Procedury instalacyjne Canon 4401b001

Procedura instalacyjna Canon 4401b001 jest krok po kroku instrukcją, która pomaga użytkownikom w konfigurowaniu urządzenia Canon 4401b001. Procedura instalacyjna zawiera wszystkie informacje potrzebne do poprawnego zainstalowania i skonfigurowania urządzenia Canon 4401b001, które można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej producenta. W instrukcji instalacyjnej Canon 4401b001 można znaleźć szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych, wymaganych komponentów, instrukcji instalacji oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia. Instrukcja instalacyjna Canon 4401b001 zapewnia łatwą i szybką instalację urządzenia, co pozwala użytkownikom zaoszczędzić czas i pieniądze.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacyjne Canon 4401b001

System Windows

REFERENCE

 • Ekrany poniżej odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista™ Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”). Ekrany mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
 • Należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera. Po wyświetleniu tego komunikatu należy postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknąć przycisk OK. Instalacja zostanie wznowiona od momentu jej zatrzymania podczas ponownego uruchamiania komputera.
 • Jeśli podczas instalacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera, nie należy między kolejnymi uruchomieniami komputera wyjmować z napędu instalacyjnego dysku CD-ROM.

1. Przed wykonaniem kolejnych czynności NALEŻY WYŁĄCZYĆ DRUKARKĘ.
(1) Naciśnij przycisk zasilania.
(2) Upewnij się, że kontrolka Power przestała migać.

2. Włącz komputer i uruchom system Windows®.

IMPORTANT
Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu), odłącz kabel USB podłączony do komputera. Aby zamknąć ten ekran, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Ekran może zostać zamknięty automatycznie po odłączeniu kabla USB.
Następnie wyłącz drukarkę i przejdź do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.
W trybie komunikacji z komputerem za pośrednictwem podczerwieni kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zamknąć ten ekran. Następnie wyłącz drukarkę i przejść do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.

3. Włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM). Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.
W systemie Windows Vista przejdź do kroku 4. W systemach Windows XP i Windows 2000 przejdź do kroku 6.

REFERENCE
Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, patrz temat [ Nie można zainstalować sterownika drukarki].

4. Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4. exe (Uruchom plik Msetup4. exe). pl/media/G0010797_tcm125-588429. png" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0010958_tcm125-588430. png" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
Sterownik drukarki, poradniki ekranowe i oprogramowanie zostaną zainstalowane automatycznie. pl/media/G0010782_tcm125-588431. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

REFERENCE

 • Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.
 • Aby zainstalować program Adobe® RGB (1998), należy kliknąć opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

7. Po wyświetleniu listy oprogramowania do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

REFERENCE
Aby wyświetlić opis danego elementu, należy przesunąć kursor nad odpowiadającą mu ikonę.

8. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes (Tak). W trakcie procesu instalacji może zostać wyświetlony ekran instalacji oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami.

9. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki, a następnie WŁĄCZ DRUKARKĘ. Sterownik drukarki rozpocznie rozpoznawanie wykorzystanego portu drukarki.
W trybie komunikacji za pośrednictwem podczerwieni ustaw porty IrDA każdego z innych urządzeń tak, aby znajdowały się naprzeciw siebie. Odległość pomiędzy portami IrDA powinna wynosić maksymalnie 20 cm.

ATTENTION
Wygląd okna zależy od modelu drukarki.

REFERENCE
Jeśli w ciągu 2 minut nie uda się przejść do następnego punktu procedury, należy zapoznać się z częścią [

10. Po pojawieniu się ekranu wyrównywania głowic drukujących upewnij się, że arkusz dołączonego papieru (Paper For Print Head Alignment MP-101 – papier do wyrównywania głowicy drukującej MP-101) znajduje się na tylnej tacy. Kliknij przycisk Execute (Wykonaj), zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij opcję Print Head Alignment (Wyrównywanie głowicy drukującej).

REFERENCE
Procedura wyrównywania głowic drukujących trwa około 5 minut. Nie należy uaktywniać innych funkcji do czasu aż urządzenie przestanie wydawać dźwięki.
Podczas drukowania nie należy otwierać pokrywy głowicy drukującej.
Deseń zostanie wydrukowany, a głowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane.

Deseń zostanie wydrukowany, a głowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane. pl/media/G0012716_tcm125-588707. png" data-aspect="0" width="100%"/>

REFERENCE
Deseń jest drukowany przy użyciu czarnego i niebieskiego atramentu.
Jeśli nie można poprawnie wykonać procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących, kontrolka [Alarm] drukarki zamiga jedenaście razy na pomarańczowo. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [ Kontrolka ALARM miga na pomarańczowo].

11. Po zakończeniu procesu wyrównywania głowic drukujących kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0010783_tcm125-588434. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

12. Gdy pojawi się ekran Installation Results (Wyniki instalacji), kliknij przycisk Next (Dalej).

13. Po wyświetleniu ekranu User Registration (Rejestracja użytkownika) kliknij przycisk Next (Dalej).

REFERENCE

 • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu n. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.
 • Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane będzie podanie numeru seryjnego produktu, który znajduje się z tyłu drukarki.

14. Po wyświetleniu ekranu PIXMA Extended Survey Program (Rozszerzona ankieta na temat produktów PIXMA) przeczytaj komunikat. We would appreciate it if you would take part in this program regarding the use of Canon printers (Prosimy o wzięcie udziału w tym programie dotyczącym użytkowania drukarek firmy Canon). Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
W przypadku kliknięcia przycisku Do not agree (Nie zgadzam się) ankieta PIXMA Extended Survey Program nie zostanie zainstalowana, ale będzie można normalnie korzystać z drukarki.

15. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Exit (Zakończ). Po kliknięciu przycisku Exit (Zakończ) wyjmij z napędu instalacyjny dysk CD-ROM.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij z napędu dysk CD-ROM.

REFERENCE
Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

System Mac OS

REFERENCE

 • Drukarki nie należy podłączać do komputerów z systemem Mac® OS 9, Mac OS X Classic, a także Mac OS X w wersji 10. 3. 8 lub starszej, ponieważ systemy te nie są obsługiwane. Należy używać systemu Mac OS X w wersji 10. 9 lub nowszej.
 • Przedstawione poniżej ekrany dotyczą instalacji w systemie Mac OS X w wersji 10. 4. x.
 • Zaloguj się do konta administratora. Podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki.

  REFERENCE
  Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  2. Włącz komputer Macintosh i włóż dysk instalacyjny CD-ROM.

  REFERENCE
  Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM

  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).

  4. Po wyświetleniu ekranu Authenticate (Uwierzytelnianie) wprowadź nazwę i hasło administratora. Kliknij przycisk OK.
  Jeśli nie znasz identyfikatora i hasła administratora, kliknij, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  5. pl/media/G0010794_tcm125-588440. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE
  Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

  6. Po wyświetleniu listy programów do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

  7.

  8. Po wyświetleniu ekranu Start Setup (Rozpocznij instalację) kliknij przycisk Execute (Wykonaj). Po pojawieniu się ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
  System zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

  REFERENCE
  Podczas procedury ponownego uruchamiania komputera nie wolno wyjmować dysku Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu. Kliknij przycisk Execute (Wykonaj), zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk OK. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE

  • Deseń jest drukowany przy użyciu czarnego i niebieskiego atramentu.
  • Jeśli nie można poprawnie wykonać procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących, kontrolka [Alarm] drukarki zamiga jedenaście razy na pomarańczowo.

  11. Po wyświetleniu ekranu Setup Complete (Instalacja ukończona) kliknij przycisk Next (Dalej).

  12.

  REFERENCE

  • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 13. pl/media/G0009596_tcm125-588441.

  13.
  Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).

  • Upewnij się, że Twoje urządzenie (np. smartfon) jest połączone z routerem bezprzewodowym (A). Szczegółowe informacje na temat sprawdzania tych ustawień można znaleźć w podręczniku dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.

  • Konfiguracja, funkcje routera, procedury instalacji i ustawienia zabezpieczeń urządzeń sieciowych mogą się zmieniać w zależności od systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku urządzenia sieciowego lub uzyskać od jego producenta.
  • Ta drukarka nie obsługuje opcji IEEE802. 11ac, IEEE802. 11a ani IEEE802. 11n (5 GHz). Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE802. 11n (2, 4 GHz), IEEE802. 11g lub IEEE802. 11b.
  • Jeśli w urządzeniu jest włączony tryb „Tylko IEEE802. 11n”, nie można używać protokołu zabezpieczeń WEP ani TKIP. Zmień w urządzeniu protokół sieciowy na jakiś inny niż WEP i TKIP lub zmień tryb na jakiś inny niż „Tylko IEEE802. 11n”.
   Podczas zmiany ustawień połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie tymczasowo wyłączone. Nie należy przechodzić do następnego ekranu, dopóki konfiguracja nie zostanie zakończona.
  • W przypadku eksploatacji w biurze skontaktuj się z administratorem sieci.
  • Pamiętaj, że w przypadku połączenia z siecią pozbawioną zabezpieczeń istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia Twoich danych osobowych stronom trzecim.
  • Z portów LAN i USB można korzystać równocześnie.

  Przedstawione poniżej sposoby instalowania sterownika MF i programu MF Scan Utility podano według źródła instalatora, metody instalacji i konfiguracji połączenia urządzenia.

  Źródło instalatora: dołączony dysk DVD-ROM lub plik pobrany ze strony internetowej

  Sposób instalacji: [Instalacja standardowa] lub [Instalacja niestandardowa]

  Konfiguracja połączenia urządzenia: połączenie sieciowe TCP/IP lub połączenie USB

  Wybierz najodpowiedniejszy sposób instalacji dla jednej z poniższych sytuacji.

  Jeśli używany jest dołączony dysk DVD-ROM

  Jeśli używany jest dołączony dysk DVD-ROM, możesz zainstalować sterownik MF, oprogramowanie i podręcznik, wykonując jedną sekwencję czynności od podłączenia urządzenia do komputera.

  Wybierz procedurę instalacji odpowiednią dla metody instalacji i konfiguracji połączenia urządzenia.

  Gdy chcesz zainstalować sterownik MF, standardowe oprogramowanie i podręcznik:

  Gdy podczas instalacji chcesz wybrać, co zainstalować

  Jeśli używany jest instalator pobrany ze strony internetowej

  Jeśli używany jest instalator pobrany ze strony internetowej, możesz zainstalować najnowszą wersję sterownika MF i programu MF Scan Utility. Jeśli sterownik MF lub program MF Scan Utility dostarczone na dołączonym dysku DVD-ROM nie są zgodne z systemem operacyjnym używanego komputera, zainstaluj je przy użyciu następującej procedury.

  Wybierz sposób instalacji odpowiedni dla instalowanego urządzenia i konfiguracji połączenia.

  Dodatkowo instalując sterownik MF przy użyciu funkcji [Instalacja niestandardowa] z dołączonego dysku DVD-ROM lub pobranego pliku instalatora, możesz uzyskać informacje o urządzeniu, jeśli zainstalujesz go razem z narzędziem Canon Driver Information Assist Service.

  UWAGA

  Jeśli instalujesz sterownik MF w środowisku IPv6, zainstaluj go przy użyciu portu WSD.

  W przypadku środowiska IPv6 nie można zainstalować sterownika MF, ponieważ menu dysku DVD-ROM nie jest wyświetlane po włożeniu dołączonego dysku DVD-ROM do komputera.

  Tematy pokrewne

Procedury instalacyjne Canon 4401b001

Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacyjne Canon 4401b001

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury instalacyjne Canon 4401b001