Procedura dołączania Canon 8538a001 I 960 Color Inkjet Printer

Canon 8538A001 i 960 Color Inkjet Printer to urządzenia drukujące wysokiej jakości w przystępnych cenach. Aby zainstalować drukarkę Canon 8538A001 lub 960 Color Inkjet Printer, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Najpierw należy podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Następnie należy uruchomić oprogramowanie drukarki, aby skonfigurować ustawienia drukowania. Następnie należy wybrać typ drukarki w menu konfiguracyjnym, wprowadzić wszystkie wymagane informacje i zapisać ustawienia. Po tym, należy włączyć drukarkę i wykonać testowy wydruk, aby upewnić się, że drukarka działa prawidłowo. Po zakończeniu procedury instalacji drukarki Canon 8538A001 lub 960 Color Inkjet Printer, można od razu rozpocząć drukowanie.

Ostatnia aktualizacja: Procedura dołączania Canon 8538a001 I 960 Color Inkjet Printer

System Windows

REFERENCE

 • Ekrany poniżej odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista™ Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”). Ekrany mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
 • Należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera. Po wyświetleniu tego komunikatu należy postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknąć przycisk OK. Instalacja zostanie wznowiona od momentu jej zatrzymania podczas ponownego uruchamiania komputera.
 • Jeśli podczas instalacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera, nie należy między kolejnymi uruchomieniami komputera wyjmować z napędu instalacyjnego dysku CD-ROM.

1. Przed wykonaniem kolejnych czynności NALEŻY WYŁĄCZYĆ DRUKARKĘ.
(1) Naciśnij przycisk zasilania.
(2) Upewnij się, że kontrolka Power przestała migać.

2. Włącz komputer i uruchom system Windows®.

IMPORTANT
Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu), odłącz kabel USB podłączony do komputera. Aby zamknąć ten ekran, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Ekran może zostać zamknięty automatycznie po odłączeniu kabla USB.
Następnie wyłącz drukarkę i przejdź do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.
W trybie komunikacji z komputerem za pośrednictwem podczerwieni kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zamknąć ten ekran. Następnie wyłącz drukarkę i przejść do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.

3. Włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM). Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.
W systemie Windows Vista przejdź do kroku 4. W systemach Windows XP i Windows 2000 przejdź do kroku 6.

REFERENCE
Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, patrz temat [ Nie można zainstalować sterownika drukarki].

4. Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4. exe (Uruchom plik Msetup4. exe). pl/media/G0010797_tcm125-588429. png" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0010958_tcm125-588430. png" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
Sterownik drukarki, poradniki ekranowe i oprogramowanie zostaną zainstalowane automatycznie. pl/media/G0010782_tcm125-588431. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

REFERENCE

 • Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.
 • Aby zainstalować program Adobe® RGB (1998), należy kliknąć opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

7. Po wyświetleniu listy oprogramowania do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

REFERENCE
Aby wyświetlić opis danego elementu, należy przesunąć kursor nad odpowiadającą mu ikonę.

8. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes (Tak). W trakcie procesu instalacji może zostać wyświetlony ekran instalacji oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami.

9. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki, a następnie WŁĄCZ DRUKARKĘ. Sterownik drukarki rozpocznie rozpoznawanie wykorzystanego portu drukarki.
W trybie komunikacji za pośrednictwem podczerwieni ustaw porty IrDA każdego z innych urządzeń tak, aby znajdowały się naprzeciw siebie. Odległość pomiędzy portami IrDA powinna wynosić maksymalnie 20 cm.

ATTENTION
Wygląd okna zależy od modelu drukarki.

REFERENCE
Jeśli w ciągu 2 minut nie uda się przejść do następnego punktu procedury, należy zapoznać się z częścią [

10. Po pojawieniu się ekranu wyrównywania głowic drukujących upewnij się, że arkusz dołączonego papieru (Paper For Print Head Alignment MP-101 – papier do wyrównywania głowicy drukującej MP-101) znajduje się na tylnej tacy. Kliknij przycisk Execute (Wykonaj), zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij opcję Print Head Alignment (Wyrównywanie głowicy drukującej).

REFERENCE
Procedura wyrównywania głowic drukujących trwa około 5 minut. Nie należy uaktywniać innych funkcji do czasu aż urządzenie przestanie wydawać dźwięki.
Podczas drukowania nie należy otwierać pokrywy głowicy drukującej.
Deseń zostanie wydrukowany, a głowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane.

Deseń zostanie wydrukowany, a głowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane. pl/media/G0012716_tcm125-588707. png" data-aspect="0" width="100%"/>

REFERENCE
Deseń jest drukowany przy użyciu czarnego i niebieskiego atramentu.
Jeśli nie można poprawnie wykonać procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących, kontrolka [Alarm] drukarki zamiga jedenaście razy na pomarańczowo. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [ Kontrolka ALARM miga na pomarańczowo].

11. Po zakończeniu procesu wyrównywania głowic drukujących kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0010783_tcm125-588434. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

12. Gdy pojawi się ekran Installation Results (Wyniki instalacji), kliknij przycisk Next (Dalej).

13. Po wyświetleniu ekranu User Registration (Rejestracja użytkownika) kliknij przycisk Next (Dalej).

REFERENCE

 • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu n. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.
 • Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane będzie podanie numeru seryjnego produktu, który znajduje się z tyłu drukarki.

14. Po wyświetleniu ekranu PIXMA Extended Survey Program (Rozszerzona ankieta na temat produktów PIXMA) przeczytaj komunikat. We would appreciate it if you would take part in this program regarding the use of Canon printers (Prosimy o wzięcie udziału w tym programie dotyczącym użytkowania drukarek firmy Canon). Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
W przypadku kliknięcia przycisku Do not agree (Nie zgadzam się) ankieta PIXMA Extended Survey Program nie zostanie zainstalowana, ale będzie można normalnie korzystać z drukarki.

15. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Exit (Zakończ). Po kliknięciu przycisku Exit (Zakończ) wyjmij z napędu instalacyjny dysk CD-ROM.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij z napędu dysk CD-ROM.

REFERENCE
Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

System Mac OS

REFERENCE

 • Drukarki nie należy podłączać do komputerów z systemem Mac® OS 9, Mac OS X Classic, a także Mac OS X w wersji 10. 3. 8 lub starszej, ponieważ systemy te nie są obsługiwane. Należy używać systemu Mac OS X w wersji 10. 9 lub nowszej.
 • Przedstawione poniżej ekrany dotyczą instalacji w systemie Mac OS X w wersji 10. 4. x.
 • Zaloguj się do konta administratora. Podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki.

  REFERENCE
  Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  2. Włącz komputer Macintosh i włóż dysk instalacyjny CD-ROM.

  REFERENCE
  Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM

  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).

  4. Po wyświetleniu ekranu Authenticate (Uwierzytelnianie) wprowadź nazwę i hasło administratora. Kliknij przycisk OK.
  Jeśli nie znasz identyfikatora i hasła administratora, kliknij, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  5. pl/media/G0010794_tcm125-588440. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE
  Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

  6. Po wyświetleniu listy programów do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

  7.

  8. Po wyświetleniu ekranu Start Setup (Rozpocznij instalację) kliknij przycisk Execute (Wykonaj). Po pojawieniu się ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
  System zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

  REFERENCE
  Podczas procedury ponownego uruchamiania komputera nie wolno wyjmować dysku Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu. Kliknij przycisk Execute (Wykonaj), zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk OK. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE

  • Deseń jest drukowany przy użyciu czarnego i niebieskiego atramentu.
  • Jeśli nie można poprawnie wykonać procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących, kontrolka [Alarm] drukarki zamiga jedenaście razy na pomarańczowo.

  11. Po wyświetleniu ekranu Setup Complete (Instalacja ukończona) kliknij przycisk Next (Dalej).

  12.

  REFERENCE

  • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 13. pl/media/G0009596_tcm125-588441.

  13.
  Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).

  Wprowadzenie

  W tym dokumencie zawarto informacje na temat czyszczenia i konserwacji drukarek HP Deskjet z serii 900c oraz wkładów atramentowych. Z uwagi na zamieszczone w nim szczegółowe instrukcje zaleca się wydrukowanie tego dokumentu.

  Konserwacja drukarek HP Deskjet seria 900c

  Drukarki HP Deskjet z serii 900c nanoszą tusz na papier w postaci dokładnie kontrolowanej drobnej mgiełki. Dlatego też z czasem na obudowie drukarki mogą się pojawić plamy tuszu. Zastosuj się do poniższych wskazówek, aby je usunąć:

  • Nie należy czyścić elementów wewnątrz obudowy drukarek HP Deskjet z serii 900c. Należy uważać, aby do wnętrza drukarki nie przedostał się żaden płyn.

  • Smugi, plamy i/lub zaschnięty atrament można usunąć z zewnętrznych powierzchni drukarki przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie należy stosować domowych środków czyszczących ani detergentów. Jeśli do czyszczenia drukarki został użyty domowy środek czyszczący lub detergent, należy wytrzeć zewnętrzną powierzchnię drukarki za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.

   Nie należy smarować metalowego pręta, po którym przesuwa się karetka kaset drukujących. Głośny dźwięk towarzyszący przesuwaniu się karetki w obu kierunkach jest zjawiskiem normalnym.

  Czyszczenie wkładów atramentowych HP Inkjet może poprawić jakość druku. Jeśli na wydruku brakuje linii lub punktów, wykonaj czynności opisane w sekcji "Rozwiązywanie problemu brakujących linii lub punktów" poniżej.

  Rozwiązywanie problemu brakujących linii lub punktów

  Jeśli na wydruku tekstu lub grafiki brakuje linii bądź punktów (patrz: ilustracja poniżej), należy przeczyścić wkłady:

  Rys. : Brakujące linie lub punkty

  Wkłady atramentowe można czyścić za pomocą programu HP Toolbox lub przycisku dostępnego na przednim panelu drukarek HP Deskjet seria 900c.

  Uwaga:

  Nie należy czyścić wkładów atramentowych, jeżeli nie jest to konieczne, ponieważ powoduje to niepotrzebne zużywanie tuszu i skraca czas żywotności wkładów.

  Użytkownicy, którzy zainstalowali drukarkę HP Deskjet seria 900c sieciowo, nie mają dostępu do oprogramowania HP Toolbox. W takim przypadku należy posłużyć się przyciskiem na przednim panelu drukarki.

  Microsoft(R) Windows

   Kliknij Start, Programy, HP Deskjet 900c series, a następnie HP Deskjet 900c series Toolbox.

   W zakładce Printer Sevices (Usługi drukarki) kliknij przycisk Clean the Print Cartridges (Wyczyść wkłady drukujące). Pojawi się okno dialogowe Wyczyść wkłady drukujące.

   Kliknij przycisk Wyczyść.

   Wydrukowana zostanie strona pozwalająca ocenić efekty pierwszego czyszczenia. Jeżeli jakość wydruku jest dobra, kliknij Done (Gotowe). Kliknij polecenie Intermediate Clean (Czyszczenie pośrednie), żeby wykonać dokładniejsze czyszczenie i przejść do kolejnej czynności.

   Wydrukowana zostanie kolejna strona pozwalająca ocenić efekty pierwszego czyszczenia. Kliknij przycisk Prime (Czyszczenie zaawansowane), żeby wykonać najdokładniejsze czyszczenie wkładów i przejść do następnej czynności.

   Wydrukowana zostanie trzecia strona pozwalająca ocenić jakość czyszczenia zaawansowanego. Kliknij Clean Again (Wyczyść ponownie), żeby ponownie wyczyścić wkłady drukujące. Jeśli po wykonaniu tej czynności wkłady nadal są zbrudzone, oznacza to, że prawdopodobnie doszło do ich uszkodzenia i należy je wymienić.

  Macintosh

  Kliknij dwukrotnie ikonę HP Deskjet 900 series Utility (Narzędzie HP Deskjet seria 900) znajdującą się w folderze Narzędzia, w głównym katalogu na dysku twardym.

  Kliknij znajdujący się na panelu przycisk Clean (Wyczyść), a następnie kolejny przycisk Clean (Wyczyść) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Czyszczenie pojemników przy użyciu panelu przedniego w drukarkach HP Deskjet seria 900c

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk anulowania. Jeśli jakość wydruku wciąż jest niska, przejdź do kolejnego kroku.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Trzymając go, naciśnij dwukrotnie przycisk Anuluj, a następnie jednokrotnie przycisk Wznów.

  Wydrukowana zostanie kolejna strona pozwalająca ocenić efekty czyszczenia pośredniego. Trzymając go, naciśnij dwukrotnie przycisk Anuluj, a następnie dwukrotnie przycisk Wznów.

  Jeśli przeczyszczenie wkładów nie poprawi jakości druku, może to oznaczać niski stan atramentu we wkładach atramentowych HP Inkjet. Użytkownicy, którzy mają dostęp do oprogramowania narzędziowego HP Toolbox, mogą sprawdzić poziom tuszu we wkładach, uruchamiając program HP Toolbox i klikając zakładkę Estimated Ink Level (Szacowany poziom atramentu). Jeśli to konieczne, należy wymienić wkłady HP Inkjet na nowe. Zdarza się, że cząsteczki kurzu mieszają się z tuszem, powodując powstawanie smug. Jeśli czyszczenie wkładów nie rozwiąże tego problemu, wykonaj czynności opisane w kolejnej sekcji. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="Eliminating">

  Usuwanie smug

  Jeśli drukarka HP Deskjet seria 900c jest używana w pomieszczeniach, gdzie powstaje wiele kurzu, smugi atramentu na wydruku mogą być wynikiem akumulacji pyłków wewnątrz drukarki.

  Rys. : Smugi atramentu

  Wśród zanieczyszczeń mogą się znaleźć: kurz, włosy, włókna z dywanu lub odzieży. Czyszczenie dwóch obszarów drukarek HP Deskjet seria 900c to niezwykle prosty sposób na zapobieganie powstawaniu smug:

  Wkłady atramentowe HP

  Karetka drukująca HP

  Potrzebne materiały

  Do wykonania poniższych czynności potrzebne są następujące materiały:

  Waciki na patyczku lub dowolny inny miękki materiał, który nie pozostawia włókien (np. czysta bawełniana szmatka lub chusteczka).

  Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą spowodować uszkodzenie wkładów drukujących).

  Kartki brudnopisu lub ręczniki papierowe, na których zostaną umieszczone wkłady atramentowe HP Inkjet.

  Przestroga:

  Zachowaj ostrożność, żeby nie pobrudzić rąk lub odzieży tuszem.

  Wyjmowanie wkładów HP Inkjet

  Włącz drukarkę HP Deskjet seria 900c i podnieś górną pokrywę. Wkłady przesuną się na środek drukarki.

  Po przesunięciu wkładów do środka drukarki HP Deskjet seria 900c, wyjmij przewód zasilający z tylnej części drukarki.

  Wyjmij wkłady i połóż je szerszą stroną na wcześniej przygotowanym papierze.

  Ostrzeżenie:

  Kasety drukujące, zarówno nowe, jak i zużyte, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  Wkłady HP Inkjet po wyjęciu nie powinny pozostawać poza drukarką HP Deskjet seria 900c dłużej niż 30 minut.

  Czyszczenie wkładów HP Inkjet

  Chwyć górną część czarnego wkładu HP Inkjet.

  Zwilż czysty wacik bawełniany wodą destylowaną i odciśnij jej nadmiar.

  Wyczyść część przednią i krawędzie wkładu, jak pokazano na rysunku. Nie wycieraj płyty dyszy (patrz: rysunek 3). : Czyszczenie wkładu drukującego

  Podczas czyszczenia należy zwrócić szczególną uwagę, by nie przecierać dysz znajdujących się na spodzie wkładu, ani też miedzianych przewodów z tyłu karetki drukującej. Dotykanie tych elementów wkładów HP Inkjet może skutkować zapychaniem się tuszu, awariami lub niestabilnym przewodzeniem prądu.

  Podnieś wkład do światła, by sprawdzić, czy na przedniej części lub krawędziach nie widać włókien. Jeśli są tam jakiekolwiek włókna, potwórz czynności 2-3.

  Powtórz czynności 1-4 z wkładem Tri-Color HP Inkjet. Aby uniknąć zanieczyszczeń, wykorzystaj do tego czysty, nawilżony wacik.

  Czyszczenie gniazda dokowania wkładu HP Inkjet

  Umieść drukarkę HP Deskjet seria 900c na wysokości wzroku.

  Sprawdź, gdzie znajduje się gniazdo dokowania wkładów HP Inkjet.

  Posługując się czystym, nawilżonym wacikiem, wytrzyj spodnią część każdej ścianki gniazdka, ponieważ w miejscach tych mogą się osadzać włókna i stykać się z papierem (patrz: rysunek 4). Powtarzaj czynność do chwili, gdy na czystym waciku nie osadza się już tusz. : Czyszczenie gniazda dokowania wkładu atramentowego

  Ponowny montaż wkładów HP Inkjet

  Zamocuj wkłady HP Inkjet w drukarce HP Deskjet seria 900c i zamknij jej górną pokrywę.

  Umieść papier w podajniku.

  Ponownie podłącz przewód zasilania do tylnej części drukarki HP Deskjet seria 900c.

  Wykonaj następujące czynności, żeby wydrukować stronę testową:

  Jeżeli korzystasz z komputera z systemem Microsoft Windows, uruchom program HP Deskjet 900c series Toolbox, przejdź do zakładki Printer Services, następnie wybierz polecenie Print a test page (Wydrukuj stronę testową).

  Jeżeli używasz komputera Macintosh, kliknij dwukrotnie ikonę HP Deskjet 900 series Utility (Narzędzie HP Deskjet seria 900) znajdującą się w folderze Utilities (Narzędzia), w głównym katalogu na dysku twardym. Przejdź do zakładki Test, a następnie kliknij przycisk Test.

  W sieci lokalnej: naciśnij i przytrzymaj przycisk wznowienia drukowania przez około cztery sekundy przy włączonej drukarce HP Deskjet seria 900c.

  Jeśli na wydrukach nadal pojawiają się smugi, powtarzaj wszystkie czynności do chwili, gdy wydruk będzie czysty. Dodatkowe porady dotyczące konserwacji sprzętu można znaleźć na http://www. com/support/home_products.

  Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia HP Deskjet seria 900c, producent zaleca stosowanie wyłącznie akcesoriów HP przeznaczonych dla drukarek HP Deskjet. Producent nie udziela gwarancji na swoje urządzenia w przypadku wystąpienia szkód wynikających z modyfikacji lub ponownego napełniania wkładów. Numery wkładów drukujących HP Inkjet dla drukarek HP Deskjet seria 900c: Czarny wkład atramentowy HP seria 51645 oraz trójkolorowy wkład drukujący HP seria C6578.

  Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowalające pod innym względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.

  • Obejrzyj film

  Uwaga

 • Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, arkusz wyrównywania głowicy drukującej nie zostanie wydrukowany prawidłowo.

  Wymień kasetę FINE, w której pozostało niewiele atramentu.

 • Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter (w tym papier z makulatury)*

  * Należy pamiętać, aby używany papier był biały i czysty z obu stron.

   Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

   Załaduj na tylną tacę arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

   Po załadowaniu papieru na tylną tacę kontrolki stanu papieru i bieżącego rozmiaru papieru migają na ekranie LCD. Naciśnij przycisk Wybierz papier (Paper Select), aby wybrać opcję „A4” lub „LTR”, i naciśnij przycisk OK.

   Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej.

   Naciskaj przycisk Ustawienia (Setup) do momentu wyświetlenia liczby „4” na ekranie LCD.

   Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolor (Color).

   Zostanie wydrukowany arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

   Ważne

  1. Nie dotykaj żadnej zadrukowywanej części arkusza wyrównywania głowicy drukującej. Jeśli arkusz jest zabrudzony lub pomarszczony, może zostać zeskanowany nieprawidłowo.
  2. Jeśli arkusz wyrównywania głowicy drukującej został wydrukowany nieprawidłowo, naciśnij przycisk Stop, po czym wykonaj ponownie tę procedurę od początku.
  3. Załaduj na płytę szklaną arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

   Załaduj arkusz wyrównywania głowicy drukującej STRONĄ ZADRUKOWANĄ SKIEROWANĄ DO DOŁU i ustaw znak w prawym dolnym rogu arkusza równo ze znacznikiem wyrównania . canon/ij/webmanual/Manual/All/TS3100%20series/PL/UG/screens/t_main010. jpg" alt=""/>

   Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów i naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolor (Color).

   Drukarka rozpocznie skanowanie arkusza wyrównywania głowicy drukującej, a pozycja głowicy drukującej zostanie automatycznie dostosowana.

   Wyrównywanie położenia głowicy drukującej zostanie zakończone, gdy kontrolka WŁ. (ON) przestanie migać i zacznie świecić się światłem ciągłym.

   Zdejmij z płyty szklanej arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

  4. Nie otwieraj pokrywy dokumentów ani nie zdejmuj z płyty szklanej arkusza wyrównywania głowicy drukującej do chwili zakończenia wyrównywania położenia głowicy drukującej.
  5. Jeśli wyrównywanie położenia głowicy drukującej nie powiedzie się, zaświeci się kontrolka Alarm. Naciśnij przycisk OK, aby anulować błąd, a następnie podejmij odpowiednie czynności.

  6. W przypadku wystąpienia błędu

Procedura dołączania Canon 8538a001 I 960 Color Inkjet Printer

Bezpośredni link do pobrania Procedura dołączania Canon 8538a001 I 960 Color Inkjet Printer

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura dołączania Canon 8538a001 I 960 Color Inkjet Printer