Procedura dołączania Canon Ir3300i

Canon Ir3300i to bezprzewodowa drukarka laserowa, która może zostać podłączona do sieci za pomocą kilku prostych kroków. Aby ją podłączyć, musisz najpierw przejść przez procedurę wstępną, która obejmuje skonfigurowanie drukarki. Następnie możesz skonfigurować sieć przy użyciu jednego z dwóch dostępnych protokołów: Ethernet lub Wi-Fi. Kiedy skonfigurujesz sieć, będziesz mógł dołączyć do niej drukarkę i uzyskać dostęp do jej funkcji drukowania. Wymaga to tylko kilku prostych kroków, aby móc korzystać z drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Procedura dołączania Canon Ir3300i

Spółka z o. o. od lat jest najpopularniejszą spółką handlową. Na koniec 2020 r. w rejestrze REGON wpisanych było 552, 1 tys. spółek handlowych, w tym aż 457, 6 tys. spółek z o. Do założenia tej spółki wystarczy zgromadzenie kapitału zakładowego w kwocie 5. 000 zł i dopełnienie formalności związanych z zawarciem umowy spółki, powołaniem organów i uzyskaniem wpisu do KRS. Wspólnicy zakładanej spółki z o. mogą wybrać, czy założą ją w trybie tradycyjnym, czy S24. W pierwszym z nich mogą od początku dostosować treść umowy spółki do swoich indywidualnych potrzeb. Muszą jednak skorzystać z usług notariusza. W drugim zaś szybko i tanio można zawiązać spółkę oraz zarejestrować ją w KRS.

Wymogi z K. s. h.

Do powstania spółki z o. Kodeks spółek handlowych wymaga:

 • zawarcia umowy spółki,
 • wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego (musi on wynosić co najmniej 5. 000 zł - art. 154 § 1 K. ), a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki (zob. art. 163 pkt 2 i art. 158 § 11 K. ),
 • powołania zarządu - jest to organ obowiązkowy; w jego skład mogą wchodzić wspólnicy bądź osoby spoza tego grona; zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków; natomiast ustanowienie organu nadzoru (rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) jest w spółce z o. o., co do zasady, nieobowiązkowe; innymi słowy, umowa spółki może pomijać tę kwestię; wyjątek dotyczy spółek, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500. 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25 - w tych spółkach powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (art. 213 K. ),
 • wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (art. 163 K. ).

Dwie różne drogi

Zrealizowanie wskazanych wymogów założenia spółki z o. może nastąpić w jednym z dwóch trybów, tj. tradycyjnym albo S24. Różnica między nimi polega na tym, że w trybie S24 wszystkie czynności związane z realizacją tych wymogów są przeprowadzane z wykorzystaniem systemu S24. W trybie S24 zawiązanie spółki i złożenie wniosku o jej wpis do KRS odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu S24 udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (ekrs. ms. gov. pl). System ten jest prosty w obsłudze.

Natomiast w procedurze tradycyjnej pierwsze trzy ze wskazanych wymogów mogą być zrealizowane przy okazji zawierania umowy spółki z o. w formie aktu notarialnego w kancelarii rejenta. Po wniesieniu wkładów zarząd będzie mógł składać wniosek o wpis spółki do KRS. Do końca czerwca 2021 r. może to nastąpić przy wykorzystaniu papierowych druków KRS, ewentualnie drogą elektroniczną za pomocą systemu PDI (pdi. Od 1 lipca 2021 r. natomiast ma nastąpić elektronizacja postępowania przed KRS. W przypadku zakładania spółki z o. oznaczać to będzie, że wniosek o jej wpis do KRS w procedurze tradycyjnej będzie mógł być złożony tylko przez internet (przez system Ministerstwa Sprawiedliwości). Zmieniona będzie m. in. także procedura dołączania do takich wniosków dokumentów sporządzonych przez notariusza. Więcej na ten temat pisaliśmy m. w dodatku do GP nr 29 z 2021 r., na str. 2.

Spółka z o. S24

Najistotniejszą cechą procedury rejestracji spółki w trybie S24 jest konieczność sporządzenia umowy spółki w oparciu o wzorzec określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. W przypadku spółki z o. korzystanie ze wzorca z jednej strony wyłącza wymóg formy aktu notarialnego dla umowy spółki, z drugiej zaś ogranicza swobodę w formułowaniu jej treści. Wymaga on jedynie uzupełnienia określonych danych. Poza tym co do wybranych kwestii dotyczących przyszłego funkcjonowania spółki przewiduje warianty do wyboru. We wzorcu nie przewidziano np. możliwości wprowadzenia odpowiednich postanowień dotyczących dopłat (art. 177-179 K. Jest to popularna i korzystna forma dofinansowania spółki z o. Wspólnicy, którzy założą spółkę w trybie S24, będą mogli skorzystać z niej, o ile zmienią treść umowy spółki. Dodanie takich możliwości wymaga wprowadzenia zmian w trybie tradycyjnym.

Mimo to trzeba podkreślić, że wzorzec zawiera podstawowe klauzule umowne. Osoby korzystające z wzorca mają pewność, że sporządzony w ten sposób dokument nie zostanie odrzucony przez sąd rejestrowy z powodu jego sprzeczności z przepisami. Poza tym łatwiej jest wypełnić wniosek o wpis, korzystając z systemu S24.


Więcej informacji dotyczących zakładania m. spółki z o. dostępnych jest w serwisie www. pl.

NIP i REGON dla spółki

Po wpisie do KRS (zarówno w trybie tradycyjnym, jak i S24) spółce powinny zostać nadane NIP i REGON (bez potrzeby składania wniosku). Urzędy niezbędne do tego dane otrzymają drogą elektroniczną z sądu i tą samą drogą przekażą do KRS numery nadane spółce. Spółka, która uzyskała wpis do KRS, zobowiązana jest złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8.

Spółka rejestrowana drogą tradycyjną może podjąć działalność jeszcze przed wpisem do KRS. Podjęcie działalności w praktyce jest możliwe dzięki temu, że spółka z o. w organizacji przed wpisem do KRS może uzyskać NIP i REGON. W tym celu spółka musi załatwić formalności bezpośrednio we właściwym urzędzie. Fakt uzyskania przez spółkę REGON i NIP przed rejestracją w KRS spowoduje, że we wniosku o wpis powinna ona zamieścić informację, że wystąpiła o te numery i je wskazać (w przypadku papierowego wniosku por. rubryka C. 1 pola 32-35 w druku KRS-W3). Przed wpisem do KRS spółka powinna posługiwać się swoją firmą (nazwą) z dodatkowym oznaczeniem "w organizacji".

Zgłoszenie do CRBR

Nowa spółka z o. niezależnie od trybu jej zawiązania, po uzyskaniu wpisu do KRS, zobowiązana jest zgłosić informacje o swoim beneficjencie rzeczywistym (beneficjentach rzeczywistych) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Spółka S24 a PCC

Zakładając spółkę z o. (S24), należy także pamiętać o rozliczeniu PCC. Spółka ta zobowiązana jest bowiem, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację PCC-3 (w deklaracji należy wskazać dane spółki, na niej ciąży obowiązek podatkowy) oraz obliczyć według stawki 0, 5% i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Podstawę opodatkowania stanowi wartość kapitału zakładowego, od którego odejmuje się opłaty związane z rejestracją (350 zł). Natomiast w procedurze tradycyjnej rozliczeniem PCC zajmuje się notariusz sporządzający umowę spółki.

Różnice w zakładaniu spółki z o. w trybie tradycyjnym i S24
Element proceduryProcedura tradycyjnaProcedura S24Możliwość wniesienia aportów na etapie zakładania spółkiWkładem do spółki w celu pokrycia udziału może być wkład pieniężny lub niepieniężny, tj. aport (art. 158 § 1 K. Na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane po wpisie do rejestru spółki S24, w trybie S24 może być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, a gdy zmiana umowy spółki dokonana zostanie w formie aktu notarialnego, także wkładami niepieniężnymi (art. 158 § 11 i § 12 K. Opłaty za wpis do KRS600 zł (500 zł - opłata sądowa oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu do KRS w MSiG)350 zł (250 zł - opłata sądowa oraz 100 zł - za ogłoszenie wpisu do KRS w MSiG)Sposób wprowadzania zmian do umowy spółkiZmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników zaprotokołowanej przez notariusza i wpisu do KRS (art. 255 § 1 i § 3 K. Zmiana umowy spółki może nastąpić w trybie S24 (w pewnym zakresie), ewentualnie w procedurze tradycyjnej. Przy tym zmiana umowy spółki w procedurze tradycyjnej wyłączy możliwość dokonywania zmian poprzez system S24 (por. 255 - Ustawa z dnia 15. pl/ustawa-z-dnia-15092000-r-kodeks-spolek-handlowych, 9w7ujd7i6, 1. html" target="_blank">art. 255 § 4 i art. 4 § 1 pkt 15 K.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15. 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526)

Dołączanie nietrwałych urządzeń infrastruktury pulpitów wirtualnych (VDI) | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 7 min

Infrastruktura pulpitu wirtualnego (VDI) to koncepcja infrastruktury IT, która umożliwia użytkownikom końcowym dostęp do wystąpień pulpitów wirtualnych przedsiębiorstwa z niemal każdego urządzenia (takiego jak komputer osobisty, smartfon lub tablet), eliminując konieczność zapewnienia użytkownikom maszyn fizycznych przez organizację. Korzystanie z urządzeń VDI zmniejsza koszty, ponieważ działy IT nie są już odpowiedzialne za zarządzanie, naprawianie i zastępowanie fizycznych punktów końcowych. Autoryzowani użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do tych samych firmowych serwerów, plików, aplikacji i usług z dowolnego zatwierdzonego urządzenia za pośrednictwem bezpiecznego klienta lub przeglądarki klasycznej.

Podobnie jak w przypadku każdego innego systemu w środowisku IT, te również powinny mieć rozwiązanie do wykrywania i reagowania na punkty końcowe (EDR) i oprogramowanie antywirusowe w celu ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami i atakami.

Dotyczy:

 • Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender (plan 2)
 • Microsoft 365 Defender
 • Urządzenia infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI)
 • Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2008R2/2012R2/2016
 • Chcesz poznać usługę ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender? Utwórz konto, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

  Uwaga

  Trwałe interfejsy VDI — dołączanie trwałej maszyny VDI do Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender jest obsługiwane w taki sam sposób, jak w przypadku dołączania maszyny fizycznej, takiej jak komputer stacjonarny lub laptop. Zasady grupy, Microsoft Endpoint Manager i inne metody mogą służyć do dołączania maszyny trwałej. W portalu Microsoft 365 Defender (https://security. com) w obszarze dołączania wybierz preferowaną metodę dołączania i postępuj zgodnie z instrukcjami dla tego typu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dołączanie klienta systemu Windows.

  Dołączanie nietrwałych urządzeń infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI)

  Usługa Defender for Endpoint obsługuje dołączanie nietrwałej sesji VDI.

  Podczas dołączania wystąpień VDI mogą wystąpić problemy. Poniżej przedstawiono typowe wyzwania dla tego scenariusza:

 • Natychmiastowe wczesne dołączanie krótkotrwałej sesji, która musi zostać dołączona do usługi Defender for Endpoint przed rzeczywistą aprowizowaniem.
 • Nazwa urządzenia jest zwykle ponownie używana dla nowych sesji.
 • W środowisku VDI wystąpienia VDI mogą mieć krótki okres życia. Urządzenia VDI mogą być wyświetlane w portalu Microsoft 365 Defender jako pojedyncze wpisy dla każdego wystąpienia VDI lub wiele wpisów dla każdego urządzenia.

 • Pojedynczy wpis dla każdego wystąpienia VDI. Jeśli wystąpienie VDI zostało już dołączone do Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender, a w pewnym momencie usunięte, a następnie ponownie utworzone z tą samą nazwą hosta, nowy obiekt reprezentujący to wystąpienie VDI NIE zostanie utworzony w portalu.

  W takim przypadku podczas tworzenia sesji należy skonfigurować tę samą nazwę urządzenia, na przykład przy użyciu nienadzorowanego pliku odpowiedzi.

 • Wiele wpisów dla każdego urządzenia — po jednym dla każdego wystąpienia VDI.

  Ważna

  Jeśli wdrażasz nietrwałe identyfikatory VDI za pomocą technologii klonowania, upewnij się, że maszyny wirtualne szablonu wewnętrznego nie są dołączone do usługi Defender for Endpoint. Ta rekomendacja ma na celu uniknięcie dołączania sklonowanych maszyn wirtualnych z tym samym senseGuid co maszyny wirtualne szablonu, co może uniemożliwić wyświetlanie maszyn wirtualnych jako nowych wpisów na liście Urządzenia.

  Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez dołączanie urządzeń VDI i wyróżnią kroki dla pojedynczych i wielu wpisów.

  Ostrzeżenie

  W środowiskach, w których konfiguracje zasobów są niskie, procedura rozruchu interfejsu VDI może spowolnić dołączanie czujnika usługi Defender for Endpoint.

  Kroki dołączania

  Windows Server 2016 i Windows Server 2012 R2 należy przygotować, stosując najpierw pakiet instalacyjny, korzystając z instrukcji w temacie Dołączanie serwerów z systemem Windows, aby ta funkcja działała.

  1. Otwórz pakiet konfiguracji interfejsu VDI. zip plik (WindowsDefenderATPOnboardingPackage. zip), który został pobrany z kreatora dołączania usługi. Pakiet można również pobrać z portalu Microsoft 365 Defender:

  2. W okienku nawigacji wybierz pozycję Ustawienia>Punkty końcowe>Dołączanie do zarządzania urządzeniami>.

  3. Wybierz system operacyjny.

  4. W polu Metoda wdrażania wybierz pozycję VDI onboarding scripts for non-persistent endpoints (Skrypty dołączania interfejsu VDI dla nietrwałych punktów końcowych).

  5. Kliknij pozycję Pobierz pakiet i zapisz plik. zip.

 • Skopiuj pliki z folderu WindowsDefenderATPOnboardingPackage wyodrębnionego z pliku. zip do obrazu golden/primary w ścieżce C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup.

 • Jeśli implementujesz wiele wpisów dla każdego urządzenia — po jednym dla każdej sesji, skopiuj plik WindowsDefenderATPOnboardingScript. cmd.
 • Jeśli implementujesz pojedynczy wpis dla każdego urządzenia, skopiuj pliki Onboard-NonPersistentMachine. ps1 i WindowsDefenderATPOnboardingScript.
 • Jeśli nie widzisz folderu C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup, może on być ukryty. Musisz wybrać opcję Pokaż ukryte pliki i foldery z Eksplorator plików.

 • Otwórz okno Edytor lokalnych zasady grupy i przejdź do pozycji Konfiguracja> komputeraUruchamianie skryptów ustawień>>systemu Windows.

  Zasady grupy domeny mogą być również używane do dołączania nietrwałych urządzeń VDI.

 • W zależności od metody, którą chcesz zaimplementować, wykonaj odpowiednie kroki:

 • Dla pojedynczego wpisu dla każdego urządzenia:

  Wybierz kartę Skrypty programu PowerShell, a następnie kliknij pozycję Dodaj (Eksplorator Windows otworzy się bezpośrednio w ścieżce, w której wcześniej skopiowano skrypt dołączania). Przejdź do dołączania skryptu Onboard-NonPersistentMachine. ps1programu PowerShell. Nie trzeba określać innego pliku, ponieważ zostanie on wyzwolony automatycznie.

 • W przypadku wielu wpisów dla każdego urządzenia:

  Wybierz kartę Skrypty, a następnie kliknij pozycję Dodaj (Eksplorator Windows otworzy się bezpośrednio w ścieżce, w której wcześniej skopiowano skrypt dołączania). Przejdź do skryptu WindowsDefenderATPOnboardingScript. cmdpowłoki bash dołączania.

 • Przetestuj rozwiązanie:

 • Utwórz pulę przy użyciu jednego urządzenia.
 • Zaloguj się na urządzeniu.
 • Wyloguj się z urządzenia.
 • Zaloguj się na urządzeniu przy użyciu innego użytkownika.
 • W zależności od metody, którą chcesz zaimplementować, wykonaj odpowiednie kroki:
  • Dla pojedynczego wpisu dla każdego urządzenia: sprawdź tylko jeden wpis w portalu Microsoft 365 Defender.
  • Dla wielu wpisów dla każdego urządzenia: sprawdź wiele wpisów w portalu Microsoft 365 Defender.
  • Kliknij listę Urządzenia w okienku Nawigacji.

  • Użyj funkcji wyszukiwania, wprowadzając nazwę urządzenia i wybierając pozycję Urządzenie jako typ wyszukiwania.

   W przypadku jednostek SKU niskiego poziomu (Windows Server 2008 R2)

   Poniższy rejestr ma zastosowanie tylko wtedy, gdy celem jest osiągnięcie "pojedynczego wpisu dla każdego urządzenia".

  • Ustaw wartość rejestru na:

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Advanced Threat Protection\DeviceTagging]"VDI"="NonPersistent"

   lub przy użyciu wiersza polecenia:

   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Advanced Threat Protection\DeviceTagging" /v VDI /t REG_SZ /d "NonPersistent" /f
  • Postępuj zgodnie z procesem dołączania serwera.

   Aktualizowanie obrazów infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI) (trwałych lub nietrwałych)

   Dzięki możliwości łatwego wdrażania aktualizacji na maszynach wirtualnych działających w interfejsach VDI skróciliśmy ten przewodnik, aby skupić się na tym, jak można szybko i łatwo uzyskiwać aktualizacje na maszynach. Nie trzeba już okresowo tworzyć i uszczelniać złotych obrazów, ponieważ aktualizacje są rozszerzane na ich bity składników na serwerze hosta, a następnie pobierane bezpośrednio na maszynę wirtualną po jej włączeniu.

   Jeśli dodasz podstawowy obraz środowiska VDI (usługa SENSE jest uruchomiona), musisz odłączyć i wyczyścić niektóre dane przed wprowadzeniem obrazu z powrotem do środowiska produkcyjnego.

  • Upewnij się, że czujnik został zatrzymany, uruchamiając poniższe polecenie w oknie cmd:
  • sc query sense
   1. Uruchom poniższe polecenia przy użyciu PsExec. exe (które można pobrać z https://download. zipprogramu)
   2. PsExec. exe -s cmd. execd "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender Advanced Threat Protection\Cyber"del *. * /f /s /qREG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Advanced Threat Protection" /v senseGuid /fexit

    Inne zalecane ustawienia konfiguracji

    Po dołączeniu urządzeń do usługi ważne jest, aby skorzystać z dołączonych możliwości ochrony przed zagrożeniami, włączając je przy użyciu następujących zalecanych ustawień konfiguracji.

    Konfiguracja ochrony następnej generacji

    Zalecane są następujące ustawienia konfiguracji:

    Usługa Cloud Protection

   3. Włącz ochronę dostarczaną przez chmurę: Tak
   4. Poziom ochrony dostarczanej w chmurze: Nie skonfigurowano
   5. Rozszerzony limit czasu usługi Defender Cloud w sekundach: 20
   6. Wykluczenia

   7. Wyłącz scalanie administratora lokalnego: nie skonfigurowano

   8. Procesy usługi Defender do wykluczenia:

   9. %Programfiles%\FSLogix\Apps\frxccd. exe
   10. %Programfiles%\FSLogix\Apps\frxccds. exe
   11. %Programfiles%\FSLogix\Apps\frxsvc. exe
   12. Rozszerzenia plików do wykluczenia ze skanowania i ochrony w czasie rzeczywistym:

   13. %Programfiles%\FSLogix\Apps\frxccd. sys
   14. %Programfiles%\FSLogix\Apps\frxdrv. sys
   15. %Programfiles%\FSLogix\Apps\frxdrvvt. sys
   16. %TEMP%*. VHD
   17. %TEMP%*. VHDX
   18. %Windir%\TEMP*. VHD
   19. %Windir%\TEMP*. VHDX
   20. \\storageaccount. file. core. windows. net\share**. VHD
   21. \\storageaccount. VHDX
   22. Ochrona w czasie rzeczywistym

   23. Włącz wszystkie ustawienia i ustaw opcję monitorowania wszystkich plików
   24. Korygowania

   25. Liczba dni przechowywania złośliwego oprogramowania w kwarantannie: 30
   26. Zgoda na przesyłanie przykładów: automatycznie wysyłaj wszystkie przykłady
   27. Akcja do wykonania w potencjalnie niechcianych aplikacjach: Włącz
   28. Akcje dotyczące wykrytych zagrożeń:
    • Niskie zagrożenie: czyste
    • Umiarkowane zagrożenie, wysokie zagrożenie, poważne zagrożenie: kwarantanna
    • Skanowania

    • Skanuj zarchiwizowane pliki: Tak
    • Używanie niskiego priorytetu procesora CPU w przypadku zaplanowanych skanów: Nie skonfigurowano
    • Wyłącz pełne skanowanie catch-up: Nie skonfigurowano
    • Wyłącz szybkie skanowanie catchup: Nie skonfigurowano
    • Limit użycia procesora CPU na skanowanie: 50
    • Skanuj zamapowane dyski sieciowe podczas pełnego skanowania: Nie skonfigurowano
    • Uruchamianie codziennego szybkiego skanowania o godzinie 12:00
    • Typ skanowania: Nie skonfigurowano
    • Dzień tygodnia do uruchomienia zaplanowanego skanowania: Nie skonfigurowano
    • Godzina uruchomienia zaplanowanego skanowania: nies skonfigurowano
    • Sprawdź aktualizacje podpisu przed uruchomieniem skanowania: Tak
    • Aktualizacje

    • Wprowadź częstotliwość sprawdzania dostępności aktualizacji analizy zabezpieczeń: 8
    • Pozostaw inne ustawienia w stanie domyślnym
    • Środowisko użytkownika

    • Zezwalaj użytkownikowi na dostęp do aplikacji Microsoft Defender: Nie skonfigurowano
    • Włączanie ochrony przed naruszeniami

    • Włącz ochronę przed naruszeniami, aby zapobiec wyłączeniu Microsoft Defender: Włącz
    • Zmniejszanie obszaru podatnego na ataki

    • Włączanie ochrony sieci: tryb inspekcji
    • Wymagaj filtru SmartScreen dla Microsoft Edge: Tak
    • Blokuj dostęp do złośliwej witryny: Tak
    • Blokuj pobieranie niezweryfikowanych plików: Tak
    • Reguły zmniejszania obszaru podatnego na ataki

    • Skonfiguruj wszystkie dostępne reguły na wartość Inspekcja.
    • Zablokowanie tych działań może przerwać uzasadnione procesy biznesowe. Najlepszym podejściem jest ustawienie wszystkich elementów do inspekcji, określenie, które z nich można bezpiecznie włączyć, a następnie włączenie tych ustawień w punktach końcowych, które nie mają wykrywania fałszywie dodatniego.

    • Dołącz urządzenia z systemem Windows przy użyciu zasad grupy
    • Dołącz urządzenia z systemem Windows przy użyciu menedżera konfiguracji punktu końcowego Microsoft
    • Dołącz urządzenia z systemem Windows przy użyciu narzędzi do zarządzania urządzeniami przenośnymi
    • Dołącz urządzenia z systemem Windows przy użyciu skryptu lokalnego
    • Rozwiązywanie problemów z dołączaniem Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

Dodatkowe zasoby

Procedura dołączania Canon Ir3300i

Bezpośredni link do pobrania Procedura dołączania Canon Ir3300i

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura dołączania Canon Ir3300i