Podręcznik zastępstw terenowych Ge Ajcm 10

Podręcznik zastępstw terenowych Ge Ajcm 10 jest to podręcznik, który zawiera zasady i zalecenia dotyczące prowadzenia zastępstw terenowych w geodezyjnych i kartograficznych zastosowaniach. Zawiera on szczegółowe informacje na temat zastosowania i wykorzystania urządzeń geodezyjnych i kartograficznych, w tym danych o skalach, odległościach i innych informacjach dotyczących danych. Zawiera też informacje dotyczące wykonywania i wykorzystywania różnych technik, w tym fotogrametrii, teledetekcji i innych technik. Podręcznik jest przydatny dla geodezji, kartografii i innych specjalistów zajmujących się terenowymi zastępstwami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zastępstw terenowych Ge Ajcm 10

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnegoWykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych orazspołeczności posługującej się językiem regionalnymWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych w ramach projektu„E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z UE,uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm. )Podręczniki są dostępne na stronie internetowejWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do sprawoświaty iwychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniuz dnia 27sierpnia 2012 r. )Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego dospraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14lutego 2017 r.

W ciągu ostatnich lat odnotowano ponad pięciokrotny wzrost liczby śmiertelnych ofiar zamachów terrorystycznych. W 2000 r. liczbę zamachów szacowano na ponad 3000, podczas gdy w 2013 r. było ich prawie 18 000. Mamy do czynienia z rosnącą intensywnością i skalą niebezpieczeństw na całym świecie, z tego względu terroryzm oraz działalność organizacji terrorystycznych należy uznać za jedno z największych zagrożeń współczesnego świata.

Już wiesz

 • że bezpieczeństwo jest podstawową wartością dla człowieka;

 • że istnieje wiele różnorodnych zagrożeń występujących zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny;

 • że w przypadku pojawienia się zagrożenia, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, istotne jest postępowanie według odpowiednich reguł.

Nauczysz się

 • wyjaśniać, czym jest terroryzm;

 • opisywać metody zwalczania terroryzmu;

 • postępować właściwie w czasie zagrożenia terrorystycznego;

 • zachowywać się odpowiednio podczas akcji antyterrorystycznej.

i189xv6vt5_d5e177

Terroryzm definiuje się jako działania pojedynczych osób lub grup usiłujących za pomocą aktów terrorystycznych wymusić na rządach państw określone ustępstwa (por. Słownik języka polskiego).

Próbę zdefiniowania zjawiska terroryzmu podejmowały również organizacje międzynarodowe. Według Komisji Europejskiej terroryzm oznacza wszelkie celowe akty popełnione przez pojedyncze osoby lub organizacje przeciw jednemu lub kilku państwom, ich instytucjom lub ludności, w celu zastraszania oraz poważnego osłabienia lub zniszczenia struktury politycznej, gospodarczej i społecznej kraju. Natomiast zgodnie z definicją zaproponowaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, terroryzm to każdy czyn popełniony przez osobę lub grupę osób z udziałem przemocy lub groźby jej użycia przeciwko państwu, jego instytucjom, ludności w ogólności lub konkretnym jednostkom, motywowanym przez separatystyczne aspiracje, ekstremistyczne koncepcje ideologiczne, fanatyzm lub irracjonalne i subiektywne czynniki, zorientowany na stworzenie klimatu terroru wśród osób publicznych, określonych jednostek lub grup w społeczeństwie bądź w całym społeczeństwie.

R1Wsy42I6ViqD1

Zamach z 11 września 2001 r. stał się punktem zwrotnym w walce z terroryzmem wielu państw świata

Powyższe definicje świadczą o braku jednego uniwersalnego wyjaśnienia zjawiska terroryzmu. Mimo to na potrzeby niniejszej lekcji warto przyjąć ogólną definicję terroryzmu przedstawioną w Słowniku terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zgodnie z jej treścią terroryzm to teoria i praktyka określająca różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz, państw i społeczeństw określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych.

RGe033SOkDESL1

W zamachach w Madrycie 11 marca 2004 r. śmierć poniosło 191 osób (w tym czworo Polaków), a ponad 1900 zostało rannych

i189xv6vt5_d5e232

W literaturze wyróżnia się – w zależności od przyjętych kryteriów – wiele rodzajów terroryzmu. Często stosowanym rozróżnieniem jest podział na terroryzm politycznyterroryzm politycznyterroryzm kryminalnyterroryzm kryminalny. Jak sama nazwa wskazuje, pierwszy z nich motywowany jest celami politycznymi, do których można zaliczyć:

 • zmianę elity rządzącej,

 • zmianę systemu politycznego (jego podstaw czy też struktury),

 • wymuszenie implementacji pewnych rozwiązań prawnych,

 • poszerzenie praw lub autonomii danej grupy społecznej,

 • oderwanie części terytorium danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie do już istniejącego.

R1UjJ0Ijiui1K1

Przykładem działań terrorystycznych o podłożu politycznym były akcje organizowane przez Irlandzką Armię Republikańską

Cechą charakterystyczną terroryzmu kryminalnego jest to, że stanowi on działanie z pobudek materialnych, a nie ideowych. Działania tego rodzaju sprowadzają się zazwyczaj do porwań dla okupu, niszczenia mienia, sabotażu czy też szantażu. Warto w tym miejscu podkreślić, że grupy uprawiające terroryzm polityczny bardzo często stosują również terroryzm kryminalny, z którego czerpią dochody przeznaczane na finansowanie działalności politycznej.

RgOKZJuQuOL7Q1

Porwania, szczególnie dzieci, są jednym z najczęstszych przejawów terroryzmu kryminalnego

Można stwierdzić, że większość działań z zakresu terroryzmu politycznego należy do kategorii terroryzmu zbiorowego (celem ataków są w nim zbiorowości ludzkie), natomiast terroryzm kryminalny jest najczęściej wymierzony w pojedyncze osoby (terroryzm indywidualny). Dzieje się tak dlatego, że takie działanie jest łatwiejsze do zorganizowania oraz efektywniejsze, jeśli chodzi o zdobycie określonych dochodów (porywając jedną osobę, w stosunkowo nietrudny sposób można zdobyć pokaźny okup).

Polecenie 1

Zastanów się i oceń, który rodzaj terroryzmu stanowi większe zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Uzasadnij swój wybór.

i189xv6vt5_d5e307

Terroryzm był obecny na świecie już od najdawniejszych czasów. Skrytobójstwem, jako formą terroryzmu indywidualnego – zamachami na pojedyncze osoby zajmujące wysokie pozycje w społeczeństwie, posługiwały się już w I w. w Izraelu antyrzymskie stronnictwa zelotów i sykariuszy. Za skrytobójstwo należy uznać również udany zamach na Juliusza Cezara, przeprowadzony przez spiskowców 15 marca 44 r. p. n. e. W XIX w. metody terrorystyczne były stosowane bardzo często przez stronnictwa niepodległościowe we Włoszech, Irlandii, a także – w czasie powstania styczniowego – w Polsce. Spośród grup terrorystycznych najaktywniejszych w okresie międzywojennym (lata 1918‑1939), należy wymienić anarchistyczną hiszpańską organizację Los Solidarios, Crvenę Pravdę z Jugosławii, czy też Żelazną Gwardię z Rumunii. W okresie zimnej wojny krwawe zamachy przeprowadzały również Czerwone Brygady we Włoszech, Frakcję Czerwonej Armii (RAF) w Niemczech oraz Irlandzka Armia Republikańska (IRA) w Wielkiej Brytanii.

Dzisiejszy świat także nie jest wolny od takich zorganizowanych grup, które nie tylko jawnie przyznają się do swojej działalności, ale również przeprowadzają coraz krwawsze akcje, odbierając życie ogromnej liczbie niewinnych ludzi.

Ciekawostka

Która z organizacji terrorystycznych w Europie jest najstarsza?

Najstarszą organizacją terrorystyczną w Europie jest IRA (Irish Republican Army), która została założona w 1919 r.

RQdWUUVaL50EW1
Istotne organizacje terrorystyczne współczesnego świata

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

i189xv6vt5_d5e354

Współcześnie wypracowano 4 sposoby walki z różnego rodzaju organizacjami terrorystycznymi. Warto jednak podkreślić, że żaden z nich nie jest uniwersalny – każdy ma swoje zalety oraz wady. Z tego względu wykorzystanie odpowiedniego rozwiązania powinno być poprzedzone wnikliwą analizą konkretnego przypadku.

Jedną z metod jest bezpośrednia walka zarówno z pojedynczymi terrorystami, jak i organizacjami, która może przybrać formę działań ochronnych lub ofensywnych. Pierwsze mogą być realizowane poprzez wzmacnianie ochrony zagrożonych obiektów (np. budynków rządowych i lotnisk) oraz osób (np. prominentnych polityków i wpływowych biznesmenów). Drugie natomiast mogą obejmować operacje policji lub sił zbrojnych prowadzące do aresztowania osób podejrzanych o planowanie i realizację działań terrorystycznych, rozbicia struktur organizacji terrorystycznych czy też udaremnienia zamachów. Przedsięwzięcia związane z walką bezpośrednią są działaniami wszechstronnymi. Angażują one siły policyjne, wojskowe, służby specjalne, ratownicze i pozostałe struktury państwowe, w związku z czym wymagają specjalistycznej koordynacji i dokładnego planowania.

RmN7DCI3QlUyc1

W rejonie Bliskiego Wschodu bezpośrednie starcia stanowią główną metodę walki z terroryzmem

RK556Qv4YfcSC1

Schwytanie terrorystów jest niezwykle trudne, ponieważ większość z nich działa w ukryciu i tylko niewielka liczba najbardziej zaufanych współpracowników zna miejsce pobytu najważniejszych z nich

Inne rozwiązanie polega na likwidacji przyczyn zagrożenia. Jest to niezwykle trudne, gdyż współczesny terroryzm to zjawisko bardzo skomplikowane. Niełatwo określić pobudki terrorystów – bardzo rzadko mają one charakter obiektywny (tzn. rzadko są wyraźnie obserwowalne i dotyczą np. niedemokratycznego reżimu politycznego, kryzysu gospodarczego czy też zewnętrznej agresji). U podłoża współczesnego terroryzmu często leżą radykalne poglądy terrorystów, wyznawane przez nich teorie, a niekiedy również ich zaburzenia psychiczne.

Kolejna metoda walki z terroryzmem koncentruje się na utrudnianiu terrorystom zdolności do działania. Polega na ograniczaniu i likwidacji źródeł ich finansowania, dostaw broni i materiałów wybuchowych (ilustracja 7), powstrzymywaniu propagandy oraz procesów rekrutacji nowych członków. Wydaje się, że sposób ten jest dzisiaj najczęściej wykorzystywany w odniesieniu do terroryzmu międzynarodowego.

R1eeiaPhfot6R1

Każda przechwycona partia nielegalnej broni obniża morale przeciwnika

Następny sposób to oddziaływanie na intencje terrorystów. Polega na przekonywaniu ich, aby nie podejmowali ataków, choć są w stanie je wykonać. Może przybrać formę ustępstw lub zdecydowanej polityki antyterrorystycznej. W obu przypadkach metoda ta może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego – ustępstwa mogą być uznane za oznakę słabości i zachęcić zamachowców do realizacji ich planów (gdyż uznają oni, że osiągnięcie celów jest w takiej sytuacji bardziej prawdopodobne), a zdecydowana polityka antyterrorystyczna może zostać uznana jako przejaw wrogości i zmobilizować terrorystów do bardziej okrutnego działania.

RYHlT5uy8pmwZ1

George W. zapoczątkował światową walkę z terroryzmem

Polecenie 2

Zidentyfikuj miejsce zamachu przedstawione poniżej i znajdź jak najwięcej informacji na temat tego wydarzenia. Jaki wpływ miało ono na politykę wewnętrzną i zagraniczną Polski? Uzasadnij odpowiedź.

R1eGZvwSGhNXN1

Źródło: slagheap (https://www.

i189xv6vt5_d5e434

Zagrożenie terrorystycznie nie pojawia się w momencie nagłośnienia przez media zamachów, wybuchów czy innych bezpośrednich ataków na ludność cywilną. Wydarzenia te są skrupulatnie przygotowywane i właśnie na tym etapie należy upatrywać początku zagrożenia terrorystycznego.
Wszelkie przygotowania prowadzi się w tajemnicy także po to, by uzyskać element zaskoczenia i ustrzec terrorystów przed rozpoznaniem. Tylko dzięki doskonałemu wywiadowi oraz odpowiednio szybkiej reakcji można skutecznie przeciwstawić się zagrożeniu terroryzmem, dlatego w swoim bezpośrednim otoczeniu należy zwracać szczególną uwagę na:

 • osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogłyby być celem zamachu (np. lotniska, stacje metra, centra handlowe lub kościoły);

 • częste spotkania nietypowo zachowujących się osób, organizowane w wynajętych mieszkaniach;

 • nagłą zmianę zachowania i stylu życia sąsiadów – w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;

 • nietypowe zachowania obcych ludzi (np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów budynków czy też wynoszenie różnego rodzaju dokumentacji).

Polecenie 3

Obejrzyj film. Jakie elementy zachowania uczestników meczu oraz służb zadecydowały o powodzeniu akcji i uratowaniu życia kilkuset osób?

R1ZVLdkqaG6Hw1
Na paczątku filmu przedstawione jest ujęcie na sektor zajmowany przez kibiców, w którym pozostawiona została torba z niezidentyfikowaną zawartością. Jeden z kibiców postanowił poinformować pracownika ochrony stadionu. W dalesz częsci filmu zostają powiadomione odpowiednie służby oraz następuje ewakuacja wszystkich obecnych na stadionie. Do działania przystępują odpowiednie służby, które przy pomocy odpowiednich narzędzi wynoszą z obiektu podejrzaną paczkę. W końcowym fragmencie fimlu następuje bezpieczna detonacja ładunku wybuchowego znajdującego się w paczce.

Źródło: Tomorrow Sp.

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Źródło: Tomorrow Sp.

Na paczątku filmu przedstawione jest ujęcie na sektor zajmowany przez kibiców, w którym pozostawiona została torba z niezidentyfikowaną zawartością.

Jak już wspomniano, ataki terrorystyczne prygotowywane są w tajemnicy. Ich bezpośrednim celem są najczęściej lokalizacje, gdzie znajduje się duża liczba ludzi, np. : galerie handlowe, środki transportu publicznego czy obiekty, w których odbywają się imprezy masowe. Znajdując się w takich miejscach, należy zwracać szczególną uwagę na oznaki wskazujące na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym, którymi są:

 • podejrzane lub nietypowo zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny, próbujące zostawić pakunki w miejscach publicznych),

 • przedmioty pozostawione bez opieki w miejscach publicznych (np. teczki, paczki i pakunki),

 • samochody (zwłaszcza furgonetki) pozostawione poza wyznaczonymi miejscami lub bardzo blisko skupiska ludzi.

Zapamiętaj!

Podejrzanych przedmiotów (przesyłek lub pakunków) nie wolno dotykać ani przemieszczać.

W przypadku dostrzeżenia niepokojących oznak nie powinno się podejmować samodzielnie żadnych działań. Należy stosować się do następujących reguł:

 • trzeba powiadomić odpowiednie służby (policję, straż miejską, straż pożarną) lub administratora danego obiektu;

 • nie należy rozpowszechniać informacji o podejrzeniu – może ona spowodować niepotrzebną panikę;

 • nie powinno się próbować obezwładnić lub prowokować podejrzanych osób (należy je dyskretnie obserwować i starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania).

Rh12mDOirc7Od1

Podejrzanych lub pozostawionych bez opieki przedmiotów nie wolno dotykać ani przemieszczać, a ich obecność należy jak najszybciej zgłaszać odpowiednim służbom

Zgłaszając informację o zagrożeniu, należy podać następujące dane:

 • swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu,

 • rodzaj zagrożenia i wskazujące na nie przesłanki (podejrzane osoby, pozostawiony bez opieki pakunek, uzyskana informacja),

 • adres zagrożonego obiektu lub miejsca oraz możliwie dokładny opis zarówno podejrzanych osób, jak i innych przesłanek wskazujących na zagrożenie.

Jedną z metod działania terrorystów jest branie zakładników. Zakładnikiem może stać się każda przypadkowa osoba. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, należy postępować według następujących reguł:

 • jeżeli było słychać strzały w miejscu, gdzie się znajdujesz – nie uciekaj, przyjmij (jeżeli to możliwe) pozycję leżącą za najbliższą osłoną (biurkiem, szafą itp. ),

 • unikaj dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą – to wzbudza agresję,

 • nie odwracaj się do niego tyłem,

 • stosuj się do poleceń terrorystów, ale nie wykonuj gwałtownych ruchów,

 • nie prowokuj terrorystów (nie obrażaj ich ani nie używaj obraźliwych zwrotów),

 • staraj się zwrócić uwagę terrorystów, że mają do czynienia z człowiekiem, a nie przedmiotem,

 • staraj się zachować spokój i nie panikuj – znajdź postawę pośrednią pomiędzy agresją, pasywnością i uległością,

 • pytaj o pozwolenie dotyczące, np. pójścia do toalety, wstania czy otworzenia torby,

 • na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste,

 • pamiętaj, że wśród pozostałych zakładników może znajdować się wtyczka – osoba współpracująca z terrorystami,

 • nie blokuj drogi ucieczki terrorystów,

 • staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia – informacje te mogą być pomocne odpowiednim służbom.

R17PepmdSLfMb1

Branie zakładników jest jedną z metod działania terrorystów. Taka sytuacja wymaga od jej uczestników odpowiedniego zachowania

W niektórych przypadkach odpowiednie służby mogą zdecydować się na zorganizowanie operacji antyterrorystycznej w celu eliminacji zagrożenia. Wówczas:

 • nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów, gdyż możesz zostać uznany za terrorystę;

 • połóż się na podłodze, spróbuj znaleźć najbliższą osłonę, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy;

 • nie próbuj pomagać terrorystom ani ich atakować;

 • słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej;

 • podporządkuj się działaniom grupy antyterrorystycznej, nawet jeśli będą gwałtowne;

 • nie zadawaj pytań i nie zajmuj grupy;

 • nie trzyj oczu w przypadku użycia granatów łzawiących;

 • po usłyszeniu odpowiedniego polecenia opuść miejsce jak najszybciej, nie zatrzymuj się np. w celu zabrania rzeczy osobistych;

 • odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy i bądź przygotowany na to, że możesz zostać potraktowany jako potencjalny terrorysta (podczas operacji twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona);

 • zachowuj spokój – choć interwencja wywołuje panikę, zamieszanie i szok wśród zakładników, to jednak wszystkie czynności wykonywane przez grupę antyterrorystyczną mają na celu ich bezpieczeństwo.

Przykład takiej operacji, która miała miejsce w czasie ćwiczenia Kryzys‑15 we Wrocławiu, prezentuje poniższy film.

R1Cl1t3Izz72T1
Na teren szkoły wchodzą uzbrojeni w karabiny mężczyźni, którzy biorą zakładników. Mężczyzna rani kilka osób i bierze zakładników. Przyjeżdżają służby ratownicze (pogotowie, policja). Mężczyźni nie dopuszczają do budynku nikogo - nie dopuszczają służb medycznych, aby pomogły rannym, ani pierwszych policjantów, którzy również zostają postrzeleni. Zaczynają się negocjacje - policyjni negocjatorzy próbują nawiązać z nim kontakt. Po pierwszej turze negocjacji mężczyzna łagodnieje - zezwala służbom medycznym na zabranie osób rannych i udzieleni im pierwszej pomocy. W następnej turze policyjni negocjatorzy próbują uzyskać zgodę na uwolnienie reszty zakładników. Nie wiadomo dlaczego mężczyzna staje się znów agresywny, odrzuca negocjacje i mówi, że nikogo nie wypuści. Widać wnętrze szkoły, nastolatkowie zachowujący się zgodnie z regułami zachowania (tzn. leżą milczą na podłodze twarzą do dołu). Policyjni antyterroryści rozważają możliwość wkroczenia i zatrzymania mężczyzny. Widać zgrupowanie antyterrorystów uzbrojonych i wyposażonych w ubrania ochronne (kamizelki, hełmy itp. ). Kolejna scena - widać dyskusje w sztabie dowodzenia akcją - brane są pod uwagę różne warianty akcji. Widać wnętrze szkoły, terrorysta chodzi nerwowo po sali, dzieci wciąż cierpliwie lezą na podłodze. Antyterroryści uzbrojeni w tarcze i karabin, wyposażeni w kamizelki hełmy grupują się przy bocznym wejściu do szkoły i wchodzą pomału do budynku. Formacja idzie w kierunku sali, gdzie znajdują się zakładnicy i terrorysta. Rzucony zostaje granat dymny, rozpoczyna się akcja w zaciemnieniu dymnym słychać strzały, krzyk mężczyzny, hasła ostrzegawcze antyterrorystów. Scena z zewnątrz budynku. Drzwi główne się otwierają, antyterroryści wyprowadzają terrorystę i wypuszczają dzieci. Podbiegają do nich służby medyczne i ratownicze, zaczyna się udzielanie pomocy. Scena, gdy dzieci siedzą przed budynkiem, rozmawiają z rodzicami, jest im udzielana pomoc psychologa i służb medycznych. Filmik kończy się na scenie, gdy terrorysta zostaje wsadzony do wozu policyjnego, zamykają się drzwi i wóz odjeżdża.

Działania grupy antyterrorystycznej mogą wzbudzać panikę i szok, jednak ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom poszkodowanym

Działania grupy antyterrorystycznej mogą wzbudzać panikę i szok, jednak ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom poszkodowanym

Na teren szkoły wchodzą uzbrojeni w karabiny mężczyźni, którzy biorą zakładników.

i189xv6vt5_d5e614
 • Nie istnieje jedna uniwersalna definicja terroryzmu. Zarówno naukowcy, jak i organizacje międzynarodowe przedstawiają różnorodne koncepcje wyjaśniające to zjawisko.

 • Ogólnie przyjąć można, że terroryzm to teoria i praktyka obejmująca różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup. Skutkują one naruszeniem istniejącego porządku prawnego i są podejmowane w celu wymuszenia na władzach, państw i społeczeństw określonych zachowań i świadczeń, często godzących w dobro osób postronnych.

 • Wyróżnia się terroryzm polityczny i kryminalny. Jak sama nazwa wskazuje, pierwszy motywowany jest celami politycznymi, zaś drugi pobudkami materialnymi.

 • Współcześnie wypracowano kilka sposobów walki z terroryzmem, jednak żaden z nich nie jest uniwersalny i każdy ma swoje zalety oraz wady. Z tego względu wykorzystanie danego sposobu powinno być poprzedzone wnikliwą analizą przypadku, w którym dany sposób ma być zastosowany.

 • Zagrożenie terrorystyczne jest niezwykle niebezpieczne. Dlatego też w celu jego uniknięcia oraz minimalizacji rezultatów działań terrorystycznych istotne jest odpowiednie postępowanie zarówno przed wystąpieniem zagrożenia, jak i w jego trakcie.

Praca domowa

Polecenie 4. 1

Na podstawie źródeł internetowych, książkowych oraz swojej własnej wiedzy napisz krótkie wypracowanie rozstrzygające problem, czy Polska może stać się celem ataków terrorystycznych.

i189xv6vt5_d5e673
terroryzm

Definicja: terroryzm

teoria określająca różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz, państw i społeczeństw określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych

terroryzm kryminalny

Definicja: terroryzm kryminalny

działania o charakterze terrorystycznym podejmowane z pobudek materialnych, a nie ideowych, przybierające zazwyczaj formę porwań dla okupu, niszczenia mienia, sabotażu czy też szantażu

terroryzm polityczny

Definicja: terroryzm polityczny

działania o charakterze terrorystycznym podejmowane dla celów politycznych, takich jak zmiana elity rządzącej, zmiana systemu politycznego (jego podstaw lub też struktury), wymuszenie implementacji pewnych rozwiązań prawnych, poszerzenie praw bądź autonomii danej grupy społecznej, czy też oderwanie części terytorium danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie do już istniejącego

i189xv6vt5_d5e750

Ćwiczenie 1

RGSAxtqhjECbl1
zadanie interaktywne

Połącz nazwy typów terroryzmu z odpowiednimi opisami.

Skierowany wyłącznie w pojedyncze osoby., Skierowany w zbiorowości ludzkie., Nakierowany na wzbogacenie., Jego celem może być np. poszerzenie praw lub autonomii danej grupy społecznej.

terroryzm polityczny 
terroryzm kryminalnyterroryzm indywidualnyterroryzm zbiorowy

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

RnwMjdqu0m5Ui1
zadanie interaktywne

Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

PrawdaFałszHamas to organizacja terrorystyczna, która dąży do unicestwienia państwa Izrael oraz stworzenia niepodległego państwa palestyńskiego.□ ETA walczy o niepodległość Katalonii.Hezbollah to libańska partia polityczna islamskich szyitów, przez część państw świata uważana za organizację terrorystyczną.W okresie międzywojennym (1918-1939) bardzo aktywną organizacją terrorystyczną była „Crvena Pravda” z Jugosławii.Organizatorem zamachu na World Trade Center z 11 września 2001 roku była IRA.Prawdziwa IRA, choć posiada podobną nazwę, nie nawiązuje do celów i tradycji Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA).

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

RGD02FHoJHdrZ1
zadanie interaktywneOddziaływanie na intencje terrorystów może przybrać formę ustępstw lub zdecydowanej polityki antyterrorystycznej.Terroryzm kryminalny to działania wymierzone zazwyczaj w duże skupiska ludzi.Najczęściej wykorzystywaną metodą zwalczania terroryzmu międzynarodowego jest ograniczanie i likwidacja źródeł finansowania terrorystów.Działania ochronne w walce z terrorystami koncentrują się wokół operacji policyjnych i sił zbrojnych, których celem jest aresztowanie osób podejrzanych o planowanie i realizację działań terrorystycznych.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R1FfgNfNjKWoF1
zadanie interaktywne

Wskaż zasady postępowania, jakimi powinna się kierować osoba będąca zakładnikiem terrorystów.

 • Jeżeli było słychać strzały - nie uciekaj, przyjmij (jeżeli to możliwe) pozycję leżącą za najbliższą zasłoną.
 • Stosuj się do poleceń terrorysty.Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności zawsze pytaj o pozwolenie.Nie prowokuj terrorystów.Miej stały kontakt wzrokowy z terrorystą.Zachowuj się swobodnie.Nawiąż rozmowę z terrorystą i uświadom mu, że postępuje w sposób niewłaściwy.Chroń swoje przedmioty osobiste (np. dokumenty) i nie oddawaj ich terrorystom.W dyskretny sposób zablokuj terrorystom drogę ucieczki.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

GEAppliances. com
Owner’s Manual and
Installation Instructions
Cool Only: AJCM 08, 10 ACD*
Safety Instructions......... 2, 3
AJCM 10, 12 DCD*
AJCQ 06 LCD*
Operating Instructions..... 4-9
AJCQ 08, 10, 12 ACD*
Care and Cleaning
AJCQ 09, 10, 12 DCD*
Air Filter.......................... 11
Heat/Cool: AJEM 12 DCD
Front Grille........................ 10
AJEQ 06 LCD
Grille and Case................... 10
AJEQ 08 A

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. SAFETY PRECAUTIONS new power supply cord obtained from WARNING! Risk of electric shock. the manufacturer and not repaired. Do Can cause injury or death. For your safety, not use a cord that shows cracks or the information in this manual must be followed abrasion damage along its length or at to minimize the risk of fire, electric shock or either the plug or connector end. personal injury. n Turn OFF and unplug your air
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Installation Instructions Troubleshooting Tips Consumer Support GEAppliances. com USE OF EXTENSION CORDS—115-Volt models only n D O NOT use an extension cord with any WARNING! Risk of electric shock. of the 230/208-volt models. Can cause injury or death. n We strongly recommend against the use of an extension cord. n I f you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed, 14-gauge, 3-wire groundin
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
About the controls on the air conditioner—Cool Only Models Appearance may vary. Air Conditioner Controls Remote Control Lights beside the touch pads on the air conditioner control panel indicate the selected settings. Controls To cancel the On Timer, press the ON pad ON/OFF until the display time disappears. Turns air conditioner on and off. OFF—When the air conditioner is on, it can Display be set to automatically turn off in half an Displays the temperature setting. Displays hour to 24
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Installation Instructions Troubleshooting Tips Consumer Support GEAppliances. com COOL MODE Remote Control Set the thermostat at a higher number and the indoor air will become warmer. 1. P ress COOL pad. NOTE: If the air conditioner is off and is then turned on 2. Press LOW, MED or HIGH pads to set desired fan while set to COOL, it will take approximately 3 minutes speed. for the compressor to start and cooling to begin. 3. P ress
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
About the controls on the air conditioner—Heat/Cool Models Appearance may vary. Controls ON/OFF T IMER ON—When the air conditioner is off, it can Turns air conditioner on and off. be set to automatically turn on in half an Display hour to 24 hours at its previous setting. D isplays the temperature setting. Displays Each touch will set the time in half h
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Installation Instructions Troubleshooting Tips Consumer Support GEAppliances. Press COOL pad. P ress LOW or HIGH pads to set desired fan speed. while set to COOL, it will take approximately 3 minutes for the compressor to start and cooling to begin. Press the I
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
About the controls on the air conditioner Vent Control The unit leaves the factory set at the CLOSE position. The vent control is located behind the front grille on the right side of the air discharge area. When CLOSED, only Locating hole Locating hole the air inside the room will be circulated and conditioned. When OPEN, the vent allows outdoor fresh air exchange. To open or close the vent: 1. Remove the front grille. 2. Remove the vent card screw. Remove vent card, turn it over and repla
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Installation Instructions Troubleshooting Tips Consumer Support GEAppliances. com Terminal Connections Remote Thermostat - Class 2 (on some models) The controls are located under a plastic cover behind the front grille. See the Front Grille Terminal 1 connections section of Care and Cleaning. location under front Remove the screws securing the plastic cover 2 grille over the wiring connections. Set as
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Care and cleaning of the air conditioner. Grille and Case Turn the air conditioner off and remove the plug To clean, use water and a mild detergent. from the wall outlet before cleaning. Do not use bleach or abrasives. Outdoor Coils The coils on the outdoor side of the air conditioner should be checked regularly. If they are clogged with dirt or soot they may be professionally steam cleaned, a service available through your GE service outlet. Front Grille The front grille can be removed f
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Safety Instructions Operating Instructions Care and Cleaning Installation Instructions Troubleshooting Tips Consumer Support GEAppliances. com To maintain optimum performance, clean the filter at least every 30 days. Air Filter To remove the air filter, on other models: FRONT FRONT Pull it down. Dirty filter—Needs cleaning Clogged filter—Greatly reduces cooling, heating and airflow. Turn the air conditioner off before cleaning. The most important thing you can do to maintain the air condit
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Installation Air Conditioner Instructions Questions? Call 800. GE. CARES (800. 432. 2737) or Visit our Website at: GEAppliances. com BEFORE YOU BEGIN ELECTRICAL REQUIREMENTS (cont. ) Read these instructions completely and carefully. S ome models require 230/208-volt a. c., protected with a time delay fuse or circuit breaker. These • IMPORTANT — Save these instructions models should be installed on their own single for local inspector’s use. branch circuit for best performance
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Installation Instructions Read these instructions completely and carefully. P ower cord may include a current interrupter device. If the TEST button does not trip or if the RESET button A test and reset button is provided on the plug case. will not stay engaged, discontinue use of the air The device should be tested on a periodic basis by first conditioner and contact a qualified service technician. pressing the TEST button and then the RESET button. TOOLS YOU MAY NEED Phillips-head screw
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Installation Instructions INSTALLING A J-MODEL IN AN EXISTING WALL CASE Read these instructions completely and carefully. 1 REMOVE LOCKING PLATE ON FRONT REINSTALL LOCKING PLATE WITH TAB 4 LEFT SIDE BEHIND WALL CASE FLANGE. TIGHTEN SCREW Locking plate 5 ATTACH POWER CORD TO BASE PAN Remove screw WITH CLAMP Base pan Power cord Clamp 2 REMOVE ALL SHIPPING PADS (IF PRESENT) INSIDE AIR CONDITIONER NEXT TO COMPRESSOR 6 A TTACH FRONT GRILLE An opening for the power cord is on the bottom o
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Installation Instructions INSTALLING THROUGH THE WALL Read these instructions completely and carefully. 3 SUPPORT REQUIREMENTS FOR AIR 1 PREPARE OPENING IN WALL CONDITIONER Make certain a wall receptacle is available close to the hole location or make arrangements to install Mortar between the case and the brick wall around a receptacle. the case may be undercut at about 45° for improved caulking. The cord length for the 115-volt models is 72″ to the right and 47″ to the left. Inside F
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
(holes are on the right) Installation Instructions WINDOW INSTALLATION—OPTIONAL WARNING! Risk of injury. Installation must comply with these guidelines. Requires optional accessory kits RAK65A1 and Wall Sleeve RAB46A, 47A or 48A Read these instructions completely and carefully. Vinyl window gasket Sill support bracket (2) Case side gasket (2) 2 angles (left and right Foam top hand) window gasket Spring Case top gasket clip (4) B A Bottom window gasket Right side Left side Filler Panels Wi
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Installation Instructions 2 STORM WINDOW REQUIREMENTS WOOD PIECES WIDTH: 2″ A storm window frame will not allow the air conditioner to tilt towards the outside and will keep LENGTH: Long enough to fit inside the window frame. it from draining properly. To adjust for this, attach THICKNESS: To determine the thickness, place a piece a piece of wood to the stool. of wood on the stool to make it 1/2″ higher than the top Wood of the storm window frame. 1/2″ higher Attach securely with nails
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Installation Instructions WINDOW INSTALLATION—OPTIONAL (cont. ) 4 PREPARE WINDOW 3 M easure 12 ⁄8″ from the centerline on both sides Mark the centerline of the stool. Measure from the B A 3 for the sill support brackets. centerline 13 ⁄8″ on both sides for the panel cuts. Centerline Centerline Sill Sill Outside Outside 3 3 3 3 12 ⁄8″ 12 ⁄8″ 13 ⁄8″ 13 ⁄8″ Inside Inside Stool Stool 5 INSTALL SILL SUPPORTS C Turn the bolts and tighten the lock nuts to make the sill supports level or tilt down
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
(holes are on the right) Installation Instructions MEASURE, CUT AND INSTALL FILLER Angle 6 Gasket PANELS A Measure from the edge of the panel marks (see Prepare the Window) to the inside of the Angle window track on each side (A and B). Sill Window track Type C (painted Outside screws) Gasket Panel 3 3 13 ⁄8″ 13 ⁄8″ Tab A Width of the air B conditioner Inside Left side (panel marks) Right side D I nstall the panels in the window. Place the spring clips B Mark the A and B measurement
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Installation Instructions WINDOW INSTALLATION—OPTIONAL (cont. ) 7 E INSTALL CASE IN WINDOW With the window closed, mark where the window sash meets the case. Peel off the backing from the bottom window A gasket. F Peel off the backing from the case top gasket. B Place the gasket on the stool and over the G H old on to the case, open the window and place brackets, even with the rear edge, sticky the gasket along the mark on the case. side down. Put the gasket on top of the case wher

Podręcznik zastępstw terenowych Ge Ajcm 10

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zastępstw terenowych Ge Ajcm 10

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zastępstw terenowych Ge Ajcm 10