Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Mvme3100 1152

Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson MVME3100 1152 to szybki i łatwy sposób na rozpoczęcie pracy z systemem MVME3100 1152. Oferuje on szczegółowy opis wszystkich funkcji i możliwości systemu oraz instrukcje krok po kroku dotyczące używania i konfigurowania systemu. Podręcznik zawiera również informacje o zabezpieczeniach i bezpieczeństwie, których należy przestrzegać, aby uniknąć poważnych uszkodzeń systemu. Podręcznik jest idealnym przewodnikiem dla wszystkich, którzy chcą zacząć korzystać z systemu MVME3100 1152 i wykorzystać wszystkie jego możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Mvme3100 1152

Karta Szybki start (Quick Setup) służy do rejestrowania najczęściej używanych ustawień drukowania. Po wybraniu zarejestrowanego ustawienia drukarka automatycznie wprowadza wybrane uprzednio parametry.

Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings)
Zarejestrowane są tu nazwy i ikony często używanych profili drukowania. Po wybraniu profilu drukowania odpowiedniego do przeznaczenia dokumentu wprowadzane są pasujące ustawienia.
Ponadto funkcje uznane za użyteczne w przypadku wybranego profilu drukowania są wyświetlane w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features).
Można też zmienić profil drukowania i zarejestrować go pod nową nazwą. Można usuwać zarejestrowane profile drukowania.
Kolejność profili na liście można zmieniać, przeciągając poszczególne profile albo trzymając naciśnięty klawisz Ctrl i naciskając klawisze strzałek w górę lub w dół.
Standardowa (Standard)Są to ustawienia fabryczne.
Mają one priorytet nad wybranymi w aplikacji ustawieniami opcji Rozmiar strony (Page Size), Orientacja (Orientation) i Kopie (Copies).
Drukowanie fotografii (Photo Printing)Po wybraniu tego ustawienia w przypadku drukowania fotografii zostanie użyty powszechnie stosowany rodzaj papieru fotograficznego i rozmiar zdjęć. Pole wyboru Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing) zostaje automatycznie zaznaczone.
Ustawienia te mają priorytet nad wybranymi w aplikacji ustawieniami opcji Orientacja (Orientation) i Kopie (Copies). Dokument biznesowy (Business Document)To ustawienie należy wybrać przy drukowaniu dokumentu ogólnego przeznaczenia.
Oszczędzanie papieru (Paper Saving)To ustawienie należy wybrać w celu oszczędzania papieru przy drukowaniu dokumentu ogólnego przeznaczenia. Pola wyboru Drukowanie 2 stron na 1 (2-on-1 Printing) i Drukowanie dwustronne (Ręczne) (Duplex Printing (Manual)) zostają automatycznie zaznaczone.

Uwaga

 • Zestaw opcji w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features), który jest wyświetlany w przypadku profilu drukowania wybranego przy zapisywaniu dodawanego profilu drukowania, również jest widoczny po wybraniu dodanego profilu drukowania.
Zapisz... (Save... )Umożliwia wyświetlenie Okno dialogowe Zapisywanie najczęściej używanych ustawień.
Kliknięcie tego przycisku pozwala zapisać na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) parametry wprowadzone na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup). Usuń (Delete)Umożliwia usunięcie zarejestrowanego profilu drukowania.
W tym celu należy wybrać na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) nazwę profilu do usunięcia i kliknąć przycisk Usuń (Delete). Po pojawieniu się komunikatu potwierdzenia należy kliknąć przycisk OK, aby usunąć wskazany profil drukowania.
 • Profilów drukowania zarejestrowanych w ustawieniach początkowych nie można usunąć.
 • Podgląd ustawieńWidok papieru pozwala zorientować się, jak oryginał zostanie ułożony na arkuszu.
  Umożliwia to sprawdzanie ogólnego układu wydruku. Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing)Umożliwia wyświetlanie przewidywanego wyglądu wydruku przed rozpoczęciem drukowania danych.
  Aby przed drukowaniem był wyświetlany podgląd, należy zaznaczyć to pole wyboru.
  Aby nie wyświetlać podglądu przed drukowaniem, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru. Ważne

 • Korzystanie z aplikacji Podgląd Canon IJ XPS wymaga zainstalowanego na komputerze oprogramowania Microsoft. NET Framework 4. 5. 2.
 • Funkcje dodatkowe (Additional Features)Powoduje wyświetlanie często używanych, przydatnych funkcji obok profilu drukowania wybranego na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup).
  Poruszanie wskaźnikiem myszy w pobliżu danej funkcji, którą można zmienić, powoduje wyświetlenie jej opisu.
  Aby włączyć funkcję, należy zaznaczyć odpowiadające jej pole wyboru.
  W przypadku niektórych funkcji można wprowadzać szczegółowe ustawienia pochodzące z kart Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup).
 • W zależności od profili drukowania pewne funkcje mogą być wyszarzone, co oznacza brak możliwości ich modyfikacji.
 • Drukowanie 2 stron na 1 (2-on-1 Printing)Umożliwia drukowanie dwóch stron dokumentu obok siebie na jednej stronie arkusza papieru.
  Aby zmienić kolejność stron, należy kliknąć kartę Ustawienia strony (Page Setup), wybrać dla opcji Układ strony (Page Layout) ustawienie Układ strony (Page Layout) i kliknąć przycisk Określ... (Specify... ). Następnie w wyświetlonym Okno dialogowe Drukowanie układu strony należy wybrać ustawienie opcji Kolejność stron (Page Order). Drukowanie 4 stron na 1 (4-on-1 Printing)Umożliwia drukowanie czterech stron dokumentu obok siebie na jednej stronie arkusza papieru.
  Drukowanie dwustronne (Ręczne) (Duplex Printing (Manual))Umożliwia wybór, czy dokument ma być ręcznie drukowany po obu stronach papieru, czy tylko na jednej stronie.
  Aby zmienić zszywany bok lub szerokość marginesów, należy wprowadzić nowe wartości na karcie Ustawienia strony (Page Setup). Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)Umożliwia drukowanie bez obramowania i bez żadnych marginesów.
  Użycie funkcji drukowania bez obramowania powoduje powiększenie drukowanego dokumentu, więc drukowane dane nieco wystają poza obszar papieru. Inaczej mówiąc, dokument jest drukowany bez żadnych marginesów.
  Aby określić, jak duża część dokumentu ma wystawać poza obszar papieru, kliknij kartę Ustawienia strony (Page Setup), wybierz opcję Bez obramowania (Borderless) i wprowadź wartość w polu Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension). Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing)Ta funkcja powoduje przekształcanie danych obrazu na dane monochromatyczne podczas drukowania dokumentu. Niska (Draft)To ustawienie nadaje się do drukowania próbnego. Obróć o 180 stopni (Rotate 180 degrees)Umożliwia wydrukowanie dokumentu w położeniu obróconym o 180 stopni w odniesieniu do kierunku podawania papieru.
  Szerokość obszaru drukowania i wielkość rozszerzenia, które zostały ustawione w innej aplikacji, zostaną odwrócone w pionie i w poziomie. Ręczne dostosowanie koloru/intensywności (Color/Intensity Manual Adjustment)Należy wybrać tę opcję, aby ustawić odpowiednią metodę w obszarze Korekcja kolorów (Color Correction) i samodzielnie wprowadzić ustawienia, np. Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow), Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity), Kontrast (Contrast) itd. Typ nośnika (Media Type)Wybór typu papieru do drukowania.
  Należy wybrać typ nośnika odpowiadający papierowi załadowanemu do drukarki. Zapewni to prawidłowe drukowanie na wskazanym papierze. Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size)Umożliwia wybór rozmiaru papieru załadowanego faktycznie do drukarki.
  Rozmiar papieru jest zwykle ustawiany automatycznie, odpowiednio do wybranego rozmiaru papieru wyjściowego, a dokument jest drukowany bez skalowania.
  Jeśli w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features) została ustawiona opcja Drukowanie 2 stron na 1 (2-on-1 Printing) lub Drukowanie 4 stron na 1 (4-on-1 Printing), można ręcznie określać rozmiar papieru za pomocą opcji Rozmiar strony (Page Size) na karcie Ustawienia strony (Page Setup).
  Jeśli wybrany rozmiar papieru jest mniejszy niż określony w polu Rozmiar strony (Page Size), rozmiar dokumentu zostanie pomniejszony. Jeśli wybrany rozmiar papieru jest większy, rozmiar dokumentu zostanie powiększony.
  Ponadto w przypadku wybrania opcji Niestandardowy... (Custom... ) pojawia się Okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru, w którym możesz określić dowolne wymiary arkusza papieru w pionie i w poziomie. Orientacja (Orientation)Umożliwia wybór orientacji drukowania.
  Jeśli aplikacja, w której utworzono dokument, zawiera podobne ustawienie, należy wybrać orientację identyczną z określoną w aplikacji.
  Pionowa (Portrait)Umożliwia wydrukowanie dokumentu w taki sposób, aby jego ułożenie w pionie było identyczne z kierunkiem podawania papieru. Jest to ustawienie domyślne. Pozioma (Landscape)Umożliwia wydrukowanie dokumentu w położeniu obróconym o 90 stopni w odniesieniu do kierunku podawania papieru.
  Kierunek obrotu możesz zmienić, przechodząc do aplikacji Canon IJ Printer Assistant Tool, otwierając okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings), a następnie używając pola wyboru Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
  Zaznaczenie pola wyboru Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]) powoduje obrócenie drukowanego dokumentu o 90 stopni w lewo. Jakość wydruku (Print Quality)Wybór oczekiwanej jakości wydruku.
  Należy wybrać jedno z poniższych ustawień, aby określić poziom jakości wydruku odpowiedni do jego przeznaczenia.
  Aby samodzielnie określić poziom jakości wydruku, należy kliknąć kartę Główny (Main) i wybrać dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie Niestandardowe (Custom). Zostanie uaktywniony przycisk Ustaw... (Set... Kliknij przycisk Ustaw... ), aby otworzyć Okno dialogowe Niestandardowe, a następnie wprowadzić odpowiednie ustawienia.
  Wysoka (High)Nadaje priorytet jakości wydruku nad szybkością wydruku. Drukuje ze średnią prędkością i jakością. Źródło papieru (Paper Source)Wyświetla źródło, z którego podawany jest papier.
  Tylna taca (Rear Tray)Papier podawany jest zawsze z tylnej tacy. Kopie (Copies)Umożliwia określenie liczby kopii do wydrukowania. Można wprowadzić wartość od 1 do 999.
 • Jeśli w aplikacji użytej do tworzenia dokumentu jest dostępna ta sama funkcja, wprowadź ustawienia w sterowniku drukarki. Jeśli jednak wyniki są niewłaściwe, określ ustawienia funkcji w aplikacji.
 • Zawsze drukuj z użyciem bieżących ustawień (Always Print with Current Settings)Umożliwia drukowanie dokumentów z bieżącymi ustawieniami począwszy od najbliższej operacji drukowania.
  Po wybraniu tej funkcji i późniejszym zamknięciu okno ustawień sterownika drukarki informacje wprowadzone na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup) zostają zapisane, a drukowanie z identycznymi ustawieniami jest możliwe począwszy od najbliższej operacji drukowania.
 • W przypadku zalogowania się za pomocą innej nazwy użytkownika, ustawienia wprowadzone podczas działania tej funkcji nie będą odzwierciedlane w ustawieniach drukowania.
 • Jeśli jakieś ustawienie zostało wprowadzone za pomocą aplikacji, będzie mało priorytet.
 • Domyślne (Defaults)Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień zmienionych przez użytkownika.
  Kliknięcie tego przycisku powoduje przywrócenie wartości domyślnych (fabrycznych) wszystkim ustawieniom na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup).

  Okno dialogowe Zapisywanie najczęściej używanych ustawień (Save Commonly Used Settings)

  W tym oknie dialogowym można zapisywać ustawienia wprowadzone na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup) oraz dodawać je do listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup).

  Nazwa (Name)Umożliwia nadanie nazwy zapisywanemu profilowi drukowania.
  Można wpisać maksymalnie 255 znaków.
  Wprowadzona nazwa pojawia się razem z towarzyszącą jej ikoną na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup). Opcje... (Options... )Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Zapisywanie najczęściej używanych ustawień.
  Można w nim zmieniać szczegóły zapisywanego profilu drukowania.

  Okno dialogowe Zapisywanie najczęściej używanych ustawień (Save Commonly Used Settings)

  Umożliwia wybór ikon profili drukowania, które zostaną zarejestrowane na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings), oraz zmianę elementów zapisywanych w profilach.

  Ikona (Icon)Umożliwia wybór ikony zapisywanego profilu drukowania.
  Wybrana ikona pojawia się razem ze swoją nazwą na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup). Zapisz ustawienie rozmiaru papieru (Save the paper size setting)Umożliwia zapisywanie rozmiaru papieru w profilu drukowania zarejestrowanym na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
  Aby zapisany rozmiar papieru był stosowany po wybraniu profilu drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru.
  Jeśli nie jest ono zaznaczone, rozmiar papieru zapisuje się i w konsekwencji nie jest stosowany po wybraniu profilu drukowania. Zamiast tego drukarka przyjmuje rozmiar papieru ustawiony w aplikacji. Zapisz ustawienie orientacji papieru (Save the orientation setting)Umożliwia zapisywanie ustawienia opcji Orientacja (Orientation) w profilu drukowania zarejestrowanym na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
  Aby zapisana orientacja wydruku była stosowana po wybraniu profilu drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru.
  Jeśli nie jest ono zaznaczone, ustawienie opcji Orientacja (Orientation) nie zapisuje się i w konsekwencji nie jest stosowane po wybraniu profilu drukowania. Zamiast tego drukarka przyjmuje orientację wydruku ustawioną w aplikacji. Zapisz ustawienie kopii (Save the copies setting)Umożliwia zapisywanie ustawienia opcji Kopie (Copies) w profilu drukowania zarejestrowanym na liście Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
  Aby zapisane ustawienie liczby kopii było stosowane po wybraniu profilu drukowania, należy zaznaczyć to pole wyboru.
  Jeśli nie jest ono zaznaczone, ustawienie opcji Kopie (Copies) nie zapisuje się i w konsekwencji nie jest stosowane po wybraniu profilu drukowania. Zamiast tego drukarka przyjmuje ustawienie liczby kopii wprowadzone w aplikacji.

  Okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru (Custom Paper Size)

  W tym oknie dialogowym można określić rozmiar (szerokość i wysokość) niestandardowego papieru.

  Jednostki (Units)Należy wybrać jednostkę dla rozmiaru papieru wprowadzanego przez użytkownika. Rozmiar papieru (Paper Size)Umożliwia wprowadzanie dla niestandardowego papieru ustawień Szerokość (Width) i Wysokość (Height). Wymiary są podawane w jednostkach wybranych za pomocą opcji Jednostki (Units).

  Tematy pokrewne

 • Podstawowe ustawienia drukowania
 • Ustawianie Rozmiar strony i Orientacja
 • Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
 • Wykonanie drukowania bez obramowania
 • Drukowanie dwustronne
 • Drukowanie na pocztówkach
 • Wyświetlanie wyniku drukowania przed wydrukowaniem
 • Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)
 • Drukowanie kolorowego obrazu w trybie monochromatycznym
 • Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
 • Dopasowywanie balansu kolorów
 • Dopasowywanie balansu kolorów przy użyciu wzorów przykładowych (sterownik drukarki)
 • Dopasowywanie jasności
 • Dopasowywanie intensywności koloru
 • Dopasowywanie kontrastu
 • Dopasowywanie intensywności/kontrastu przy użyciu wzorów przykładowych (sterownik drukarki)
 • Rejestrowanie często używanego profilu drukowania
 • hp-support-head-portlet

  Działania

  • ${title}

  Trwa ładowanie...

  hp-contact-secondary-navigation-portletPomoc techniczna HP dla klientów

  Szukaj

  hp-hero-support-search

  Przeszukaj wszystkie tematy pomocy

 • Wszystko
 • Oprogramowanie, sterowniki i aktualizacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Jak…
 • Informacje o produktach
 • Podręczniki użytkownika
 • Anuluj

  Przykłady: “LaserJet Pro P1102 zacięcie papieru”, “HP 250 G4 bluetooth”

  hp-share-print-widget-portlet
  • Informacja

   Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

   Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie
  hp-detect-load-my-device-portlet
  hp-product-information-portlet

  Masz już konto HP? Wybierz z posiadanych przez ciebie produktów.Zaloguj się/Zarejestruj się

  Wybierz inny produkt

  Dodaj ten produkt do Mojego pulpitu

  Ten produkt został dodany do pulpitu

  hp-product-builder-portlethp-pdp-secondary-navigation-portlet

  hp-promotion-tiles-portlethp-country-locator-portlet

  Kraj/region:Polskahp-product-warranty-check

  dokument

  Kierownik ds. Maszyn AMS
  Wersja 6. 32

  Skrócona instrukcja obsługi
  MHM-97498, wyd. 8

  prawo autorskie
  © 2021 by Emerson. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Emerson.
  Odpowiedzialność
  Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. EMERSON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO MATERIAŁU, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Emerson nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub niespójności, które mogą być zawarte w niniejszym dokumencie, ani za przypadkowe lub wtórne szkody w związku z dostarczeniem, wykonaniem lub użytkowaniem tego materiału. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony firmy Emerson. Informacje zawarte w tej instrukcji nie są wyczerpujące i nie obejmują wszystkich wyjątkowych sytuacji.
  Patenty
  Produkty opisane w tej instrukcji są objęte istniejącymi i oczekującymi patentami.

  Pierwsze kroki

  Ten przewodnik zawiera podstawowe informacje na temat rozpoczęcia pracy z systemem Standalone.
  Zakończono instalację systemu sieciowegoview znajduje się na stronie 13. Przed zainstalowaniem systemu sieciowego zapoznaj się z Instrukcją instalacji na dysku DVD z podręcznikami, aby uzyskać ważne instrukcje.
  Twój pakiet AMS Machinery Manager obejmuje:

  • Skrócona instrukcja obsługi
  • Instalacyjna płyta DVD z oprogramowaniem
  • DVD z instrukcjami

  1. 1 Dostosowane nośniki instalacyjne
  Na podstawie zamówienia na instalacyjnym dysku DVD z oprogramowaniem znajdują się następujące elementy:

  • Samodzielna (pojedynczy użytkownik) lub instalacja sieciowa
  • Technologie AMS Machinery Manager
  • Liczba licencjonowanych użytkowników

  Aby dodać technologię lub więcej licencjonowanych użytkowników, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Emerson.

  1. 2 Gdzie uzyskać pomoc
  AMS Machinery Manager Pomoc
  Uruchom AMS Machinery Manager i wybierz Pomoc z menu głównego. Pomoc jest również dostępna w Guardian webstrona.
  Płyta DVD z instrukcjami AMS Machinery Manager
  Pakiet AMS Machinery Manager zawiera płytę z instrukcjami użytkownika w formacie PDF.

  Rejestracja oprogramowania
  Telefon: numer bezpłatny 888. 367. 3774, opcja 2 (USA i Kanada) +63. 2. 702. 1111 (reszta świata)
  e-mail: [email chroniony]
  Web: http://www. com/machineryhealthreg

  Pomoc techniczna
  Firma Emerson zapewnia różne sposoby skontaktowania się z zespołem pomocy technicznej w celu uzyskania odpowiedzi, których potrzebujesz, gdy ich potrzebujesz:

  Bezpłatny numer 800. 833. 8314 1. 512. 832. 3774 (USA i Kanada) +63. 2 (Ameryka Łacińska) +702. 1111 XNUMX (Azja i Pacyfik, Europa i Bliski Wschód)
  E-mail [email chroniony]
  Web http://www. com/en-us/contact-us
  Aby wyszukać dokumentację, odwiedź http://www.
  Do view bezpłatne numery dla określonych krajów, odwiedź

  Twój sprzęt komputerowy

  Aby zapewnić optymalną instalację i wydajność, komputer powinien spełniać wymagania sprzętowe i systemowe.
  Uwagi
  Jeśli zamierzasz zainstalować historię maszyny Viewer lub dostawcy danych CSI, przed zainstalowaniem programu AMS Machinery Manager należy zainstalować Internetowe usługi informacyjne. Instalacja programu AMS Machinery Manager wprowadza ważne zmiany w konfiguracji usług IIS, które w innym przypadku należałoby skonfigurować ręcznie z pomocą pomocy technicznej. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji instalacji na dysku DVD z instrukcjami.

  2. 1 serwerów
  wymagania
  Obsługiwane systemy operacyjneWindows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2016 Standard1, Windows Server 2016 Datacenter1, Windows Server 2012 R2 Standard1 i Windows Server 2012 R2 Datacenter1
  Procesor/pamięć2. 4-rdzeniowy procesor 4 GHz lub szybszy, 8 GB pamięci RAM (minimum)
  SiećEthernet (protokół TCP/IP)
  Rozdzielczość ekranuMinimalna: SXGA (1024 x 768)
  Maksymalnie: 4K UHD (3840 x 2160) — patrz KBA NK-1600-0412 w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji wyświetlacza
  Wymagania dotyczące laptopów używanych z systemami AMS 2600
  Obsługiwane systemy operacyjneWindows 10 Professional x641, Windows 10 Enterprise x641, Windows 10 Enterprise LTSB1, Windows 7 Professional SP1 x64, Windows 7 Ultimate i Windows 7 Enterprise x64
  Procesor/pamięć2. 4-rdzeniowy procesor 4 GHz lub szybszy, 8 GB pamięci RAM (minimum)
  Twardy dyskDysk twardy SAS (10, 000 XNUMX obr. /min)
  Dostępne miejsce na dysku twardym300 GB (minimum)
  RS232Jeden dostępny interfejs RS232
  SiećEthernet (protokół TCP/IP)
  Wymagania dotyczące laptopów używanych z systemami AMS 2600
  Rozdzielczość ekranuMinimalnie: SXGA (1024 x 768) Maksymalnie: 4K UHD (3840 x 2160) — informacje na temat konfiguracji wyświetlacza można znaleźć w KBA NK-1600-0412.
  Dodatkowe rekomendacje
  przeglądarkaInternet Explorer 11 lub nowszy2
  MediaDo instalacji wymagany jest napęd DVD
  System wirtualizacji (wersja minimalna)• Citrix XenApp 7. 9
  • VMware ESXi 6. 0
  • Hyper-V
  • Usługi pulpitu zdalnego
  Usługa przetwarzania w chmurzeMicrosoft Azure — patrz KBA
  NK-1900-0557 do prawidłowego wdrożenia.
  Antywirus (wersja minimalna)• McAfee™ Endpoint Security 10. 1
  • Norton Security w wersji 22. 7 — zapoznaj się z KBA NK-1600-0412, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji oprogramowania antywirusowego.
  • Symantec™ Endpoint Protection 12. 1. 6 — patrz KBA
  NK-1600-0411 do konfiguracji antywirusa.

  1. Wymaga oprogramowania Microsoft. NET Framework 3. 5 SP1, dostępnego w firmie Microsoft webstrona. Ponieważ AMS Machinery Manager nie wymaga połączenia z Internetem do instalacji, firma Emerson zaleca zainstalowanie. 5 SP1 przed AMS Machinery Manager.
  2. Wymagania dotyczące pulpitu nawigacyjnego i historii maszyn AMS Machinery Manager Viewer (MHV).

  2. 2 Stacje robocze
  wymagania
  Obsługiwane systemy operacyjne1Windows 10 Professional x642, Windows 10 Enterprise x642, Windows 10 Enterprise LTSB2, Windows 7 Professional SP1 x64, Windows 7 Ultimate i Windows 7 Enterprise x64
  Procesor/pamięć2. 2-rdzeniowy procesor 4 GHz lub szybszy, 4 GB pamięci RAM (minimum)
  wymagania
  Twardy dyskDysk twardy SAS (10, 000 XNUMX obr. /min)
  Dostępne miejsce na dysku twardym100 GB (minimum)
  SiećEthernet (protokół TCP/IP)
  przeglądarkaInternet Explorer 11 lub nowszy3
  Rozdzielczość ekranuMinimalnie: SXGA (1024 x 768) Maksymalnie: 4K UHD (3840 x 2160 pikseli)
  — Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy (KBA) NK-1600-0412, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji wyświetlacza.
  Wymagania komunikacyjne
  RS232Do komunikacji z analizatorem Spectro 5200 Trivector™, komputer musi być wyposażony w port szeregowy RS232 lub użyć kabla szeregowego-do-USB.
  USBDo komunikacji z analizatorem stanu maszyn AMS 2. 0 wymagany jest port USB 2140.
  Do komunikacji z zestawem WDA Image Capture Kit wymagany jest port USB 2. 0.
  Dodatkowe zalecenia
  MediaDo instalacji wymagany jest napęd DVD
  Antywirus (wersja minimalna)• McAfee™ Endpoint Security 10. 6 — Patrz KBA NK-1600-0411, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji antywirusowej.

  1. Instalacja jest obsługiwana również na Windows Server 2012 i 2016 (wymienione w Serwery).
  2. Wymaga oprogramowania Microsoft. 3 Zagadnienia dotyczące lokalizacji
   Licencjobiorca może licencjonować oprogramowanie AMS Machinery Manager w języku angielskim lub w wersji zlokalizowanej (przetłumaczonej). Podczas zakupu licencji na oprogramowanie należy określić język. Na instalacyjnym dysku DVD oprogramowania będzie znajdować się tylko język, na który masz licencję. Przygotowując się do instalacji zlokalizowanej wersji AMS Machinery Manager, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi.
   Uwagi
   Przed zainstalowaniem programu AMS Machinery Manager może być konieczna zmiana nazwy komputera. Prawidłowa nazwa komputera może zawierać cyfry od 0 do 9, wielkie i małe litery AZ oraz łącznik (-). Znaki specjalne (< >;: ” * + = \ |?, ), znaki akcentowane i inne znaki wielobajtowe w nazwie komputera mogą powodować problemy i zakłócać pomyślną instalację oprogramowania AMS Machinery Manager. Nazwy komputerów nie mogą zawierać samych cyfr ani nie mogą zawierać spacji.

   Zalecenia dla systemu Windows bez obsługi wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI)

   • Instalacja zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager jest obsługiwana w systemie Windows w tym samym języku z domyślnymi ustawieniami regionalnymi. Dla example zainstaluj AMS Machinery Manager (niemiecki) w systemie Windows (niemiecki).
   • Nie zaleca się instalowania zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager w angielskim systemie Windows. W przypadku zainstalowania zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager w systemie Windows (w języku angielskim) tekst może nie być wyświetlany prawidłowo.
   • Podczas uaktualniania programu AMS Machinery Manager język musi odpowiadać aktualnie zainstalowanemu językowi programu AMS Machinery Manager. Dla example, zaktualizuj AMS Machinery Manager v5. 7 (niemiecki) do AMS Machinery Manager v5. 71 (niemiecki). Aby zmienić język AMS Machinery Manager, zamiast aktualizacji wymagana jest pełna instalacja.
   • Unikaj zmiany ustawień regionalnych systemu Windows. Zmiany mogą spowodować nieoczekiwane zachowanie programu AMS Machinery Manager.
   • Instalacja programu AMS Machinery Manager w języku angielskim w systemie Windows bez języka angielskiego jest obsługiwana tylko dla systemu Windows (japoński).
   Język AMS Machinery ManagerWersja językowa systemu WindowsUstawienia regionalne systemu WindowsUtrzymany
   Wersja zlokalizowanaJęzyk ojczystyDomyślny (język ojczysty)Tak (preferowane)
   angielskuangielskuDomyślnieTak
   Wersja zlokalizowanaangielskuDomyślnieNiepolecane
   Język AMS Machinery ManagerWersja językowa systemu WindowsUstawienia regionalne systemu WindowsUtrzymany
   angielskuJęzyk ojczystyDomyślny (język ojczysty)Tylko japoński
   angielskuangielskuZmieniono na inny niż domyślny, inny niż angielskiNie

   Zalecenia dotyczące systemu Windows z wielojęzycznym interfejsem użytkownika (MUI) wsparcie

   • Instalowanie zlokalizowanego programu AMS Machinery Manager w systemie Windows, w którym zainstalowano już odpowiedni pakiet językowy i ustawienia regionalne. Dla example zainstaluj AMS Machinery Manager (niemiecki) w systemie Windows po zainstalowaniu pakietu języka niemieckiego.
   • Jedna instalacja jest dostępna w jednym języku AMS Machinery Manager. W przypadku zmiany ustawień regionalnych lub pakietu językowego po zainstalowaniu programu AMS Machinery Manager ciągi znaków mogą nie być wyświetlane prawidłowo. Użyj ustawień regionalnych i pakietu językowego, które są zgodne z językiem, który posiadasz dla AMS Machinery Manager.
   Język AMS Machinery ManagerWersja językowa systemu WindowsUstawienia regionalne systemu WindowsUtrzymany
   Wersja zlokalizowanaMUI z pakietem językowymustawienia pasują do pakietu językowegoTak (preferowane)
   Wersja zlokalizowanaMUI z pakietem językowymangielskuNie (przetłumaczone ciągi mogą nie wyświetlać się poprawnie)

   Zainstaluj i zarejestruj AMS Machinery Manager

   Sprawdź, czy komputer kliencki spełnia wymagania operacyjne stacji roboczej.
   Procedura

   1. Zaloguj się do komputera jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
   2. Włóż instalacyjny dysk DVD AMS Machinery Manager Software i otwórz go w Eksploratorze Windows.
   3. Uruchom RBMsetup. exe.
    Uwagi
    W systemie Windows 7 kliknij prawym przyciskiem myszy RBMsetup. exe i wybierz Uruchom jako administrator. Kliknij Anuluj, jeśli instalacja uruchomi się automatycznie po włożeniu dysku DVD. Musisz uruchomić instalację ręcznie.
   4. UWAGA!! kliknij przycisk Tak, jeśli instalujesz oprogramowanie po raz pierwszy. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie, jest to przypomnienie, aby najpierw zatrzymać instalację i wykonać kopię zapasową bazy danych. Kliknij Nie, aby zatrzymać instalację.
   5. Program instalacyjny sprawdza, czy system spełnia minimalne wymagania. Jeśli są spełnione, pojawi się okno dialogowe strony Opcje. Jeśli nie są spełnione, komunikat wyświetla więcej informacji. Zaktualizuj komputer, aby spełniał wymagania, lub skontaktuj się z pomocą techniczną.
   6. Kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.
   7. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, po wyświetleniu monitu udziel dostępu do programów opublikowanych przez firmę Emerson.
   8. Gdy pojawi się okno dialogowe Serial, kliknij Register Product, aby zarejestrować oprogramowanie teraz, lub Close, aby pominąć rejestrację.
    Uwagi
    Aby zarejestrować się później, otwórz Eksploratora Windows, przejdź do C:\RBMsuite\sys, a następnie kliknij dwukrotnie Serial.
    a. W oknie dialogowym Serial kliknij Zarejestruj produkt. Pojawi się okno dialogowe Zarejestruj produkt. Podczas rejestracji potrzebny jest numer seryjny i numer wniosku.
    b. Skontaktuj się z pomocą techniczną produktu, aby się zarejestrować. Zobacz Gdzie uzyskać pomoc, aby uzyskać informacje kontaktowe.
    c. Wprowadź kod odpowiedzi otrzymany od przedstawiciela pomocy technicznej produktu.
    re. Kliknij OK.
    mi. W oknie dialogowym Serial sprawdź, czy status to „Zarejestrowany”.
    f. Kliknij Zamknij.
    Twoje oprogramowanie jest zarejestrowane.
   9. Kliknij Zakończ, aby zakończyć instalację.
    Jeśli komputer wymaga ponownego uruchomienia, na stronie Zakończ wybrano opcję Uruchom ponownie teraz. Poczekaj na ponowne uruchomienie systemu przed próbą uruchomienia oprogramowania.

   Uruchom AMS Machinery Manager

   Teraz, po zainstalowaniu i zarejestrowaniu programu AMS Machinery Manager, możesz przystąpić do uruchomienia programu AMS Machinery Manager.

   Procedura

   1. Przejdź do Start > Wszystkie programy > AMS Machinery Manager.
   2. Wybierz Menedżera maszyn AMS.
   3. Zaloguj się, gdy zostaniesz o to poproszony. Początkowo administrator jest użytkownikiem domyślnym. Pozostaw hasło puste i kliknij OK. Po wyświetleniu monitu ustaw hasło dla użytkownika Administrator. Wszyscy użytkownicy muszą mieć hasło. Jeśli używasz innego użytkownika, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij OK.

   Uwagi
   Zobacz tematy Administracja w Pomocy AMS Machinery Manager, aby ustawić hasło administratora i utworzyć nowego użytkownika.

   Co dalej?

   5. 1 Nowe instalacje
   Jeśli jesteś nowym użytkownikiem AMS Machinery Manager, oto co możesz zrobić dalej:

   • Utwórz nową nazwę użytkownika i hasło w RBM Network Administration. Zaloguj się do AMS Machinery Manager jako Administrator i przejdź do Narzędzia > Konfiguracja/Komunikacja > Administracja sieci RBM.
   • Dodaj ExampBaza danych le. RBM i zacznij odkrywać funkcje AMS Machinery Manager. Wybierz File > Dodaj/usuń bazę danych. Kliknij Example. RBM i kliknij Dodaj.
   • View okresowe dane o drganiach w example bazy danych.
    W Analizie drgań rozwiń ExampBaza danych le. RBM w Navigator Vibration Analysis. Kliknij punkty w bazie danych, aby view exampdane dotyczące wibracji.
   • Utwórz examptrasa.
    W Nawigatorze — Analiza wibracji kliknij prawym przyciskiem myszy obszar w example bazy danych i wybierz opcję Utwórz trasę.
   • Załaduj trasę do analizatora stanu maszyn na karcie Transfer danych.
   • Generuj raporty o obszarach i sprzęcie w exampbaza plików w zakładce Raportowanie.
   • Stwórz własną bazę danych za pomocą RBMwizard.
    W zakładce Narzędzia wybierz Ustawienia/Komunikacja i uruchom RBMwizard.

   Wybierz Pomoc z menu, aby uzyskać więcej informacji.

   5. 2 Instalacje aktualizacyjne

   • Podczas aktualizacji do wersji 6. 3 konieczne będzie zaktualizowanie schematu baz danych, które zostały utworzone przed wersją 6. 3. Uruchom narzędzie konwertera schematu bazy danych, aby przekonwertować bazy danych. Firma Emerson zaleca skopiowanie folderu Extras\5. x DB Schema Converter z nośnika instalacyjnego na komputer. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji.
   • AMS Machinery Manager wyświetla monit o ponowne zindeksowanie bazy danych przy pierwszym otwarciu bazy danych po aktualizacji. Zezwól AMS Machinery Manager na wykonanie tej jednorazowej procedury, aby móc korzystać z bazy danych.
   • W Administracji sieci RBM wybierz opcję Użytkownik > Uprawnienia aktualizacji po uaktualnieniu wersji, aby udostępnić nowe możliwości istniejącym użytkownikom. Wybierz Pomoc z menu, aby uzyskać więcej informacji.

   Zakończono instalację sieci fizycznejview

   Procedura

   1. Najpierw zainstaluj serwer sieciowy na serwerze.
   2. Zainstaluj klienta AMS Machinery Manager na stacji roboczej.
   3. Zainstaluj pomocnicze serwery i klientów na innych komputerach w sieci.
    Na innych komputerach w sieci można zainstalować serwer online, pomocniczy serwer bazy danych, serwer importu danych, klienta importu danych i klienta programu AMS Machinery Manager.
   • W razie potrzeby skonfiguruj konta usług i ustawienia zapory dla każdego komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji na dysku DVD z podręcznikami.
   • Instalacje sieciowe wymagają dalszej konfiguracji dla każdego monitora kondycji maszyny.
    Aby uzyskać więcej informacji, otwórz Pomoc w programie AMS Machinery Manager i wybierz opcję Administracja > Serwer online.

   Koniec instalacji w chmurzeview

   Instalacja w chmurze jest obsługiwana tylko w przypadkach użycia AMS 2140, obejmujących zrzucanie i przechowywanie tras. Serwer i klienty AMS Machinery Manager muszą być hostowane w środowisku chmury. Inne konfiguracje nie są obsługiwane i nie są zalecane. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji i KBA NK-1900-0557.
   Upewnij się, że host wirtualny spełnia minimalne wymagania systemowe instalacji serwera.

   Procedura

   1. Skonfiguruj hosta wirtualnego.
    Konfiguracja hosta wirtualnego różni się w zależności od organizacji. Koordynuj z działem IT informacje dotyczące konfigurowania sieci wirtualnej.
   2. Zainstaluj serwer sieciowy na hoście wirtualnym.
    Dołącz do instalacji tylko serwer sieciowy, klienta i pulpit nawigacyjny AMS Machinery Manager.
   3. Włącz bezpieczne połączenie między urządzeniami AMS Machinery Manager i AMS 2140.
   4. Firma Emerson zaleca zgodność z testami porównawczymi CIS (Center for Internet Security) specyficznymi dla systemu operacyjnego hosta wirtualnego.
    Jest to dodatkowe zalecenie dotyczące bezpieczeństwa dla maszyn znajdujących się w chmurze i/lub wystawionych na działanie Internetu. Skonsultuj się z działem IT, aby uzyskać więcej informacji.
   5. Skonfiguruj hosta wirtualnego i AMS 2140 do połączenia.

   © 2021, Emerson.
   Treść tej publikacji jest przedstawiona wyłącznie w celach informacyjnych i chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić ich dokładność, nie należy ich interpretować jako gwarancji ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących produktów lub usług opisanych w niniejszym dokumencie lub ich wykorzystania lub zastosowanie. Wszelka sprzedaż odbywa się zgodnie z naszymi warunkami, które są dostępne na żądanie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub ulepszania projektów lub specyfikacji naszych produktów w dowolnym momencie bez powiadomienia. AMS jest marką jednej z firm grupy Emerson. Logo Emerson jest znakiem towarowym i znakiem usługowym Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli.

   Emerson
   835 Innowacja
   Knoxville, TN 37932 USA
   T +1 865-675-2400
   F +1 865-218-1401
   www. pl

   Dokumenty / Zasoby

  Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Mvme3100 1152

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Mvme3100 1152

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Quick Start Emerson Mvme3100 1152