Szkolenie w zakresie urządzeń Caleffi Discal 551906

Szkolenie w zakresie urządzeń Caleffi Discal 551906 to profesjonalne, doskonale przygotowane szkolenie techniczne, które pozwala na nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie instalacji, obsługi oraz naprawy urządzeń Caleffi Discal 551906. Jest to szkolenie przeznaczone dla techników, inżynierów, instalatorów, serwisantów, zarządców, architektów i innych specjalistów zajmujących się wykorzystywaniem urządzeń Caleffi Discal 551906. Szkolenie jest prowadzone przez profesjonalnych instruktorów, którzy mają duże doświadczenie w instalacji, obsłudze i naprawie urządzeń Caleffi Discal 551906. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu zastosowań technicznych i instalacji urządzeń, a także zdobędą praktyczne umiejętności potrzebne do ich obsługi i naprawy.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Caleffi Discal 551906

Szkolenie CE omawia wymagania dotyczących oznakowania CE wyrobów, analizy ryzyka, modułów oceny zgodności, badania wyrobów, przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej dla znaku CE i deklaracji zgodności. Nasz kurs CE przygotowuje do samodzielnego nadania znaku CE na wyroby. Szkolenie CE przeznaczone jest dla osób występujących w imieniu producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów. Kurs CE odnosi się do przykładów z życia i analizy przypadków od Uczestników. Nasze szkolenia CE i kursy CE ukończyło już kilkaset osób. Szkolenia CE pozwalają odpowiedzieć sobie między innymi na następujące pytania:

Jak nadać znak CE dla wyrobów?

Jak wystawić deklarację zgodności dla wyrobów?

Co zawiera się w dokumentacji technicznej?

Jaki kształt ma mieć instrukcja obsługi?

Jak dobrać normy zharmonizowane?

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla wyrobów?

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2021. 776

Akt obowiązujący

Wersja od: 26 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. z 2020 r. poz. 1545) zarządza się, co następuje:

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. 1718).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. z 2016 r. 163), które utraciło moc z dniem 2 lutego 2021 r. zgodnie z art. 170 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 1545).

SZKOLENIA ENERGETYCZNE (SEP)

Uprawnienia energetyczne – szkolenie w zakresie grupy 1, grupy 2 oraz grupy 3 (tzw. SEP)

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji:

  • urządzeń elektroenergetycznych – G1;
  • urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2;
  • gazowych – G3.

ADRESACI SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Uczestnik szkolenia, ma możliwość uzyskać świadectwo kwalifikacyjne po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu do obsługi, konserwacji, remontu, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828; Dz. Nr 192 poz. 1184).

REALIZACJA SZKOLEŃ

Szkolenia są realizowane na terytorium całego kraju.
Prowadzimy szkolenia energetyczne zamknięte i otwarte dostosowując je do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

UWAGA – Na czas stanu zagrożenia epidemicznego realizujemy szkolenia w formie samokształcenia, do którego potrzebne będzie łącze internetowe.

Jeżeli preferujecie Państwo szkolenie, które nie wymaga stałego dostępu do Internetu, możemy przesłać materiały w formie pdf lub papierowej do samodzielnego zapoznania się przez osobę zainteresowaną.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub zadzwoń 601-710-765.

KOSZT SZKOLENIA

Cena szkolenia w wysokości 60, 00 zł brutto nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

W 2020r. wysokość opłaty za każdy egzamin wynosi: 260, 00 zł.

Szkolenia są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych:

Uprawnienia elektryczne – Grupa 1

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych tj. instalatorzy, elektromonterzy, konserwatorzy.

W tym uprawnienia pomiarowe – obejmujące szkolenie dla osób wykonujących pomiary odbiorcze i okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – G1 – skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV.
5. Urządzenia elektrotermiczne.
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
10. Aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

W ramach szkolenia osoby ubiegające się o uprawnienia pomiarowe otrzymują materiały w formie pdf do samodzielnego zapoznania się obejmujące zakres:

1. Obowiązująca zasada w ochronie przeciwporażeniowej. Wymagania dotyczące sprawdzań instalacji. Zakres wykonywania odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji. Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych.
6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowo-prądowymi.
8. Pomiary rezystancji uziomów. Pomiary natężenia oświetlenia. Pomiar prądów upływu.
11. Kontrola elektronarzędzi.
12. Badania spawarek i zgrzewarek.
13. Badania sprzętu ochronnego.

Wymagania stawiane kandydatom – ukończony 18 rok życia.

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to max. 4 godziny.

Bezpośrednio po szkoleniu umożliwiamy przeprowadzenie egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania.
Dotyczy to również uprawnień pomiarowych, które zgodnie z Prawem Budowlanym uprawniają do przeprowadzania okresowej kontroli instalacji elektrycznych.

Uprawnienia energetyczne (cieplne) – Grupa 2

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych tj. palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, hydraulicy, konserwatorzy, spawacze.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2 – skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-300x200. jpg" alt="Uprawnienia G3" srcset="https://betprim-safety. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-768x512. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-1024x683. jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" itemprop="image"/>

Uprawnienia gazowe – Grupa 3

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych tj. serwisanci, instalatorzy, monterzy, konserwatorzy, spawacze.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń gazowych – G3– skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0, 5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe). Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0, 5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu). Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.

Szkolenie w zakresie urządzeń Caleffi Discal 551906

Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Caleffi Discal 551906

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Caleffi Discal 551906