Podręcznik konfiguracji oprogramowania Electrolux Diva Edw 500

Podręcznik konfiguracji oprogramowania Electrolux Diva Edw 500 to oficjalny podręcznik służący do konfiguracji oprogramowania do urządzeń Electrolux. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje do skonfigurowania i wykorzystania wszystkich funkcji oprogramowania Electrolux. Z podręcznika można dowiedzieć się, jak skonfigurować urządzenie, jakie są dostępne opcje i jak wykorzystać wszystkie funkcje. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące konserwacji urządzenia. Podręcznik jest kompatybilny z wersjami oprogramowania Electrolux Diva Edw 500, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z aktualnych informacji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji oprogramowania Electrolux Diva Edw 500

Prawidłowa rejestracja urządzeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 • W przypadku urządzeń połączonych centralnie przy użyciu Insight Remote Support (RS) należy prawidłowo zainstalować i skonfigurować oprogramowanie Insight RS, wprowadzić swoje dane uwierzytelniające HPE Passport w celu rejestracji w usłudze Insight Online i zdefiniować autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE w kreatorze konfiguracji urządzenia hostującego.

  Uwaga: W przypadku korzystania z programu Insight Online każdy identyfikator HPE Passport może obsługiwać maksymalnie 1500 urządzeń. Upewnij się, że łączna liczba monitorowanych urządzeń nie przekracza 1500 urządzeń, nawet jeśli w wielu klientach Insight RS używany jest identyfikator HPE Passport. Dodatkowo, podczas niezwykle dużego zapotrzebowania na Insight Online, mogą wystąpić opóźnienia w działaniu identyfikatorów HPE Passport, które obsługują ponad 1200 urządzeń w wielu klientach Insight RS.

 • W przypadku urządzeń połączonych centralnie przy użyciu OneView Remote Support należy prawidłowo skonfigurować funkcję wsparcia zdalnego w oprogramowaniu OneView, wprowadzić swoje dane uwierzytelniające HPE Passport w celu rejestracji w usłudze Insight Online i zdefiniować autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE w usłudze OneView Remote Support.
 • W przypadku urządzeń wykorzystujących połączenie bezpośrednie należy się zarejestrować przy użyciu interfejsu iLO lub OA i przeprowadzić proces rejestracji w portalu Insight Online. Proces rejestracji w portalu Insight Online obejmuje wyznaczenie autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE.

  Możliwe, że inny użytkownik z tej samej firmy przeprowadził już ten proces rejestracji i udostępnił ci umowę i gwarancje bądź urządzenia. W takiej sytuacji urządzenia te będą dla ciebie widoczne.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji serwerów ProLiant Gen8/Gen9 i obudów BladeSystem c-Class, patrz Podręcznik konfiguracji oprogramowania HPE Insight Remote Support i Insight Online dla serwerów HPE ProLiant i obudów HPE BladeSystem c-Class na stronie www. com/info/insightremotesupport/docs.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji serwerów ProLiant Gen10, patrz Podręcznik użytkownika iLO 5 na stronie www. com/support/ilo-docs.

  Jeśli wykonano wyżej opisane kroki, urządzenia zarejestrowane przy użyciu:

 • metody połączenia scentralizowanego są widoczne bez konieczności wykonania jakiegokolwiek działania;
 • metody połączenia bezpośredniego wymagają dokończenia ich rejestracji w sposób opisany poniżej:
 • Kończenie rejestracji urządzeń połączonych bezpośrednio

   Zaloguj się.

  1. Wybierz kartę Insight Online Moje środowisko IT.
  2. Kliknij opcję Urządzenia o niepełnej rejestracji:

  3. Wyświetlona zostanie strona Zakończ rejestrację urządzenia. Wybierz jedno lub więcej urządzeń, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jednorazowo można zarejestrować większą liczbę urządzeń, o ile współdzielą one miejsce, dane kontaktowe i informacje o partnerach dystrybucyjnych.

  4. Wprowadź dane miejsca i wsparcia, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Podaj informacje o autoryzowanym partnerze dystrybucyjnym HPE:

  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  6. Jeśli dostawcą usług związanych z pomocą techniczną jest firma HPE, zatwierdź ustawienia domyślnie.
  7. Jeśli dostawcą usług związanych z pomocą techniczną jest autoryzowany partner dystrybucyjny HPE, wprowadź identyfikator jego lokalizacji. Kliknij opcję Sprawdź identyfikator, aby sprawdzić, czy wybrano właściwego partnera.
  8. Wybierz ustawienie Optymalizuj Moje środowisko IT. Należy pamiętać, że w przypadku urządzeń połączonych bezpośrednio czynność ta dotyczy tylko konkretnych, wybranych urządzeń.

   Uwaga: Jeśli chcesz, aby partner dystrybucyjny zarządzał twoimi urządzeniami, wybierz tę opcję w celu udostępnienia mu danych konfiguracji urządzeń. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Aktywowanie dostępu do informacji o urządzeniach klienta.

   Zaznaczając pole wyboru Wyrażam zgodę na kontaktowanie się firmy HPE lub autoryzowanego sprzedawcy/dystrybutora HPE ze mną w celu omówienia sposobu optymalizacji mojego środowiska IT zgadzasz się, aby zezwolić firmie HPE lub autoryzowanemu sprzedawcy/dystrybutorowi HPE na dostęp do zbiorczej informacji dotyczącej konfiguracji i na kontaktowanie się w celu przedstawiania rekomendacji dotyczących zakupów dodatkowego sprzętu lub oprogramowania w celu zoptymalizowania środowiska IT. Dostawcy mogą znajdować się w innych krajach niż lokalizacja Twojego sprzętu IT firmy HPE. Autoryzowani sprzedawcy/dystrybutorzy HPE zobowiązani są do zachowania poufności informacji uzyskanych od firmy HPE i mogą je wykorzystywać wyłącznie w celu zapewniania porad i zaleceń w imieniu firmy HPE.

   Aby cofnąć zgodę, usuń zaznaczenie pola wyboru Tak, wyrażam zgodę na kontaktowanie się firmy HPE lub autoryzowanego sprzedawcy/dystrybutora HPE ze mną w celu omawiania możliwości optymalizacji mojego środowiska IT.

   Uwaga: Wyłącznie autoryzowani sprzedawcy/dystrybutorzy oraz autoryzowani partnerzy serwisowi HPE powiązani z urządzeniami mogą uzyskiwać Twoje dane konfiguracyjne, aby kontaktować się z w celu udzielenia porad dotyczących środowiska IT, sprzedaży lub dostaw.

   Ustawienie to można w dowolnym czasie zaktualizować. Patrz Edycja informacji o usłudze.

  9. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Sprawdź i prześlij.

  10. Kliknij opcję Zakończ rejestrację.

  Jeśli wybrano więcej niż 15 urządzeń:

  Dane rejestracyjne są przesyłane w procesie wsadowym o nazwie „DC_REG” plus znacznik czasu UTC (uniwersalny czas koordynowany). Na przykład:

  DC_REG 2013–10–30 12:39:59:999 UTC

 • Użytkownik zostanie poproszony o kontynuowanie i, opcjonalnie, podanie adresu e-mail, jeśli chce otrzymywać powiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu procesu wsadowego. Jeśli chcesz sprawdzić status procesu w Dziennik wiadomości użyj nazwy procesu wsadowego.
 • Na liście wyszarzone są te urządzenia, dla których użytkownik nie ma uprawnień administratora, pozwalających je modyfikować, lub które są częścią bieżącego procesu wsadowego przesyłanego przez tego lub innego użytkownika. Po otrzymaniu wiadomości e-mail o zakończeniu procesu wsadowego można kliknąć przycisk odświeżania urządzeń, aby usunąć urządzenia uwzględnione w procesie wsadowym z listy i uaktualnić liczbę niezarejestrowanych urządzeń w panelu kontrolnym.

  Powiadomienia e-mail zawierają zestawienie informacji o statusie oraz łącze do dziennika wiadomości zawierającego szczegółowe informacje.

  Jeśli wybrano 15 lub mniej urządzeń:

 • Wysyłanie następuje w sposób interaktywny, a na następnej stronie wyświetlany jest wynik wraz ze statusem rejestracji i łączami do umów i gwarancji.
 • Po zakończeniu rejestracji, jeśli podano dane partnera i wybrano optymalizację środowiska IT, partner będzie miał wgląd w urządzenia użytkownika i możliwość zarządzania nimi z karty Moi klienci. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Autoryzowani partnerzy dystrybucyjni HPE.

  Informacje o partnerze, dane kontaktowe i wybór optymalizacji środowiska IT dla urządzeń połączonych bezpośrednio można w dowolnym momencie zmienić:

  Dla grupy. Patrz Edycja informacji o usłudze.

 • Dla konkretnego urządzenia. Kliknij żądane urządzenie, a następnie w obszarze Konfiguracja karty Omówienie kliknij łącza Edytuj w sekcjach Partnerzy i Kontakty działu obsługi:

  Główne i dodatkowe dane kontaktowe ds. wsparcia nie mogą być takie same.

  Edycja informacji o usłudze

  Po ukończeniu rejestracji urządzeń połączonych bezpośrednio można grupowo edytować ich lokalizację, dane kontaktowe ds. wsparcia oraz informacje o partnerze.

  Aby uzyskać dostęp do strony, przejdź do strony głównej Moje środowisko IT, z głównego menu lub ze strony głównej Centrum pomocy technicznej HPE. Następnie:

 • Opcja 1: Na stronie Moje środowisko IT kliknij Moje środowisko IT > Panel kontrolny > Edytuj informacje o usłudze.
 • Opcja 2: Na stronie Moje środowisko IT kliknij opcję Moje środowisko IT > Urządzenia > Edytuj informacje o usłudze.
 • Następnie wykonaj następujące czynności:

  Wybierz grupy z listy Wybierz grupy urządzeń i kliknij przycisk Dalej. Lista zawiera tylko grupy urządzeń obejmujące urządzenia połączone bezpośrednio, dla których użytkownik posiada uprawnienia administratora w zakresie modyfikacji:

  Wybierz urządzenia docelowe, których dane chcesz zmienić, i kliknij przycisk Dalej. Lista zawiera tylko urządzenia połączone bezpośrednio, dla których użytkownik posiada uprawnienia administratora w zakresie modyfikacji.

  Edytuj informacje o usłudze. Edytuj lokalizację, podstawowe lub dodatkowe informacje o usłudze i dane kontaktowe ds. wsparcia.

  Wybierz autoryzowanego partnera dystrybucyjnego HPE. Można wybrać firmę HPE lub, jeśli wybrano innego partnera, wprowadzić identyfikator jego lokalizacji.

  Wybierz ustawienie Optymalizuj Moje środowisko IT.

  Sprawdź i prześlij nowe dane.

  Zmiany zostają zastosowane dla wszystkich wybranych urządzeń. Zmiany są wysyłane w procesie wsadowym. Proces ten nosi nazwę „DC_EDIT” plus znacznik czasu UTC (uniwersalny czas koordynowany). Na przykład:

  DC_EDIT 2013–10–30 12:39:59:999 UTC

  Użytkownik zostanie poproszony o kontynuowanie i, opcjonalnie, podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane powiadomienie po zakończeniu procesu wsadowego.

  Urządzenia zawarte w procesie wsadowym wysłane przez danego lub innego użytkownika pozostają na liście urządzeń, ale są wyszarzone. Po otrzymaniu powiadomienia e-mail o zakończeniu procesu wsadowego można kliknąć przycisk odświeżania urządzeń (Odświeżanie urządzeń), aby przywrócić urządzenia uwzględnione w tym procesie do ich normalnego stanu.

  Powiadomienia e-mail zawierają zestawienie informacji o statusie oraz łącze do dziennika wiadomości. Jeśli chcesz sprawdzić status procesu w dzienniku wiadomości, użyj nazwy procesu wsadowego.

  W przypadku centralnie połączonych urządzeń informacje te należy zmienić w interfejsie użytkownika urządzenia hostującego Insight RS.

  Wskazówki jak poprawić skuteczność wyszukiwania... Справка Центра поддержки HPEСправка HPESCWszystkieWyświetl lokalne centrum pomocyWyświetl centrum pomocy onlinewsteczPrzejdź wstecz w historii przeglądarkido przoduPrzejdź do przodu w historii przeglądarkiUsuń zaznaczenia w wynikach wyszukiwanianastępny tematPrzejdź do następnego tematupoprzedni tematPrzejdź do poprzedniego tematuDrukuj bieżący tematWersja

  Pliki cookie

  Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
  Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
  Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

  DCP‑1600 / DCP‑1600E / DCP‑1600R / DCP‑1601 / DCP‑1602E / DCP‑1602R / DCP‑1610W / DCP‑1610WE / DCP‑1610WR / DCP‑1612W / DCP‑1612WR / DCP‑1615NW / DCP‑1616NW / MFC‑1900 / MFC‑1900E / MFC‑1900R / MFC‑1901 / MFC‑1905 / MFC‑1905R / MFC‑1910W / MFC‑1910WE / MFC‑1911NW / MFC‑1911W / MFC‑1912WR / MFC‑1915W / MFC‑1916NW

  • Drukowanie
  • Przed drukowaniem
  • Drukowanie z komputera (Windows®)
   • Podstawowe metody drukowania (Windows®)
    • Drukowanie dokumentu (Windows®)
    • Podgląd wydruku (Windows®)
    • Zmiana rozmiaru papieru (Windows®)
     • Tworzenie niestandardowego rozmiaru papieru (Windows®)
    • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Windows®)
    • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Windows®)
    • Zmiana typu nośnika (Windows®)
    • Zmienianie rozdzielczości i jakości drukowania (Windows®)
    • Zmiana ustawień drukowania (Windows®)
    • Poprawianie jakości drukowania szarości (Windows®)
    • Poprawianie jakości drukowania wzorów (Windows®)
    • Poprawianie cienkich linii (Windows®)
    • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Windows®)
    • Drukowanie plakatu (Windows®)
    • Drukowanie po obu stronach papieru (Windows®)
    • Drukowanie broszur (Windows®)
   • Zaawansowane metody drukowania (Windows®)
    • Drukowanie w trybie oszczędzania tonera (Windows®)
    • Drukowanie skalowane (Windows®)
    • Drukowanie odwrotne (Windows®)
    • Dodawanie znaku wodnego do drukowanego dokumentu (Windows®)
    • Drukowanie na dokumencie daty, godziny i nazwy użytkownika komputera (Druk nagłówka/stopki) (Windows®)
    • Dostosowywanie gęstości druku (Windows®)
    • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Windows®)
    • Poprawa utrwalania tonera (Windows®)
    • Pomiń pustą stronę (Windows®)
    • Drukuj tekst na czarno (Windows®)
    • Zapisywanie pliku archiwum danych wydruku (Windows®)
   • Wybór profilu druku (Windows®)
    • Dodawanie profilu druku (Windows®)
    • Usuwanie profilu druku (Windows®)
   • Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows®)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Windows®)
  • Drukowanie z komputera (Macintosh)
   • Drukowanie dokumentu (Macintosh)
   • Ustawianie opcji druku (Macintosh)
    • Drukowanie w trybie oszczędzania toneru (Macintosh)
    • Drukowanie wielu kopii tego samego dokumentu (Macintosh)
    • Drukowanie na obu stronach papieru (Macintosh)
    • Zmiana rozmiaru papieru (Macintosh)
     • Tworzenie niestandardowego rozmiaru (Macintosh)
    • Zmiana orientacji drukowania (pozioma lub pionowa) (Macintosh)
    • Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie) (Macintosh)
    • Drukowanie odwrotne (Macintosh)
    • Przerzuć w poziomie (Macintosh)
    • Drukowanie skalowane (Macintosh)
    • Zmiana typu nośnika (Macintosh)
    • Zmienianie rozdzielczości i jakości drukowania (Macintosh)
    • Zmniejszanie lub powiększanie układu dokumentu (Macintosh)
    • Zmiana jakości graficznej (Macintosh)
    • Zmniejszenie efektu fałdowania się papieru (Macintosh)
    • Poprawa utrwalania tonera (Macintosh)
    • Dostosowywanie gęstości druku (Macintosh)
    • Pomiń pustą stronę (Macintosh)
   • Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą komputera (Macintosh)
  • Konfiguracja ustawień drukowania z panelu sterowania urządzenia
   • Anulowanie zadania drukowania
   • Automatyczna kontynuacja
   • Przywracanie ustawień fabrycznych drukarki
   • Drukowanie listy ustawień drukarki
   • Wydruk testowy
  • Skanowanie
  • Przed skanowaniem
   • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®
   • Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Macintosh
  • Skanowanie przy użyciu przycisku skanowania urządzenia Brother
   • Skanowanie zdjęć i grafiki
   • Zapisywanie skanowanych danych do folderu w postaci pliku PDF
   • Skanowanie do załącznika e-mail
   • Usługi sieci Web dla skanowania w sieci (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Skanowanie za pomocą usług sieci Web z urządzenia firmy Brother (Windows Vista® SP2 lub nowszy, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Konfigurowanie ustawień skanowania dla usług sieci Web
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana ustawień przycisku skanowania z aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
  • Skanowanie z komputera (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
     • Wybieranie typu dokumentu w trybie domowym aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
      • Zmienianie ustawień skanowania (Windows®)
     • Zmiana rozmiaru skanowania w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Przycinanie skanowanego obrazu w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Drukowanie skanowanych danych w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
     • Skanowanie do aplikacji za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Zapisz zeskanowane dane na serwerze SharePoint® przy użyciu programu ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
    • Skanowanie zdjęć i grafiki za pomocą programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Zapisz zeskanowane dane na serwerze SharePoint® przy użyciu programu ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
    • Skanowanie do załącznika wiadomości e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Zeskanuj przy użyciu aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN (Windows®)
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Windows®)
   • Skanowanie za pomocą galerii zdjęć systemu Windows® lub opcji faksowania i skanowania w systemie Windows®
    • Ustawienia sterownika WIA (Windows®)
  • Skanowanie z komputera (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie dokumentów i zdjęć za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Zapisywanie zeskanowanych danych do folderu w pliku PDF za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie obu stron karty identyfikacyjnej za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
    • Skanowanie do załącznika e-mail za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Zeskanuj przy użyciu aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN (Macintosh)
    • Ustawienia sterownika TWAIN (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji Apple Image Capture (sterownik ICA)
    • Ustawienia sterownika ICA
  • PC-FAX
  • PC-Fax dla systemu Windows®
   • Omówienie programu PC-FAX (Windows®)
    • Skonfiguruj program PC-FAX (Windows®)
    • Skonfiguruj książkę adresową PC-Fax (Windows®)
     • Dodawanie osób do książki adresowej (Windows®)
     • Utwórz grupę w książce adresowej (Windows®)
     • Edytowanie informacji członka lub grupy (Windows®)
     • Usuwanie członka lub grupy (Windows®)
     • Eksportowanie książki adresowej (Windows®)
     • Importowanie informacji do książki adresowej (Windows®)
    • Wysyłanie faksu za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
     • Ustawienia strony tytułowej (Windows®)
    • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
     • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
     • Wysyłanie zeskanowanego obrazu jako faksu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Odbieranie faksów na komputerze (Windows®)
    • Odbieranie faksów za pomocą funkcji odbierania programu PC-FAX (Windows®)
     • Uruchamianie oprogramowania do odbierania faksów Brother PC-FAX na komputerze (Windows®)
      • Konfigurowanie komputera do odbioru faksów PC-FAX (Windows®)
      • Konfigurowanie ustawień odbioru sieciowego faksu PC-FAX (Windows®)
     • Wyświetlanie odebranych wiadomości (Windows®)
    • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
  • PC-FAX dla Macintosh
   • Przegląd funkcji PC-FAX (Macintosh)
   • Wysyłanie faksów z aplikacji (Macintosh)
  • Zdalna konfiguracja
  • Zdalna konfiguracja (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji do skonfigurowania urządzenia Brother z komputera (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować książkę adresową Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
  • Zdalna konfiguracja (Macintosh)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować książkę adresową Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
  • ControlCenter
  • ControlCenter4 (Windows®)
   • Zmiana trybu działania narzędzia ControlCenter4 (Windows®)
   • Skanowanie w trybie domowym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie domowym (Windows®)
   • Skanowanie w trybie zaawansowanym programu ControlCenter4 (Windows®)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter4 (Windows®)
   • Wyślij faks z programu ControlCenter4 za pomocą programu PC-FAX (Windows®)
   • Przeglądanie i drukowanie faksów za pomocą aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Kopiowanie dokumentu za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
   • Uruchamianie narzędzia BRAdmin z aplikacji ControlCenter4 (Windows®)
   • Tworzenie niestandardowej karty za pomocą aplikacji ControlCenter4 w trybie zaawansowanym (Windows®)
  • ControlCenter2 (Macintosh)
   • Skanowanie za pomocą aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Ustawienia skanowania dla aplikacji ControlCenter2 (Macintosh)
   • Użyj zdalnej konfiguracji, aby skonfigurować urządzenie Brother w programie ControlCenter2 (Macintosh)
  • Sieć
  • Rozpoczęcie użytkowania
   • Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe
  • Wybór typu połączenia sieciowego
   • Przykłady przewodowego połączenia sieciowego
    • Drukowanie Peer‑to‑Peer z wykorzystaniem protokołu TCP/IP
    • Drukowanie współdzielone
   • Przykłady bezprzewodowego połączenia sieciowego
    • Połączenie z komputerem za pośrednictwem punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb infrastruktury)
    • Połączenie z komputerem bezprzewodowym bez pośrednictwa punktu dostępowego lub routera bezprzewodowej sieci LAN (tryb Ad-hoc)
  • Informacje dotyczące korzystania z oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
   • Informacje dotyczące oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
    • Co to jest BRAdmin Light? (Windows® i Macintosh)
    • Co to jest BRAdmin Professional 3? (Windows®)
    • Czym jest funkcja Zarządzanie przez Internet?
    • Co to jest zdalna konfiguracja? (Windows® i Macintosh)
   • Instalacja lub dostęp do oprogramowania i narzędzi zarządzania siecią
    • Zainstaluj aplikację BRAdmin Light z płyty instalacyjnej CD-ROM (Windows®)
    • Dostęp do funkcji Zarządzanie przez Internet
     • Ustawianie hasła logowania do funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
     • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji dla systemu Windows®
     • Dostęp do programu zdalnej konfiguracji (Macintosh)
  • Lokalizowanie ustawień sieciowych urządzenia
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z panelu sterowania Brother
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Light (Windows® i Macintosh)
   • Lokalizacja ustawień sieciowych podczas korzystania z programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
   • Lokalizacja ustawień sieciowych za pomocą zdalnej konfiguracji (Windows® i Macintosh)
  • Dodatkowe metody konfiguracji urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu przewodu USB
   • Konfiguracja sieci bezprzewodowej urządzenia przy użyciu aplikacji instalacyjnej firmy Brother bez przewodu USB
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS) lub AOSS
    • Jak skonfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu metody jednoprzyciskowej funkcji WPS lub AOSS
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • Dwa typy połączenia bezprzewodowego przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • Sposób konfiguracji sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup (WPS)
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc (w przypadku IEEE 802. 11b/g/n)
    • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu nowego identyfikatora SSID
    • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej w trybie Ad-hoc przy użyciu istniejącego identyfikatora SSID
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia
   • Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
  • Zaawansowane funkcje sieciowe
   • Wydrukuj Raport konfiguracji sieci
   • Konfiguracja ustawień serwera poczty przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
   • Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
    • Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez Internet
    • Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
  • Informacje techniczne dla zaawansowanych użytkowników
   • Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń
   • Dodatkowe ustawienia sieciowe systemu Windows®
    • Przed skonfigurowaniem dodatkowych ustawień sieciowych
    • Instalacja sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Odinstalowywanie sterowników używanych do drukowania i skanowania za pośrednictwem usług sieciowych (Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8)
    • Instalowanie sterowników drukowania i skanowania w trybie infrastruktury przy użyciu funkcji pionowego łączenia w pary (Windows® 7 i Windows® 8)
   • Dostępne usługi
   • Inne sposoby konfiguracji adresu IP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu DHCP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu BOOTP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu RARP
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu APIPA
    • Konfiguracja adresu IP za pomocą protokołu ARP
   • Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych
   • Drukowanie Raportu WLAN
    • Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN
  • Rozwiązywanie problemów
   • Działania wykonywane przed przejściem do rozwiązywania problemu, które mogą ten problem wyeliminować
   • Określenie i rozwiązanie problemu
    • Komunikaty o błędach
    • Gdzie można znaleźć ustawienia sieciowe posiadanego urządzenia Brother?
    • Nie można zakończyć konfiguracji sieci bezprzewodowej.
     • Użyj narzędzia Network Connection Repair Tool (Narzędzie do naprawy połączenia sieciowego) (Windows®)
    • Podczas instalacji pakietu MFL-Pro Suite urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci.
    • Urządzenie Brother nie drukuje, nie skanuje dokumentów ani nie odbiera faksów za pomocą funkcji odbierania PC-Fax za pośrednictwem sieci.
    • Urządzenie Brother nie zostało wykryte w sieci nawet po pomyślnym ukończeniu instalacji.
    • Ustawienia zabezpieczeń nie działają prawidłowo.
    • Chcę sprawdzić, czy urządzenia sieciowe działają prawidłowo.
  • Menu sieci na panelu sterowania Brother
   • TCP/IP
   • Ethernet (tylko sieć przewodowa)
   • Stan sieci przewodowej
   • Adres MAC
   • Asystent WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Kreator konfiguracji (tylko sieć bezprzewodowa)
   • WPS/AOSS (tylko sieć bezprzewodowa)
   • WPS z kodem PIN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Stan sieci WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Ustawianie wartości domyślnych
   • Włączenie sieci przewodowej (tylko sieć przewodowa)
   • Włącz sieć WLAN (tylko sieć bezprzewodowa)
   • Resetowanie sieci
  • Bezpieczeństwo
  • Przed użyciem funkcji zabezpieczeń sieci
  • Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń
   • Metody zabezpieczeń stosowane podczas wysyłania wiadomości e-mail
   • Bezpieczne zarządzanie urządzeniem sieciowym za pomocą programu BRAdmin Professional 3 (Windows®)
  • Bezpieczne wysyłanie wiadomości e-mail
   • Konfigurowanie bezpiecznego wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu funkcji Zarządzanie przez przeglądarkę WWW
   • Wysyłanie wiadomości e-mail z uwierzytelnianiem użytkownika

  Podręcznik konfiguracji oprogramowania Electrolux Diva Edw 500

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji oprogramowania Electrolux Diva Edw 500

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji oprogramowania Electrolux Diva Edw 500