Podręcznik szybkiego startu i instalacji Ge C70

Ge C70 to kompleksowa platforma do wizualizacji i analizy danych, która zapewnia zaawansowane funkcje wizualizacji danych, w tym wizualizację danych w czasie rzeczywistym, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. Podręcznik szybkiego startu i instalacji Ge C70 jest idealnym miejscem, aby rozpocząć tworzenie wizualizacji i analizę danych. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia platformy Ge C70. Dzięki tej instrukcji, użytkownicy będą w stanie łatwo i szybko uruchomić platformę Ge C70 i rozpocząć tworzenie wizualizacji i analizę danych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego startu i instalacji Ge C70

Dołączam do tematu instrukcje:1. Instrukcje instalacji i szybkiego programowania2. Użytkownika

Centrala
ATS2000/3000/4000/4500
Instrukcja instalacji
i szybkiego programowania
Wersja 1. 0, Czerwiec 2002

1

Centrala ATS2000/3000/4000/4500 Instrukcja Instalacji i Szybkiego Programowania

Aritech jest częścią firmy Interlogix Company
(C) 2002 Interlogix B. V.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana,
transmitowana, przechowywana w systemie wyszukiwawczym ani przesyłane w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek
środkami - elektronicznymi, fotokopiującymi, rejestracyjnymi lub innymi - bez uprzedniego pisemnego pozwolenia
firmy Interlogix B. V. Firma Interlogix B. zastrzega sobie prawo zmiany informacji bez powiadomienia.

SPIS TREŚCI
Ogólne wskazówki do Instalacji systemu...................................................................................................... 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Podłączenie zasilania sieciowego.................................................................................................. 2
Montaż............................................................................................................................................ 2
Przywracanie ustawień domyślnych.............................................................................................. 2
Ogólne zalecenia odnośnie instalacji............................................................................................. 2
Instalacja Central Alarmowych ATS2000/3000.............................................................................. 4
Schematy połączeń (ATS2000/3000)............................................................................................ 5
Instalacja Central Alarmowych ATS4000/4500.............................................................................. 6
Schematy połączeń (ATS4000/4500)............................................................................................ 7
Okablowanie (ATS2000/3000)....................................................................................................... 8
Okablowanie (ATS4000/4500)....................................................................................................... 9
Podłączenie magistrali systemowej............................................................................................. 10
Podłączenie do sieci energetycznej............................................................................................. 10
Uziemienie.................................................................................................................................... 10
Montaż sprzętu - adresowanie.................................................................................................... 11
Programowanie modułu MZD o 8 - 32 liniach (ATS 1201, ATS1210, ATS1211, ATS1220,
ATS1221, ATS1250).................................................................................................................... 11
Wyjścia......................................................................................................................................... 11
Wyjścia syreny............................................................................................................................. 12
Grupy sterowania wyjść............................................................................................................... 12
Numerowanie drzwi i wind........................................................................................................... 12
Wartości rezystorów zakończenia linii......................................................................................... 12

Podręcznik Szybkiego Programowania........................................................................................................ 14
8

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych w centrali (przy pomocy zworki 'Kill')............. 14
Włączanie zasilania centrali......................................................................................................... 14
Rozbrajanie systemu.................................................................................................................... 14
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych w centrali (przy pomocy Menu 14)................. 14
Uzyskiwanie dostępu do menu ATS............................................................................................ 14
Uzyskiwanie dostępu do menu programowania w celu zaprogramowania systemu................... 15
Zmiana parametrów w programowaniu (przykłady)..................................................................... 15
Programowanie linii...................................................................................................................... 15
Zmiana kodu menedżera............................................................................................................. 15
Kolejność programowania............................................................................................................ 15

Dane Techniczne............................................................................................................................................ 16
1. Zasilanie z sieci energetycznej................................................................................................ 16
2. Dane techniczne zasilacza....................................................................................................... 16
3. Ogólne dane techniczne.......................................................................................................... 16
4. Bezpieczniki............................................................................................................................. 16
Mapa Programowania..................................................................................................................................... 17

OGÓLNE WSKAZÓWKI DO INSTALACJI SYSTEMU
1. Podłączenie zasilania sieciowego
Sieć elektryczną należy podłączyć do złącza sieciowego.
Można w tym celu wykorzystać przewód montowany na
stałe lub elastyczny przewód sieciowy przeprowadzony
do uziemionego gniazda sieciowego. W wypadku
zastosowania okablowania stałego, w tym obwodzie
należy zainstalować dedykowany rozłącznik obwodu. W
każdym przypadku podłączenie zasilania sieciowego
musi spełniać wymagania lokalnych przepisów.
WAŻNE: Przed otwarciem obudowy należy odłączyć
napięcie sieciowe! W tym celu należy:
o

!

Wyciągnąć wtyczkę sieciową ze
ściennego gniazda sieciowego
lub

o
odłączyć napięcie za pomocą
dedykowanego rozłącznika obwodu

WAŻNE: To urządzenie może być wyposażone w
baterię akumulatorową, pozbywając się której należy
zastosować się do przepisów dotyczących wyrzucania i
składowania chemikaliów.

4. Ogólne zalecenia odnośnie
instalacji
Centrale alarmowe ATS2000/3000/4000/4500 zostały
zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane tak,
aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
emitowania i odporności na zakłócenia elektryczne i
elektromagnetyczne, określone przez obowiązujące
normy.
Jeśli zalecenia przedstawione w tym roszdziale będą
przestrzegane, system Advisor MASTER będzie służył
przez wiele lat zapewniając ochronę na stałym, wysokim
poziomie.
Poza poniższymi zaleceniami, w trakcie instalacji
systemu
opartego
na
centralach
alarmowych
ATS2000/3000/4000/4500 należy się bezwzględnie
zastosować do wszystkich wymagań określonych w
lokalnych normach zależnych od kraju. Tylko osoba
posiadająca niezbędzne kwalifikacje powinna połączać
system do sieci energetycznej i telefonicznej PSTN.
Sprawdź czy system alarmowy jest dobrze
uziemiony.

2. Montaż

1.

Zapewnij fizyczne rozdzielenie przewodów
podłączonych do sieci elektrycznej i nisko
napięciowych. Powinny one wchodzić do
odbudowy centrali alarmowej różnymi
otworami.

3.

Jeśli do wyprowadzenia przewodów z
obudowy wykorzystywane są otwory na
górze lub u dołu obudowy to należy zadbać
oto aby akcesoria użyte do okablowania
(rynienki, puszki połączeniowe itd. ) były
odpowiedniej jakości. Należy zwrócić
szczególną uwagę na klasę odporności
pożarowej.

Sieć elektryczną należy podłączyć do
złącza sieciowego, używając przewodu
montowanego na stałe lub przewodu
sieciowego
przeprowadzony
do
uziemionego gniazda sieciowego. Zawsze
umocuj do obudowy przewód sieciowy w
pobliżu złącza sieciowego.

Urządzenie jest montowane za pomocą wkrętów
lub kołków z wykorzystaniem czterech otworów
montażowych w podstawie.
Należy zadbać, aby urządzenie było zamontowane na
płaskiej, solidnej, pionowej powierzchni, tak, aby przy
dociąganiu wkrętów lub kołków podstawa urządzenia
nie była narażona na zginanie lub skręcanie.
Między obudowami kilku urządzeń montowanych obok
siebie należy pozostawić odstęp 50 mm, a między
obudową i ścianą należy pozostawić odstęp 25 mm.
Mocowanie baterii akumulatorowej wewnątrz obudowy
jest efektywne tylko w przypadku kiedy centrala
zamontowana jest na stałe. W razie konieczności
przetransportowania centrali alarmowej należy więc
wyjąć baterie akumulatorowe na czas transportu
centrali.
Należy zwrócić również uwagę na zamocowanie
przewodów tak, aby w razie przerwania nie
doprowadziły do przypadkowego zetknięcia z innymi
przewodami lub obwodem elektronicznym.

a.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem instalowania i
programowania systemu, należy przywrócić
ustawienia domyślne centrali alarmowej. Ma
to na celu zapewnienie odpowiednich
ustawień regionalnych oraz znany punkt wyjściowy do
programowania.

!

5.

2

W razie użycia przewodu stałego
należy zainstalować w łatwo
dostępnym miejscu dodatkowy
rozłącznik obwodu.

b. Przywracanie ustawień domyślnych

Nigdy nie zabielaj cyną końcówek
przewodów sieciowych, które mają
być podłączone do skręcanego
złącza sieciowego.

Przewody
alarmowej

wewnątrz obudowy
nie
powinny

centrali
tworzyć

dodatkowych pętli i powinny być ułożone
tak, aby nie przechodziły nad ani pod
układem drukowanym centrali. Zaleca się
użycie opasek mocujących przewody do
obudowy
co
zwiększa
estetykę
okablowania.
6.

Bateria akumulatorowa używana z tym
systemem musi spełniać wymagania
odporności pożarowej (klasa HB lub
lepsza).

7.

Jakikolwiek
układ
podłączony
bądź
bezpośrednio do styków przekaźnika na
płycie centrali, bądź do zewnętrznego
przekaźnika poprzez wyjście elektroniczne
na płycie centrali powinien posiadać
odpowiednie
zabezpieczenia
przeciw
przepięciowe oraz spełniać następujące
warunki:
Stycznik przełączający zasilenie z
sieci
energetycznej
powinien
znajdować się na zewnątrz
obudowy centrali alarmowej.

Zawsze
podłączaj
diodę
zabezpieczającą
(np. 1N4001)
równolegle do cewki przekaźnika

c.

Używaj jedynie przekaźników o
dobrej izolacji pomiędzy stykami i
cewką.

8.
Ze względu na właściwą wentylację
minimalny odstęp zachowany pomiędzy
obudowami powinien wynosić 50mm.
9.
Stosować tylko w sprzyjających
warunkach środowiskowych i nieagresywnej
atmosferze.
.

3

5. Instalacja Central Alarmowych ATS2000/3000

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

J5-J6
J7
J8

4

Podłączenie uziemienia do ekranów kabla
danych, zacisku uziemienia obudowy i
łącznika śrubowego.
Pamięć Eprom (instalowana fabrycznie)
Pamięć RAM lub IUM (opcjonalna,
tylko ATS3000)
TST1 - przywracanie głównego kodu
użytkownika
TST 2 - tylko do użytku fabrycznego
Pierścień ferrytowy do przewodów
telefonicznych PSTN. Każdy z przewodów
telefonicznych (wejściowy i wyjściowy)
powinien być nawinięty (po jednym zwoju
każdy) przez pierścień ferrytowy i
wyprowadzony na zewnątrz obudowy poprzez
najbliższy otwór.
Linie
Interfejs ekspanderów wejść ATS1202 (tylko
ATS3000)
Interfejs wyjścia zegarowego do podłączenia
ekspandera wyjść albo karty z 4
przekaźnikami bez zegara.

J9

Wbudowane wyjście przekaźnikowe.

J10

Magistrala systemowa RS485 i połączenia
antysabotażowe obudowy
J11
Złącze interfejsu drukarki lub drukarka/PC
(ATS1801)(tylko ATS3000)
J13
Złącza syreny i lampy
J14
Pomocnicze wyjście zasilania
(SW+ i SW- tylko ATS3000)
J16
Złącze linii telefonicznej PSTN
J17
Złącza zasilania
J18
Złącze szeregowe (RS232)
J20
Złącze ISDN/Audio
J2, J3, J4, J15, J19
Nie zainstalowane
Więcej informacji na temat obwodu drukowanego, patrz
rysunek przedstawiający schemat połączeń na stronie
Schematy połączeń (ATS2000/3000)
(1)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Dodatkowy pierścień ferrytowy (gdy wymagany). Przewody
telefoniczne (wejściowy i wyjściowy) powinny być nawinięte na
pierścień ferrytowy (po jednym zwoju każdy).
Podłączenie zasilania sieciowego
z transformatora
Uziemienie systemu (szczegóły na str. 10
Akumulator 12 V
Przełączane wyjście dodatkowe
(tylko ATS3000)
Zewnętrzna syrena lub głośnik 8 omów
Jeśli nie jest podłączona zewn. syrena,
należy podłączyć rezystor 1K
Wewnętrzna syrena lub głośnik 8 omów
Lampa 12 V
Magistrala systemowa
Styk antysabotażowy panelu przedniego,
normalnie zamknięty
Styk antysabotażowy panelu tylnego,
Styk alarmowy, normalnie zamknięty
Styk antysabotażowy, normalnie zamknięty
Płyta wyjść +12V
Pamięć RAM lub IUM (tylko ATS3000, opcjonalna)
Pamięć Eprom (instalowana w fabryce)
Styki KILL - ich zwarcie przywraca ustawienia fabryczne w centrali
Zwora linii 9-16. Należy zewrzeć, jeśli ATS1202 jest podłączony do
J7 (tylko ATS3000).
Test 2 - tylko do użytku fabrycznego
Test 1 - do resetowania głównego kodu
instalatora
Złącze programowania obwodu ISP,
do programowania CPL. (fabryczne)

J7

Interfejs ekspanderów wejść ATS1202
(tylko ATS3000).
J8
Interfejs wyjścia zegarowego do podłączenia ekspandera wyjść
lub karty z 4 przekaźnikami bez zegara.
J9
Wbudowane wyjście przekaźnikowe
J10
Magistrala systemowa RS485 i połączenia antysabotażowe obudowy
Złącze interfejsu do drukarki lub drukarki/PC (ATS1801)(tylko ATS3000)
Pomocnicze wyjście zasilania (+, -, SW+ i SW- tylko ATS3000)
Złącze komutowanej linii telefonicznej PSTN
Złącze szeregowe do PC (RS 232)
Nie zainstalowane

Tymczasowe złącze serwisowe
- port szeregowy (J18)
Używać przewodu do programowania ATS1630.

5

6. Instalacja Central Alarmowych ATS4000/4500

danych (zacisk uziemienia i łącznik śrubowy)
Flash (instalowana fabrycznie)
TST 2 - tylko do użytku fabrycznego

J2-J6
J19
J20

(tylko ATS4000/4500))
(+, -, SW+ i SW-)
RJ11 Złącze linii telefonicznej
Złącze ISDN/Audio

J11

antysabotażowe obudowy

6

Schematy połączeń (ATS4000/4500)
Dodatkowy pierścień ferrytowy (gdy
wymagany) Przewody telefoniczne
(wejściowy i wyjściowy) powinny być
nawinięte na pierścień ferrytowy (po jednym
zwoju każdy).
Uziemienie systemu (szczegóły na str. 10)
Sterowane wyście zasilacza
Złącze wyjścia +12V
Pamięć RAM lub IUM (opcjonalna)
Styki KILL - ich zwarcie przywraca
ustawienia fabryczne w centrali
Pamięć Flash (nie używana)
J2-J6 Linie
ekspandera wyjść lub karty z 4 przekaźnikami bez
zegara.
Złącze do interejsu drukarki lub drukarki/PC
Pomocnicze wyjście zasilania (+, -, SW+ i SW-)
J15
Złącze komunikacyjne RJ45 (nie montowane)
Złącze komunikacyjne RJ11 (nie montowane)
Używać przewodu do programowania ATS1630

7

7. Okablowanie (ATS2000/3000)
Schemat zalecanego okablowania magistrali
systemowej
Złącze,, TERM" znajduje się na pierwszym
i na ostatnim urządzeniu magistrali systemowej. Jeśli
stosowane jest okablowanie typu
,, gwiazda", złącze,, TERM" jest podłączone tylko
w urządzeniach na końcach dwóch najdłuższych gałęzi
magistrali systemowej.
(1) Podłączone złącze TERM (pierwsze urządzenie na
lokalnej magistrali systemowej)
(2) Centrala ATS2000/3000
(3) Stacja ZAZ z wyświetlaczem LCD
- ATS1105 (złącze TERM nie ustawione
na ON)
(4) Oddzielny zasilacz 12 V. Wymagany,
jeśli odległość stacji ZAZ od najbliższej
centrali lub modułu MZD jest większa
niż 100 m. Przewód oznaczony znakiem,, -"
należy połączyć z przewodem,, -" magistrali
(5) Preferowanym typem przewodów danych jest WCAT
52 (2 pary skręcone)
(6) Złącze TERM podłączone (ostatnie urządzenie na
lokalnej magistrali)
(7) Złącze uziemienia do podłączenia ekranu
(8) Dowolny moduł zbierania danych,
np. ATS1201, ATS1210, ATS1220, ATS1250
Zobacz: Podłączenie magistrali systemowej i Uziemienie -
szczegóły na stronie 10

Diody LED
L1:

Błyska powoli, kiedy centrala pracuje (działa
mikroprocesor).

Komunikacja Szeregowa
Rx:

Żółta dioda LED błyska, kiedy urządzenia
wyniesione (ZAZ i MZD) odpowiadają na
odpytywanie.

Tx:

Czerwona dioda LED błyska, kiedy centrala
odpytuje urządzenie (urządzenia) wyniesione. Ta
dioda musi być zawsze aktywna.

Komunikacja Modemowa
Rx1:

Żółta dioda LED błyska, kiedy są odbierane dane z
urządzenia podłączonego do linii telefonicznej
(J15/J16/J19) (stacja monitorowania alarmów lub
modem komunikatora telefonicznego) albo do
złącza J18 (port szeregowy RS232 PC).

Tx1:

Czerwona dioda LED błyska, kiedy są nadawane
dane z centrali do urządzenia podłączonego do linii
telefonicznej (J15/J16) albo do złącza J18 (port
szeregowy).

8. Okablowanie (ATS4000/4500)
Schemat zalecanego okablowania magistrali systemowej
i na ostatnim urządzeniu magistrali systemowej. Jeśli stosowane jest okablowanie typu
,, gwiazda", złącze,, TERM" jest podłączone tylko
w urządzeniach na końcach dwóch najdłuższych gałęzi magistrali systemowej.
(1) Podłączone złącze TERM
(pierwsze urządzenie na lokalnej
magistrali systemowej)
(2) Centrala ATS4000/4500
- ATS1105 (złącze TERM nie
ustawione
(4) Oddzielny zasilacz 12 V.
Wymagany,
jeśli odległość stacji ZAZ od
najbliższej
centrali lub modułu MZD jest
większa
niż 100 m. Przewód oznaczony
znakiem,, -"
należy połączyć z przewodem,, -"
magistrali
(5) Preferowanym typem przewodów
danych jest WCAT 52 (2 pary
skręcone)
(6) Złącze TERM podłączone (ostatnie
urządzenie na lokalnej magistrali)
(7) Złącze uziemienia do podłączenia
ekranu
np. ATS1201, ATS1210, ATS1220,
ATS1250
Zobacz: Podłączenie magistrali
systemowej i Uziemienie - szczegóły
na stronie 10
Ekran przewodu powinien być
podłączony do jednego urządzenia.

Błyska powoli, kiedy centrala
pracuje (działa mikroprocesor).

Żółta dioda LED błyska, kiedy
urządzenia wyniesione (ZAZ i
MZD) odpowiadają na
Czerwona dioda LED błyska, kiedy centrala odpytuje urządzenie (urządzenia) wyniesione. Ta dioda musi być
zawsze aktywna.

Żółta dioda LED błyska, kiedy są odbierane dane z urządzenia podłączonego do linii telefonicznej (J15/J16/J19)
(stacja monitorowania alarmów lub modem komunikatora telefonicznego) albo do złącza J18 (port szeregowy
RS232 PC).

Tx1:
Czerwona dioda LED błyska, kiedy są nadawane dane z centrali do urządzenia podłączonego do linii
telefonicznej (J15/J16) albo do złącza J18 (port szeregowy).
9

9. Podłączenie magistrali systemowej

11. Uziemienie

Magistrala systemowa łączy moduły zbierania danych
MZD (przeznaczone do uzyskania dodatkowych linii) i
stacje zazbrajania ZAZ z centralą ATS. Urządzenia
wyniesione mogą być oddalone od central ATS nawet o
1, 5 km.

o

OSTRZEŻENIE! Należy przestrzegać
poprawnej procedury uziemiania.
Uziemianie obudowy zawierającej kilka
urządzeń

!

Wszystkie urządzenia zaprojektowane do pracy
w systemie mają połączenia uziemiające przez
metalowe kołki do metalowej obudowy.

Stacje zazbrajania i moduły zbierania danych muszą
być połączone z magistralą systemową za pomocą
ekranowanych przewodów typu 2 pary skręcone
(zalecane są przewody Belden 8723).

Należy zwrócić uwagę, aby te metalowe kołki miały
dobry kontakt z obudową (należy się wystrzegać farby).

Ekran przewodu danych powinien być połączony
z ziemią w centrali ATS, a na drugim końcu powinien
być pozostawiony nie podłączony.

Połączenia uziemienia w każdym elemencie sprzętu
mogą być wykorzystywane do podłączenia ekranów
przewodów ekranowanych.

W wypadkach, kiedy odległość między stacją
zazbrajania i najbliższym urządzeniem jest większa niż
100 metrów konieczne jest stosowanie oddzielnego
zasilacza do zasilania stacji zazbrajania.

Jeśli urządzenie jest umieszczone w obudowie
plastikowej, zacisk uziemiający tego urządzenia nie
musi być podłączony.

Aby zasilać stację zazbrajania, nie należy podłączać
przewodu,, +" z magistrali systemowej. Biegun,, +"
lokalnego zasilacza należy podłączyć do zacisku,, +" w
stacji zazbrajania, a następnie podłączyć przewód 0
wolt z zasilacza i 0 wolt z magistrali systemowej do
zacisku stacji zazbrajania oznaczonego,, -".

Uziemianie central w pojedynczym
budynku

W pojedynczym budynku obudowy lub urządzenia są
uziemiane do uziemienia bezpieczeństwa.

Zobacz: Okablowanie na stronie 8, 9

Uziemienie bezpieczeństwa w tym budynku powinno
być sprawdzone przez licencjonowanego specjalistę.

10. Podłączenie do sieci energetycznej

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że sieć
energetyczna jest odłączona (patrz strona 2)

Uziemianie central rozmieszczonych
w kilku budynkach

Jeśli okablowanie obejmuje kilka oddzielnych
budynków, będzie używanych kilka systemów
uziemienia. Do odizolowania magistrali systemowej
należy stosować izolatory/repetytory ATS1740. W ten
sposób system jest zabezpieczany przed wahaniami
potencjału ziemi.

W trakcie podłączania centrali do sieci energetycznej
należy używać opasek mocujących w celu poprawnego
umocowania przewodów.

.

Ekranowanie
Ekrany wszystkich używanych w systemie
ekranowanych przewodów powinny być podłączone
tylko na JEDNYM z końców do jednego wspólnego

(5)

10

Zasilanie sieciowe z lokalnym uziemieniem
Złącze zasilania sieciowego
Systemowa magistrala danych
Złącze uziemienia
Budynek 1

(9)

Budynek 2
Urządzenie w obudowie metalowej
Urządzenie w obudowie plastikowej
Centrale alarmowe ATS serii
ATS2000/3000/4000/4500.

punktu uziemienia w budynku (zobacz rysunek). Jeśli
ekranowany przewód magistrali systemowej jest

prowadzony przez kilka urządzeń w obudowach
plastikowych, należy połączyć ze sobą ekrany
przewodu przychodzącego i przewodu wychodzącego.

12. Montaż sprzętu - adresowanie
Wszystkie moduły zbierania danych (MZD), linie oraz
wyjścia są numerowane zgodnie z ogólną zasadą.
Jest to wykorzystywane przy ustalaniu fizycznych
numerów/lokalizacji modułów MZD, wyjść itp. podczas
programowania.
Tabela 1: Linie i wyjścia przydzielone do każdego
modułu MZD
Centrala
MZD 1
MZD 2
MZD 3
MZD 4
MZD 5
MZD 6
MZD 7

1-16
17-32
33-48
49-64
65-80
81-96
97-112
113-128

MZD 8
MZD 9
MZD 10
MZD 11
MZD 12
MZD 13
MZD 14
MZD 15

129-144
145-160
161-176
177-192
193-208
209-224
225-240
241-256

Linie ATS2000/3000/4000/4500
Do centrali ATS może być podłączonych nie więcej niż 8
linii, które są numerowane od 1 do 8. Do centrali
alarmowej ATS4000/4500 można podłączyć do 16-stu
linii o numerach od 1 do 16. Moduły MZD od 1 do 15
mają numery linii przedstawione w tabeli 1. Centrala
może być rozszerzona do 24 lub 32 linii (przy użyciu
urządzenia ATS 1202). Centrala alarmowa
ATS4000/4500 może zostać rozszerzona maksymalnie
do 32 linii przy użyciu modułu ATS1202.
Centrala ATS2000 i ATS3000 pozwala na podłączenie
tylko 32 (ATS2000) lub 64 linii (ATS3000), które mogą
być programowane jako linie typu innego niż 0.
Centrale alarmowe ATS4000 oraz ATS4500 pozwalają
na pełne rozszerzenie systemu do 255 linii innego typu
niż 0.
Do standardowego modułu MZD można podłączyć
osiem linii. Niektóre z nich mogą być rozszerzane
w krokach co 8, aż do 32 linii, a więc moduł MZD
może mieć 8, 16, 24 lub 32 linie.
Rozszerzenie liczby linii podłączonych do centrali lub
do modułu MZD do liczby większej niż 16 za pomocą
urządzenia ATS 1202 jest równoważne skojarzeniu
dwóch adresów MZD. Dodatkowe linie są brane
z następnego modułu MZD. Następnego modułu
MZD nie wolno umieszczać na liście urządzeń
do odpytywania. Ten sposób pracy jest stosowany
w celu zachowania spójnej numeracji.
Przykład: Moduł MZD1 ma 32 linie (W konsekwencji
moduł MZD2 nie może istnieć, ponieważ
moduł MZD1 wykorzystał linie przydzielone
do jego adresu. Zatem modułu MZD2 nie
wolno używać)
Moduł MZD3 jest zatem drugim urządzeniem
fizycznym. Jeśli moduł ten ma 24 lub 32 linie,
moduł MZD4 nie może istnieć itd.
Urządzenia ATS1250 i ATS1260 to także moduły MZD,
a ich linie są zgodne ze standardową numeracją linii.

Przykład: Urządzenie ATS1250 1 jest modułem MZD1 i
ma 16 linii, które centrala ATS rozpoznaje
jako linie od 17 do 32.

Programowanie modułu MZD o 8 - 32 liniach
(ATS 1201, ATS1210, ATS1211, ATS1220,
ATS1221, ATS1250)
Każdy moduł MZD zaprogramowany do odpytywania
powinien być widziany przez centralę ATS jako 16 lub
32 linie, zależnie od ustawienia przełącznika DIP 5.
Jeśli do modułu MZD jest podłączonych tylko 8 lub
24 linie, nieużywane w systemie numery linii muszą być
zaprogramowane w bazie danych linii jako typ 0 (linia
wyłączona). Ta sama zasada dotyczy centrali, jeśli tylko
podłączonych jest więcej niż 8 linii.
Przykład: Moduł MZD1 ma 24 linie (zainstalowane
2 ekspandery linii i przełącznik DIP 5 w pozycji on).
Dlatego linie o numerach od 41 do 48 muszą być
zaprogramowane jako typ 0.

Wyjścia
Do rozszerzania liczby wyjść w module MZD lub
w centrali używane są kontrolery wyjść. Każdy kontroler
wyjść zwiększa liczbę wyjść o osiem.
Do modułu MZD można podłączyć dwa kontrolery wyjść,
co zwiększa liczbę wyjść o maksymalną liczbę 16 na
jeden moduł MZD.
Do centrali ATS można podłączyć do 32 kontrolerów
wyjść, co zwiększa liczbę wyjść do maksymalnej
liczby 255.
Jeśli do głównej centrali ATS jest
podłączonych więcej niż 16 wyjść, wyjścia
o numerach od 17 w górę są duplikowane
w module MZD. W takim wypadku można
użyć jednej z dwóch opcji:
-- nie używać wyjść w module MZD lub
-- oba wyjścia będą aktywowane razem.
Przykład: Centrala ATS ma dostępne 24 wyjścia,
a moduł MZD 1 ma dostępnych 8 wyjść
kontrolera. Kiedy jest aktywne wyjście 17,
pierwsze wyjście w trzecim kontrolerze wyjść
podłączonym do centrali ATS i pierwsze
wyjście w kontrolerze wyjść, który jest
podłączony do modułu MZD1, zostaną
równocześnie uaktywnione.
Numery wyjść i linii są zawsze takie same, jak numery
pierwszych 16 linii modułu MZD, do którego są
podłączone. Jeśli moduł MZD nie istnieje, ponieważ
poprzedni moduł MZD ma rozszerzoną liczbę linii,
numery wyjść tego adresu modułu MZD nie mogą być
używane.
Numery wyjść mogą być używane, jeśli kontrolery wyjść
są podłączone do centrali ATS, która odpowiada tym
numerom wyjść.
Przykład:
MZD1 ma 32 linie:

17 - 48

11

Wyjścia MZD1 (maks. 16):
17 - 32
(Wyjścia 33 - 48 MZD2 nie są używane)
MZD3 ma 32 linie:
49 - 80
Wyjścia MZD3:
49 - 64
(Wyjścia 65 - 80 MZD4 nie są używane)

systemowej ATS lub do lokalnej magistrali modułu MZD
dla 4 drzwi i przez adres modułu MZD dla 4 drzwi, jeśli
ma zastosowanie.

Wyjścia modułu MZD istnieją tylko wtedy, kiedy istnieje
moduł MZD.

Wyjścia syreny
Wyjście zewnętrznej syreny w centrali ATS jest zawsze
traktowane jako wyjście 16.
W modułach MZD z wyjściami syren, ostatnie spośród
16 numerów wyjść skojarzonych z tym adresem MZD
jest wyjściem syreny. Na przykład w module MZD3
wyjściem syreny jest wyjście 64 (zobacz tabela 2).

Drzwi o numerach od 1 do 16 są zarezerwowane dla
stacji zazbrajania od 1 do 16, które są podłączone do
magistrali systemowej ATS i są używane do funkcji
sterowania drzwi.
Drzwi o numerach od 17 do 64 są używane jako numery
drzwi lub wind, które są sterowane przez moduł MZD
dla 4 drzwi/4 wind (ATS1250 lub ATS1260). Zobacz
tabela 3.
Tabela 3: Numery drzwi/wind przydzielone do każdego
Numer drzwi

ZAZ 1 do 16

Tabela 2: Numery wyjść syren

Jednostka

1 do 16 (tylko drzwi)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

MZD9

49

50

51

52

MZD10

53

54

55

56

MZD11

57

58

59

60

MZD12

Aby włączyć wyjście syreny, numer wyjścia, które
reprezentuje wyjście syreny musi być przypisany
do wymaganego,, Numeru flagi zdarzenia syreny".
,, Numery flag zdarzeń syreny" są programowane
w menu programowania 2 - Baza danych obszarów.

20

MZD8

160
176
192
208
224
240
-

19

MZD7

12
13
14
15

18

MZD6

32
48
64
80
96
112
128
144

17

MZD5

MZD1

Wyjście
syreny nr

MZD4

MZD nr

MZD3

MZD2

Drzwi lub winda 1.

61

62

63

64

Grupy sterowania wyjść

Wartości rezystorów zakończenia linii.

Numery grup sterowania wyjść są sposobem
identyfikacji grupy ośmiu wyjść sterowanych przez
centralę, moduł MZD lub stację zazbrajania.

Na poniższej liście przedstawiono wartości rezystorów
zakończenia linii. Podana jest zarówno rezystancja, jak i
napięcie na linii. Napięcie może być różne zależnie od
używanych zasilaczy.

Kiedy grupa sterowania wyjść jest przypisana do stacji
zazbrajania, zacisk wyjścia typu OC (lub złącze,, OUT")
naśladuje PIERWSZE wyjście z grupy sterowania wyjść.
Więcej informacji można znaleźć w menu
programowania 3 - Baza danych ZAZ.

Aby zmierzyć rzeczywiste napięcie na linii, należy je
zmierzyć, kiedy linia jest otwarta. Wartość używanego
rezystora zakończenia linii jest oparta na kodzie
rezystora zakończenia linii zaprogramowanym w opcjach
systemu (zobacz podręcznik programowania
ATS2000/3000/4000/4500).

Numerowanie drzwi i wind
Numery drzwi są określone przez adres stacji
zazbrajania lub czytnika podłączonego do magistrali
EOL 0 (rezystory 10 kOhm)
Stan
Rezystancja linii (kOhm)
Obwód zwarty
Linia aktywna
Linia normalna
Obwód otwarty

& lt; 2
2, 7 - 6, 4
7, 1 - 14, 2
18, 1 - 70
& gt; 170

Napięcie linii (V)
& lt; 4, 14
5, 07 - 8, 01
8, 34 - 10, 42
11, 01 - 13, 01
& gt; 13, 01

EOL 1 (rezystory 4, 7 kOhm)
Linia normalna

& lt; 0, 6
1, 02 - 2, 4
3, 3 - 5, 2

& lt; 1, 8
2, 47 - 4, 69
5, 72 - 7, 28

Linia aktywna
7, 2 - 15
& gt; 25

8, 34 - 10, 56
& gt; 11, 71

EOL 2 (rezystory 2. 2 kOhm)

13

PODRĘCZNIK SZYBKIEGO PROGRAMOWANIA
Po zakończeniu instalacji systemu ATS można przywrócić ustawienia fabryczne w centrali, włączyć zasilanie i rozpocząć
programowanie.

1. Przywracanie domyślnych ustawień
fabrycznych w centrali (przy
pomocy zworki 'Kill')
Po zainstalowaniu centrala wymaga przywrócenia
domyślnych ustawień fabrycznych. Ta opcja powoduje
zresetowanie całego programowania do domyślnych
ustawień fabrycznych. Całe programowanie zostanie
skasowane, a wszystkie opcje będą miały wartości
standardowe. (zegar czasu rzeczywistego zostanie
skasowany). W tym celu należy wykonać następujące
czynności:
Odłączyć wszystkie źródła zasilania od centrali
(sieć elektryczna i akumulator)

Zewrzeć styki,, KILL"

Zaczekać 30 sekund

Rozewrzeć styki,, KILL"

W centrali zostały już przywrócone domyślne
ustawienia fabryczne. Włączanie zasilania centrali
Po pierwszym włączeniu zasilania:
Diody LED centrali powinny wskazywać:
L1 -
Błyska powoli
Comms Tx1 -
Błyska szybko
Comms Rx1 -
Błyska szybko (jeśli jest
podłączona i działa stacja ZAZ1)

W głównej stacji zazbrajania z wyświetlaczem LCD
(ZAZ1) wszystkie diody LED obszarów powinny
być zapalone, a na wyświetlaczu LCD powinna być
widoczna nazwa,, Aritech System" oraz szczegóły
dotyczące wersji oprogramowania stacji
zazbrajania.

Na stacji zazbrajania z wyświetlaczem LCD będzie
także widoczny monit o naciśnięcie klawisza [MENU*].
Naciśnij klawisz [MENU*], a po nim [ENTER]. Pojawi
się normalny komunikat LCD przedstawiony poniżej:
Nie ma alarmów w tym obszarze Kod:

Jeśli występuje jakiś warunek systemowy, jest
wyświetlany w górnym wierszu.
Jeśli po włączeniu zasilania, na głównej stacji ZAZ nie
świecą żadne diody LED, a na wyświetlaczu LCD brak
jest wyświetlania, oznacza to, że do stacji ZAZ nie jest
doprowadzone zasilanie. Jeśli po włączeniu zasilania,
w głównej stacji ZAZ wszystkie diody LED błyskają,
na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat,, Błąd
systemowy", a opisane powyżej warunki centrali
są poprawne, oznacza to, że:
14

Okablowanie magistrali systemowej jest wadliwe lub

Został błędnie ustawiony adres stacji zazbrajania
(ZAZ1 = wszystkie przełączniki DIP w pozycji OFF). Rozbrajanie systemu
Przed użyciem menu instalatora należy najpierw
rozbroić system.

Aby rozbroić system
Naciśnij klawisze 1 1 2 2 (kod PIN menedżera), [OFF],
a po nim 0 (wybór wszystkie obszary), a następnie
[ENTER].
Jeśli za pomocą kodu PIN menedżera i klawisza
[OFF] rozbrojenie systemu jest niemożliwe, może
być konieczne przywrócenie w centrali domyślnych
ustawień fabrycznych. Zobacz paragraf
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
w centrali

4. Przywracanie domyślnych ustawień
pomocy Menu 14)
99-Wszystko - Ta opcja powoduje zresetowanie
całego programowania do domyślnych ustawień
fabrycznych. Całe programowanie zostanie skasowane,
a wszystkie opcje będą miały wartości standardowe.
(zegar czasu rzeczywistego zostanie skasowany).
Informacje na temat innych opcji można znaleźć
w podręczniku programowania
Aby przywrócić domyślne ustawienia
programowania centrali
1. Naciśnij klawisze [Menu*] 1 2 7 8, a następnie
klawisz [ENTER], aby wejść do menu ATS.
2. Naciśnij klawisze 19 [ENTER], aby wejść do menu
Menu Uproszczone / Zaawansowane
* - Zaawansowane
3. Naciśnij [*] aby wejść do Menu Zaawansowane
4. Naciśnij klawisze 14 [ENTER], aby wejść do menu
Ustawienia domyślne.
5. Naciśnij klawisze 99 [ENTER]. W ten sposób
zostały przywrócone ustawienia domyślne centrali

5. Uzyskiwanie dostępu do menu ATS
Naciśnij klawisze [Menu*] 1 2 7 8, a następnie klawisz
[ENTER]. Na wyświetlaczu pojawi się następujący
komunikat:
0-Zakończ
0-Zak., Menu

ENTER-W dół

*-W górę

W tym momencie można podać numer żądanego
menu.
Zobacz podręcznik programowania i podręcznik
menedżera

Uwagi: Centrala ATS2000 pozwala na:
- 32 linie nie programowane jako linie typu 0
(nie używane).
- przydzielanie obszarów 1-4 do linii.
Centrala ATS3000 pozwala na:
- 64 linie nie programowane jako linie typu 0
- przydzielanie obszarów 1-8 do linii.

6. Uzyskiwanie dostępu do menu
programowania w celu
zaprogramowania systemu

Centrala ATS4000 pozwala na:
256 linie nie programowane jako linie
typu 0
przydzielanie obszarów 1-16 do linii.

Aby wejść do menu programowania
1. Aby wejść do menu ATS, naciśnij klawisze [MENU*]
1 2 7 8, a następnie [ENTER]. Aby wejść do menu programowania, naciśnij
klawisze 19 i [ENTER]. Na wyświetlaczu pojawi się
następujący komunikat:
Naciśnij [ENTER] aby wejść do Menu
Uproszczone menu (lub naciśnij * aby wejść do
Menu Zaawansowane):
Programowanie
0-Zak., Menu:

Przed programowaniem systemu po raz pierwszy,
należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.
W tym momencie można wybrać opcję przewidzianą
do programowania. Zmiana parametrów
w programowaniu (przykłady)
Programowanie linii
Ta funkcja jest używana do programowania informacji
dotyczących pojedynczej linii.
Ten krok określa sposób funkcjonowania linii
w określonych okolicznościach.
Jest ponad 50 typów linii. Dalsze informacje można
znaleźć w części 1 podręcznika programowania.

Aby zaprogramować linie
1. Naciśnij klawisz [Menu*], a następnie podaj główny
kod instalatora. Naciśnij klawisz [ENTER].
3. Naciśnij klawisze 1 [ENTER], aby wejść do menu
Baza danych linii.
4. Naciśnij numer linii i klawisz [ENTER], aby uzyskać
dostęp do szczegółów linii, które mają być
zaprogramowane, a następnie ponownie naciśnij
klawisz [ENTER], aby przejść do wyświetlania
następnego ekranu bazy danych linii lub
Naciśnij klawisz [ENTER], aby wrócić do menu
programowania.

Zmiana kodu menedżera
Naciśnij klawisz [Menu*] i podaj kod PIN
menedżera (1122).
1. Naciśnij klawisze 14 [ENTER], aby wejść
do programowania użytkowników. Naciśnij klawisze 3 [ENTER] (Tworzenie użytkownika). Naciśnij klawisze 1 [ENTER] (Tworzenie
użytkownika1). Naciśnij klawisz [ENTER] trzy razy, a następnie
naciśnij klawisz [MENU*], aby zachować tę samą
nazwę. Podaj nowy kod (o długości do 10 cyfr) i naciśnij
klawisz [ENTER]. Naciśnij klawisz Clear, aby zakończyć. Kod
menedżera jest już zmieniony. Kolejność programowania
Poniższe wykresy można wykorzystywać jako
przewodnik kolejności programowania rekordów
w czasie ustawiania podstawowego systemu.
Narysuj plan piętra i oznacz wszystkie linie,
urządzenia, obszary itp. Skorzystaj z arkuszy
programowania do zanotowania wszystkich informacji. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne w centrali,
zmień główny kod instalatora oraz ustaw godzinę
i datę. Zaprogramuj specjalne słowa, których brak
w bibliotece. Zaprogramuj okna czasowe. Zaprogramuj obszary. Zaprogramuj grupy alarmowe.
7. Zaprogramuj stacje ZAZ i moduły MZD.
8. Zaprogramuj linie. Zaprogramuj komunikator telefoniczny.
10. Zaprogramuj użytkowników.
11. Zaprogramuj wyjścia.

DANE TECHNICZNE
1. Zasilanie z sieci energetycznej
Napięcie sieci energetycznej

230 VAC? 10% - 50Hz? 10% - 58 VA

Pobór prądu przy napięciu 230V~

250 mA (ATS2000/3000/4000/4500)

Napięcie zasilania płyty głównej
(J17)

23 VAC typowe

2. Dane techniczne zasilacza
Napięcie wyjściowe zasilacza

13. 8 VDC? 0. 2 V

Wydajność prądowa zasilacza

2. 0 A max. przy 13. 2 V

Pomocnicze wyjście zasilacza

13. 2 V 500 mA max.

(J14)

Uwaga: maksymalny całkowity pobór prądu przez urządzenia zewnętrzne
przy braku zdarzeń alarmowych.

Wyjście baterii akumulatorowej
(BAT:J17)

13. 2 V 1300 mA max.

Typ i pojemność baterii
akumulatorowej

żelowe, bezobsługowe

Pobór prądu płyty głównej

200 mA przy 13. 2 V

18Ah 12V nominalnie. (BS131)1

3. Ogólne dane techniczne
Ilość kombinacji kodów PIN

od 10, 000 (4-ro cyfrowe) do 1 bilion (9-cio cyfrowe)

Rezystor końca linii

4. 7 kOhm, 5% 0. 25 W (standardowy), 10 kOhm, 2, 2 kOhm

Wyjścia na płycie głównej
(standardowy)

Programowalne wyjście
przekaźnikowe (J9)

Przekaźnik
NC/NO

Obciąż. : 2A przy
13. 8VDC

Uwaga: Patrz ogólne zalecenia do
instalacji

Zewn. syrena i lampa

wyj. elektroniczne

Obciąż. : 1A przy 13. 8VDC

Wewn. syrena

Sterowane wyjście zasilacza
flaga zdarzenia 251

SW+/SW-: J14)

wyj.
elektroniczne

Obciąż. : 1A przy
* niedostępne w ATS2000
Obudowa

Wymiary:

Kolor

ATS2000/3000:
ATS4000:
Środowisko pracy

315x445x88 mm

ATS4500:

Beżowy

360x260x82 mm
475x460x160 mm

Temperatura pracy

0° to + 50 °C

Wilgotność powietrza

95% nie skraplająca

stopień odporności IP

IP30

4. Bezpieczniki
F1

1 A, szybki 20x5

F4

Pomocnicze wyjście
zasilacza

2 A, szybki 20x5

F2

ATS2000/3000

Brak

F5

Bateria akumulatorowa

ATS4000/4500

Sterowane wyjście
zasilacza (1A,
szybki 20x5)

3. 15 A, szybki
20x5

Systemowa szyna danych

Bezpiecznik Sieciowy *

630 mA, szybki
F3
o

!
S
+
T
X
R
V
J
J

0
J

)
d
e

P
I
I

C
M
O
E

H
L
F
U
/
A
R

T

s
u
y
r
t
c
a
f
(

1

.
D
e
h
m
a

G
E
N

n
e
.
c

t

d
)

)
i
g
p
w
l
K

)
p

x
k
k

l

n

8
)
(
o
)
2

)
u
,
lC
A

B
B

b
i

f

w

Z

I
)
K
UWAGA! Przed wyjęciem bezpiecznika sieciowego urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej
(patrz strona 2)!
Dane te zależą od pojemności zastosowanej baterii akumulatorowej. Powyższe dane stanowią przykład przy
zastosowaniu baterii akumulatorowej BS131.

1
.
r

Z
N
C
.
S

C

v
B

.
1

.

T
.

3

.
T

.

G
.
+

Bezpiecznik Sieciowy jest umieszczony w kostce połączeniowej do sieci energetycznej.

16

MAPA PROGRAMOWANIA
Menu 19

Menu Uproszczone

Menu Podstawowe/Zaawansowane
* - Zawansowane

1. Baza danych linii

1. Numer linii

Menu Zaawansowane
1. Nazwa linii
2. Typ linii
3. Raportowanie o stanie linii
4. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS1
5. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS2
6. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS3
7. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS4
8. Włączanie odsłuchu obiektu dla tej linii
9. Włączanie resetu instalatora dla alarmów
10. Włączanie resetu instalatora dla sabotażu
11. Blokowanie zawieszania linii
12. Włączanie soak testu
13. Przydzielanie obszaru/grupy alarmowej
14. Opcje testowania
15. Flaga zdarzenia linii
16. Flaga wewnętrznej syreny
17. Flaga zewnętrznej syreny
18. Brzęczyk klawiatury
19. Wszystkie zdarzenia całodobowe
20. Wyzwalanie flagi zdarzenia 2, alarm zazbrojony
21. Wyzwalanie flagi zdarzenia 3, alarm zazbrojony
22. Wyzwalanie flagi zdarzenia 4, alarm zazbrojony
23. Wyzwalanie flagi zdarzenia 5, alarm rozbrojony
24. Wyzwalanie flagi zdarzenia 6, alarm rozbrojony
25. Wyzwalanie flagi zdarzenia 7, alarm 24-godz.
26. Wyzwalanie flagi zdarzenia 8, alarm zazbrojony
27. Wyzwalanie flagi zdarzenia 9, alarm zazbrojony
28. Wyzwalanie flagi zdarzenia 10, alarm zazbrojony
29. Wyzwalanie flagi zdarzenia 11, alarm rozbrojony
30. Wyzwalanie flagi zdarzenia linii, gdy aktywna
31. Wyzwalanie zdarzenia kamery w bazie danych obszarów
32. Drukowanie linii, gdy aktywna

Typ linii
0. Typ nie jest zaprogramowany
1. Alarm rozbrojony
2. Alarm zazbrojony
3. Alarm wejścia/wyjścia
4. Linia typu dostęp
5. Alarm 24-godz. Stacja zazbrajania chwilowa
7. Linia obserwacji kamery
8. Rozbrojony alarm - opóźniony raport/
zazbrojony alarm ogólny
9. Reset linii opóźnionych
10. Nie używać!
11. Rozbrojony alarm - opóźniony raport
12. Uruchom ponownie zegar wyjścia
13. We/wy bez kontroli zazbrojenia
14. Dostęp bez kontroli zazbrojenia
15. Drzwi pożarowe
16. 24-godz. uszkodzenie zasilania AC
17. Nie używać!
18. uszkodzenie danych lokalnych
19. Dioda LED uszkodzenie danych
20. flaga zdarzeń linii
21. Drzwi pożarowe z kodem użytkownika
22. Rozbrojony alarm - opóźniony raport
z resetem / zazbrojony alarm ogólny
23. Kamera 1 licznik
24. Kamera 2 licznik

25. Kamera 3 licznik
46. Alarm rozbrojony/zazbrojony alarm ogólny
26. Kamera 4 licznik
47. Rozbrojony alarm + obserwacja /
27. Techniczny z raportem
28. Alarm zazbrojony z resetem
48. Kamera 1 koniec filmu
29. z resetem
49. Kamera 2 koniec filmu
30. Drzwi pożarowe z resetem
50. Kamera 3 koniec filmu
31. Klucz z zatrzaskiem
51. Kamera 4 koniec filmu
32. Linia zazbrojona do flagi zdarzenia
52. Kamera 5 koniec filmu
33. i zawieszenie
53. Kamera 6 koniec filmu
34. Obszar rozbrojony / restrykcja
54. Kamera 7 koniec filmu
zazbrojenia grupy alarmowej
55. Kamera 8 koniec filmu
35. Restrykcja grupy alarmowej
56. Drzwi pożarowe, jeśli nie TZ41
tylko zazbrojenie obszaru
57. Raport techniczny i ekran
36. Kamera 5 licznik
58. Ekran techniczny
37. Kamera 6 licznik
59. Alarm 24-godz., jeśli nie TZ41
38. Kamera 7 licznik
60. Przycisk końca wyjścia
39. Kamera 8 licznik
61. Wstrzymanie raportowania wejścia/wyjścia
40. Rozbrojony alarm - opóźniony raport 62. Wstrzymanie raportowania dostępu
+ obserwacja / zazbrojony alarm ogólny63. Zazbrojony alarm Wej/Wyj: wstrzymanie
41. Drzwi pożarowe wejścia/wyjścia
raportowania bez sprawdzania zazbrojenia
42. Drzwi pożarowe wejścia/wyjścia
64. Zazbrojony alarm dostępu: wstrzymanie
z kodem
43. Linia rozbrojona do flagi zdarzenia
65. Linia resetu instalatora
44. Drzwi pożarowe z restrykcjami
66. Ostatnie drzwi
grupy alarmowej
67. Linia z zatrzaskiem
45. (Flaga zdarzenia/Alarm zazbrojony)
68. Czujka z antymasking
restrykcje grupy alarmowej

2. Baza danych obszarów

1. Wybierz obszar do programowania

1. Nazwa obszaru
2. Czas wyjścia
3. Czas wejścia
4. Flaga zewnętrznej syreny
5. Flaga wewnętrznej syreny
6. Flaga zdarzenia obszar rozbrojony
7. Flaga zdarzenia obszar aktywny
8. Flaga zdarzenia zawieszona
9. Flaga zdarzenia alarm zazbrojony
10. Flaga zdarzenia alarm rozbrojony
11. Rozbrajanie automatyczne karta
12. Flaga zdarzenia zegar wyjścia
13. Flaga zdarzenia zegar wejścia
14. Flaga zdarzenia zegar ostrzeżenia
15. Flaga zdarzenia kamera
16. Flaga zdarzenia zegar pre-alarmu
17. Flaga anty-maskowania
18. Flaga kasowania zatrzasku
19. Flaga zdarzenia alarmu A
20. Flaga zdarzenia alarmu B
21. Okno czasowe poza godzinami
22. Czas rozbrojenia obszaru
23. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS1
24. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS2
25. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS3
26. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS4
27. Włączanie odsłuchu obiektu
28. Włączanie raportowania błędów wyjścia
29. Raportowanie alarmu A i B (tylko ACPO)

3. Stacje zazbrajania

1. Stacja ZAZ do odpytywania

30. Zapobieganie zazbrajaniu, jeśli wszystkie wejścia
zawieszone

2. Szczegóły stacji ZAZ
1. Grupa alarmowa obszaru
2. Grupa alarmowa menu
3. Flaga zdarzenia drzwi
4. Kontroler wyjść
5. Stacja zazbrajania LCD
6. Kod Enter zmienia stan obszaru
7. Klawisz ENTER tylko otwiera drzwi
8. Flaga zdarzenia otwarcia drzwi dla kodów alarmowych
9. Wyświetlanie zablokowanej linii na wyświetlaczu LCD
10. Zazbrajanie/rozbrajanie jednym klawiszem
11. Rozbrajanie automatyczne kart
12. Karta zawsze zazbraja/rozbraja
13. Resetowanie z ZAZ bez kodu
14. Restrykcje grupy alarmowej tylko do rozbrajania
15. Włączanie brzęczykow wejścia/wyjścia
16. Czasowa blokada klawiatury
17. Karta zazbraja po trzecim użyciu
4. Moduły danych

1. MZD do odpytywania

1. Typ MZD

0. Standardowy
1. MZD dla 4 drzwi
2. MZD dla 4 wind

5. Grupa alarmowa

1. Numer

1. Nazwa
2. Obszary
3. Grupa alarmowa użytkowników
4. Sterowanie systemem alarmowym
5. Monitowanie o listę obszarów
6. Użytkownicy mogą aktywować przymus
z klawiatury
Jeśli " POMIŃ "

7. Resetowanie alarmów systemowych
8. Zablokowanie automatycznego blokowania
9. Zazstrz. do zazbrajania i resetowania
10. Zastrz. tylko do rozbrajania
11. tylko do resetowania

Opcje menu użytkownika
1. Status centrali
2. Linie aktywne
3. Linie w alarmie
4. Linie zawieszone
5. Historia
6. Raport z testowania
7. Menu serwisowania
8. Liczniki filmu
9. Lista nazw linii
10. Zawieszanie linii
11. Odwieszanie linii
12. Test linii

13. Rozpocznij autom. test rozbrajania
14. Programuj użytkowników
15. Czas i data
16. Zawieszanie/odwieszanie ZAZ/MZD
17. Włącz/wyłącz serwis techniczny
18. Resetuj kamery
19. Tryb programowania
20. Grupy drzwi i pięter
21. Święta
22. Otwórz drzwi
23. Otw. zamek, zamkn. zamek, wyłącz i włącz
24. Drukuj historię

12. Automatyczne zawieszanie linii aktywnych
13. Wymuszone zazbrojenie, gdy linie aktywne
14. Zapobieganie wymuszonemu rozbrojeniu
15. Czy użytk. ma dostęp modemowy
16. Restrykcja 1 dla grupy alarmowej
17. Restrykcja 2 dla grupy alarmowej
18. Restrykcja 3 dla grupy alarmowej
19. Restrykcja 4 dla grupy alarmowej
20. Restrykcja 5 dla grupy alarmowej
21. Restrykcja 6 dla grupy alarmowej
22. Restrykcja 7 dla grupy alarmowej - awaria
23. Restrykcja 8 dla grupy alarmowej - licznik
24. Brak zazbrojenia, jeśli nie czas restrykcji
dla grup alarmowych

25. Okna czasowe
26. Alternatywna grupa alarmowa

6. Zegary

1. Grp. Alarm. Restrykcja 1 Czas rozbrojenia
2. Restrykcja 2 Czas rozbrojenia
3. Restrykcja 3 Czas rozbrojenia
4. Restrykcja 4 Czas rozbrojenia
5. Restrykcja 5 Czas rozbrojenia
6. Restrykcja 6 Czas rozbrojenia
7. Restrykcja 7 Czas rozbrojenia
8. Restrykcja 8 Czas rozbrojenia
9. Test rozbrojenia ustawiony na (min)
10. Test zazbrojenia ustawiony na (min)
11. Czas ostrzegania
12. Czas opóźnienia rozbrojenia alarmu
13. Czas obserwacji
14. Czas serwisowania
15. Czas przypomnienia o lokalnym alarmie
16. Czas testowania pojedynczej linii
17. Czas otwarcia drzwi
18. Czas flagi zdarzenia testowanie
19. Syrena zewnętrzna ustawiona na
20. Syrena wewnętrzna ustawiona na
21. Opóźnienie syren ustawione na
22. Czas opóźnienia uszkodzenia zasilania
23. Opóźnienie raportowania alarmów wejścia/wyjścia
24. Opóźnienie między alarmami A i B (ACPO)

7. Opcje systemowe

1. Obszary wybrane do całkowitego rozbrojenia
2. Ustawienie licznika końca filmu
3. Ustawienie licznika braku filmu
4. Tryb testowy

24. Syreny tylko po błędzie raportu

5. Kontrolery wyjść

25. Opcje bankowe

6. Tekst zdarzenia typu linia

26. Wyświetlanie flag użytkownika

7. Prefiks kodu alarmowego
8. Czas przed rozpoczęciem rotacji tekstu LCD

27. Blokowanie klawiatury opóźnionego rozbrojonego
alarmu

9. Szybkość rotacji tekstu LCD

28. Zamontowany ekspander linii

10. Linia dualna włączona

29. Zawieszanie linii włącznie z sabotażem

11. Automatyczne odwieszanie

30. Raportowanie wielu alarmów na linii

12. Wyświetlanie jednej linii naraz

31. Raport każdy reset alarmu (wielokrotnie)

13. Plik nazwy użytkownika

32. Resetowanie instalatora alarmów systemowych

14. System aktywuje syrenę i lampę

33. Reset instalatora sabotażu systemu

15. Zatrzaskiwanie alarmów systemowych

34. Zazbrajanie bez akumulatora

16. Testowanie syreny
17. Blokada " 0 ENTER " do resetowania kamery
18. Blokada automatycznego wstawiania restrykcji
grupy alarmowej

35. Wykonaj reset instalatora
36. Ochrona wejścia do programowania
37. Wyślij zazbrojenie po wyjściu

19. Blokada diod LED obszarów, które nie raportują

38. Offset numeru użytkownika

20. Blokada wyświetlania kodu

39. Kod rezystora końca linii

21. Blokada błyskających diod LED obszarów

40. Tryb przymusu

22. Dwóch użytkowników przed programowaniem
użytkowników

41. Typ syreny

23. Natychmiastowe wyświetlanie alarmów
na ekranie LCD

42. Blokada raportowania alarmów na czas wyjścia
43. Blokada sabotaży w dostępie
44. Blokada zewnętrznej syreny i lampy dla sabotaży
w dostępie
45. Kod systemowy ATS
46. Dni dla soak testu

8. Kasowanie automatyczne

1. Czas automatycznego kasowania

9. Komunikacja

1. Reset-Grp-alm

1. Numer wyjściowy PABX
2. Numer MSN
3. Wykrywanie sygnału telefonicznego

1. Komunikator telefoniczny Tecom V1
(używany tylko w Australii)
2. Contact ID - mały
3. Contact ID - duży
4. SIA - mały
5. SIA - duży
6. XSIA - mały
7. XSIA - duży
8. 200 bodów FSK - 1
9. 200 bodów FSK - 2
10. 200 bodów FSK - 3
11. 200 bodów FSK - 4
12. X25 Enai
13. Raportowanie glosowe - z potwierdzeniem
14. Raportowanie glosowe - bez potwierdzenia

4. Wybór wybierania tonowego
5. Włączanie monitora uszkodzenia linii PTSN
6. Monitorowanie tonów serwisowych
7. Użycie 3-cyfrowych rozszerzeń SIA

1. Wybór formatu raportowania

8. Łącze ISDN point-to-point

2. Wpisywanie pierwszego numeru telefonu

9. Monitor uszkodzenia linii ISDN
10. Odwrotnie 200 bodów, gdy obszar
rozbrajany/zazbrajany
11. Wartość TEI dla X25
12. Czas odscłchiwania (sek)
13. Długość okna odsłuchiwania (sek)
14. Wybór stacji monitorowania alarmów
do programowania

3. Wpisywanie drugiego numeru telefonu
4. Wpisywanie numeru konta systemowego
5. Wpisywanie numeru konta obszaru
6. Użycie tonów modemu BELL do SIA
7. Tel. dualny:raportowanie
8. Włączanie odsłuchu obiektu
9. Wyłączanie raportowania zawieszeń
10. Wybierz komunikator ISDN
11. Maksymalna liczba znaków XSIA
12. Kod konta X25
13. Typ linii X25

10. Programowanie opisów

1. Programowanie słów z biblioteki

11. Numer wersji

1. Wybór urządzenia, o którym są
potrzebne informacje

12. Test diod LED
13. Okna czasowe

1. Wybór okna czasowego

14. Reset do ustawień domyślnych

1. Wybór opcji domyślnych

1. Programowanie czasu rozpoczęcia, godziny
2. Programowanie czasu rozpoczęcia, minuty
3. Programowanie czasu końca, godziny
4. Programowanie czasu końca, minuty
5. Dni

15. Restrykcje dla grup alarmowych

1. Numer restrykcji dla grup
alarmowych

2. Obszary czasowo rozbrojone
3. Obszary do zazbrojenia/resetowania
4. Pierwszy alternatywny obszar czasowo
rozbrojony
5. Pierwszy alternatywny obszar
do zazbrojenia/resetowania
6. Drugi alternatywny obszar czasowo
7. Drugi alternatywny obszar
do zazbrojenia/resetowania

16. Mapowanie zdarzeń do wyjścia

1. Numer wyjścia

1. Numer flagi zdarzenia
2. Okno czasowe do sterowania wyjściem
3. Aktywne lub nieaktywne w czasie okna
czasowego
4. Negacja wyjścia

17. Automatyczne
zazbrajanie/rozbrajanie

1. Programowanie automatycznego
zazbrajania/rozbrajania

1. Okno czasowe do zazbrajania/rozbrajania
2. Grupa alarmowa do automatycznego
18. Obszary przydzielone do skarbców
19. Łączenie obszarów
20. Kody systemowe

1. Kod systemowy 1
2. Offset numeru karty 1
3. Kod systemowy 2
4. Offset numeru karty 2

21. Blokowanie linii

1. Numer zegara blokowania

1. Numer linii do blokowania
2. Numer wyjścia do rozpoczęcia blokowania
3. Czas blokowania
4. Czas ostrzegania przed blokowaniem
5. Flaga blokowania
6. Flaga ostrzeżenia o blokowaniu
7. Otwarcie drzwi rozpoczyna blokowanie
8. Blokowanie linii, gdy rozbrojony
9. Blokowanie linii, gdy zazbrojony
10. Anuluj flagę zdarzenia otwarcia drzwi
11. Linia utrzymuje flagę zdarzenia przez
2 sekundy
12. Zamknięcie linii wejścia/wyjścia
13. Rejestruj otwarcie/zamknięcie drzwi

22. Okno czasowe sterowane
wyjściem

23. Błędy odpytywania

1. Wybór typu urządzenia

24. Download do
wyniesionego urządzenia

1. Przydzielanie wyjścia
do sterowania

1. Wybór opcji pobierania

1. Wyświetlanie stanu
pobierania
2. Pobieranie wszystkiego

25. Wyświetl ostatnią kartę
26. Menu zarezerwowane
27. Menu zarezerwowane
28. Do wyniesionych urządzeń

1. Wybór typu urządzenia
2. Wybór urządzenia do programowania

29. Przyłączenie komputera

1. Włącz zdalne wysyłanie/pobieranie
2. Wysyłanie/pobieranie, jeśli jakiś obszar
zazbrojony
3. Włącz zdalne sterowanie
4. Zdalne sterowanie, jeśli jakiś obszar
5. Stosuj modem zewnętrzny i Init-String

Jeśli tak

Kon wprowadz (max. 32 init-string

6. Raportuj alarmy do komputera
7. Raportuj zdarzenia dostępu do komputera
8. Numer telefonu do komputera
9. Numer telefonu oddzwaniania do U/D
10. Numer telefonu do serwisu
11. Adres komputera
12. Kod bezpieczeństwa
13. Liczba prób bezpieczeństwa
14. Liczba dzwonków przed odebraniem
15. Liczba wywołań przed odpowiedzią
16. Obejście automatycznej sekretarki
17. Wybierz komunikator ISDN

30. Drukarka

1. Włącz wydruki na bieżąco
2. Drukuj zdarzenia alarmowe
3. Drukuj zdarzenia kontroli dostępu
4. Drukuj dane poza oknem czasowym
5. Okno czasowe drukarki
6. Typ drukarki

31. Testowanie akumulatora

1. Wybierz program testu akumulatora

1. Częstotliwość testowania akumulatora
2. Początek testu akumulatora

Lub

3. Uruchom test akumulatora
1. Wybierz test akumulatora

1. Ręczny test akumulatora
2. Raport z testu akumulatora
3. Wybierz numer MZD do testu akumulatora

32. Własny komunikat na LCD

33. Programuj następny serwis

1. Data serwisowania
2. Komunikat serwisowy

34. Flagi zdarzeń systemowych

1. Flaga zdarzenia uszkodzenie zasilania
2. Flaga zdarzenia wyładowany akumulator
3. Flaga zdarzenia uszkodzenie bezpiecznika
4. Flaga zdarzenia sabotaż
5. Flaga zdarzenia uszkodzenie syreny
6. Flaga zdarzenia zawieszone MZD
7. Flaga zdarzenia MZD offline
8. Flaga zdarzenia ZAZ offline
9. Flaga zdarzenia przymus
10. Flaga zdarzenia brak filmu
11. Flaga zdarzenia błąd raportu
12. Flaga zdarzenia tryb testowy
13. Flaga zdarzenia wszystkie zazbrojone
14. Flaga zdarzenia brzęczyk konsoli

35. Programuj logikę makro

1. Programuj numer

1. Funkcja wyjścia makro
2. Czas
3. Wyjście makro wyzwala flagę zdarzenia
lub linię
4. Wejścia makro

36. Menu zarezerwowane
5. Równanie makro
37. Menu zarezerwowane
38. Menu zarezerwowane
39. Menu zarezerwowane
40. Menu zarezerwowane
41. Menu Linia bezpośrednia (zarezerwowane

42. Baza danych klas
raportowania

1. Wybierz klasę raportu

43. Połączenia testowe

1. Rozpocznij połączenie testowe

1. Wybierz warunek klasy

2. Częstość połączeń testowych
3. Przedłuż czas połączenia testowego

44. Menu zarezerwowane

45. Menu zarezerwowane

46. Menu zarezerwowane

47. Menu zarezerwowane

48. Menu zarezerwowane

49. Menu zarezerwowane
50. Mapowanie zdarzeń
do kanałów

52. Raportowanie glosowe

Grupa obszarów 1 - 8

3. System

51. Reset instalatora

Grupa wejść 1 - 16

2. Obszary

15
16
17
18
19
20
21
22
1. Wejścia

Grupa systemowa 1 - 10

Nazwa zdarzenia
Próby wpisu kodu ZAZ
Wejście kuriera
Brak strażnika
Zmiana czasu
Automatyczne połączenie testowe
Serwis zał. /wył.
Żądanie serwisu
Podsumowanie ZAZ offline
Podsumowanie MZD offline
Reset MZD
Podsumowanie MZD uszkodzenie zasilania
Podsumowanie MZD uszkodzenie akumulatora
Podsumowanie MZD sabotaż
Podsumowanie MZD sabotaż syreny
Podsumowanie sabotaż kodu
Podsumowanie zdalne zalogowanie
Podsumowanie brak filmu
Podsumowanie wejście w programowanie
Rozbrojenie po alarmie
Wejście izolowane
Błąd wejścia
Test ręczny
Nie używane

Kanał (domyślny
00-99 (90)
00-99 (Zabl. )
00-99 (91)
00-99 (92)
00-99 (93)
00-99 (94)
00-99 (95)
00-99 (96)
00-99 (97)
00-99 (98)
00-99 (99)
00-99 (Zabl. )

Rodzaj zdarzenia
Alarm wlamaniowy
Alarm sabotazowy
Przymus
Alarm napadowy
Alarm pozarowy
Alarm medyczny
Alarm techniczny
Uszkodznie zasilania
MZD Offline
Obszar rozbrojony
Obszar zazbrojony
130 BA Alarm wlam
131 BA Obwodowy
132 BA Wewnetrzny
133 BA 24 godz
134 BA Wej/Wyj
135 BA Dzien/Noc
136 BA Zewnetrzny
137 BA Sabotaz
138 BA Alarm sasiedni
140 UA Alarm ogólny

Typ kanału
A, R
Komunikat
0

Centrala ATS2000/3000/4000/4500 Instrukcja Instalacji i Szybkiego Programowania

26

1038655

1 WorkCentre 4150 Podręcznik szybkiego startu

2

3 WorkCentre 4150 Podręcznik szybkiego startu

4

5 Xerox WorkCentre 4150 Podręcznik szybkiego startu Dziękujemy za zakup urządzenia WorkCentre Jeśli zapoznasz się z procedurami zawartymi w niniejszym podręczniku w kolejności w jakiej zostały zamieszczone, będziesz potrafił bez problemu: Podłączyć urządzenie WorkCentre Skonfigurować urządzenie WorkCentre Zainstalować opcjonalne komponenty Obsługiwać urządzenie WorkCentre Spis treści Instalacja urządzenia WorkCentre... 3 Włączanie urządzenia WorkCentre... 4 Urządzenie WorkCentre... 6 Podłączenie do sieci... 9 Instalacja sterowników druku Konfiguracja poczty Ustawienia faksu Instalacja zestawów opcji Kopiowanie Drukowanie dokumentu Wysyłanie faksu Skanowanie sieciowe Wysyłanie wiadomości Faks LAN Zwiększanie wydajności urządzenia WorkCentre Rozwiązywanie problemów Pomoc Podręcznik szybkiego startu 1

6 Informacje na temat bezpieczeństwa, regulacji prawnych, zgodności z normami dotyczącymi ochrony środowiska, nielegalnego kopiowania, recyklingu i utylizacji produktów znajdują się w odpowiednich rozdziałach Podręcznika użytkownika. Jeśli wymagane są bardziej szczegółowe informacje związane z funkcjami urządzenia WorkCentre, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika oraz płytą CD Administracja systemem. Wsparcie techniczne oraz informacje na temat zamawiania materiałów eksploatacyjnych i nośników druku można uzyskać na stronie firmy Xerox Przygotowanie: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU ENGLAND 2006 by Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawami autorskimi chronione są wszystkie formy materiałów i informacji objętych tymi prawami, w tym również, ale nie wyłącznie, treści generowane przez programy komputerowe i wyświetlane na ekranie w postaci ikon, przycisków i okien dialogowych. Wszystkie produkty Xerox wymienione w tej publikacji są znakami towarowymi Xerox Corporation. Nazwy produktów i znaki towarowe innych firm zostają niniejszym uznane. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem w czasie publikacji. Firma Xerox zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zmiany i aktualizacje techniczne będą dodawane w następnych wydaniach dokumentacji. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy odwiedzić stronę 2 Podręcznik szybkiego startu

7 Instalacja urządzenia WorkCentre 1 Rozpakuj urządzenie WorkCentre i pozostałe komponenty oraz instrukcje instalacji. 2 Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji, która opisuje proces montażu urządzenia WorkCentre oraz jego dodatkowych elementów. Występują cztery poniżej przedstawione konfiguracje. Standardowe wyposażenie WorkCentre 4150 WorkCentre 4150s WorkCentre 4150x WorkCentre 4150xf Kopiowanie Taca 1 i taca boczna Kopiowanie, drukowanie i Taca 1 i taca boczna Kopiowanie, drukowanie, i faks Taca 1, taca 2 i taca boczna Kopiowanie, drukowanie, i faks Taca 1, 2, 3, 4 i taca boczna Finisher Wyposażenie opcjonalne Zewnętrzny interfejs 256 Mb pamięci Taca 2 i podstawa Taca 3/4, mała podstawa Finisher Faks Zewnętrzny interfejs. Taca 2 i podstawa Taca 3/4, mała podstawa Finisher Faks Zewnętrzny interfejs. 256 Mb pamięci Podstawa Taca 3/4, mała podstawa Finisher Zewnętrzny interfejs 256 Mb pamięci Funkcje opcjonalne Nadpisanie obrazu Skanowanie sieciowe Zliczanie sieciowe Faks serwera Nadpisanie obrazu Skanowanie sieciowe Zliczanie sieciowe Faks serwera Nadpisanie obrazu Skanowanie sieciowe Zliczanie sieciowe Faks serwera Oprócz tego: Przewód zasilający, płyta CD z dokumentacją, płyta CD ze sterownikami druku, (tylko konfiguracje WorkCentre 4150s, 4150x i 4150xf), Podręcznik szybkiego startu (ten podręcznik) oraz kabel telefoniczny (tylko w przypadku konfiguracji z funkcją faksu). Podręcznik szybkiego startu 3

8 Włączanie urządzenia WorkCentre Po złożeniu urządzenia WorkCentre należy je skonfigurować. Konfiguracja odbywa się za pomocą klucza włączania produktu, w momencie gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy. Klucz włączania produktu jest dostarczony w plastikowym pojemniku w opakowaniu razem z urządzeniem. Procedura konfiguracji urządzenia: 1 Znajdź plastikowy pojemnik zawierający klucz włączania produktu. Wyjmij plastikową kartę i ostrożnie wyciśnij z niej klucz. 2 Umieść klucz włączania produktu w gnieździe czytnika kart po lewej stronie urządzenia. Klucz włączania produktu Gniazdo czytnika kart Zielona dioda Wyłącznik Przewód zasilający 3 Podłącz przewód zasilający do urządzenia oraz do gniazda zasilania. 4 Włącz urządzenie. 5 Wyświetlony zostanie ekran Nastaw. Podst. Języka. Wybierz język, a następnie polecenie Zapisz. 6 Wyświetlony zostanie ekran Installation Wizard (Kreator instalacji). Wybierz opcję Następne. 4 Podręcznik szybkiego startu

9 7 Wyświetlony zostanie ekran Ustawienia włączania produktu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. UWAGA: Gdy zielona dioda przestanie migać i zacznie świecić się nieprzerwanie (około 10 sekund), oznacza to, że proces konfiguracji został zakończony. Wyjmij klucz włączania produktu i wybierz opcję Następne na ekranie. 8 Na ekranie Konfiguracja urządzenia pojawi się zapytanie o potwierdzenie wykrycia prawidłowej konfiguracji urządzenia WorkCentre. Jeśli wystąpił jakiś błąd, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli konfiguracja jest prawidłowa, wybierz opcję Następne. 9 Wyświetlony zostanie ekran Podstawowy Rozmiar Papieru. Wybierz rozmiar A4 lub 8, 5 x 11 cali oraz opcję Następne. 10 Wyświetlony zostanie ekran Numer Telefonu Serwisu i Dostawcy Materiałów. Wpisz Numer Telefonu Serwisu Xerox i Numer Telefonu Dostawcy Materiałów, a następnie wybierz opcję Następne. UWAGA: Dane te służą jedynie dla informacji. W przypadku nieposiadania tych danych można te pola pozostawić puste. 11 Na kolejnych 4 ekranach można ustawić Format Daty, Datę, Format Zegara i Godzinę. Na każdym ekranie wprowadź odpowiednie dane postępując według instrukcji i wybierz opcję Następne. 12 Wyświetlony zostanie ekran Nastawienie Różnicy od Średniego Czasu (Greenwich). Średni czas Greenwich (GMT) to czas stanowiący podstawę dla obliczenia czasu w każdej strefie czasowej na świecie. Na końcu tego podręcznika znajduje się tabela zawierająca przesunięcia czasów względem czasu GMT. Należy albo odczytać w niej różnicę względem czasu GMT dla danego miejsca, albo, jeśli danej strefy czasowej nie ma w tabeli, sprawdzić jej czas na stronie internetowej Po wprowadzeniu różnicy względem czasu GMT wybierz opcję Następne. 13 Wyświetlony zostanie ekran Gratulujemy. Oznacza to pomyślne zakończenie konfiguracji w części Nastawienia Systemu w programie Xerox Installation Wizard. Wybierz opcję Zakończenie, aby kontynuować. UWAGA: W niektórych lokalizacjach pojawi się na ekranie komunikat z pytaniem o kod pakietu stronicowego. W takim przypadku należy skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania odpowiedniego kodu. 14 Wyświetlony zostanie ekran Maszyna jest w trakcie samotestu i rozpocznie się wprowadzanie ustawień konfiguracji w urządzeniu. Gdy proces ten się zakończy, wyświetlony zostanie ekran Kopiowanie Podstaw. Urządzenie WorkCentre będzie wówczas gotowe do pracy. Podręcznik szybkiego startu 5

10 Urządzenie WorkCentre 1 2 Pulpit sterowania: Ekran dotykowy i klawiatura numeryczna. 3 Finisher: Opcjonalny finisher układa i zszywa wydrukowane arkusze. 4 Tace papieru: Taca 1 jest standardowa, tace 2, 3i4 są opcjonalne. Wszystkie tace pełnią tę samą funkcję. Tace 2, 3i4 są zamienne Podajnik dokumentów: Służy do skanowania wielu dokumentów. Szyba dokumentów, która znajduje się pod podajnikiem, służy do skanowania pojedynczych dokumentów, zszytych dokumentów itp. 5 Taca boczna: Umożliwia drukowanie na niestandardowych nośnikach. 6 Podstawa: Szafkę można zamontować tylko w sytuacji, gdy tace 3 i 4 nie są zainstalowane. Wewnątrz urządzenia WorkCentre Wewnątrz urządzenia WorkCentre znajdują się dwa elementy, które podlegają wymianie przez użytkownika jest to wkład bębna zestawu SMart (7) i wkład tonera (8). 9 7 W przypadku, gdy zainstalowany jest opcjonalny finisher, dodatkowym wymiennym elementem jest wkład zszywek. 8 W tym miejscu znajduje się również numer seryjny (9). Gdy wyświetlacz urządzenia jest włączony, można wyświetlić na nim numer seryjny urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku Stan Maszyny. 6 Podręcznik szybkiego startu

11 Opis pulpitu sterowania Stan zadania Usługi Pomoc Dostęp Język Oszczędzanie energii Przerwanie drukowania Wyczyść wszystko Stan urządzenia Wyświetlacz i ekran dotykowy Klawiatura numeryczna Anuluj wpis Start Stop Pozycja Usługi Stan zadania Stan urządzenia Wyświetlacz i ekran dotykowy Pomoc Język Dostęp Klawiatura numeryczna Anuluj wpis Wskaźnik funkcji oszczędzania energii Kasuj/kasuj wszystko Przerwanie drukowania Stop Start Opis Wyświetla ekran Usługi, który umożliwia wybranie funkcji Umożliwia podgląd aktualnego stanu zadania oraz kolejek zadań. Zapewnia dostęp do informacji o urządzeniu, jego stanie, numerze seryjnym oraz umożliwia drukowanie raportów. Wyświetla aktualny stan urządzenia WorkCentre oraz ekrany umożliwiające wybór funkcji urządzenia. Wyświetla komunikaty pomocy związane z daną funkcją oraz komunikaty o błędach. Umożliwia wybór języka na wyświetlaczu. Zapewnia dostęp do ustawień urządzenia dla administratora. Umożliwia wprowadzaniem znaków alfanumerycznych. Anulowanie wpisu wprowadzonego za pomocą klawiatury numerycznej. Wskazuje, kiedy urządzenie przechodzi w tryb energooszczędny. Naciśnij raz, aby skasować aktualny wpis. Naciśnij dwa razy, aby powrócić do poprzednich ustawień. Umożliwia przerwanie bieżącego zadania, aby uruchomić pilniejsze zadanie. Zatrzymanie bieżącego zadania lub zadania w trakcie realizacji. Umożliwia rozpoczęcie zadania. Podręcznik szybkiego startu 7

12 Ładowanie papieru do tac papieru 1 Otwórz tacę papieru i załaduj papier do tacy. NIE wkładaj papieru powyżej linii Max. 2 Ustaw prowadnice w taki sposób, aby papier dochodził do prawej krawędzi tacy. 3 Po zamknięciu tacy wyświetli się ekran Informacje otacy. Wprowadź rozmiar, typ i kolor papieru, który został załadowany i naciśnij polecenie Potwierdź. Prowadnice Ładowanie dokumentów Dokumenty mogą być umieszczane w podajniku dokumentów lub na szybie dokumentów. 1 Umieść dokumenty, które mają być kopiowane, zadrukowaną stroną do góry w tacy wejściowej podajnika dokumentów, tak aby góra strony znajdowała się z lewej strony lub z tyłu tacy. 2 Ustaw prowadnicę dokumentu, aby lekko dotykała obu stron dokumentu. Lub otwórz podajnik dokumentów i umieść pojedynczy arkusz zadrukowaną stroną w dół na szybie dokumentów, przysuwając go do tylnego lewego narożnika szyby. UWAGA: Dokumenty są skanowane tylko raz, nawet w przypadku drukowania wielu kopii. 8 Podręcznik szybkiego startu

13 Podłączenie do sieci W przypadku urządzenia WorkCentre 4150s, 4150x lub 4150xf postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby podłączyć urządzenie do sieci Ethernet TCP/IP. Jeśli urządzenie WorkCentre ma być podłączone do sieci innego typu lub gdy mają być użyte inne protokoły, należy zapoznać się z płytą CD Administracja systemem. Testowanie urządzenia WorkCentre Przed podłączeniem urządzenia WorkCentre do sieci należy sprawdzić, czy urządzenie pracuje prawidłowo jako kopiarka. 1 Umieść dokument w podajniku dokumentów i wykonaj 3 kopie. 2 Jeśli kopie zostały wykonane prawidłowo, skonfiguruj połączenie sieciowe zgodnie z poniższym opisem. Jeśli kopiowanie nie powiodło się, patrz Rozwiązywanie problemów na stronie 32. Podłączenie do sieci przy użyciu TCP/IP Możesz ustanowić połączenie sieciowe TCP/IP za pomocą następujących metod: DHCP: Użyj tej metody, aby serwer DHCP automatycznie przypisał adres IP. Opcja ta jest ustawiona domyślnie. Statyczny adres IP: Użyj tej metody, aby ręcznie przypisać adres IP przydzielony przez administratora sieci. Podczas włączania urządzenie WorkCentre automatycznie używa serwera DHCP w celu uzyskania konfiguracji sieciowej. Aby używać statycznego adresu IP, należy wyłączyć serwer DHCP, a następnie ręcznie wprowadzić adres IP, maskę podsieci oraz adres serwera DNS. 1 Podłącz przewód ethernetowy do złącza RJ45 urządzenia WorkCentre. UWAGA: Przewód ethernetowy nie jest dostarczony z urządzeniem. 2 Wykonaj kolejną procedurę związaną z ustawieniem adresu przy użyciu serwera DHCP. Jeśli chcesz ustawić statyczny adres IP, przejdź do Konfiguracja sieci przy użyciu adresu statycznego IP na stronie 10. Złącze sieciowe RJ45 Podręcznik szybkiego startu 9

14 Konfiguracja sieci przy użyciu serwera DHCP 1 Po uruchomieniu urządzenia WorkCentre urządzenie negocjuje adres IP z serwerem DHCP. Poczekaj dwie minuty, aż konfiguracja sieci zostanie zakończona, a następnie sprawdź przydzielony adres IP zgodnie z poniższą procedurą: Na pulpicie sterowania kliknij przycisk Dostęp, następnie wpisz kod dostępu administratora [1111] i wybierz polecenie Wprowadź. Wybierz Tryb Narzędzi > Nastawienie Sieci i Łączności > Nastawienie Sieci > Opcje TCP/IP > Nastawienia TCP/IP. Przydzielony adres TCP/IP jest podany w polu Nazwa/Adres. 2 Potwierdź, że adres IP został przydzielony i że jest on prawidłowym adresem dla Twojej sieci. UWAGA: Jeśli adres IP rozpoczyna się 169. xxx. xxx, serwer DHCP nie przydzielił prawidłowo adresu lub serwer DHCP nie jest dostępny w tym urządzeniu. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać pomoc. Konfiguracja sieci przy użyciu adresu statycznego IP Przed rozpoczęciem konfiguracji uzyskaj od administratora sieci następujące dane: Adres IP Adres bramy Maska podsieci Adres serwera DNS 1 Na pulpicie sterowania kliknij przycisk Dostęp, następnie wpisz kod dostępu administratora [1111] i wybierz polecenie Wprowadź. 2 Na ekranie wybierz Tryb narzędzi > Nastawienie Sieci i Łączności > Nastawienie Sieci > Opcje TCP/IP. 3 Wybierz opcję HTTP i Wł.. Wybierz polecenie Zapisz. 4 Wybierz opcję Nastawienia TCP/IP. 5 Naciśnij przycisk Adresowanie Dynamiczne. Domyślnie wybrana jest opcja DHCP. Wybierz opcję Wył., aby wyłączyć DHCP i naciśnij polecenie Zapisz. 6 Wybierz opcję Nazwa/Adres. Wprowadź Nazwę Gospodarza (Host), naciskając symbole klawiatury. Wprowadź Adres IP, naciskając każde pole i wprowadzając numer za pomocą klawiatury numerycznej. 7 Wybierz opcję Podsieć i bramka. Wprowadź numery Maski Podsieci i Bramki IP. 8 Jeśli nie chcesz konfigurować ustawień DNS, przejdź do kolejnego kroku. Jeśli chcesz skonfigurować ustawienia DNS, wybierz przycisk Konfiguracja DNS. Wprowadź Nazwę Domeny i adres Preferowanego Serwera DNS. 9 Statyczny adres IP został właśnie skonfigurowany. Wybierz opcję Wyjście z Narzędzi. 10 Podręcznik szybkiego startu

15 Instalacja sterowników druku Procedura przedstawia instalację sterowników druku przy użyciu płyty CD ze sterownikami druku. UWAGA: Jeśli chcesz zainstalować inne sterowniki druku lub korzystasz z innego systemu operacyjnego, więcej informacji znajdziesz na płycie CD Administracja systemem. Sterowniki druku znajdują się na płycie CD Sterowniki druku, która została dostarczona razem z urządzeniem WorkCentre. Możesz użyć płyty CD Sterowniki druku i faksu CentreWare, aby zainstalować jednocześnie wiele składników, tj. sterowniki druku, dokumentację użytkownika oraz elementy PPD (PostScript Printer Description). Aby użyć program instalacyjny uruchom płytę CD Sterowniki druku i faksu CentreWare, która została dostarczona razem z urządzeniem WorkCentre. UWAGA: CentreWare jest grupą aplikacji, usług internetowych oraz sterowników druku, które zapewniają użytkownikom wsparcie podczas konfiguracji i instalacji urządzenia. 1 Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu CD stacji roboczej klienta. 2 Jeśli płyta CD nie uruchomi się automatycznie, przejdź do menu Start, wybierz opcję Uruchom i znajdź napęd CD. Wybierz plik Setup i kliknij opcję OK. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić procedurę instalacyjną. 3 Wybierz język instalacji i naciśnij opcję Dalej. Pojawi się ekran sterownika. 4 Wybierz polecenie Zainstaluj sterowniki. 5 Wybierz polecenie Zainstaluj sterowniki druku. UWAGA: Sterownik Adobe PostScript 3 jest instalowany domyślnie. 6 Aby zainstalować sterowniki druku PCL 5 lub PCL 6, wybierz pozycję Opcje i zaznacz pola obok wymaganych sterowników. 7 Wprowadź adres IP drukarki, nazwę DNS lub ścieżkę UNC urządzenia WorkCentre. 8 Wybierz polecenie Zainstaluj. 9 Postępuj zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie, aby zakończyć instalację. 10 Gdy sterownik druku jest już zainstalowany, wyślij wydruk próbny ze sterownika druku lub prześlij zadanie druku do urządzenia WorkCentre. 11 Jeśli drukowanie powiedzie się, przejdź do kolejnej procedury instalacyjnej opisanej w tym dokumencie. Jeśli drukowanie nie powiedzie się, patrz Rozwiązywanie problemów na stronie 32. Szczegółowe informacje można znaleźć na płycie CD Administracja systemem, dołączonej do urządzenia WorkCentre. Podręcznik szybkiego startu 11

16 Konfiguracja poczty Aby skonfigurować obsługę poczty, wykonaj poniższą procedurę. Jeśli w tej chwili nie chcesz skonfigurować tej usługi, przejdź do opcji Nastawienia Faksu. Jeśli urządzenie występuje w konfiguracji z obsługą sieci, usługa będzie włączona. UWAGA: Jeśli nie widzisz przycisku na ekranie Wszystkie usługi, włącz obsługę i w Ścieżce narzędzi. (Wybierz kolejno Dostęp > Kod [1111] > Wprowadź > Tryb Narzędzi > Dalej > Dodatkowe Usługi >. ) Przed rozpoczęciem procedury konfiguracji należy sprawdzić, czy następujące elementy są dostępne lub zostały wykonane. Sprawdź, czy urządzenie WorkCentre prawidłowo pracuje w sieci oraz czy włączona jest obsługa poczty na ekranie Wszystkie Usługi. Sprawdź, czy protokoły TCP/IP i HTTP zostały skonfigurowane w urządzeniu i czy działają prawidłowo. Patrz Konfiguracja sieci przy użyciu adresu statycznego IP na stronie 10. Uzyskaj adres IP serwera poczty SMTP, który akceptuje pocztę przychodzącą. Sprawdź, czy ustawienia DNS są prawidłowo skonfigurowane i uzyskaj adres nazwy domeny, jeśli jest to wymagane. Utwórz konto, które będzie używane przez urządzenie WorkCentre jako domyślny adres w polu Od. Sprawdź działanie konta wysyłając na konto urządzenia Xerox. Zadanie to należy wykonać na kliencie poczty w sieci obsługującej SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) oraz POP3 (Post Office Protocol 3). Konfigurację ustawień poczty umożliwiają usługi internetowe, dlatego konfigurację można przeprowadzić za pomocą przeglądarki internetowej. 1 Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres TCP/IP urządzenia WorkCentre na pasku adresu. Naciśnij przycisk Enter. 2 Wybierz kolejno Properties (Właściwości) > Connectivity (Łączność) > Protocols (Protokoły) > TCP/IP. 3 Wprowadź nazwę domeny w polu Domain Name (np. abc. xyz. firma. pl) Jeśli mają być używane nazwy hostów, wymagane jest skonfigurowanie jedynie ustawień DNS. UWAGA: Jeśli w urządzeniu WorkCentre jest ustawione dynamiczne adresowanie (DHCP lub BootP), to nazwa domeny nie będzie dostępna. Aby to zmienić, wybierz opcję Static (Statyczny) z listy menu IP Address Resolution (Przekształcanie adresu IP). 4 Przewiń do końca ekranu i kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby wprowadzić zmiany. Przejdź do bieżących narzędzi administratora i wpisz wartości w polach User Name (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło). Wartości domyślne to [admin] (istotna jest wielkość liter) oraz [1111]. 5 Z menu Protocols (Protokoły) wybierz pozycję SMTP Server (Serwer SMTP). 6 Wybierz opcję IP Address (Adres IP) lub Host Name (Nazwa hosta) i wprowadź nazwę hosta lub adres IP i numer portu () serwera SMTP. Domyślny port to Podręcznik szybkiego startu

17 7 Zaznacz pole Server Requires SMTP Authentication, jeśli serwer wymaga uwierzytelnienia SMTP. 8 Wprowadź wartości w polach Login Name (Nazwa logowania) oraz Password (Hasło). 9 Jeśli serwer wymaga uwierzytelnienia POP3 przed SMTP, wybierz ustawienie Enable (Włącz) i Login with User Credentials (Zaloguj używając danych uwierzytelnienia użytkownika) lub Login with Device Credentials (Zaloguj używając danych uwierzytelnienia urządzenia). 10 Jeśli wybrano opcję Login with Device Credentials (Zaloguj używając danych uwierzytelnienia urządzenia), wprowadź wartości w polach Login Name (Nazwa logowania) i Password (Hasło) serwera SMTP. 11 Wybierz polecenie Apply (Zastosuj), aby potwierdzić ustawienia. 12 Z menu Properties (Właściwości) wybierz kolejno Services (Usługi) > Settings (Ustawienie) > Setup (Konfiguracja). 13 Na ekranie Setup możesz wybrać następujące opcje: Rozdzielczość skanowania Typ załącznika Kolor wyjściowy Stempel data/czas na dokumentach PDF Opcje bezpieczeństwa dla From i To Automatyczne wysłanie do siebie Określenie domyślnego tekstu w polu Temat Określenie domyślnego tekst w polu treści Określenie domyślnego tekst podpisu Programowane przycisków SmartKeys Wybieranie reguł przekierowania wiadomości /faksów Wybieranie reguł arkuszy potwierdzenia 14 Po dokonaniu wyboru wybierz polecenie Apply (Zastosuj). UWAGA: Więcej informacji na temat wszystkich opcji i, łącznie z konfiguracją książki adresowej można znaleźć na płycie CD Administracja systemem. Podręcznik szybkiego startu 13

18 Ustawienia faksu Urządzenia WorkCentre 4150 i 4150s mogą być opcjonalnie wyposażone w faks. Zestaw faksu wymaga instalacji i konfiguracji. Faks w przypadku urządzenia WorkCentre 4150x i 4150xf stanowi standardowe wyposażenie ale wymaga konfiguracji po przeprowadzeniu instalacji WorkCentre. Instalacja zestawu faksu (dotyczy tylko wersji 4150 i 4150s) 1 Zainstaluj zestaw faksu na podstawie instrukcji dostarczonej z zestawem. Podłączenie 2 Podłącz linię telefoniczną do złącza Line (linia) urządzenia WorkCentre. 3 Jeśli chcesz wyposażyć urządzenie WorkCentre w słuchawkę, podłącz ją do złącza Ext. Złącze słuchawki (Ext. ) Złącze Line Konfiguracja 4 Naciśnij przycisk Dostęp, aby przejść do ścieżki narzędzi. 5 Na klawiaturze numerycznej wprowadź [1111] lub aktualny kod i naciśnij polecenie Wprowadź. 6 Wybierz kolejno Tryb Narzędzi > Dalej > Dodatkowe Usługi > Wbudowany Faks. Pojawi się ekran instalacji faksu. 7 Wybierz żądany (lub najbliższy) kraj, dotykając nazwę na liście Nastawienie Kraju i wybierz opcję Następne. 8 Wybierz metodę dzwonienia. W przypadku linii tonowej wybierz opcję Ton. W przypadku linii z 10 impulsami na sekundę wybierz opcję Impuls. W przypadku wątpliwości wybierz opcję Ton. 9 Dotknij symbol na klawiaturze powiązany z Numerem faksu i wprowadź numer telefonu faksu dla urządzenia WorkCentre. 10 Dotknij symbol na klawiaturze powiązany z Nazwą maszyny i wprowadź nazwę dla urządzenia WorkCentre. 11 Wybierz polecenie Zapisz i Zamknij oraz Wyjście z Narzędzi. WorkCentre będzie od tej chwili wysyłać i odbierać transmisje faksów z użyciem ustawień domyślnych. Jeśli chcesz zmienić ustawienia faksu, wprowadź ścieżkę narzędzi zgodnie z opisem przedstawionym w kroku 4 i 5, a następnie wybierz kolejno Tryb Narzędzi > Dalej > Dalej > Nastawienia Faksu. Można wybierać i zmieniać wiele opcji faksu. 14 Podręcznik szybkiego startu

19 Instalacja zestawów opcji Wybór tej opcji umożliwia uzyskanie instrukcji na temat instalacji i konfiguracji opcjonalnych funkcji: Skanowanie sieciowe Nadpisanie twardego dysku Faks serwera Zliczanie sieciowe UWAGA: Instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji faksu serwera i zliczania sieciowego znajdują się na płycie CD Administracja systemem. Instalacja zestawów opcji Wszystkie zestawy opcji instalowane są w taki sam sposób. Każdy zestaw zawiera klucz włączania produktu oraz instrukcje. 1 Gdy urządzenie WorkCentre jest włączone, umieść klucz włączania produktu w gnieździe czytnika kart, które znajduje się nad wyłącznikiem urządzenia po lewej stronie. 2 Gdy dana funkcja zostanie zainstalowana, pojawi się komunikat informujący o skonfigurowaniu funkcji i o tym, aby wyjąć klucz włączania produktu. Skanowanie sieciowe Gniazdo czytnika kart Skanowanie sieciowe jest funkcją opcjonalna, która jest dostępna w urządzeniach WorkCentre 4150s, 4150x i 4150xf i którą można zakupić u przedstawiciela firmy Xerox. Skanowanie sieciowe umożliwia konwersję dokumentów drukowanych do postaci plików elektronicznych z poziomu serwera lub stacji roboczej w sieci. Istnieją dwie metody konfiguracji skanowania sieciowego: Do skonfigurowania funkcji skanowania sieciowego można użyć usług Internet Services, serwera internetowego wbudowanego w urządzeniu WorkCentre. Instalacja i konfiguracja tej funkcji zostały przedstawione poniżej. FreeFlow SMARTsend jest opcjonalną aplikacją, która umożliwia skanowanie do wielu punktów docelowych. Instalacja i konfiguracja tej funkcji zostały przedstawione na płycie CD administratorów systemu FreeFlow SMARTsend, która jest dostarczana razem z aplikacją. UWAGA: Usługi skanowania powinny być uruchomione w sieci przed uruchomieniem opcji skanowania sieciowego. Podręcznik szybkiego startu 15

20 Zainstaluj skanowanie sieciowe usług internetowych 1 Skonfiguruj opcję. Patrz Instalacja zestawów opcji na stronie 15 Utwórz skład skanowania sieciowego 2 Otwórz przeglądarkę internetową w komputerze i wprowadź nazwę hosta oraz adres IP urządzenia WorkCentre. 3 Wybierz kolejno Properties (Właściwości) > Services (Usługi) > Network Scanning (Skanowanie sieciowe) > File Repository Setup (Konfiguracja składu plików). 4 W polu Default File Destination (Domyślne miejsce docelowe pliku) wybierz polecenie Add (Dodaj) i wprowadź nazwę, aby zdefiniować dane miejsce docelowe. 5 Wybierz prawidłowy protokół dla składu w menu Protocol (Protokół). 6 Wybierz i wprowadź IP Address (Adres IP) lub Host Name (Nazwa hosta) serwera, do którego chcesz wysłać skanowane obrazy. 7 W polu Document Path (Ścieżka dokumentu) wprowadź ścieżkę prowadzącą do lokalizacji folderu na serwerze, na którym chcesz przechowywać obrazy. Wprowadź pełną ścieżkę do foldera, rozpoczynając od początkowego przyrostka usług FTP. 8 Wprowadź wartości w polach Login Name (Nazwa logowania) oraz Password (Hasło) serwera, aby zapewnić urządzeniu WorkCentre dostęp do domyślnego składu. 9 Kliknij polecenie Apply (Zastosuj). 10 W tej chwili można użyć podstawowy szablon w urządzeniu WorkCentre. Korzystając zusług Internet Services możesz zmodyfikować istniejący szablon lub utworzyć nowy. Więcej informacji na temat skanowania sieciowego, składów oraz szablonów znajduje się na płycie CD Administracja systemem. Nadpisanie obrazu Zestaw bezpieczeństwa nadpisania obrazu jest zestawem, który można dokupić u przedstawiciela firmy Xerox do każdego powiązanego modelu WorkCentre. Po wykonaniu zadania jest ono przechowywane na twardym dysku. W celach bezpieczeństwa możesz usunąć wykonane zadania z twardego dysku za pomocą opcji Natychmiastowego nadpisania obrazu lub Nadpisania obrazu na żądanie. Nadpisanie obrazu na żądanie jest inicjowane indywidualnie przez administratora WorkCentre, natomiast Natychmiastowe nadpisanie obrazu czyści pamięć w przypadku każdego wykonanego zadania od razu po jego wykonaniu. UWAGA: Zadania kopiowanie nie są wysyłane przez sieć lub zapisywane w taki sam sposób jak inne typy zadań, więc nie muszą być nadpisywane. 16 Podręcznik szybkiego startu

21 Instalacja zestawu 1 Zainstaluj zestaw. Patrz Instalacja zestawów opcji na stronie 15. Włącz opcję Natychmiastowego nadpisywania obrazu 2 Naciśnij przycisk Dostęp, aby przejść do ścieżki narzędzi. 3 Za pomocą klawiatury wprowadź [1111] lub aktualny kod. Naciśnij polecenie Wprowadź. 4 Wybierz kolejno Tryb Narzędzi > Dalej > Dodatkowe Usługi > Natychmiastowe Nadpisanie Obrazu. 5 Wybierz opcje Wł., Zapisz i Wyjście z Narzędzi. Funkcja działa od razu po jej włączeniu i nie wymaga dodatkowej konfiguracji przez administratora systemu. Podręcznik szybkiego startu 17

22 Kopiowanie 1 Załaduj dokumenty do kopiowania zadrukowaną stroną do góry w podajniku dokumentów lub zadrukowaną stroną na dół wyrównując do tylnego lewego narożnika szyby dokumentów. 2 Wybierz przycisk Usługi. Jeśli nie pojawi się ekran Kopiowanie Podstaw., naciśnij przycisk Wszystkie Usługi, a następnie Kopiowanie. Wyświetlony zostanie ekran Kopiowanie Podstaw.. 3 Na ekranie dotykowym wybierz wymagane funkcje. Dostępne funkcje zostały przedstawione w poniższej tabeli. Kopiowanie podstawowe Nastawienie Obrazu Format Wyjściowy Zmniejszenie/ Powiększenie zmniejszenie lub powiększenie obrazu w zakresie od 25% do 400% Dostarczanie Papieru wybór tacy/rozmiaru papieru 2 Stronne Kopiowanie opcja 1- lub 2-stronnego kopiowania Wyjście opcje sortownia i zszywania Jakość Obrazu ustawienia umożliwiające poprawienie jakości obrazu Kasowanie Krawędzi usuwanie krawędzi obrazu Kopiowanie Książki kopiowanie zszytych dokumentów Przesunięcie Obrazu przesunięcie obrazu na stronie Rozmiar Oryginału ustawienie rozmiaru oryginalnego dokumentu Tworzenie Broszury automatyczne drukowanie dokumentu w formie broszury Wiele-Obok-Siebie drukowanie wielu obrazów na jednej stronie Okładki dodawanie okładek Przekładki Folii umieszczanie przekładek między wszystkimi arkuszami folii 4 Wprowadź liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk Start. UWAGA: Aby potwierdzić kopiowanie naciśnij przycisk Stan pracy na pulpicie sterowania. Pojawi się ekran Stan pracy. Oczekujące zadania kopiowania zostaną przedstawione w kolejce. 18 Podręcznik szybkiego startu

23 Dodatkowe funkcje kopiowania Zmniejszenie/Powiększenie Oryginalne dokumenty mogą być zmniejszane lub powiększane w przedziale od 25% do 400%. Aby użyć tej opcji, wybierz kartę Kopiowane Podstaw.. Wybierz którąś z dostępnych wielkościpowiększenia/pomniejszenia lub naciśnij opcję Dalsze, aby wprowadzić indywidualną wartość. Ustawianie jakości obrazu Tworzenie broszur Obrazy wielokrotne Możesz poprawić jakość kopii w zależności od typu i jakości oryginalnego dokumentu, który jest skanowany. Aby użyć tej opcji wybierz kartę Nastawienie Obrazu i wybierz opcję Jakość Obrazu. Typ Oryginału: Wybierz typ dokumentu do kopiowania Tekst, Foto i Tekst lub Foto. Jaśniejsze/Ciemniejsze: Ustawianie poziomu jasności materiału wyjściowego. Eliminacja tła: służy do automatycznej redukcji lub eliminacji ciemnego tła, które powstaje w przypadku kopiowania kolorowych dokumentów lub gazet. Ułożone pakiety 1-stronnych lub 2-stronnych oryginałów mogą być kopiowane w sposób umożliwiający tworzenie broszur. Urządzenie automatycznie wykonuje wydruki 2-stronne, które po złożeniu tworzą broszury, których strony są ułożone we właściwej kolejności. Każdy obraz jest zmniejszony i odpowiednio rozmieszczony przez urządzenie WorkCentre, tak aby idealnie dopasował się do nośnika. Aby użyć tej opcji, należy załadować oryginały do podajnika dokumentów i wybrać kartę Format Wyjściowy, a następnie Tworzenie Broszury. Funkcja ta polega na kopiowaniu dwóch lub więcej dokumentów w pomniejszeniu i umieszczaniu ich na jednym arkuszu papieru. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku tworzenia ulotek, konspektów lub dokumentów do celów archiwalnych. Aby użyć tej opcji, należy załadować oryginały do podajnika dokumentów i wybrać kartę Format Wyjściowy, a następnie opcję Wiele Obok Siebie. Możesz umieścić na jednym arkuszu papieru jeden, dwa lub cztery poszczególne oryginały. Podręcznik szybkiego startu 19

24 Drukowanie dokumentu 1 Sprawdź, czy w komputerze został zainstalowany odpowiedni sterownik do urządzenia Xerox WorkCentre Aby zainstalować sterownik drukarki, patrz Instalacja sterowników druku na stronie 11. Możesz również przejść do Sterowników druku na podstawie informacji zawartych na płycie CD Usługi druku i faksu CentreWare lub możesz pobrać najnowsze wersje sterowników ze strony 2 Otwórz dokument, który ma być drukowany. Wybierz menu Plik > Drukuj i wybierz Xerox WorkCentre 4150 z listy dostępnych drukarek. 3 Aby zmienić domyślne właściwości drukowania, wybierz opcję Właściwości. Sterownik druku posiada wiele kart, które umożliwiają ustawianie różnych opcji i właściwości. Karta Zaawansowane zawiera opcje związane z czcionkami i funkcjami drukowania. Użyj karty Papier/Wyjście, aby wybrać typ, rozmiar i kolor nośnika oraz rodzaj wydruku, np. wydruk zszywany, 2-stronne drukowanie. Opcje obrazu umożliwiają ustawienie wyglądu wydruków. Możesz pomniejszyć lub powiększyć rozmiar obrazu, włączyć funkcję oszczędzania tonera i ustawić rozdzielczość druku. Karta Układ/Znak wodny umożliwia dodanie znaku wodnego na stronie, zmianę orientacji obrazu (pionowo lub poziomo) oraz drukowanie broszur i wielu obrazów na jednym arkuszu. Wybierz odpowiednie opcje dla zadania drukowania i kliknij OK, aby wydrukować dokument. 4 Zadanie drukowania zostanie wysłane do urządzenia WorkCentre i zostanie umieszczone w kolejce Prace Niekompletne. Aby przejrzeć kolejkę w urządzeniu WorkCentre, naciśnij przycisk Stan pracy. 20 Podręcznik szybkiego startu

25 Dodatkowe funkcje drukowania Obracanie obrazu Funkcja ta umożliwia obrócenie strony o 180 stopni. Aby użyć tej opcji, wybierz kartę Zaawansowane i kliknij Opcje Obrazu. Wybierz ustawienie Wł., aby obrócić obraz o 180 stopni w stosunku do aktualnej orientacji. Wybierz ustawienie Wył., aby wyłączyć tę funkcję. Zapisane ustawienia Tryb oszczędzania tonera Często (lub rzadko) używane funkcje drukowania mogą być zapisane dzięki opcji Zapisane ustawienia. Możesz nadać nazwę ustawieniom, zapisać je i odtworzyć praktycznie dowolną kombinację funkcji druku. Możesz zapisać do 50 różnych ustawień roboczych. Aby użyć tej opcji, wybierz kartę Papier/Wyjście i kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać bieżące ustawienia. Kliknij polecenie Załaduj, aby załadować poprzednio zapisane ustawienia. Jeśli drukujesz wstępne wersje dokumentów możesz zmniejszyć zużycie tonera, korzystając z trybu oszczędzania tonera. Obrazy będą delikatniejsze ale będą czytelne i idealnie będą nadawały się do tworzenia kopii próbnych lub kontrolnych dokumentu. Wybierz kartę Opcje Obrazu i zaznacz pole Oszczędzaj toner, aby uaktywnić tę opcję. Dodaj znak wodny Funkcja Znak Wodny umożliwia tworzenie tekstu lub bitmapy w tle dokumentu lub w poprzek strony dokumentu. Możesz utworzyć swój własny znak wodny lub edytować istniejący. Możesz również określić znaki wodne, które mają być drukowane w tle lub w pierwszym planie dokumentu lub tylko na jego pierwszej stronie. Aby użyć tej opcji wybierz kartę Układ/Znak wodny i dokonaj odpowiedniego wyboru dla opcji Znak Wodny. Podręcznik szybkiego startu 21

26 Wysyłanie faksu 1 Umieść dokumenty, które mają być wysłane faksem, zadrukowaną stroną na dół na szybie dokumentów lub zadrukowaną stroną do górny w podajniku dokumentów. 2 Naciśnij przycisk Usługi na pulpicie sterowania. Wybierz przycisk Wszystkie Usługi i wybierz opcję Faks. Wyświetlony zostanie ekran Podstawowy Faks. 3 Wprowadź numer faksu odbiorcy: Wybieranie numeru za pomocą klawiatury wprowadź numer na klawiaturze numerycznej. Ręczne wybieranie jeśli do urządzenia WorkCentre podłączona jest słuchawka, ustaw opcję Ręczne wybieranie i wybierz numer przy użyciu słuchawki. Szybkie wybieranie wybierz szybkie wybieranie i wprowadź wcześniej wprowadzony numer. Lista wysłanych dodaj wielu odbiorców do listy wysłanych, aby wysłać ten sam faks do wielu odbiorców. Przycisk ten umożliwia dostęp do spisu indywidualnych i grupowych połączeń. 4 Wybierz wymagane ustawienia dla zadania wysłania faksu. Są one przedstawione w następującej tabeli: Podstawowe faksowanie Skanowanie stron 1-stronne lub 2-stronne oryginały Rozdzielczość ustawienie jakości obrazu Nastawienie Obrazu Jakość obrazu ustawienia umożliwiające poprawienie jakości obrazu Tryb koloru wydruk czarno-biały lub kolorowy Rozmiar oryginału ustawienie rozmiaru oryginalnego dokumentu UWAGA: Karta Dodatkowe funkcje faksu umożliwia dostęp do funkcji ustawień faksu takich jak tworzenie skrzynek pocztowych, dodawanie nazw do spisu numerów oraz wielu innych przydatnych opcji. 5 Naciśnij przycisk Start, aby wysłać faks. UWAGA: Aby potwierdzić wysyłanie faksu, naciśnij przycisk Stan pracy na pulpicie sterowania. Zostanie wyświetlone zadanie w kolejce. 22 Podręcznik szybkiego startu

27 Dodatkowe funkcje faksu Opóźnione wysłanie Funkcja ta umożliwia określenie czasu wysłania faksu. Dzięki tej opcji możliwe jest wysyłanie faksów z opóźnieniem i np. wybranie pory transmisji, gdy połączenia są tańsze. Aby użyć tej opcji, wybierz kartę Dod. Funk. Faksu. Wybierz kolejno Funkcje Wysyłania Faksu > Opóźnione Wysłanie. Zmiana rozdzielczości Rozdzielczość wpływa na wygląd faksu po stronie odbiorcy faksu. Aby użyć tej opcji wybierz kartę Podstawowy Faks i wybierz jeden zdostępnych wariantów opcji Rozdzielczość. Możesz wybrać ustawienie Standard w przypadku większości dokumentów, Dokładne w przypadku grafik i zdjęć lub Bardzo dokładne w przypadku zdjęć i półtonów lub obrazów w skali szarości. Konfiguracja spisu numerów Raporty Faksu Ta funkcja umożliwia przechowywanie nazw odbiorców, numerów faksu i ustawień transmisji urządzenia WorkCentre. Pozycje zapisane tutaj będą dostępne w funkcji Lista Wysłania na karcie Podstawowy Faks. Wybierz kartę Dod. Faksu, a następnie Nastawianie Spisu Nr. Wprowadź dane odbiorcy faksu. Można również uruchomić opcję wysyłania faksów do Grup, które składają się z kilku poszczególnych wpisów odbiorców faksu. Możliwe jest drukowanie różnych raportów faksu poprzez wybranie karty Dod. Faksu, a następnie opcji Raporty Faksu. Wybierz wymagany typ raportu i naciśnij przycisk Drukuj Raport. Podręcznik szybkiego startu 23

28 Skanowanie sieciowe Skanowanie sieciowe umożliwia skanowanie wydrukowanych dokumentów i przechowywanie ich w postaci plików elektronicznych. Dostęp do tych plików jest możliwy poprzez stację roboczą. 1 Umieść dokumenty, które mają być skanowane, zadrukowaną stroną na dół na szybie dokumentów lub zadrukowaną stroną do górny w podajniku dokumentów. Naciśnij przycisk Wszystkie Usługi i wybierz opcję Skanowanie Sieciowe. Wyświetlony zostanie ekran Skanowanie Sieciowe. 3 Wybierz wymagany szablon skanowania z listy Przeznacz. Szablonu. 4 W razie konieczności zmodyfikuj ustawienia szablonu, korzystając z opcji na kartach Podstawowe ustawienia i Ustawienia zaawansowane. Podstawowe ustawienia Kolor skanowanie czarno-białe lub kolorowe 2-stronne oryginał może być 1- lub 2-stronny Typ oryginału tekst lub zdjęcie Zadane ustawienia skanowania ustawienie opcji skanowania w zależności od przeznaczenia obrazu Ustawienia zaawansowane Opcje obrazu rozjaśnienie lub przyciemnienie obrazu Skanowanie do krawędzi skanowanie całej strony Rozmiar oryginału ustawienie rozmiaru oryginalnego dokumentu Format pliku PDF, TIF lub JPEG Rozdzielczość od 72x72 do 600x600 dpi Jakość/Rozmiar pliku określenie jakości obrazu i wielkości pliku UWAGA: Karta Opcje udostępnia opcje Zarządzania dokumentem. Karta Odśwież przeznaczenia umożliwia odświeżenie listy Przeznaczeń szablonu, jeśli zostały utworzone nowe szablony. 5 Naciśnij przycisk Start, aby zeskanować dokumenty. UWAGA: Aby potwierdzić skanowanie, naciśnij przycisk Stan pracy na pulpicie sterowania. 24 Podręcznik szybkiego startu

29 Dodatkowe funkcje skanowania sieciowego Tworzenie szablonów skanowania Szablony są używane przy skanowaniu sieciowym w celu zdefiniowania przeznaczenia i ustawień skanowania dla danego zadania. Wydajność pracy będzie lepsza, jeśli utworzysz określone szablony dla najczęściej wykonywanych zadań skanowania. Nowe szablony opierają się na ustawieniach skonfigurowanych dla Domyślnego szablonu lub możesz kopiować i modyfikować istniejące szablony. Można utworzyć do 250 szablonów. Naciśnij przycisk Enter i kliknij kartę Scan (Skanowanie). 2 W oknie General Information (Informacje ogólne) wprowadź nazwę szablonu w polu Template Name (Nazwa szablonu). Opcjonalnie możesz dodać opis i nazwę właściciela. 3 Aby utworzyć nowy szablon, wybierz polecenie Add (Dodaj). Wprowadź nazwę i kod użytkownika-administratora [admin/1111]. Szablon pojawi się na liście Templates (Szablony) po lewej stronie. Name / Format (Nazwa/format) 4 Aby wybrać nazwę i format skanowanego dokumentu, wybierz polecenie Edit (Edytuj). Wprowadź nazwę skanowanego dokumentu i wybierz format: PDF, Multi-Page TIFF, TIFF lub JPEG-JIF. Wybierz polecenie Apply (Zastosuj). Destination Services (Usługi przeznaczenia) 5 Zeskanowany obraz może być wysłany do składu plików przez administratora systemu lub przesłany jako faks, jeśli Fax Server (Serwer faksu) jest włączony w urządzeniu WorkCentre. Wybierz odpowiednio File (Plik) i/lub Fax. Jeśli zostanie wybrana opcja File, wybierz skład plików, do którego ma być wysłany zeskanowany obraz. Pola Document Management (Zarządzania Dokumentem) 6 Jeśli chcesz dodać dane do zeskanowanych obrazów, wybierz polecenie Add (Dodaj) i wprowadź wymagane informacje. Scan Options (Opcje skanowania) 7 Aby zmienić opcje skanowania, wybierz polecenie Edit (Edytuj). Będzie możliwe ustawienie opcji 2-Sided (2-stronne), Original Type (Typ oryginału) i zaawansowanych ustawień faksu, np. Lighten/Darken (Jaśniejsze/ciemniejsze), Contrast (Kontrast), Original Input (Wejście oryginałów) oraz Resolution (Rozdzielczość). Można również wybrać drukowanie raportu potwierdzenia i dziennika zadania. 8 Po dokonaniu wyboru wybierz Zastosuj. Na liście Template Destinations (Przeznaczenia szablonów) urządzenia WorkCentre pojawi się nowy szablon. Podręcznik szybkiego startu 25

30 Wysyłanie wiadomości 1 Umieść dokumenty, które mają być wysłane pocztą, zadrukowaną stroną na dół na szybie dokumentów lub zadrukowaną stroną do górny w podajniku dokumentów. Wybierz przycisk Wszystkie Usługi iwybierz opcję. Wyświetlony zostanie ekran. 3 Dotknij pozycję Od i wprowadź adres, który ma pojawić się w polu Od wiadomości. UWAGA: Pole to może być uprzednio ustawione przez administratora i może być nieedytowalne. 4 Dotknij pozycję Do i wprowadź adres odbiorcy. Jeśli książka adresowa została skonfigurowana możesz wprowadzić samą nazwę odbiorcy i nacisnąć przycisk Wprowadź. Książka adresowa zostanie przeszukana i odbiorca może być wybrany z listy wyników wyszukiwania. W ten sposób do Listy adresów można dodać wielu odbiorców. 5 Dotknij pozycję Cc... i/lub Bcc..., aby wysłać kopię wiadomości do innych odbiorców. 6 Wybierz opcję Ed. tematu i wprowadź Temat wiadomości. 7 Wybierz odpowiednie ustawienia na karcie Podstawowe ustawienia lub Ustawienia zaawansowane. Podstawowe ustawienia Kolor czarno-białe lub kolorowe 2-stronne oryginał może być 1- lub 2-stronny Typ oryginału tekst lub zdjęcie Zadane ustawienia skanowania ustawienie opcji skanowania w zależności od przeznaczenia obrazu Ustawienia zaawansowane Opcje obrazu rozjaśnienie lub przyciemnienie obrazu Skanowanie do krawędzi skanowanie całej strony Rozmiar oryginału ustawienie rozmiaru oryginalnego dokumentu Format pliku PDF, TIF lub JPEG Rozdzielczość od 72x72 do 600x600 dpi Jakość/rozmiar pliku określenie jakości obrazu i wielkości pliku 8 Naciśnij opcję Start, aby zeskanować dokument i wysłać go jako załącznik do wiadomości. UWAGA: Aby potwierdzić zadanie naciśnij przycisk Stan pracy na pulpicie sterowania. Zadanie zostanie wyświetlone w kolejce. 26 Podręcznik szybkiego startu

31 Dodatkowe funkcje poczty Zadane ustawienia skanowania Zeskanowane obrazy stanowią kompromis między jakością obrazu (rozdzielczością) a wielkością pliku. Opcja ta umożliwia wybranie optymalnych ustawień w zależności od przeznaczenia dokumentu i można ją aktywować za pomocą jednego przycisku. Dostępne opcje: Zadane ustawienie Współdzielenie i drukowanie Opis Średnia jakość skanu i wielkość pliku Wysoka jakość Umożliwia uzyskanie obrazu o wysokiej jakości zdjęcia i półtony Zapis archiwalny OCR Proste skanowanie Nastawienia użytkownika Umożliwia uzyskanie mniejszego rozmiaru pliku w celu archiwizacji Wysoka jakość obrazu, która umożliwia zastosowanie technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR) Skany o niskiej jakości i pliki o małych rozmiarach Indywidualne opcje wybrane przez użytkownika. Jest to opcja domyślna. Skanowanie w kolorze Urządzenie WorkCentre jest drukarką czarno-białą, ale skanowanie do wiadomości i faksu może odbywać się w kolorze. Gdy wybrana jest opcja skanowania w kolorze, będzie można zapisać obraz w formacie JPEG-JIF, który zapewnia lepszą kompresję kolorowych map bitowych. Aby włączyć skanowanie w kolorze do wiadomości wybierz kartę Podstawowe skanowanie i opcję Kolor. Wybierz opcję Kolor. UWAGA: Gdy wybrana jest opcja skanowania w kolorze, maksymalna rozdzielczość obrazu wynosi 300x300 dpi. Podręcznik szybkiego startu 27

32 Faks LAN Opcjonalna funkcja faksu LAN umożliwia wysyłanie faksu do urządzenia faksującego za pomocą sieci telefonicznej ze stacji roboczej lub komputera PC. Dokument, który ma być wysłany nie musi być wydrukowany. Może on zostać wysłany bezpośrednio z komputera. UWAGA: Faks LAN jest dostępny w urządzeniach WorkCentre, które posiadają wbudowany faks i są podłączone w sieci. Faks LAN NIE jest dostępny w przypadku sterownika druku PCL 5e. 1 Włącz opcję Faks LAN w sterowniku druku w następujący sposób: 2 Na ekranie Właściwości sterownika druku urządzenia WorkCentre 4150 wybierz Konfiguracja > Dostępne opcje i ustaw Faks LAN jako Zainstalowany. 3 Aby wysłać faks LAN, wybierz z aplikacji polecenie Drukuj. Wybierz urządzenie WorkCentre 4150 jako drukarkę. 4 Wybierz opcję Właściwości, aby wyświetlić opcje sterownika druku. 5 Na karcie Papier/Wyjście wybierz opcję Faks jako Typ pracy i naciśnij przycisk OK. 6 Po wybraniu opcji OK w oknie Drukowanie wyświetlone zostanie okno Ustawienie faksu LAN. Wprowadź odbiorcę faksu: Wybierz Dodaj odbiorców faksu i wprowadź numer faksu odbiorcy lub odbiorców. Jeśli książka telefoniczna została skonfigurowana, wybierz Dodaj z książki telefonicznej i wybierz odbiorców. 7 Po naciśnięciu przycisku OK faks zostanie wysłany do urządzenia WorkCentre, które następnie wyśle go do odbiorców faksu. 28 Podręcznik szybkiego startu

33 Dodatkowe funkcje faksu LAN Opcje faksu Wybierz Faks jako Typ pracy i naciśnij opcję Ustawienia. Na ekranie Ustawienia faksu LAN wybierz kartę Opcje faksu. Karta ta umożliwia wybranie wymaganej opcji dla pracy faksu. W celu potwierdzenia wysłania faksu można wydrukować Arkusz potwierdzenia. Z faksem można wysłać Stronę tytułową z dodatkowymi informacjami. W celu wybrania określonej szybkości wysyłania faksu należy użyć opcji Szybkość wysyłania, a w celu ustawienia jakości opcji Rozdzielczość faksu. Aby wysłać faks o określonej godzinie, należy ustawić opcję Godzina wysłania. Aby dodać prefiks wybierania numeru lub numer karty kredytowej, należy użyć opcji Opcje wybierania faksu. Preferencje W celu wybrania ustawień spisu telefonów i preferencji należy użyć karty Preferencje. Osobiste spisy telefonów mogą być tworzone, zmieniane i zapisywane za pomocą opcji Preferencje spisu telefonów. Wspólne spisy telefonów mogą również być wybierane za pomocą tych opcji. Podręcznik szybkiego startu 29

34 Zwiększanie wydajności urządzenia WorkCentre WorkCentre 4150 jest wydajnym urządzeniem wielofunkcyjnym, które posiada wiele cyfrowych funkcji zintegrowanych w jednym inteligentnym systemie. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o dużych grupach roboczych pracujących w różnych środowiskach. Dzięki temu urządzeniu możesz zrobić znacznie więcej i usprawnić swoje działania robocze właśnie za sprawą funkcji zwiększających wydajność. Dostosowanie urządzenia WorkCentre do własnych wymagań Książka adresowa on-line Zdalna administracja Urządzenie WorkCentre może być skonfigurowane w tak, aby jak najlepiej spełnić zadanie w przypadku wymagań użytkownika. Na przykład, na ekranie powitalnym urządzenia może być wyświetlany stan urządzenia, stan pracy lub jedna z usług. Domyślne ustawienia każdej usługi mogą być skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika np. domyślna taca papieru, współczynnik redukcji, kopiowanie 2-stronne. Aby przejrzeć opcje, przejdź do obszaru Narzędzia, a następnie do opcji Nastawienia Podstawowe Ekranu i Nastawienia Systemu. Książka adresowa jest przydatna, gdy znajdują się w niej dane najczęściej używanych odbiorców. Użyj tej funkcji, aby zaprogramować książkę adresową z danymi odbiorców np. ich adresem lub numerem faksu. Numery adresowe zarejestrowane w książce adresowej mogą również być użyte jako kody szybkiego wybierania. Urządzenie może obsługiwać firmową (LDAP) i lokalną książkę adresową, jeśli została ona skonfigurowana. Lokalne książki adresowe mogą być importowane z pliku. csv po wybraniu kolejno Internet Services (Usługi internetowe) > Properties (Właściwości) > Services (Usługi) > Settings (Ustawienia). To urządzenie wielofunkcyjne posiada swoją własną stronę internetową Internet Services. Na stronę można dostać się za pomocą przeglądarki internetowej. Jako użytkownik możesz uzyskać informacje na temat urządzenia oraz zadań wysłanych do urządzenia i to wszystko z poziomu komputera. Różnorodne karty na stronie internetowej zawierają wiele opcji, które umożliwiają dostęp do informacji o stanie urządzenia, nośników kolejek zadań i ustawień administratora. Dzięki tej funkcji można nawet wysłać przez Internet zadanie gotowe do drukowania. Po prostu otwórz przeglądarkę i wprowadź adres IP urządzenia WorkCentre. 30 Podręcznik szybkiego startu

35 Wysyłanie papierowych dokumentów jako wiadomości Funkcja ta umożliwia wysyłanie zeskanowanych dokumentów w postaci załączników do wiadomości do określonych adresatów. Dostęp do funkcji jest możliwy poprzez przycisk Usługi na pulpicie sterowania ora Wszystkie Usługi na ekranie. Jest to bardzo przydatna funkcja, która jest nieoceniona w przypadku skanowania dokumentów do własnego użytku. Po prostu wybierz funkcje, wprowadź własny adres i zeskanuj dokument. Po chwili znajdzie się on w Twojej skrzynce z pocztą. Łatwe zarządzenie materiałami eksploatacyjnymi Materiały eksploatacyjne wymagają wymiany lub uzupełnienia jest to papier, zszywki oraz inne element wymagające obsługi użytkownika. Elementy takie jak wkład bębna zestawu SMart, wkład tonera oraz wkład ze zszywkami podlegają wymianie przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisanta przedstawiciela firmy Xerox. Dzięki temu nie tracisz cennego czasu i nie ma przestoju w pracy. Inteligentne dokumenty Urządzenie WorkCentre nie jest tylko zwykła drukarką możesz je używać do różnych indywidualnych zadań np. do drukowania prezentacji, broszur i planów zajęć. Na przykład funkcja Tworzenie Broszury umożliwia tworzenie broszur lub wielostronicowych kopii zadrukowanych jedno- lub dwustronnie. Oryginały oprawione mogą być skanowane w kolorze i wysyłane na adres użytkownika, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie ich w archiwum. Zestawy prezentacyjne mogą być tworzone dzięki funkcji Wiele Obok Siebie itp. Twoja wyobraźnia stanowi jedyne ograniczenie. Podręcznik szybkiego startu 31

36 Rozwiązywanie problemów Na jakość dokumentów wyjściowych może wpływać wiele czynników. Aby zapewnić najlepszą wydajność i jakość, postępuj zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku użytkownika. Dokumentacja i komunikaty błędów urządzenia WorkCentre ułatwią w szybkim zlokalizowaniu i rozwiązaniu potencjalnego problemu. Niektóre problemy można rozwiązać poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia. Odczekaj około 20 sekund przed ponownym załączeniem urządzenia. Jeśli po ponownym załączeniu urządzenia WorkCentre problem nadal występuje, zapoznaj się z poniższymi informacjami. Problem Nie można włączyć urządzenia WorkCentre Dokumenty nie są pobierane z podajnika dokumentów WorkCentre nie drukuje dokumentów przesłanych z komputera. Nie można wysłać wiadomości Blokada papieru Nie można wysłać faksu Rozwiązanie Sprawdź, czy urządzenie nie znajduje się w trybie niskiego poboru energii, co jest sygnalizowane przez zapaloną zieloną lampkę na pulpicie sterowania. Dotknij ekran interfejsu użytkownika, aby uaktywnić urządzenie. Sprawdź, czy kabel zasilający został poprawnie podłączony. Naciśnij przycisk Wł. /Wył., tak aby był w pozycji Wł. (I) Sprawdź, czy z oryginałów zostały usunięte wszystkie spinacze i zszywki. Sprawdź, czy podajnik nie jest przepełniony. Maksymalnie może znajdować się w nim 50 dokumentów. Sprawdź, czy prowadnice krawędzi dotykają boków oryginałów. Sprawdź, czy kabel sieciowy jest podłączony do urządzenia WorkCentre. Sprawdź, czy ustawienia sieciowe są skonfigurowane prawidłowo. Patrz Podłączenie do sieci na stronie 9. Sprawdź, czy urządzenie WorkCentre jest podłączone w sieci jako drukarka. Sprawdź, czy opcja jest włączona. Patrz Konfiguracja poczty na stronie 12. Załaduj papier do tacy, stroną szwu skierowaną w górę. Załaduj papier do tacy bocznej, stroną szwu skierowaną w dół. Jeśli papier nadmiernie się zwija, odwróć papier na odpowiedniej tacy papieru. Użyj papieru z nowego opakowania. Sprawdź, czy urządzenie WorkCentre jest podłączone do właściwej linii telefonicznej i sprawdź sygnał linii. Sprawdź, czy funkcja faksu jest włączona. Patrz Ustawienia faksu na stronie 14. UWAGA: Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w rozdziale Rozwiązywanie problemów w Podręczniku użytkownika. 32 Podręcznik szybkiego startu

37 Blokady papieru Miejsce blokady zostanie wskazane na ekranie. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby usunąć usterkę związaną z blokadą papieru. Sprawdź, czy wszystkie uchwyty i pokrywy zostały ustawione we właściwych pozycjach. UWAGA: Obszary zacięć mogą się różnić w zależności od modelu i konfiguracji urządzenia. Obszary blokowania się papieru przy wyjściu i w okolicach finishera. p Prawa pokrywa i obszar w pobliżu modułu dupleksu. Obszary blokowania się papieru w pobliżu tacy papieru 2, 3 i 4. Blokady dokumentu Na ekranie pojawi się informacja o miejscu zablokowania papieru. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie iusuń wszystkie dokumenty z podajnika dokumentów oraz szyby dokumentów. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, ułóż dokumenty ponownie tak jak przy rozpoczynaniu zadania i załaduj podajnik dokumentów. Dokumenty zostaną automatycznie przeładowane w celu poprawnego wykonania zadania. Podręcznik szybkiego startu 33

38 Pomoc Podczas pracy z urządzeniem WorkCentre cały czas masz dostęp do skutecznego systemu pomocy. Możesz uzyskać informacje pomocy oraz wskazówki z wielu źródeł. Urządzenie WorkCentre Naciśnij w dowolnym momencie przycisk Pomoc, aby uzyskać dostęp do ekranów pomocy online. Komunikaty, instrukcje ekranowe oraz rysunki zapewniają dodatkowe informacje. Dokumentacja Większość odpowiedzi na pytania uzyskasz korzystając z płyt CD dołączonych do urządzenia WorkCentre. Możesz również uzyskać dużo cennych informacji z dokumentacji na stronie Podręcznik użytkownika zawiera instrukcje i informacje dotyczące wszystkich funkcji urządzenia WorkCentre. Płyta CD Administracja systemem zawiera szczegółowe informacje i instrukcje związane z podłączeniem urządzenia WorkCentre do sieci i instalacją opcjonalnych funkcji. Sterownik druku Wybierz opcję Pomoc na ekranie sterownika druku lub naciśnij przycisk [F1] na klawiaturze komputera, aby uzyskać informacje na temat wyświetlonego ekranu sterownika druku. Usługi Internet Services Wybierz opcję Index (Indeks), aby przejrzeć zawartość strony Internet Services. Wybierz opcję Help (Pomoc), aby przejść na stronę pomocy on-line firmy Xerox. 34 Podręcznik szybkiego startu

Identyfikator artykułu: 00107053 / Ostatnia modyfikacja: 05. 05. 2017

Drukowanie

Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?


Odpowiedzi

Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

  • Są w opakowaniu, w wypełniaczach zabezpieczających. W sekcji „Zawartość opakowania” w Podręczniku szybkiego startu zamieszczono listę części, które powinny znajdować się w kartonie.

Uwaga: Podręcznik szybkiego startu jest dostarczany z produktem; można go też pobrać ze strony pomocy technicznej Sony.
Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?

  • Zalecamy zabezpieczyć telewizor przed zarysowaniami i uszkodzeniami za pomocą miękkiego materiału, np. ręcznika lub koca. Można też przeprowadzić montaż na miękkim dywanie.
  • Ważne: Nie należy używać worka ochronnego, w który telewizor jest zapakowany na czas transportu.

    • Społeczność Sony

      Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

Podręcznik szybkiego startu i instalacji Ge C70

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego startu i instalacji Ge C70

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego startu i instalacji Ge C70