Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdt535pxj Series

Ge Gdt535pxj Series to podręcznik procedur instalacyjnych, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i konfiguracji systemu. Podręcznik zawiera dokładne instrukcje dotyczące instalacji systemu, konfiguracji, zarządzania funkcjami, a także jak korzystać z dostępnych narzędzi do tworzenia i nawigacji po systemie. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące wszystkich rodzajów urządzeń, takich jak drukarki, skanery, komputery, itp. Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdt535pxj Series może pomóc użytkownikom w instalacji i konfiguracji systemu w sposób, który jest najbardziej odpowiedni dla ich potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdt535pxj Series

Podręcznik <strong>Procedur</strong> <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych b) zaproponowane działania w większości nie wpisują się w cele <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych, c) Wnioskodawca nie wskazał odpowiedniego obszaru tematycznego i pola/pól działań, a w toku oceny bardzo trudno jest określić obszar tematyczny oraz powiązać go z określonymi celami FOP i polem/polami działalności w ramach danego obszaru tematycznego, d) ta sytuacja może dotyczyć w szczególności Wnioskodawców zaznaczających więcej niż jeden obszar tematyczny, które nie będą ze sobą w sposób jasny i precyzyjny powiązane, e) z postanowionych przez Wnioskodawcę celów nie wynika co ma się zmienić dzięki realizacji projektu, gdzie i kiedy zmiana ma nastąpić oraz kto będzie beneficjentem zmiany, f) projekt nie ma wpływu na realizację polityk horyzontalnych. 0 punktów – jeżeli projekt swoimi działaniami w ogóle nie pokrywa się z celami, zakresem tematycznym oraz założeniami <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych. W toku oceny nie ma możliwości przypisania żadnego z działań do któregoś z obszaru i pola/pól działań <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych. 0 punktów za powyższe kryterium przyznawane jest również, gdy: • działania zaplanowane w projekcie polegają na pomocy doraźnej (w tym na bezpośredniej pomocy socjalno- -bytowej), • działania, które mają na celu jedynie finansowanie bieżących kosztów związanych z działalnością Wnioskodawcy, 56

Proces oceny i wyboru Wniosków o dofinansowanie • działania polegające na dalszej dystrybucji otrzymanych środków, tzw. re- -granting (przekazywanie otrzymanych środków lub ich części innym podmiotom), • działania w projekcie mają charakter ko mercyjny (są realizowane <strong>dla</strong> osiągnięcia zysku), • działania w projekcie mają charakter polityczny (są związane z działalno ścią partii politycznych i organizacji je wspierających), • działania w projekcie mają charakter reli gijny (związane są ze sprawowaniem kultureligijnego oraz posługi kapłańskiej), • działania w projekcie są związane z przygotowaniem i finansowaniem akcji protestacyjnych lub innych form protestu. Liczba punktów uzyskanych w ramach tego kryterium jest czynnikiem decydującym o tym, czy projekt będzie podlegał dalszej ocenie. W przypadku uzyskania mniej niż 10 punktów projekt nie będzie dalej oce niany i zostanie odrzucony. II. UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU (Uzasadnienie realizacji projektu określa zasadność wydatkowania środków na wskazany we wniosku o dofinansowanie obszar tematyczny) – maksymalnie 35 punktów. 1. POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU Projekt musi określać, w jakim stopniu cele projektu odpowiadają rzeczywistym potrzebom, a także czy projekt jest adekwatny do zdefiniowanych potrzeb. Osoba oceniająca wniosek na etapie oceny merytorycznej powinna zwrócić szczególną uwagę na to: 1) Czy Wnioskodawca opisuje potrzeby, które mają być zaspokojone dzięki realizacji projektu? W ramach tego podkryterium projekt może otrzymać maksymalnie 25 punktów. 25 punktów – projekt może otrzymać wówczas, gdy: a) dokładnie uzasadniono oraz dokładnie zdefiniowano potrzebę realizacji działań projektowych, Wnioskodawca wskazał precyzyjnie: • gdzie występuje problem, • kogo dotyczy, • jaka jest istota problemu, • czy problem narasta i jakie mogą być skutki nie- podjęcia odpowiednich działań, 57

 • Page 1 and 2:

  GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO

 • Page 3 and 4: Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE
 • Page 5 and 6: Definicje Definicje Ilekroć w nini
 • Page 7 and 8: Informacje ogólne I. INFORMACJE OG
 • Page 9 and 10: Informacje ogólne 1. Aspekty hor
 • Page 11 and 12: Zasady udzielania dofinansowania II
 • Page 13 and 14: Zasady udzielania dofinansowania w
 • Page 15 and 16: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 17 and 18: Zasady udzielania dofinansowania Zl
 • Page 19 and 20: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 21 and 22: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 23 and 24: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 25 and 26: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 27 and 28: Zasady udzielania dofinansowania 7.
 • Page 29 and 30: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 31 and 32: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 33 and 34: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 35 and 36: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 37 and 38: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 39 and 40: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 41 and 42: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 43 and 44: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 45 and 46: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 47 and 48: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 49 and 50: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 51 and 52: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 53: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 57 and 58: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 59 and 60: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 61 and 62: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 63 and 64: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 65 and 66: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 67 and 68: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 69 and 70: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 71 and 72: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 73 and 74: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 75 and 76: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 77 and 78: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 79 and 80: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 81 and 82: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 83 and 84: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 85 and 86: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 87 and 88: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 89 and 90: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 91 and 92: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 93 and 94: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 95 and 96: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 97 and 98: Realizacja projektu VI. REALIZACJA
 • Page 99 and 100: Realizacja projektu przestępstwa p
 • Page 101 and 102: Realizacja projektu nych kosztów,
 • Page 103 and 104: Realizacja projektu czy jednego kwa
 • Page 105 and 106:

  Realizacja projektu a także dokume

 • Page 107 and 108:

  Realizacja projektu 6. Dokument

 • Page 109 and 110:

  Realizacja projektu Koszty personel

 • Page 111 and 112:

  Realizacja projektu tej grupy koszt

 • Page 113 and 114:

  Realizacja projektu W odniesieniu d

 • Page 115 and 116:

  Realizacja projektu • Beneficjent

 • Page 117:

  Realizacja projektu • kontroli wy

 • Page 120 and 121:

  Podręcznik Procedur Funduszu dla O

 • Page 122 and 123:

  Podręcznik Procedur Funduszu dla O

 • Page 125 and 126:

  Załączniki Załącznik nr 1 Wnios

 • Page 127 and 128:

  Załączniki 129

 • Page 129 and 130:

  Załączniki 131

 • Page 131 and 132:

  Załączniki 133

 • Page 133 and 134:

  Załączniki Załącznik nr 2 Instr

 • Page 135 and 136:

  Załączniki 2. Strukturę zarządz

 • Page 137 and 138:

  Załączniki Przykład: LP Nazwa i

 • Page 139 and 140:

  Załączniki Koszty wzmocnienia zdo

 • Page 141 and 142:

  Załączniki WAŻNE W przypadku poj

 • Page 143 and 144:

  Załączniki 3. 3 Koszty partnera

 • Page 145 and 146:

  Załączniki aneksu. Dlatego budże

 • Page 147 and 148:

  Załączniki 2. Oryginał albo kopi

 • Page 149 and 150:

  Załączniki Załącznik nr 3 Oświ

 • Page 151 and 152:

  Załączniki 153

 • Page 153 and 154:

  Załączniki 155

 • Page 155 and 156:

  Załączniki 157

 • Page 157 and 158:

  Załączniki 159

 • Page 159 and 160:

  Załączniki 161

 • Page 161:

  Operator Grantu Blokowego: ECORYS P

Stanowisko_MR_dot. pdf

Pismo_IP z_dn. 2. _rozszerzeń_w_projektach_POIiŚ. pdf


dochody_incydentalne_w_projektach_generujących_dochod. pdf

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (wersja z 27
maja 2014 r. )

Pobierz plik. pdf

Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków
funduszy UE (wersja z 27 maja 2014 r. pl/media/POiS/Tabela_wskaznika_2014. pdf

Korespondencja spółki Tauron Dystrybucja z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dot. konieczności usunięcia kolizji z siecią dystrybucyjną Tauron podczas realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE

Pismo TAURON do IZ dot_trwałości

Odpowiedz IZ_kolizje a trwałość projektu

Interpretacja Ministerstwa Środowiska dot. finansowania inwestycji odpadowych 

Pismo M. Niezgody, podsekretarza stanu MIiR z 12 listopada 2014 r. dot. autopoprawek do załączników do Zaleceń (... )

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność po autopoprawce

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność - pomoc techniczna (dla RPD 2010 i lat kolejnych) po autopoprawce

Instrukcja do karty informacyjnej - pomoc techniczna po autopoprawce

Podręcznik wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (18. 11. 2014 r. pl/media/podrecznikizalecenia/1/wykrywanie_przerobionych_dokumentow_poradnik. pdf">Praktyczny przewodnik - Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych

Praktyczny przewodnik - Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Stanowisko IP dot. składania wniosków o płatność

Podręcznik wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ. pdf

Załączniki do podręcznika wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Poradnik antykorupcyjny przedsiębiorcy

Poradnik antykorupcyjny dla urzędników

Rekomendacje CBA postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury Pzp

Pismo IP dot. między innymi możliwości rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów realizowanych w ramach POIiŚ

Stanowisko IP w sprawie wątpliwości dot. ustalenia wartości środków trwałych w projekcie

Pismo IP i IZ dot. zmian w procedurze monitorowania kosztów kwalifikowalnych w projektach POIiŚ

Pismo IZ dot. terminów składania wniosków o płatność rozliczających zaliczkę

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości dot. zakazu egzekucji środków UE przekazanych beneficjentom na realizację projektów POIiŚ

Regulacje IZ oraz IP odnoszące się do okresu przechowywania dokumentacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pismo IZ dotyczące okresu przechowywania dokumentacji POIiŚ,

Pismo IP dotyczące okresu przechowywania dokumentacji POIiŚ

Stanowisko IZ ws. rozszerzenia zakresu projektów realizowanych w ramach POIiŚ

Stanowisko IZ w kwestii wpływu opłat adiacenckich naliczanych w związku z budową kanalizacji sanit. na wysokość dofinansowania

Stanowisko IZ w sprawie wskaźników produktu i rezultatu

Interpretacja IZ pojęcia istotnej zmiany polityki taryfowej, wskazanego w "Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód"

Zmiana stanowiska IZ POIiŚ dot. sposobu przeliczenia dofinansowania przy spadku kosztów kwalifikowanych  

Zmiana przez IZ PO IiŚ klauzuli środowiskowej we wzorze umowy o dofinansowanie zawieranej z beneficjentami PO IiŚ

Nowe zasady zwrotu odsetek przez beneficjentów PO IiŚ 24. 01. 2012 r.  (2012-02-01 14:40:08)

Stanowisko IZ POIiŚ dotyczące stosowania postanowień Decyzji SGEI od 31. 1. 2012 r. (2012-01-25 10:04:06)

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko (2011-12-28 12:32:20)

Interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko (2011-12-28 12:33:29)

Podręcznik wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (2011-12-28 12:34:58)

Poradnik dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczący zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych (2011-12-28 12:35:46)

Interpretacja MRR na temat zasad kwalifikowania wydatków związanych z obowiązkiem przeprowadzania rozeznania rynku przez beneficjentów pomocy technicznej oraz beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach POIiŚ (2011-08-18 14:09:29)

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE (2011-04-27 11:27:47)

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie trybu udzielania zamówień na wykonanie nadzoru autorskiego (2011-03-22 08:18:00)

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie wpisywanie pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu kierowanego do DUUE (2011-02-17 09:32:28)

Rekomendacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące postępowania z projektami dotknietymi skutkami powodzi (2011-02-10 13:42:29)

Zalecenia MRR w sprawie stosowania dokumentu pn. : Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia Pzp związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy UE (2011-02-01 08:17:55)

Zalecenia MRR w sprawie stosowania w PO IiŚ stawek korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE w Planie Działań dla Polski na lata 2000-2006 oraz audytach KE w projektach FS (2011-02-01 08:18:52)

Zalecenia MRR w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu (2011-02-01 08:20:10)

Zalecenia MRR w odniesieniu do wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych (2011-02-01 08:22:43)

Zalecenia IZ PO IiŚ w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w PO IiŚ(2010-12-27 11:38:11)

Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (2010-10-26 09:49:11)

Uwagi do projektu Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (2010-10-26 09:49:34)

Pismo Adama Zdziebło, sekretarza stanu w MRR z 8 października 2010 r. dotyczące zatwierdzenia Zaleceń (…) (2010-10-26 09:50:22)

Wzór wniosku beneficjenta o płatność priorytety I_XIII POIiŚ (2010-10-26 13:11:38)

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność (2010-10-26 09:51:51)

Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ (2010-10-26 09:52:44)

Przykładowy opis faktury (2010-10-26 09:53:19)

Dodatkowe informacje dot. wniosków o płatność znajdująsię na stronie www. pois. gov. pl

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie interpretacji wskaźników produktu i rezultatu mierzących postęp w tworzeniu nowych miejsc pracy w ramach projektów finansowanych ze środków PO IiŚ (2010-10-19 10:33:45)

 Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska dot. rozliczania zaliczek w ramach PO IiŚ (2010-08-20 09:37:12)

Pismo Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nt. efektów kontroli operacji przeprowadzonych we wszystkich programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 (2010-08-09 09:24:16)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dotyczące rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dokument z dnia 1 lipca 20 (2010-07-07 07:58:20)

Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-05-20 09:30:27)

Załącznik nr 1 - wzór formularza prognoz płatności (2010-05-20 09:33:24)

Załącznik nr 1a - instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 (2010-05-20 09:33:55)

Załącznik nr 2a - wniosek od IW do IP (2010-05-20 09:37:48)

Załącznik nr 2b - tabela środków odzyskanych od IW do IP (2010-05-20 09:38:16)

Załącznik nr 3a - wniosek od IP do IZ (2010-05-20 09:38:56)

Załącznik nr 3b - tabela środków odzyskanych od IP do IZ (2010-05-20 09:39:49)

Załącznik nr 4 - instrukcja wypełniania Załączników nr 2 i 3 (2010-05-20 09:40:37)

Załącznik nr 4a - karta wzorów podpisów (2010-05-20 09:40:59)

Załącznik nr 4b - zestawienie wypłaconych i rozliczonych zaliczek (2010-05-20 09:41:37)

Załącznik nr 4c - instrukcja do zestawienia wypłaconych i rozliczonych zaliczek (2010-05-20 09:42:17)

Załącznik nr 5 - oświadczenie (2010-05-20 09:42:49)

Załącznik nr 6a - Deklaracja wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego(2010-05-20 09:43:24)

Załącznik nr 6b - Deklaracja wydatków (zestawienie tabelaryczne) (2010-05-20 09:44:04)

Zestawienie uwag do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ (2010-05-20 09:44:54)

Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP – wersja z 25 marca 2010 r.  (2010-05-07 08:00:35)

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE (2010-05-07 07:59:05)

Opis procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem (2010-04-02 08:26:51)

Stanowisko MRR w sprawie sposobu rozliczania w ramach pierwszych wniosków o płatność refundacji lub zaliczki na maksymalnym dopuszczalnym w działaniu poziomie w przypadku projektów, dla których w umowach poziom dofinansowania jest niższy (2010-03-31 11:37:20)

Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-02-10 08:15:53)
 

Załącznik nr 1 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp (2010-02-10 08:16:34)

Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach POIiŚ:

Wstęp i Spis Treści (2010-03-12 13:07:30)

1. PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (2010-03-12 13:10:12)

2. ZAGROŻENIA I RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH(2010-03-12 13:11:47)

3. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW (2010-03-12 13:12:43)

4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (2010-03-12 13:35:34)

5. PROMOCJA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (2010-03-12 13:29:39)

6. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (2010-03-12 13:19:56)

7. ADEKWATNE REAGOWANIE NA SYTUACJE KRYZYSOWE (2010-03-12 13:21:32)

Podręcznik pt. Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych (2010-01-29 07:22:58)

Podręcznik Wdrażania – Przewodnik po Programie Infrastruktura i Środowisko wersja 2. 0 z marca 2010 r.  (2010-01-26 10:01:26)

Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach PO IiŚ” (wersja 4. 0 z lutego 2011 r. )(2010-01-26 14:36:16)

Przykładowa ścieżka postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (2010-01-26 14:49:56)

Uproszczony opis aplikowania o środki w ramach trybu konkursowego (2010-01-26 14:53:54)

Zalecenia dot. wymogów stawianych beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE z zakresu oceny dokumentacji środowiskowej oraz celów kontroli procedur środowiskowych.  (2010-01-28 08:23:04)

Interpretacja pojęcia „zezwolenie na inwestycję” na potrzeby wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej OOŚ (2010-01-28 08:24:19)

Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie udzielania zamówień publicznych (2010-01-28 08:29:31)

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie stosowania zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu(2010-01-28 08:31:10)

Założenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z PO IiŚ(2010-01-28 08:33:45)

Informacja Instytucji Zarządzającej PO IiŚ dla potencjalnych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO IiŚ w sprawie możliwości certyfikowania do Komisji Europejskiej zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom (2010-01-28 08:39:02)

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO IiŚ w sprawie zapisu dotyczącego wkładu własnego beneficjenta zawartego w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-01-28 08:44:56)

Zalecenia w zakresie kontroli projektów (w tym dużych) zaawansowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (2010-01-28 13:45:14)

Informacja nt. trybu powoływania i obowiązków MAO – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (ang. - Measure Authorising Officer) (2010-04-09 13:56:36)

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Manuel de procédures

manuel des procédures

Wszystkie istotne komunikaty o najwyższym priorytecie w sytuacjach awaryjnych są opisane w dodatku 1 "Podręcznik procedur komunikacyjnych" do instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów oraz w dokumentach zawierających instrukcje dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie ruchem.

Les messages de sécurité de première urgence nécessaires sont repris à l'annexe 1 "Manuel de procédures de communication" du livret de procédures pour les conducteurs et dans les documents de directives à l'usage des agents chargés de la gestion de la circulation. zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstwo kolejowe opracowują dokumenty dla operatorów (księga formularzy), instrukcje dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie ruchem oraz dodatek 1 do instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów "Podręcznik procedur komunikacyjnych". aux gestionnaires d'infrastructures et aux entreprises ferroviaires pour établir les documents pour les opérateurs (livrets de formulaires), directives pour les agents chargés de la gestion de la circulation et annexe 1 du livret de procédures pour les conducteurs "Manuel de procédures de communication". FR-PL_378615">rozpoznawać odnośne i stosowane dokumenty (podręcznik procedur i instrukcja linii zgodnie z definicją zawartą w TSI "eksploatacja", instrukcja maszynisty, instrukcja postępowania w przypadku awarii itp. ), de déterminer les documents de référence et d'application (manuel des procédures et manuel des lignes, tels que définis dans les STI «Exploitation», manuel du conducteur, manuel de dépannage, etc. ), Standardowy podręcznik procedur operacyjnych jest dokumentem pisanym, który zawiera instrukcje krok po kroku. Un manuel de procédures d'exploitation standard est un document écrit qui répertorie les instructions, étape par étape. Komisja przygotowała podręcznik procedur dla właścicieli praw własności intelektualnej, by pomóc im we wnoszeniu takich wniosków. La Commission a élaboré un manuel destiné aux détenteurs de droits afin de les aider à introduire ce type de demandes. La Commission a élaboré un manuel destiné aux détenteurs de droits afin de les aider à introduire ce type de demandes. FR-PL_1420650">Dla zwiększenia przejrzystości wobec wszystkich zainteresowanych stron właściwy organ, w terminie dziewięciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wydaje podręcznik procedur z zakresu procesu przyznawania pozwoleń dotyczących projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Dans le but d'accroître la transparence vis-à-vis de toutes les parties prenantes concernées, l'autorité compétente publie, dans les neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun. Należy udostępnić podręcznik procedur, aby ułatwić rozumienie procedur podmiotom realizującym projekty i obywatelom chcącym inwestować w energię odnawialną. Il y a lieu de mettre à la disposition des promoteurs de projets et des citoyens qui souhaitent investir dans l'énergie renouvelable un manuel de procédures facilitant la compréhension des procédures. W lipcu 2009 r. EIOD przyjął podręcznik procedur kontrolnych i opublikował najważniejsze elementy tych procedur na swojej stronie internetowej. En juillet 2009, le CEPD a|adopté un manuel de procédure d'enquêtes et publié les éléments essentiels de cette procédure sur son site internet. FR-PL_699998">Polityka EXIM i podręcznik procedur nie zawierają już szczegółowych zasad i przepisów dotyczących SESZ. Les détails des règles et dispositions ne figurent plus ni dans le document de politique d'importation et d'exportation ni dans le manuel de procédures. Minimalne normy bezpieczeństwa, o których mowa w art. 6, jak również podręcznik procedur wymieniony w art. 4, po zatwierdzeniu przez Radę Prezesów nie zostają opublikowane ze względu na ich poufny charakter. Les normes minimales de sécurité visées à l'article 6 ainsi que le manuel de procédures visé à l'article 4, une fois approuvés par le Conseil des gouverneurs, ne sont pas publiés en raison de leur nature confidentielle. FR-PL_420402">Ponadto rząd Indii wydał podręcznik procedur regulujących politykę handlu zagranicznego na lata 2004-2009 ("HOP I 2004-09"); podręcznik ten jest regularnie aktualizowany [6]. Par ailleurs, un manuel de procédures applicables au FTP 2004-2009 a été publié par les pouvoirs publics indiens et fait l'objet de mises à jour régulières [6]. FR-PL_1265049">na podstawie rocznego sprawozdania z działalności Agencji zauważa, że Agencja zaktualizowała swój podręcznik procedur finansowych zgodnie z wykorzystaniem modułów "ABAC Przepływ dokumentów" i "ABAC Aktywa";lit, dans le RAA, que l'Agence a mis à jour son manuel relatif aux procédures financières, conformément aux modules de comptabilité d'exercice ABAC Workflow et ABAC Assets;Podręcznik procedur jest również regularnie uaktualniany. FR-PL_244382">Podręcznik procedur operacyjnych określi szczegółowe przepisy w celu wykonania niniejszej decyzji. net/t%C5%82umaczenie/francuski-polski/Un+manuel+des+proc%C3%A9dures" rel="nofollow">Un manuel des procédures opérationnelles définit les modalités de mise en œuvre de la présente décision. FR-PL_21769">Podręcznik procedur i minimalne normy bezpieczeństwa związane z SMF są w trakcie zatwierdzania przez Radę Prezesów EBC. net/t%C5%82umaczenie/francuski-polski/Un+manuel+de+proc%C3%A9dures" rel="nofollow">Un manuel de procédures ainsi que les normes minimales de sécurité relatives au SSFM sont en cours d'approbation par le Conseil des gouverneurs de la BCE. FR-PL_327934">2000-2006 Manual of Procedures (Podręcznik procedur dla Funduszu Spójności na lata 2000-2006) (wersja 2006-2009), s. 21. européenne, «Manuel de procédures relatif au Fonds de cohésion 2000-2006» (version 2006-2009) - page 21. FR-PL_971143">Stwierdziła także, iż znaczenie mają nie tylko dokumenty "FT-policy" i Podręcznik procedur, który ustanawia przepisy i procedury w odniesieniu do EOU. Elle a affirmé que les documents de politique d'importation et d'exportation et le manuel de procédures, qui établit les lois et procédures applicables aux unités axées sur l'exportation, n'étaient pas les seuls applicables. FR-PL_330233">W wyniku kontroli wewnętrznej w Komisji podręcznik procedur dla podmiotów zarządzających, które analizują otrzymane programy, zostałwzmocnionywsposób wskazany przez Trybunał, a nawet bardziej rygorystycznie. À la suite d'une supervision interne à la Commission, lemanueldesprocédures à l'attention des gestionnaires qui analysent les programmes reçus a été renforcé dans le sens indiqué parla Cour et même au-delà.

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 57 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdt535pxj Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdt535pxj Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdt535pxj Series