype="relative-path">az vm nicZarządzanie interfejsami sieciowymi dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/azure/virtual-machines/linux/multiple-nics" data-linktype="absolute-path">Jak utworzyć maszynę wirtualną z systemem Linux na platformie Azure przy użyciu wielu kart interfejsu sieciowegoaz vm repairZarządzanie naprawą maszyn wirtualnych i skryptów. naprawa maszyny wirtualnejaz vm run-commandZarządzaj poleceniami uruchamiania dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/azure/aks/certificate-rotation" data-linktype="absolute-path">Rotacja certyfikatów w Azure Kubernetes Serviceaz vm secretZarządzanie wpisami tajnymi dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/azure/virtual-machines/linux/tutorial-secure-web-server" data-linktype="absolute-path">Samouczek: zabezpieczanie serwera internetowego przy użyciu certyfikatów TLS/SSLaz vm unmanaged-diskZarządzanie dyskami danych niezarządzanych dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/azure/virtual-machines/workloads/sap/planning-guide" data-linktype="absolute-path">Planowanie i implementacja platformy Azure Virtual Machines dla oprogramowania SAP NetWeaveraz vm userZarządzanie kontami użytkowników dla maszyny wirtualnej. com/pl-pl/azure/virtual-machines/extensions/vmaccess" data-linktype="absolute-path">Zarządzanie użytkownikami administracyjnymi i protokołem SSH oraz sprawdzanie lub naprawianie dysków maszyn wirtualnych z systemem Linux przy użyciu rozszerzenia VMAccess i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

  Odwołania do zestawu skalowania maszyn wirtualnych

  az vmssZarządzanie zestawami skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure. com/pl-pl/azure/virtual-machine-scale-sets/quick-create-cli" data-linktype="absolute-path">Szybki start: tworzenie zestawu skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz vmss diagnosticsSkonfiguruj rozszerzenie Diagnostyka Azure dla zestawu skalowania maszyn wirtualnych. com/pl-pl/cli/azure/vmss/disk" data-linktype="relative-path">az vmss diskZarządzanie dyskami danych dla zestawu skalowania maszyn wirtualnych. com/pl-pl/azure/virtual-machine-scale-sets/tutorial-use-disks-cli" data-linktype="absolute-path">Samouczek: tworzenie dysków i używanie ich z zestawem skalowania maszyn wirtualnych za pośrednictwem interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz vmss encryptionZarządzanie szyfrowaniem zestawu skalowania maszyn wirtualnych. com/pl-pl/azure/virtual-machine-scale-sets/disk-encryption-cli" data-linktype="absolute-path">Szyfrowanie dysków systemu operacyjnego i dołączonych dysków danych w zestawie skalowania maszyn wirtualnych za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz vmss extensionZarządzanie rozszerzeniami zestawu skalowania maszyn wirtualnych. com/pl-pl/cli/azure/vmss/extension/image" data-linktype="relative-path">az vmss extension imagePokaż informacje o dostępnych obrazach rozszerzeń dla zestawu skalowania maszyn wirtualnych. com/pl-pl/cli/azure/vmss/identity" data-linktype="relative-path">az vmss identityZarządzanie tożsamościami usługi dla zestawu skalowania maszyn wirtualnych. com/pl-pl/azure/virtual-machine-scale-sets/scripts/cli-sample-manage-scale-set" data-linktype="absolute-path">Tworzenie zestawu skalowania maszyn wirtualnych i zarządzanie nimaz vmss nicZarządzanie interfejsami sieciowymi zestawu skalowania maszyn wirtualnych. com/pl-pl/cli/azure/vmss/rolling-upgrade" data-linktype="relative-path">az vmss rolling-upgradeZarządzanie uaktualnieniami stopniowymi dla zestawu skalowania maszyn wirtualnych. com/pl-pl/cli/azure/vmss/run-command" data-linktype="relative-path">az vmss run-commandZarządzaj poleceniami uruchamiania dla zestawu skalowania maszyn wirtualnych.

  Dodatkowe odwołania do magazynu

  Niektóre odwołania w tej tabeli są częścią konsoli szeregowej lub rozszerzenia SSH. com/pl-pl/cli/azure/ppg" data-linktype="relative-path">az ppgZarządzanie grupami umieszczania w pobliżu. com/pl-pl/azure/virtual-machines/linux/proximity-placement-groups" data-linktype="absolute-path">Wdrażanie maszyn wirtualnych w grupach umieszczania w pobliżu przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azureaz serial-consoleZarządzanie konsolą szeregową platformy Azure dla maszyny wirtualnej lub zestawu skalowania maszyn wirtualnych. konsola szeregowaaz serial-console sendUżyj konsoli szeregowej platformy Azure, aby wysyłać polecenia do maszyny wirtualnej lub zestawu skalowania maszyn wirtualnych. com/pl-pl/cli/azure/ssh" data-linktype="relative-path">az sshZarządzanie konfiguracją protokołu SSH. SSHLogowanie się do maszyny wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure przy użyciu usługi Azure Active Directory przy użyciu uwierzytelniania opartego na certyfikatach SSHaz sshkeyZarządzanie konfiguracją klucza publicznego SSH.

  Zobacz też

 • Rozpocznij pracę z interfejsem wiersza polecenia platformy Azure, aby dowiedzieć się więcej na temat instalacji i logowania.
 • Zapoznaj się z dodatkowymi poleceniami referencyjnymi i dostępnymi rozszerzeniami w dokumentacji interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.
 • Dowiedz się, jak używać powłoki Bash za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
 • Poprzednie wersje Maple zawierały tylko interfejs wiersza poleceń z dwuwymiarowym wyjściem.

  Interfejs wiersza polecenia do sekcji menedżera konfiguracji związanej z uwierzytelnianiem OAuth.

  Urządzenie serwerowe realizuje usługi poprzez co najmniej jedną sieć, a zarządza się nim za pomocą interfejsu webowego lub interfejsu wiersza polecenia.

  Prosty interfejs wiersza polecenia służący do wprowadzania danych uwierzytelniania OAuth i ClientLogin oraz danych logowania LDAP, pozwalający administratorom korzystać z GADS bez interfejsu graficznego.

  Większość z tych komputerów, jeśli nie wszystkie, była dostarczana z wbudowanym interpreterem języka BASIC, który służył również jako surowy interfejs wiersza poleceń pozwalający użytkownikowi na załadowanie oddzielnego systemu operacyjnego do wykonywania poleceń zarządzania plikami, odczytywania i zapisywania danych na dysk.

  Interfejs w formie wiersza poleceń umożliwia sprawdzenie statusu programów działających na jednym lub wielu klastrach oraz pobranie wyników.

  4)„urządzenie serwerowe” oznacza serwer, który nie jest przeznaczony do uruchamiania oprogramowania dla użytkowników końcowych i który dostarcza usługi za pośrednictwem co najmniej jednej sieci, którym zazwyczaj zarządza się za pomocą interfejsu webowego lub interfejsu wiersza polecenia i który udostępniany jest z zainstalowanym już systemem operacyjnym i oprogramowaniem użytkowym, wykorzystywanym do wykonywania ściśle określonej funkcji lub szeregu ściśle ze sobą powiązanych funkcji;

  „urządzenie serwerowe” oznacza serwer, który nie jest przeznaczony do uruchamiania oprogramowania dla użytkowników końcowych i który dostarcza usługi za pośrednictwem co najmniej jednej sieci, którym zazwyczaj zarządza się za pomocą interfejsu webowego lub interfejsu wiersza polecenia i który udostępniany jest z zainstalowanym już systemem operacyjnym i oprogramowaniem użytkowym, wykorzystywanym do wykonywania ściśle określonej funkcji lub szeregu ściśle ze sobą powiązanych funkcji;

  Dystrybucje wyspecjalizowane na serwery lub administrację mogą używać wiersza poleceń jako jedynego interfejsu.

  Narzędzie KDE do uzyskiwania informacji o interfejsach sieciowych i do kontrolowania ich z wiersza poleceń

  Utworzono kilka wersji graficznego interfejsu użytkownika dla wersji obsługiwanej z wiersza poleceń, włączając MeGUI, AutoAC oraz bazujący na. NET (1. 1) x264CLI GUI.

  LAME standardowo obsługuje się za pomocą wiersza poleceń, gdyż sam w sobie nie ma interfejsu graficznego.

  Następnie możesz zainstalować aplikację i korzystać z interfejsu wiersza poleceń Linuxa (CLI) do kontrolowania aplikacji komputerowej.

  Środowisko to zbudowane jest w oparciu o samodzielne narzędzie wiersza poleceń TransFoot (implementujące algorytmy) zintegrowane z pulpitem CLC Genomics Workbench oraz posiada intuicyjny interfejs użytkownika.

  W przypadku programistów VBA model obiektu wykonany w Zestaw narzędzi funkcji XFM może być wykorzystany do opracowania niestandardowych dialogów, poleceń umieszczenia i procesorów wydarzeń. Ponadto CLI (interfejs wiersza poleceń) może być wykorzystany do dostosowania typowych funkcji. W przypadku przetwarzania danych i niestandardowej analizy przestrzennej oprogramowanie Bentley Map oferuje świadomy geoprzestrzennie silnik obsługi skryptów. Możliwość obsługi skryptów może być wykorzystana do modyfikowania, analizowania i raportowania danych programu Bentley Map.

  Nie ma jeszcze oficjalnego interfejsu GUI, ale wersja dla wiersza poleceń jest już w pełni funkcjonalna. Powinieneś sprawdzić listę MPlayer-cygwin, aby uzyskać pomoc albo otrzymać najnowsze informacje.

  Oto krótki wstęp na temat przygotowania do pracy obsługi PGP (Pretty Good Privacy) w programie & kmail-mianownik;; można tu znaleźć także kilka wskazówek na temat wykorzystania PGP. Opis jest stworzony dla ludzi, którzy są początkujący w tym temacie; jeżeli znasz już zasady użytkowania PGP, możesz pominąć większość z tych kroków. Niniejsza dokumentacja i interfejs użytkownika & kmail-dopelniacz; odnoszą się głównie tylko do PGP, ale dotyczą zarówno PGP jak i GnuPG (GNU Privacy Guard), (jakkolwiek niektóre polecenia wiersza poleceń mogą się różnić w GnuPG

  System Menu Programy, które mają interfejs i nie muszą otrzymywać żadnych specjalnych argumentów w wierszu poleceń, by normalnie pracować, powinny mieć zarejestrowany wpis w menu.

  Program WinRAR oferuje interaktywny interfejs graficzny, z którego można korzystać używając myszy i menu. Dostępna jest również obsługa z wiersza poleceń.

  Strona główna » Oprogramowanie » prostota OmniCube - odniesienie do interfejsu wiersza poleceń

  prostota Opis interfejsu wiersza poleceń OmniCube - Pobierz [zoptymalizowane]
  prostota Opis interfejsu wiersza poleceń OmniCube - Pobierz

  Powiązane instrukcje/zasoby

  • Lista poleceń LKGPS

   Dla modeli: LK209C, LK209, LK209D, LK210, LK208, LK209a Domyślne hasło: 123456 Kliknij, aby powiększyć.

  • Podręcznik komend SCSI

   Podręcznik poleceń SCSI - zoptymalizowany plik PDF Podręcznik poleceń SCSI - oryginalny plik PDF

Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Haier Dwl4035dmbss

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Haier Dwl4035dmbss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Haier Dwl4035dmbss