Referencje techniczne 2n 9137131ku

Referencje techniczne 2N 9137131KU to innowacyjne moduły łączności wykorzystywane w zastosowaniach zabezpieczeń. Moduły te są wyposażone w zaawansowany system zabezpieczeń, który zapewnia użytkownikom pełne bezpieczeństwo i kontrolę nad połączeniami. Moduły mogą być wykorzystane do połączenia urządzeń bezprzewodowych i tworzenia sieci, a także do monitorowania i analizy danych. Moduły są wyposażone w szereg funkcji, w tym wysyłanie i odbieranie danych, konfigurowanie urządzeń, kontrolowanie sieci, itp. Moduły 2N 9137131KU mają wiele zalet, w tym łatwość konfiguracji, wytrzymałość, kompatybilność z szeroką gamą urządzeń, bezpieczne połączenia oraz wysoką jakość danych. Moduły te są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy szukają wydajnego i bezpiecznego systemu łączności.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne 2n 9137131ku

Zasady postępowania przy wydawaniu referencji o wiarygodności technicznej dla firm prowadzących działalność produkcyjną i usługową w branżach i specjalnościach stanowiących obszar zainteresowań SIMP:

I. KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI – WYDAWANIE REFERENCJI

 1. Komisja SIMP ds. Referencji Technicznych dla firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń technicznych oraz usług serwisowych i remontowych, będąca organem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ocenia wnioski Firm dotyczące wydania referencji o spełnieniu wymagań wiarygodności technicznej w zakresie projektowania konstrukcji i technologii, budowy, serwisu i remontów maszyn oraz urządzeń technicznych.
 2. Członków stałych komisji powołuje Zarząd Główny SIMP z grona członków SIMP, wyróżniających się dużym doświadczeniem w szeroko rozumianych dziedzinach mechaniki. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz komisji i członkowie stali w liczbie ustalonej przez ZG SIMP. Ponadto w skład komisji wchodzą członkowie niestali, wyznaczeni przez oddziały i sekcje/towarzystwa naukowo-techniczne SIMP. Członka niestałego powołuje przewodniczący komisji każdorazowo do recenzowania pojedynczego wniosku firmy.
 3. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Zarządu Głównego SIMP. W związku z tym, firmy zgłaszające wnioski przesyłają je na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zarząd Główny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa. Kontakt telefoniczny: tel. : (022) 826 45 55, 827 17 68; fax. : (022) 826 03 54; e-mail:sekretariat@simp. pl sekretariat@simp. pl, simp@simp. pl simp@simp. pl.
 4. Wydawane referencje o spełnieniu wiarygodności technicznej podpisywane są przez prezesa SIMP i przewodniczącego Komisji. Świadectwo referencyjne będzie wręczane Firmie na posiedzeniu zarządu oddziału SIMP właściwego terenowo dla siedziby Firmy lub posiedzeniu zarządu sekcji/towarzystwa właściwego branżowo dla Firmy.
 5. Na wniosek firmy, komisja może wydać zaświadczenie o przyznaniu referencji również w języku angielskim, niemieckim, ewentualnie innym.

II. WYSTĄPIENIE FIRMY Z WNIOSKIEM O WYDANIE REFERENCJI O WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ

 1. O referencje występuje Firma z własnej inicjatywy. Firma składająca wniosek powinna istnieć co najmniej 3 lata.
 2. Wniosek z załącznikami powinien być sporządzony w języku polskim, w 2-ch egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku 1 i zgodnie z wykazem podanym w załączniku 2. Firma może zgłosić jednocześnie kilka wniosków o udzielenie referencji w zależności od własnych potrzeb, np. na różne rodzaje asortymentów wyrobów lub usług.
 3. Okres ważności referencji wynosi 1, 2 lub 3 lata wg postulatu wnioskodawcy zawartego we wniosku, jeśli komisja zatwierdzi tę propozycję.
 4. Dorobek Firmy w zakresie zawartym we wniosku ma dotyczyć takich prac, w których pełny lub dominujący wkład prac został wykonany siłami własnymi Firmy wnioskującej, a nie prac realizowanych przez podwykonawców.

III. OCENA WNIOSKU FIRMY PRZEZ STOWARZYSZENIOWĄ KOMISJĘ DS. REFERENCJI TECHNICZNYCH

 1. Pracownik biura Zarządu Głównego SIMP wpisuje do rejestru wpływ wniosku i przekazuje go przewodniczącemu stowarzyszeniowej komisji ds. referencji technicznych.
 2. Przewodniczący komisji wyznacza dwóch recenzentów wniosku: jednego spośród stałych członków komisji oraz drugiego spośród niestałych członków komisji z właściwego oddziału SIMP (na terenie którego ma swoją siedzibę Firma występująca z wnioskiem) lub właściwej branżowo sekcji/towarzystwa naukowo-technicznego SIMP. Recenzenci nie mogą być pracownikami Firmy zgłaszającej wniosek. W przypadkach wyjątkowych, przewodniczący komisji może wyznaczyć recenzenta, niestałego członka komisji, z oddziału SIMP, którego teren działania jest inny niż teren, na którym ma siedzibę Firma składająca wniosek.
 3. Wniosek sprawdza w zakresie kompletności pracownik biura Zarządu Głównego i przewodniczący komisji. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, wniosek zwraca się Firmie wnioskującej – do uzupełnienia.
 4. Pracownik biura Zarządu Głównego przekazuje kompletne wnioski Firm recenzentom, którzy są zobowiązani opracować recenzje w ciągu 14 dni i przekazać je w 2-ch egzemplarzach do Zarządu Głównego SIMP. W całym procesie uzyskiwania recenzji, recenzentów obowiązuje zasada poufności.
 5. Recenzent powinien w recenzji zaproponować zakres oferty Firmy, dla których Firma spełnia wymogi wiarygodności technicznej.
 6. Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli bierze w nich udział przewodniczący lub zastępca przewodniczącego i co najmniej czterech stałych członków komisji.
 7. Obrady komisji w części poświęconej ocenie przedłożonego wniosku Firmy są jawne i może w nich uczestniczyć wnioskodawca. W związku z tym należy go zaprosić, w odpowiednim terminie, celem umożliwienia wzięcia udziału w obradach. W czasie rozpatrywania wniosku mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie komisji oraz przedstawiciele wnioskodawcy, w celu zachowania tajemnic handlowych Firmy wnioskującej.
 8. W czasie głosowania nad oceną wniosku, w posiedzeniu uczestniczą jedynie członkowie komisji, w tym recenzent – niestały członek komisji. Głosowanie wniosku o wydanie decyzji jest tajne.
 9. W przypadku nie przyznania referencji przez komisję, Firma może złożyć odwołanie w okresie 14 dni od decyzji komisji do Zarządu Głównego SIMP (ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa).
 10. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez ZG SIMP, wniosek firmy o referencje może być ponownie złożony, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od daty decyzji ZG SIMP.

IV. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA O WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ

 1. Firma, która uzyskała referencje o wiarygodności technicznej może wystąpić o jej przedłużenie, składając wniosek na dotychczas otrzymany zakres wykonywanych prac. Wniosek powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed upływem terminu ważności posiadanego zaświadczenia referencyjnego.
 2. Wniosek o przedłużenie referencji powinien być przygotowany według zasad postępowania przewidzianego dla nowych wniosków, z tym że dane dotyczące firmy powinny obejmować okres od daty wydania dotychczasowego zaświadczenia referencyjnego do daty wniosku o przedłużenie referencji.
 3. Procedura rozpatrywania wniosku o przedłużenie referencji jest taka sama, jak dla wniosków nowych.
 4. Za przedłużenie referencji obowiązują opłaty niższe o 20% od opłat za referencje dla wniosków nowych, podanych w dziale VI, pkt. 3.

V. COFANIE REFERENCJI

 1. Referencje mogą być cofnięte na wniosek klienta (kooperanta), jeśli ten stwierdzi, że firma, która wystąpiła i otrzymała referencje na podstawie nierzetelnych informacji i danych lub jeśli w trakcie realizacji zleconego jej zadania okaże się, że uległy tak dalece zmianie: kadra, wyposażenie w środki techniczne i organizacja pracy, że nie zapewnia to uzyskania właściwego poziomu realizowanego zadania lub gdy jakość realizowanego zadania jest rażąco niska. Wówczas klient (kooperant) może wystąpić do SIMP o cofnięcie referencji.
 2. SIMP sprawdza zasadność wniosku i w zależności od wyniku wydaje orzeczenie o cofnięciu lub utrzymaniu referencji. Informacja o cofnięciu referencji jest ogłaszana w czasopismach, w których ogłoszono wydanie referencji.
 3. Referencje mogą ulec również cofnięciu, jeśli Firma nie wykona w terminie warunków nałożonych przez komisję przy przyznawaniu referencji.

VI. OPŁATY ZA WYDANIE REFERENCJI

 1. Opłaty związane ze złożeniem wniosku, wydaniem referencji i wydrukowaniem ogłoszeń w czasopismach SIMP są następujące:

Lp.

Wyszczególnienie opłat

Kwota (PLN)

Uwagi

1.

Manipulacyjna

250, 00

Opłaty należy wnieść równocześnie ze składanym wnioskiem. Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku nie otrzymania referencji.

2.

Za jednorazową ocenę komisyjną wniosku oraz opracowanie recenzji

750, 00

3.

Opłata za wydanie referencji w języku polskim:

na 1 rok
na 2 lata
na 3 lata


200, 00
1200, 00
1500, 00

4.

Opłata dodatkowa za wydanie referencji w języku angielskim, niemieckim, ewentualnie innym

350, 00

5.

Za umieszczenie logo Firmy na stronach www. plna podstronie Firm posiadających referencje oraz jednorazowe ogłoszenie informacji o wydaniu referencji w czasopismach: „Wiadomości SIMP”, „Mechanik”, „PAK” i „Przegląd Mechaniczny”, „Przegląd Spawalnictwa”

150, 00

Wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu Głównego SIMP PKO Bank Polski S. A. O/Warszawa,
nr 30 1020 1013 0000 0502 0003 2482.

Zdarza się, że po zakończeniu stosunku pracy, pracownik prosi nas o wystawienie referencji. Nic w tym dziwnego, szczególnie jeśli nasza współpraca dobrze się układała, ponieważ tego typu dokument może pomóc w poszukiwaniach nowego stanowiska. Referencje pokazują bowiem rekruterom, że to, o czym pisze kandydat do pracy w swoim CV, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak jednak wygląda wzór rekomendacji? Jak je napisać? Podpowiadamy w niniejszym artykule.

Kiedy referencje?

Zazwyczaj pracownik prosi nas o referencje, kiedy wie, że naprawdę dobrze wykonywał swoje obowiązki i cieszył się naszą sympatią. Niezależnie od tego, czy sam się zwolnił, czy stracił stanowisko.

Zdarza się również, że musimy zrezygnować ze względów finansowych z jakiegoś stanowiska, jednak byliśmy na tyle zadowoleni z pracy danego pracownika, że chcemy mu w jakiś sposób pomóc w znalezieniu nowej pracy i sami wychodzimy z inicjatywą.

Referencje a opinia o pracowniku

Zanim przejdziemy do formy i treści rekomendacji, warto wspomnieć, że istnieje różnica między opinią o pracowniku a referencjami. Ostatnie ze wspomnianych opierają się głównie na tym, by przekazać potencjalnym pracodawcom, jak dobrym pracownikiem jest dana osoba. Mowa w nich głównie o dobrych stronach, sukcesach i umiejętnościach. Tworzone są najczęściej na prośbę osoby, z którą kończymy stosunek pracy. Z kolei opinia wcale nie musi być pozytywna, czasami jest wystawiana bez wiedzy pracownika i nie może on zdecydować, czy jej potrzebuje.

Wystawienie referencji nie jest obowiązkowe, jeśli więc czujemy, że nie mamy zbyt wiele dobrego do powiedzenia o pracowniku, a nie chcemy mu zaszkodzić, możemy po prostu odmówić.

Jak napisać referencje?

Kiedy już zostaniemy poproszeni o to, by stworzyć referencje, często potrzebujemy wzoru, który pomoże nam w tym zadaniu. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że przekopiowanie go i uzupełnienie danymi pracownika nie jest dobrym pomysłem – trudno taki dokument uznać za wiarygodny. Wzór rekomendacji powinno się traktować jako inspirację, która pozwoli nam poznać formę dokumentu i nadać kształt treści.

Pamiętajmy również o tym, że choć rekomendacje kojarzą się z laurką wystawioną pracownikowi, nie warto przesadzać z pochwałami. Jeśli do rekruterów czy przyszłych pracodawców trafi dokument wychwalający z całą mocą pracownika, może zostać uznany za niewiarygodny, a tym samym nie będzie brany pod uwagę.

Referencje może również stworzyć ktoś inny, na przykład współpracownik, a my możemy się pod nimi wspólnie podpisać. Jednak pamiętajmy, by przed takim krokiem dokładnie zapoznać się z treścią dokumentu, byśmy mieli pełną świadomość tego, jakie informacje są w nim zawarte, chociażby dlatego, że często rekruter czy potencjalny przyszły pracodawca może się z nami skontaktować w celu potwierdzenia referencji. Jeśli nie będziemy mieli pojęcia, co podpisaliśmy, możemy zaszkodzić naszemu byłemu pracownikowi.

Wzór rekomendacji - forma

Zazwyczaj wzór rekomendacji przyjmuje formę podania. Treść tego dokumentu powinna znajdować się na jednej stronie A4. Istotna jest poprawność językowa, zwięzłość i pisanie o konkretach.

W związku z powyższym w prawym górnym rogu umieszczamy miejscowość i datę utworzenia dokumentu, nieco niżej po lewej nasze dane (imię i nazwisko, stanowisko, firma, dane kontaktowe), następnie na środku nagłówek, na przykład REFERENCJE.

Kolejnym krokiem jest treść właściwa opinii. Należy zacząć ją od przedstawienia pracownika, na jakim stanowisku był zatrudniony, jak długo, jakie miał obowiązki. Warto dodać również, jakie umiejętności zdobył pracownik podczas zatrudnienia, co było jego największym osiągnięciem, co go wyróżniało na tle innych. Na końcu krótko oceńmy pracę danej osoby i zaproponujmy kontakt z celu potwierdzenia zawartych informacji. Rekomendacje kończymy zwrotem „Z poważaniem/Z wyrazami szacunku”, podpisem i pieczątką.

Wzór rekomendacji powinno się traktować jako inspiracje. Warto samodzielnie stworzyć ten dokument aby zawierał prawdziwe informacje.

Informacja nt. normalizacji w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (obowiązujący tekst jednolity ogłoszony w DZ. U. 2019, poz. 1065) projektowanie konstrukcji budowlanych w Polsce odbywa się na podstawie Eurokodów.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. 2017, poz. 2285) w Załączniku 1 (wykazie PN powołanych w rozporządzeniu), w lp. 49, przywołane są tylko Eurokody. Polskie Normy własne PN-B zostały z wykazu usunięte. Jedynie „w przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r. :
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

– można stosować Polskie Normy wymienione w lp. 49 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym. ”

Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI

Eurokody to zestaw 10 pakietów Norm Europejskich do projektowania konstrukcji:

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991)
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)
Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym (PN-EN 1998)
Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)

Każdy Eurokod (poza PN-EN 1990) składa się z kilku/kilkunastu części, w sumie jest ich 59.
Dwa pierwsze dotyczą ogólnych zasad projektowania i powinny być zastosowane przy projektowaniu każdego typu konstrukcji.

EUROKODY  – wprowadzenie do zbioru Polskich Norm – stan na 7 kwietnia 2021 r.

Zaawansowanie prac nad 2. edycją Eurokodów - zestawienie na dzień 20 grudnia 2022

Przeczytaj też:

Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów

Referencje techniczne 2n 9137131ku

Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne 2n 9137131ku

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne 2n 9137131ku