Podręcznik właściciela domu Bosch Angle Exact Ion 50 210

Podręcznik właściciela domu Bosch Angle Exact Ion 50 210 jest źródłem informacji dla właścicieli domów, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania wszystkich funkcji tego produktu. Książka zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykorzystania wszystkich funkcji produktu, jak również informacje o konserwacji i czyszczeniu. Przewodnik zawiera również wyczerpujący opis wszystkich zalet i wad modelu. Jest to niezbędny przewodnik dla właścicieli domu, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać swój produkt i cieszyć się jego funkcjonalnością przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik właściciela domu Bosch Angle Exact Ion 50 210

Już od 350 PLNDarmowa dostawa

Kod produktu: BOSCH 0602494605EAN: 3165140660495

Ocena: 0/5

Zobacz opinie: (0)

Cechy produktu

    Symbol
    0602494605

Zapytaj o towar

Dodaj do ulubionych

Poleć znajomemu

Cena brutto7 967, 03 PLN7967. 03Poprzednia cena: 10 973, 88 PLNNajniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 7 967, 03 PLN

Opis produktu

Cechy produktu

Kod produktu
BOSCH 0602494605

Opinie (0)

Towar nie został jeszcze skomentowany.. Dodaj swoją opinię!

Dodaj opinię

Powiadom o dostępności

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe *

Zapytaj o towar

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Poleć produkt znajomemu

Dodaj swoją opinię!

Logistyka:

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch ANGLE EXACT ION 15-500 Professional. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Bosch ANGLE EXACT ION 15-500 Professional, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch ANGLE EXACT ION 15-500 Professional. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch ANGLE EXACT ION 15-500 Professional tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Bosch ANGLE EXACT ION 15-500 Professional

Strona: 1

122 | PolskiTel. : +90 332 2331952Fax: +90 332 2363492E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail. comErmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan,Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, ÖzbekistanTOO “Robert Bosch” Power Tools, Satış Sonrası ServisRayimbek Cad., 169/1050050, Almatı, KazakistanServis E-posta: service. pt. ka@bosch. comResmi İnternet Sitesi: www. bosch. com, www. bosch-pt. comNakliyeAlet içindeki lityum iyon (Li-Ionen) aküler tehlikeli maddetaşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka biryükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerindetaşınabilir.Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yoluile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeyeilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Gönderi paketlenirken birtehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin.Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareketetmeyecek biçimde paketleyin. Lütfen olası ek ulusalyönetmelik hükümlerine de uyun.TasfiyeElektrikli el aletleri, aküler, aksesuar veambalaj malzemesi çevre dostu tasfiyeamacıyla bir geri dönüşüm merkezineyollanmalıdır.Elektrikli el aletlerini ve aküleri/bataryalarıevsel çöplerin içine atmayın!Sadece AB ülkeleri için:2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünütamamlamış elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yönetmeliğiuyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için birgeri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.Aküler/bataryalar:Lityum iyon:Lütfen nakliye bölümündeki talimata uyun (Bakınız „Nakliye“,Sayfa 122).PolskiWskazówki bezpieczeństwaOgólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczącepracy z elektronarzędziamiOSTRZEŻENIENależy zapoznać się ze wszystkimiostrzeżeniami i wskazówkami do-tyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ilustracjamii danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszymelektronarzędziem. Nieprzestrzeganie poniższych wskazó-wek może stać się przyczyną porażenia prądem elektrycz-nym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.Należy zachować wszystkie przepisy i wskazówki bezpie-czeństwa dla dalszego zastosowania.Pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi za-silanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilają-cym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami(bez przewodu zasilającego).Bezpieczeństwo w miejscu pracyu Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i zapew-nić dobre oświetlenie. Nieporządek i brak właściwegooświetlenia sprzyjają wypadkom.u Elektronarzędzi nie należy używać w środowiskach za-grożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych cie-czy, gazów lub pyłów. Podczas pracy elektronarzędziemwytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon py-łów lub oparów.u Podczas użytkowania urządzenia należy zwrócić uwa-gę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowałysię w bezpiecznej odległości. Czynniki rozpraszającemogą spowodować utratę panowania nad elektronarzę-dziem.Bezpieczeństwo elektryczneu Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazd.Nie wolno w żadnej sytuacji i w żaden sposób modyfi-kować wtyczek. Podczas pracy elektronarzędziami zuziemieniem ochronnym nie wolno stosować żadnychwtyków adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasującedo nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażeniaprądem.u Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami lubzwartymi z masą, takimi jak rury, grzejniki, kuchenkii lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.u Elektronarzędzi nie wolno narażać na kontakt z desz-czem ani wilgocią. Przedostanie się wody do wnętrzaobudowy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycz-nym.u Nie używać przewodu zasilającego do innych celów.Nie wolno używać przewodu do przenoszenia ani prze-1 609 92A 4R1 | (21. 02. 2019) Bosch Power Tools

Strona: 2

Polski | 123suwania elektronarzędzia; nie wolno też wyjmowaćwtyczki z gniazda, pociągając za przewód. Przewódnależy chronić przed wysokimi temperaturami, należygo trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi i rucho-mych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane prze-wody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.u Używając elektronarzędzia na świeżym powietrzu, na-leży upewnić się, że przedłużacz jest przeznaczony dopracy na zewnątrz. Użycie przedłużacza przeznaczone-go do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prą-dem elektrycznym.u Jeżeli nie ma innej możliwości, niż użycie elektrona-rzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy podłączyć je doźródła zasilania wyposażonego w wyłącznik ochronnyróżnicowoprądowy. Zastosowanie wyłącznika ochron-nego różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażeniaBezpieczeństwo osóbu Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachowaćczujność, każdą czynność wykonywać ostrożnie i zrozwagą. Nie przystępować do pracy elektronarzę-dziem w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływemnarkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi pod-czas pracy może grozić bardzo poważnymi obrażeniamiciała.u Stosować środki ochrony osobistej. Należy zawszenosić okulary ochronne. Środki ochrony osobistej, np.maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie, kaskochronny czy ochraniacze na uszy, w określonych warun-kach pracy obniżają ryzyko obrażeń ciała.u Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-dzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródłazasilania i/lub podłączeniem akumulatora, podniesie-niem albo transportem urządzenia, należy upewnićsię, że włącznik elektronarzędzia znajduje się w pozy-cji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcemopartym na włączniku/wyłączniku lub włożenie do gniaz-da sieciowego wtyczki włączonego narzędzia, może staćsię przyczyną wypadków.u Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąćwszystkie narzędzia nastawcze i klucze maszynowe.Narzędzia lub klucze, pozostawione w ruchomych czę-ściach urządzenia, mogą spowodować obrażenia ciała.u Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-leży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanierównowagi. Dzięki temu można będzie łatwiej zapano-wać nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytu-acjach.u Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosićluźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzy-mać z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuterialub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchomeczęści.u Jeżeli producent przewidział możliwość podłączeniaodkurzacza lub systemu odsysania pyłu, należy upew-nić się, że są one podłączone i są prawidłowo stosowa-ne. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyćzagrożenie zdrowia pyłami.u Nie wolno dopuścić, aby rutyna, nabyta w wyniku czę-stej pracy elektronarzędziem, zastąpiła ścisłe prze-strzeganie zasad bezpieczeństwa. Brak ostrożności irozwagi podczas obsługi elektronarzędzia może w ułamkuspowodować ciężkie obrażenia.Obsługa i konserwacja elektronarzędziu Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy do-brać odpowiednie elektronarzędzie do wykonywanejczynności. Odpowiednio dobrane elektronarzędzie wy-kona pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do jakiejjest przystosowane.u Nie należy używać elektronarzędzia z uszkodzonymwłącznikiem/wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którymnie można sterować za pomocą włącznika/wyłącznika,stwarza zagrożenie i musi zostać naprawione.u Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych,przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem elek-tronarzędzia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowe-go i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożnościogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-narzędzia.u Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać wmiejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-niać narzędzia osobom, które nie są z nim obeznanelub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Elektrona-rzędzia w rękach nieprzeszkolonego użytkownika są nie-bezpieczne.u Elektronarzędzia i osprzęt należy utrzymywać w nie-nagannym stanie technicznym. Należy kontrolować,czy ruchome części urządzenia prawidłowo funkcjonu-ją i nie są zablokowane, czy nie doszło do uszkodzenianiektórych części oraz czy nie występują inne okolicz-ności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działa-nie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy na-prawić przed użyciem elektronarzędzia. Wiele wypad-ków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją elek-tronarzędzi.u Należy stale dbać o czystość narzędzi skrawających iregularnie je ostrzyć. Starannie konserwowane, ostrenarzędzia skrawające rzadziej się blokują i są łatwiejsze wobsłudze.u Elektronarzędzi, osprzętu, narzędzi roboczych itp. na-leży używać zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzględ-niać warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-wanie elektronarzędzi do celów niezgodnych z ich prze-znaczeniem jest niebezpieczne.u Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny być za-wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-rem. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-zwalają na bezpieczne trzymanie narzędzia i kontrolę nadnim w nieoczekiwanych sytuacjach.Bosch Power Tools 1 609 92A 4R1 | (21. 2019)

Strona: 3

124 | Polskiakumulatorowychu Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach oparametrach określonych przez producenta. W przy-padku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowaniaokreślonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodnyz przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.u Elektronarzędzi należy używać wyłącznie z przezna-czonymi do nich akumulatorami. Użycie innych akumu-latorów może stwarzać ryzyko odniesienia obrażeń ciała izagrożenie pożarem.u Nieużywany akumulator należy przechowywać z dalaod metalowych elementów, takich jak spinacze, mone-ty, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmiotymetalowe, które mogłyby spowodować zwarcie biegu-nów akumulatora. Zwarcie biegunów akumulatora możeskutkować oparzeniem lub wybuchem pożaru.u Przechowywanie lub użytkowanie akumulatora w nie-odpowiednich warunkach może spowodować wyciekelektrolitu. Należy unikać kontaktu z elektrolitem, a wrazie przypadkowego kontaktu, przepłukać skórę wo-dą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, na-leży dodatkowo zasięgnąć porady lekarza. Elektrolitwyciekający z akumulatora może spowodować podrażnie-nie skóry lub oparzenia.u Nie wolno używać uszkodzonych ani modyfikowanychakumulatorów i elektronarzędzi. Uszkodzone lub zmo-dyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposóbnieprzewidywalny, powodując niebezpieczne dla zdrowiaskutki (zapłon, eksplozja, obrażenia ciała).u Akumulator należy trzymać z dala od ognia oraz chro-nić przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutekdziałania ognia lub temperatury przekraczającej 130°Cakumulator może eksplodować.u Należy stosować się do wszystkich wskazówek doty-czących ładowania. Nie wolno ładować akumulatoralub elektronarzędzia w temperaturze znajdującej siępoza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instruk-cji. Niezgodne z instrukcją ładowanie lub ładowanie wtemperaturze niemieszczącej się w zalecanym zakresiemoże spowodować uszkodzenie akumulatora oraz zwięk-sza ryzyko pożaru.Serwisu Prace serwisowe przy elektronarzędziu mogą być wy-konywane wyłącznie przez wykwalifikowany personeli przy użyciu oryginalnych części zamiennych. W tensposób zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacjaelektronarzędzia.u Nie wolno w żadnym wypadku naprawiać uszkodzone-go akumulatora. Naprawy akumulatora można dokony-wać wyłącznie u producenta lub w autoryzowanym punk-cie serwisowym.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy zwkrętarkamiu Podczas wykonywania prac, przy których element mo-cujący mógłby natrafić na ukryte przewody elektrycz-ne, elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za izo-lowane powierzchnie. Kontakt z przewodem elektrycz-nym pod napięciem może spowodować przekazanie na-pięcia na nieizolowane części metalowe elektronarzędzia,grożąc porażeniem prądem elektrycznym.u Należy używać odpowiednich detektorów w celu zlo-kalizowania instalacji lub zwrócić się o pomoc do lo-kalnego dostawcy usługi. Kontakt z przewodami znajdu-jącymi się pod napięciem może doprowadzić do powsta-nia pożaru lub porażenia elektrycznego. Uszkodzenieprzewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu.Przebicie przewodu wodociągowego powoduje szkodyrzeczowe.u Elektronarzędzie należy mocno trzymać. Podczas do-kręcania i odkręcania wkrętów i śrub mogą okresowo wy-stąpić wysokie momenty reakcji.u Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lubimadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.u Przed odłożeniem elektronarzędzia należy poczekać,aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze mo-że się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nadelektronarzędziem.u W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania goniezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpie-nia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuch-nąć. Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a wprzypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się zlekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.u Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwozwarcia.u Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, atakże działanie sił zewnętrznych mogą spowodowaćuszkodzenie akumulatora. Może wówczas dojść dozwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia,eksplozji lub przegrzania.u Akumulator należy stosować wyłącznie w urządze-niach producenta. Tylko w ten sposób można ochronićakumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciąże-niem.Akumulator należy chronić przed wysokimitemperaturami, np. przed stałym nasłonecz-nieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami,wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie zwarcia iwybuchu.u W razie zablokowania się narzędzia roboczego należynatychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Należy byćprzygotowanym na wysokie momenty reakcji, którepowodują odrzut. Narzędzie robocze może się zabloko-wać w przypadku przeciążenia elektronarzędzia lub skrzy-wienia jego pozycji w obrabianym elemencie.

Strona: 4

Polski | 125OSTRZEŻENIEPył powstający podczas wygładza-nia, cięcia, szlifowania, wierceniaoraz innych podobnych prac może mieć działanie rako-twórcze, mutagenne oraz działać szkodliwie na rozrod-czość. Emitowany pył może zawierać następujące substan-cje:ołów w farbach i lakierach z zawartością ołowiu; krzemionkakrystaliczna w cegłach, cemencie oraz innych materiałachużywanych do robót murarskich; arsen i chromiany w drew-nie poddanym obróbce chemicznej. Ryzyko zachorowaniazależy od częstotliwości narażenia na kontakt z tego rodzajusubstancjami. Aby ograniczyć zagrożenie, należy pracowaćwyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z za-stosowaniem odpowiednich środków ochrony osobistej (np.aparatów oddechowych o specjalnej konstrukcji, które odfil-trowują najdrobniejsze cząstki pyłu).u Należy zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniuelektronarzędzia. Przed włożeniem akumulatora nale-ży upewnić się, że włącznik/wyłącznik znajduje się wpozycji wyłączonej. Trzymanie palca na włączniku/wy-łączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub wkła-danie akumulatora do załączonego elektronarzędzia, mo-że stać się przyczyną wypadków.u Należy stosować wyłącznie w pełni sprawne i niezuży-te narzędzia robocze. Uszkodzone narzędzia roboczemogą się na przykład złamać i doprowadzić do obrażeńciała oraz szkód materialnych.u Mocując narzędzie robocze, należy zwrócić uwagę naprawidłowe i bezpieczne jego osadzenie na uchwycienarzędziowym. Zbyt luźne osadzenie narzędzia robocze-go w uchwycie narzędziowym może spowodować jegozsunięcie się i utratę kontroli nad narzędziem.u Przy wkręcaniu długich śrub należy zachować ostroż-ność, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo ześlizgnię-cia się narzędzia roboczego, w zależności od rodzajuśruby lub użytego narzędzia roboczego. Utrudnionakontrola podczas wkręcania długich śrub powoduje, iż ist-nieje niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się narzędzia robo-czego oraz skaleczenia osoby obsługującej.u Przed włączeniem elektronarzędzia należy zwrócićuwagę na ustawiony kierunek obrotów. Jeżeli użytkow-nik zamierza na przykład wykręcić śrubę, a kierunek obro-tów ustawiony jest tak, aby śrubę można było wkręcić,może dojść do gwałtownego niekontrolowanego ruchuu Nie wolno używać elektronarzędzia jako wiertarki.Elektronarzędzia wyposażone w sprzęgło wyłączające niesą przeznaczone do wiercenia. Sprzęgło może wyłączyćsię automatycznie i bez ostrzeżenia.Opis urządzenia i jego zastosowaniaNależy przeczytać wszystkie wskazówki do-tyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nie-przestrzeganie wskazówek dotyczących bez-pieczeństwa i zaleceń może doprowadzić doporażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnychobrażeń ciała.Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamieszczone na początkuinstrukcji obsługi.Użycie zgodne z przeznaczeniemElektronarzędzie jest przeznaczone do wkręcania i wykręca-nia śrub, nakrętek i innych wkrętów gwintowanych, w poda-nym zakresie wymiarów i parametrów roboczych.Elektronarzędzie jest przeznaczone wyłącznie do zastoso-wań przemysłowych.Elektronarzędzia nie wolno używać jako wiertarki.Przedstawione graficznie komponentyNumeracja przedstawionych graficznie komponentów odno-si się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.(1) Narzędzie roboczeA)(2) Uchwyt narzędziowyA)(3) Głowica kątowaA)(4) Miejsce przyłożenia klucza na kołnierzu głowicy kąto-wejA)(5) Miejsce przyłożenia klucza na nakrętce złączkowej(6) Przełącznik wstępnego wyboru momentu obrotowe-go(7) Wskaźnik LED wkręcania(8) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora(9) AkumulatorA)(10) Włącznik/wyłącznik(11) Przełącznik kierunku obrotów(12) Uchwyt diody LED(13) Oświetlenie robocze(14) Przycisk odblokowujący akumulatorA)(15) Zaczep do zawieszeniaA)(16) Otwory do mocowania zaczepu do zawieszenia(17) Znacznik pierścieniowy(18) Pierścień osadczy(19) Pusta przestrzeń w obudowie(20) Klucz widełkowy (rozmiar 27 mm)A)(21) Klucz widełkowy (rozmiar 22 mm)A)(22) Przeciwnakrętka(23) Obudowa silnika(24) Uchwyt szybkowymiennyA)(25) Narzędzie nastawcze(26) Klucz sześciokątnyA)(27) Podkładka regulacyjna(28) Rękojeść (powierzchnia izolowana)A) Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użyt-kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-pletny asortyment wyposażenia dodatkowego można zna-leźć w naszym katalogu osprzętu.

Strona: 5

126 | PolskiDane techniczneAkumulatorowa wkrętarka kątowado zastosowań przemysłowychANGLE EXACT ION8 – 1100 3 – 500 15 – 500 23 – 380 30 – 290Numer katalogowy 3 602 D94 600 3 602 D94 608 3 602 D94 601 3 602 D94 602 3 602 D94 607Napięcie znamionowe V= 18 18 18 18 18Moment obrotowy, wkręcanietwarde/miękkie wg ISO 5393Nm 2 – 8 0, 7 – 3 2 – 15 10 – 23 10 – 30Prędkość obrotowa bez obcią-żenia n0min-1110 – 1100 50 – 520 50 – 520 38 – 380 29 – 290Waga zgodnie z EPTA-Procedu-re 01:2014kg 1, 7 – 2, 7 1, 7 – 2, 7 1, 7 – 2, 7 2, 2 – 3, 1 2, 2 – 3, 1Stopień ochrony IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20Akumulator (nie wchodzi w za-kres wyposażenia standardo-wego)litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowyDopuszczalna temperatura otoczenia– podczas ładowania °C 0... +45 0... +45– podczas pracy A)i podczasprzechowywania°C –20... +50 –20... +50Zalecane akumulatory GBA 18V...ProCORE18V...GAL 18... WGBA 18V...Zalecane ładowarki AL 1814 CVAL 1820 CVAL 1860 CVGAL 1880 CVGAL 18V-..GAL 3680 CVGAX 18V-30AL3620 CVGAL 18.. WAL 1814 CVGłowica kątowa (w wyposaże-niu standardowym)− − − − −A) ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °CAkumulatorowa wkrętarka kątowa do zastosowańprzemysłowych30 – 300 40 – 220 50 – 210 60 – 120Numer katalogowy 3 602 D946033 602 D94604605606Napięcie znamionowe V= 18 18 18 18Moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wgISO 5393Nm 10 – 30 15 – 40 15 – 50 15 – 60Prędkość obrotowa bez obciążenia n0 min-130 – 300 22 – 220 21 – 180 12 – 120Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 kg 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4Stopień ochrony IP 20 IP 20 IP 20 IP 20Akumulator (nie wchodzi w zakres wyposażeniastandardowego)litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy litowo-jonowy– podczas ładowania °C 0... +45

Strona: 6

Polski | 127i podczas przechowywania °C –20... +50Głowica kątowa (w wyposażeniu standardo-wym)■ 3/8" ■ 3/8" ■ 3/8" ■ 3/8"Głowica kątowa Głowicaprosta■ 1/4" ■ 3/8" ■ 3/8" 1/4" Uchwytszybkowy-mienny1/4"UchwytNumer katalogowy 0 607 4536170 607 4536200 607 451618630631Moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393Nm 20 25 30 20 20 6Moment dokręcania kołnierza Nm 20 20 25 20 20 10Osprzęt dla ANGLE EXACT ION 15-500 15-500 30-300 15-500 15-500 15-500Waga zgodnie z EPTA-Procedure01:2014kg 0, 20 0, 20 0, 30 0, 20 0, 20 0, 20Informacje o emisji hałasu i drgańWartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodniez EN 62841-2-2.Określony wg skali A typowy poziom ciśnienia akustycznegoemitowanego przez elektronarzędzie wynosi 70 dB(A). Nie-pewność pomiaru K = 3 dB. Poziom hałasu podczas pracymoże przekroczyć 80 dB(A).Stosować środki ochrony słuchu!Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierun-ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie zEN 62841-2-2:Dokręcanie śrub i nakrętek o maksymalnie dopuszczalnejwielkości: ah < 2, 5 m/s2, K = 1, 5 m/s2,Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań i poziom emisjihałasu zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną proce-durą pomiarową i mogą zostać użyte do porównywania elek-tronarzędzi. Można ich także użyć do wstępnej oceny pozio-mu drgań i poziomu emisji hałasu.Podany poziom drgań i poziom emisji hałasu jest reprezenta-tywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Je-żeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowańlub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będziewłaściwie konserwowane, poziom drgań i poziom emisji ha-łasu mogą różnić się od podanych wartości. Podane powyżejprzyczyny mogą spowodować podwyższenie poziomu drgańi poziomu emisji hałasu w czasie pracy.Aby dokładnie ocenić poziom drgań i poziom emisji hałasu,należy wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jestwyłączone lub gdy jest ono wprawdzie włączone, ale nie jestużywane do pracy. Podane powyżej przyczyny mogą spowo-dować obniżenie poziomu drgań i poziomu emisji hałasu wczasie pracy.Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, ma-jące na celu ochronę osoby obsługującej przed skutkami eks-pozycji na drgania, np. : konserwacja elektronarzędzia i na-rzędzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,aby nie dopuścić do wyziębienia rąk, właściwa organizacjaczynności wykonywanych podczas pracy.

Strona: 7

128 | PolskiMontażu Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przyelektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymianaosprzętu itp. ), a także na czas transportu i przechowy-wania należy wyjąć z niego akumulator. Niezamierzoneuruchomienie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.Ładowanie akumulatorau Stosować należy tylko ładowarki wyszczególnione nastronach z osprzętem dodatkowym. Tylko te ładowarkidostosowane są do ładowania zastosowanego w elektro-narzędziu akumulatora litowo-jonowego.Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest nałado-wany częściowo. Aby zagwarantować pełną wydajność aku-mulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie nała-dować akumulator w ładowarce.Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnejchwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Prze-rwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszko-dzenia ogniw akumulatora.Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw "ElectronicCell Protection (ECP)" akumulator litowo-jonowy jest zabez-pieczony przed głębokim rozładowaniem. W przypadku roz-ładowania akumulatora układ ochronny odłącza urządzenie:narzędzie przestaje się poruszać.u Po automatycznym wyłączeniu elektronarzędzia nienaciskać ponownie włącznika/wyłącznika. Można wten sposób uszkodzić akumulator.Przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji odpadów.Wyjmowanie akumulatora (zob. rys. A1 - A2)Akumulator (9) posiada dwa stopnie blokady, zapobiegającejego wypadnięciu w przypadku niezamierzonego naciśnięciaprzycisku odblokowującego (14). Akumulator, umieszczonyw obudowie elektronarzędzia, przytrzymywany jest na miej-scu za pomocą sprężyny.W celu wyjęcia akumulatora (9) nacisnąć przycisk odbloko-wujący (14) i pociągnąć akumulator do przodu, wyjmując goz elektronarzędzia. Nie należy przy tym używać siły.Wskaźnik stanu naładowania akumulatora (żółta diodaLED)Wskaźnikstanu nała-dowania aku-mulatora (8)ZnaczenieŚwiatło mi-gające + sy-gnał aku-stycznyNaładować akumulator:Możliwych jest jeszcze tylko 6–8 wkręceń.Światło cią-głePojemność akumulatora nie jest wystarcza-jąca dla kolejnego wkręcenia lub elektrona-rzędzie jest przeciążone:Elektronarzędzia nie można włączyć.– Wyjąć akumulator i zamocować inny, wpełni naładowany akumulator.gająceElektronarzędzie jest przegrzane i nie działa:– Przed ponownym rozpoczęciem eksplo-atacji narzędzia, należy odczekać – miga-nie ustanie automatycznie po upływiekrótkiego czasu.Warunki pracy i przechowywaniaElektronarzędzie przeznaczone jest wyłącznie do zastoso-wań w pomieszczeniach zamkniętych.Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie elektrona-rzędzia, temperatura otoczenia nie powinna przekroczyć do-puszczalnego zakresu pomiędzy 0 °C i +45 °C przy dopusz-czalnej wilgotności względnej powietrza pomiędzy 20 i 95%bez kondensacji.Uchwyt do zawieszenia (zob. B)Elektronarzędzie wiesza się na uchwycie za pomocą zaczepudo zawieszenia (15).– Nałożyć zaczep do zawieszenia (15) na elektronarzędzie,tak, aby zaskoczył on w otworach (16).W zależności od środka ciężkości elektronarzędzia możnawykorzystać do tego przednie lub tylne otwory.u Należy regularnie kontrolować stan zaczepu do zawie-szenia i haków w uchwycie do zawieszenia.Ustawianie oświetlenia roboczego (zob. C)– Znacznik pierścieniowy (17) można zdjąć za pomocącienkiego śrubokręta, szpachelki lub podobnego narzę-dzia.– Przesunąć pierścień osadczy (18) za pomocą szczypiecdo pierścieni osadczych do tyłu, na obudowę.Obydwie połówki obudowy uchwytu diody LED (12), wokółoświetlenia roboczego (13) można teraz ustawić w żądanejpozycji.– Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić przewodu świa-tła roboczego. Należy wsunąć go (bez zginania) w przewi-dzianą do tego celu pustą przestrzeń (19) w obudowie.– Na oświetlenie robocze (13) ponownie założyć obie po-łówki obudowy uchwytu diody LED (12).– Pierścień osadczy (18) i znacznik pierścieniowy (17) na-leży przesunąć z powrotem na ich miejsce.Montaż głowicy kątowej (zob. D)Dotyczy następujących typów:ANGLE EXACT ION 8-1100 | 3-500 | 15-500 | 23-380 |30-290W przypadku tego rodzaju akumulatorowych wkrętarek kąto-wych do zastosowań przemysłowych należy najpierw zamon-tować głowicę kątową (zob. „Dane techniczne“, Stro-na 126).

Strona: 8

Polski | 129– Unieruchomić elektronarzędzie, przykładając klucz wideł-kowy (21) do przewidzianego do tego celu miejsca nakołnierzu głowicy kątowej (4).u Nigdy nie unieruchamiać elektronarzędzia, przytrzy-mując je za obudowę.– Założyć głowicę kątową (3) na kołnierz, ustawiając ją wwybranej pozycji i za pomocą klucza widełkowego (20)przyłożonego w przewidzianym miejscu (5) dokręcić na-krętkę złączkową.Należy przy tym równocześnie przytrzymywać kołnierzgłowicy kątowej za pomocą klucza widełkowego (21).Przestawianie głowicy kątowejGłowicę kątową (3) można ustawić w ośmiu pozycjach.– Za pomocą klucza widełkowego (20) przyłożonego wprzewidzianym miejscu (5) odkręcić nakrętkę złączkową.Ustawić głowicę kątową (3) w wybranej pozycji, obraca-jąc ją w skokach co 45° i za pomocą klucza widełkowego(20) przyłożonego w przewidzianym miejscu (5) ponow-nie dokręcić nakrętkę złączkową.Przestawianie i demontaż głowicy kątowej (zob.rys. E)ANGLE EXACT ION 30-300 | 40-220 | 50-210 | 60-120Istnieje możliwość bezstopniowego przestawienia głowicykątowej (3) wraz z uchwytem narzędziowym (2) w zakresie360°.– Odkręcić przeciwnakrętkę (22), wsuwając odpowiednienarzędzie w otwór przeciwnakrętki i obracając ją w kie-runku wskazanym strzałką a (gwint lewoskrętny).– Zablokować głowicę kątową (3) w tej pozycji, obracającprzeciwnakrętkę (22) w kierunku wskazanym strzałką c idociskając ją do głowicy kątowej. Ponownie dokręcićprzeciwnakrętkę (22), stosując moment dokręcania wy-noszący maks. 50 Nm.– Obrócić głowicę kątową (3) w kierunku wskazanymstrzałką b aż do osiągnięcia żądanego kąta pracy (maks. oGłowicę kątową (3) można także zdjąć, np. w celu wymianyznacznika pierścieniowego (17) na znacznik w innym kolorzelub w celu przestawienia oświetlenia roboczego. Przed zmia-ną pozycji głowicy kątowej należy ustawić oświetlenie robo-cze w żądanej pozycji (zob. „Ustawianie oświetlenia robocze-go (zob. C)“, Strona 128).runku wskazanym strzałką a (gwint lewoskrętny). Obrócićgłowicę kątową (3) w kierunku wskazanym strzałką b, takaby można ją było zdjąć. Obrócić przeciwnakrętkę (22) wkierunku wskazanym strzałką a, odsuwając ją od obudo-wy silnika (23).Teraz możliwa jest wymiana znacznika pierścieniowego lubprzestawienie oświetlenia roboczego.– Obrócić przeciwnakrętkę (22) w kierunku wskazanymstrzałką c, przesuwając ją w stronę obudowy silnika (23) iponownie dokręcić głowicę kątową, obracając ją w kie-runku przeciwnym do wskazanego strzałką b.– Zablokować głowicę kątową, obracając przeciwnakrętkę(22) w kierunku wskazanym strzałką c.– Ponownie dokręcić przeciwnakrętkę (22), stosując mo-ment dokręcania wynoszący maks. 50 Nm.Konfiguracja elektronarzędziaZa pomocą oprogramowania BOSCH EXACT Configuratormożna skonfigurować poszczególne ustawienia elektrona-rzędzia (np. prędkość obrotową, stopień wkręcania, blokadęponownego uruchomienia). W tym celu należy podłączyćelektronarzędzie z komputerem poprzez złącze USB.Wskazówka: Należy przestrzegać wszystkich wskazówekdotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń zawartych w in-strukcji obsługi oprogramowania.Wymiana narzędzi roboczych w przypadkugłowicy z trzpieniem czworokątnym (zob. F)Wkładanie narzędzia roboczego– Wcisnąć kołek blokujący przy trzpieniu czworokątnymuchwytu narzędziowego (2), na przykład za pomocą wą-skiego śrubokręta, i założyć narzędzie robocze (1) natrzpień czworokątny. Należy przy tym zwrócić uwagę, bykołek blokujący zaskoczył we wgłębienie narzędzia robo-czego.Wyjmowanie narzędzia roboczego– Wcisnąć kołek blokujący we wgłębieniu, znajdującym sięw narzędziu roboczym (1), a następnie zdjąć narzędzierobocze z uchwytu narzędziowego (2).głowicy z wpustem sześciokątnym (zob. G)– Wsunąć narzędzie robocze (1) we wpust sześciokątnyuchwytu narzędziowego (2) do wyczuwalnego zabloko-wania.– Zdjąć narzędzie robocze (1) z uchwytu narzędziowego(2), w razie problemów należy posłużyć się kombinerka-mi.głowicy z uchwytem szybkowymiennym (zob.rys. H)Należy stosować wyłącznie narzędzia robocze z odpowied-nim chwytem (sześciokątny 1/4").

Strona: 9

130 | Polski– Przesunąć do przodu tuleję uchwytu szybkowymiennego(24).– Włożyć narzędzie robocze (1) w uchwyt narzędziowy (2),a następnie zwolnić uchwyt szybkowymienny.– Wyjąć narzędzie robocze (1) z uchwytu narzędziowego(2), a następnie zwolnić uchwyt szybkowymienny.PracaUruchamianiePrzed uruchomieniem elektronarzędzia należy ustawić kieru-nek obrotów za pomocą przełącznika kierunku obrotów(11):Elektronarzędzie można uruchomić tylko wtedy, gdy prze-łącznik kierunku obrotów (11) nie znajduje się w pozycjiśrodkowej (blokada włączania).Ustawianie kierunku obrotów (zob. I)– Obroty w prawo: Aby wkręcić wkręt/śrubę, należy prze-sunąć przełącznik kierunku obrotów (11) w lewo aż dooporu.– Obroty w lewo: Aby poluzować lub wykręcić wkręt/śru-bę, należy przesunąć przełącznik kierunku obrotów (11)w prawo aż do oporu.Włączanie oświetlenia roboczegoOświetlenie robocze (13) zapewnia dobrą widoczność miej-sca pracy przy niekorzystnych warunkach oświetleniowych.Oświetlenie robocze (13) można włączyć, lekko naciskającwłącznik/wyłącznik (10). Naciskając mocniej włącznik/wy-łącznik, uruchamiamy elektronarzędzie, a oświetlenie robo-cze świeci się nadal.u Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła –może to spowodować oślepienie.Włączanie/wyłączanieWkrętarki mają uzależnione od momentu obro-towego sprzęgło wyłączające, które możnaustawić w podanym zakresie. Sprzęgło reagujew momencie osiągnięcia ustawionego wcze-śniej momentu obrotowego.– Aby włączyć elektronarzędzie, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (10) aż do oporu.– Elektronarzędzie wyłącza się automatycznie po osią-gnięciu uprzednio ustawionego momentu obrotowego.u W przypadku wcześniejszego zwolnienia włącznika/wyłącznika (10) ustawiony moment obrotowy nie zo-stanie osiągnięty.Wskazówki dotyczące pracyu Nie wolno przykładać włączonego elektronarzędzia donakrętki/śruby. Obracające się narzędzia robocze mogąześlizgnąć się z nakrętki lub z łba śruby.Ustawianie momentu obrotowego (zob. J)Moment obrotowy zależy od naprężenia sprężyny sprzęgławyłączającego. Zarówno przy obrotach w prawo, jak i w lewosprzęgło wyłączające reaguje po osiągnięciu uprzednio na-stawionej wartości.Do ustawiania momentu obrotowego należy używać wyłącz-nie narzędzia nastawczego (25) wchodzącego w zakres do-stawy.– Przesunąć przełącznik (6) na elektronarzędziu całkowiciedo tyłu.– Wsunąć klucz sześciokątny (26) w narzędzie nastawcze(25) i powoli go obrócić.– Gdy w otworze obudowy ukaże się małe wybrzuszenie(podkładka nastawcza (27)) w sprzęgle, należy w niewłożyć narzędzie nastawcze (25) i obrócić je.– Za pomocą klucza widełkowego powoli obrócić uchwytnarzędziowy (2).Obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,osiągnie się wyższy moment obrotowy, obracając w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazówek zegara – niższy momentobrotowy.– Wyjąć narzędzie nastawcze (25). Przesunąć przełącznik(6) ponownie do przodu, aby chronić sprzęgło przed za-brudzeniem.Wskazówka: Ustawienie zależy od rodzaju połączenia śru-bowego i można je ustalić drogą próby. Próbne połączenieśrubowe należy skontrolować za pomocą klucza dynamome-trycznego.u Ustawiony moment obrotowy powinien znajdować sięw podanym zakresie wydajności, gdyż w przeciwnymwypadku nie zadziała sprzęgło wyłączające.Zaznaczanie ustawienia momentu obrotowego (zob. rys.L)Elektronarzędzie należy zawsze używać z założonym znaczni-kiem pierścieniowym, aby chronić obudowę przed wniknię-ciem pyłu i brudu.wych do zastosowań przemysłowych należy najpierw zde-montować głowicę kątową, (zob. „Przestawianie i demontażgłowicy kątowej (zob. E)“, Strona 129). Teraz można za-znaczyć moment obrotowy w sposób opisany poniżej.ANGLE EXACT ION 8-1100 | 3-500 | 15-500

Strona: 10

Polski | 131Aby zaznaczyć indywidualnie wybrany moment obrotowy,można wymienić zamontowany znacznik pierścieniowy (17)na znacznik innego koloru.Wskaźnik wkręcania (zielona/czerwona dioda LED)Po osiągnięciu wstępnie ustawionego momentu obrotowegonastępuje reakcja sprzęgła wyłączającego. Wskaźnik LED(7) świeci się na zielono.Jeżeli wstępnie ustawiony moment obrotowy nie został osią-gnięty, wskaźnik LED (7) świeci się na czerwono i rozlega sięsygnał akustyczny. Sekwencję wkręcania należy powtórzyć.Ochrona przed powtórzeniemJeżeli podczas wkręcania zadziałało sprzęgło wyłączające,wyłącza się silnik elektronarzędzia. Ponowne włączenie moż-liwe jest dopiero po przerwie, trwającej 0, 7 sekundy. W tensposób można uniknąć niezamierzonego, zbyt mocnego do-kręcenia wystarczająco mocno dokręconego połączenia śru-bowego.Konserwacja i serwisKonserwacja i czyszczenieu Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyjnych wczystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.Smarowanie elektronarzędziaSmar:Specjalny smar do przekładni (225 ml)Nr katalogowy 3 605 430 009Smar MolykoteOlej silnikowy SAE 10/SAE 20– Po ok. 150 godzinach pracy przekładnię należy oczyścićłagodnym rozpuszczalnikiem. Należy przy tym stosowaćsię do wskazówek producenta rozpuszczalnika dotyczą-cych użycia i utylizacji środka. Na zakończenie należy na-smarować przekładnię specjalnym smarem do przekładnifirmy Bosch. Operację należy powtarzać co 300 godzinpracy, licząc od pierwszego czyszczenia.– Po użyciu narzędzia 100000 razy należy nasmarować ru-chome części sprzęgła wyłączającego kilkoma kroplamioleju silnikowego SAE 10/SAE 20. Przy okazji należysprawdzić sprzęgło pod kątem zużycia, aby upewnić się,że nic nie będzie miało wpływu na powtarzalność i dokła-dność pracy sprzęgła. Na zakończenie należy ponownienastawić moment dokręcania sprzęgła.u Przeprowadzanie konserwacji i napraw należy zlecaćjedynie odpowiednio wykwalifikowanemu personelo-wi. W ten sposób zagwarantowane jest zachowanie bez-pieczeństwa elektronarzędzia.Autoryzowany serwis firmy Bosch wykona te prace szybko iniezawodnie.u Środki smarne i czyszczące należy utylizować zgodniez zasadami ochrony środowiska. Należy przy tym prze-strzegać także przepisów prawnych.Obsługa klienta oraz doradztwo dotycząceużytkowaniaZe wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwa-cji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych,prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunkitechniczne oraz informacje o częściach zamiennych możnaznaleźć pod adresem: www. comNasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowiena wszystkie pytania związane z produktami firmy Boschoraz ich osprzętem.Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-miennych konieczne jest podanie 10‑cyfrowego numeru ka-talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-duktu.PolskaRobert Bosch Sp. z o. o.Serwis ElektronarzędziUl. Jutrzenki 102/10402-231 WarszawaNa www. serwisbosch. com znajdą Państwo wszystkie szcze-góły dotyczące usług serwisowych online.Tel. : 22 7154450Faks: 22 7154441E-Mail: bsc@pl. comwww. plTransportZałączone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegająwymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecz-nych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądowąprzez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkol-wiek dalszych warunków.W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transportdrogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej)należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczą-cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadkupodczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsul-tować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudo-wa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, aakumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on sięporuszać (przesuwać) w opakowaniu. Należy wziąć też poduwagę ewentualne inne przepisy prawa krajowego.Utylizacja odpadówElektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opa-kowanie należy oddać do powtórnego przetwo-rzenia zgodnego z obowiązującymi przepisamiw zakresie ochrony środowiska.

Bosch rozszerza swoją ofertę narzędzi przemysłowych o wkrętarki EXACT ION i ANGLE EXACT ION. Urządzenia odznaczają się bardzo wysoką dokładnością pracy i skracają czas montażu przemysłowego m. in. dzięki możliwości zaprogramowania procesu wkręcania.

Wkrętarki EXACT ION mają rękojeść środkową, czyli są konstrukcji „T”, zaś ANGLE EXACT ION to klasycznej budowy wkrętarki kątowe. Ich pierwsze serce stanowi silnik bezszczotkowy EC, który ma o 30% większą sprawność od 4-polowych jednostek prądu stałego, m. dzięki eliminacji strat energii spowodowanych iskrzeniem między szczotkami i komutatorem. Silnik ten jest nie tylko bardziej sprawny niż

jednostki komutatorowe, ale także znacznie od nich trwalszy, m. z powodu braku komutatora i szczotek, szczelnego zabezpieczenia go przed pyłem oraz większej odporności na wibracje. Nie wymaga praktycznie żadnych wizyt w serwisie w celu wymiany szczotek, ponieważ – jak już wspominaliśmy – zostały one wyeliminowane z jego konstrukcji. Drugim sercem przemysłowych wkrętarek Boscha jest precyzyjne sprzęgło wyłączające, mające dokładną regulację momentu za pomocą specjalnego kluczyka. To dzięki temu sprzęgłu wkrętarki osiągają wysoką dokładność wkręcania. Ich zdolność do precyzyjnego seryjnego wkręcania (tzw. współczynnik Cmk) jest wyższa niż 1, 67 w zakresie tolerancji momentu ±10% (według normy ISO 5393). Mówiąc prostszym i bardziej zrozumiałym językiem: faktyczna dokładność wkręcania osiągana wkrętarkami Bosch EXACT ION i ANGLE EXACT ION wynosi ok. ±5% wartości momentu obrotowego.

Jak wiadomo, silniki bezszczotkowe mają jeszcze jedną ważną zaletę w stosunku do klasycznych jednostek komutatorowych, można dokładniej sterować ich pracą, a więc obrotami i momentem. Wykorzystali to konstruktorzy z Boscha i uczynili z nowych wkrętarek EXACT ION i ANGLE EXACT ION urządzenia precyzyjnie programowalne. W tym celu wyposażyli je w nowy moduł PCB ze złączem USB służącym do komunikacji z komputerem. Umożliwia on przy użyciu laptopa i dołączonej do wkrętarek aplikacji zaprogramowanie wielostopniowego procesu wkręcania oraz określenie dla poszczególnych jego faz kierunku obrotów oraz prędkości obrotowych. Dzięki zwiększonym prędkościom obrotowym i możliwości zaprogramowania operacji wkręcania nowe wkrętarki Bosch EXACT ION i ANGLE EXACT ION przyspieszają procesy montażowe i pozytywnie stymulują wzrost produktywności zakładów przemysłowych. pl/img/uploads/Audi_BOSCH_0329_MG_3624 LY_ExactION. jpg" alt="" width="700" height="467"/>

Jak wiadomo, podczas procesu montażu wkrętarkami posługują się ludzie, a więc dokładność wykonania połączeń zależy nie tylko od samych urządzeń. Aby ułatwić pracę operatorom, wkrętarki Bosch EXACT ION i ANGLE EXACT ION mają optyczną i akustyczną sygnalizację statusu wykonanego połączenia (ok. lub nok. ) oraz stanu naładowania akumulatora. Dzięki temu operatorzy mogą dokładnie kontrolować wykonywaną tymi urządzeniami pracę i planować wymianę oraz ładowanie baterii.
Konstruktorzy wkrętarek EXACT ION i ANGLE EXACT ION zadbali o ergonomię, opracowując specjalnie dla tych narzędzi nowy moduł włącznika i kształt uchwytu, jak też obniżając ich wagę. Dzięki temu urządzeniami tymi pracuje się komfortowo. Nie zapomnieli także o wyposażeniu w diody LED służące do doświetlenia miejsca montażu. To zaś służy nie tylko wygodzie pracy, ale ma także pozytywny wpływ na jej dokładność i jakość. We wkrętarkach kątowych ANGLE EXACT ION zastosowano płynnie przestawialną głowicę kątową, dzięki czemu można optymalnie dopasować pozycję narzędzia do specyfiki wykonywanej operacji. pl/img/uploads/87MJ1304_AngleExact. jpg" alt="" width="700" height="464"/>

Wkrętarki Bosch EXACT ION i ANGLE EXACT ION pobierają energię z akumulatorów Li-Ion COOLPACK o napięciu 18 V i pojemności 2, 0 lub 4, 0 Ah (dokładne dane w tabeli). Do ich zasilnia wykorzystano innowacyjną technologię Bosch Premium, która oprócz najwyższej jakości ogniw litowo-jonowych oferuje system elektronicznej ich ochrony ECP (Electronic Cell Protection) przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem. Akumulatory mają obudowę Bosch Heat Conductive, która optymalnie odprowadza

ciepło w procesie ich rozładowania i chroni ogniwa przed nadmiernym nagrzaniem. Rozwiązania te znacznie zwiększają trwałość baterii. Do ich ładownia służy ładowarka Bosch Hyper Charge. Niemiecka firma opracowała specjalny proces ładowania akumulatorów litowo-jonowych, który chroni ogniwa przed przeładowaniem, wydłużając ich żywotność. Dzięki koncepcji szybkiego ładowania akumulatory są napełniane energią w 75% już po upływie połowy czasu ładowania. Akumulatory litowo-jonowe Bosch zachowują pełną sprawność nawet po upadku na beton z wysokości 2 m. Tak dużą odporność na urazy mechaniczne zapewnia obudowa Dura-Shield i system ochrony akumulatora.
Reasumując, nowe wkrętarki Bosch EXACT ION i ANGLE EXACT ION cechuje najwyższa solidność wykonania. Zaś dzięki zastosowaniu w nich innowacyjnej techniki, która umożliwia wysoką dokładność i powtarzalność procesów oraz programowanie tych narzędzi, zwiększają wydajność i jakość wkręcania seryjnego oraz prac montażowych. Tym samym pozwalają firmom produkcyjnym oszczędzać zarówno czas, jak i pieniądze.

Dane techniczne wkrętarek Bosch EXACT ION i ANGLE EXACT ION

Model

EXACT ION 6-1500

EXACT ION 12-700

Angle EXACT ION

15-1500

Angle EXACT ION

Angle EXACT ION

50-200

Moment obrotowy (Nm) 

1-6

1, 5-12

2-15

10-30

15-50

Prędkość obrotowa (l/min) 

700-1500

350-700

250-500

150-300

100-200

Napięcie (V) 

18 

18 

18 

18 

18 

Pojemność akumulatora (Ah) 

2, 0

2, 0

2, 0

4, 0

4, 0

Uchwyt

gniazdowy 1/4”

gniazdowy 1/4”

zabierak kw. 3/8”

zabierak kw. 3/8”

Waga (kg)

1, 2

1, 2

1, 4

2, 0

2, 4

Podręcznik właściciela domu Bosch Angle Exact Ion 50 210

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik właściciela domu Bosch Angle Exact Ion 50 210

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik właściciela domu Bosch Angle Exact Ion 50 210