Szkolenie w zakresie urządzeń Epson Actiontower 8800

Szkolenie w zakresie urządzeń Epson Actiontower 8800 zapewnia użytkownikom zaawansowane zrozumienie tego, jak działa i jak używać drukarki Epson Actiontower 8800. Szkolenie pomoże użytkownikom w pełni wykorzystać wszystkie funkcje drukarki, w tym wydajność i wydajność, proste konfigurowanie i drukowanie, a także dostęp do opcji bezpieczeństwa i innych funkcji. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy, wskazówek i wskazówek, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i korzystać z drukarki Epson Actiontower 8800 w pełni i w pełni wykorzystać jej możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Epson Actiontower 8800

 

Poniżej spróbujemy przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z wymaganiami dla osób, które zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Które rodzaje urządzeń i instalacji energetycznych przy ich eksploatacji wymagają potwierdzenia posiadania kwalifikacji?

Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:

 • urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;
 • urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Jakie rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, wymagają posiadanie kwalifikacji do ich eksploatacji?

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003. 89. 828), tj. :

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenie elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9;
 11. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 12. urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9;
 • Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0, 5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0, 5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
 • Kto może się zajmować samodzielnie eksploatacją urządzeń sieci i instalacji energetycznych?

  Eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych może się zajmować tylko osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne potwierdzone świadectwem wydanym przez komisję kwalifikacyjną, odpowiednim dla stanowisk pracy:

 • eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
 • dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym dla eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 • Jakie rodzaje prac objęte są wymaganiami kwalifikacyjnymi stawianymi osobom, które te prace wykonują?

  Do zakresu prac objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi są zaliczane prace w zakresie:

 • obsługi urządzeń, sieci i instalacji energetycznych;
 • konserwacji;
 • remontu;
 • montażu;
 • prac kontrolno-pomiarowych.
 • Jak prawidłowo zdefiniować poszczególne zakresy prac eksploatacyjnych?

  Obsługa – są to czynności mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń energetycznych, polegającej na utrzymaniu w ruchu urządzenia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska.

  Konserwacja – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urządzeń energetycznych.

  Remonty – czynności związane z planem serwisowym wymiany części zużytych urządzenia oraz napraw urządzeń energetycznych związanych z usuwaniem usterek w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego.

  Montaż – są to czynności niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych.

  Prace kontrolno-pomiarowe – czynności niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności urządzeń energetycznych.

  Kto ustala wykaz stanowisk pracy objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi?

  Wykaz stanowisk pracy objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi ustala pracodawca.

  Jaki jest potrzebny zakres wiedzy wymaganej dla potwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci?

  Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 • na stanowiskach eksploatacji:
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych;
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
 • na stanowiskach dozoru:
 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii;
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci;
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska;
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 • Na czyj wniosek przeprowadzany jest egzamin i kto wnosi opłatę egzaminacyjną?

  Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wnosi osoba zainteresowana lub jej pracodawca. Opłatę wnosi osoba składająca wniosek.

  Kto i w jaki sposób stwierdza spełnienie wymagań kwalifikacyjnych?

  Stwierdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych następuje w toku komisyjnego egzaminu ustnego.

  Co dzieje się, gdy do egzaminu nie przystąpi osoba z przyczyn od niej niezależnych i co dzieje się z opłatą za egzamin?

 • Jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła do egzaminu z przyczyn od niej niezależnych, przewodniczący Komisji, na wniosek tej osoby, wyznacza następny termin egzaminu lub zarządza zwrot opłaty.
 • Opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
 • Jakiej świadectwo kwalifikacyjne oprócz umiejętności zawodowych w zakresie wykonywanej pracy, powinna posiadać osoba wyznaczona przez poleceniodawcę do kierowania zespołem na polecenie pisemne?

  Zgodnie z § 5 pkt 1 ppkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. 828) – kierujący zespołem powinien posiadać świadectwo DOZORU.

  Jakiej karze pieniężnej podlega ten, kto zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji lub nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń?

  Zgodnie z Art. 56. karze pieniężnej podlega ten, kto:

 • zatrudnia osoby bez wymaganych ustawą kwalifikacji;
 • nie utrzymuje w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń;
 • Wysokość kary pieniężnej, nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

  Niezależnie od kary pieniężnej określonej powyżej, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych, z tym, że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

  Recent Posts

  CELE SZKOLENIA

  Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV.

  ADRESACI SZKOLENIA

  Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 9, 0 62, 32"> KORZYŚCI Uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 2022 poz. 1392).

  UWAGA: Cena szkolenia nie obejmuję opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji).


  W 2023r. opłata za każdy egzamin wynosi: 349 zł.

  ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Prawo energetyczne i przepisy z nim związane.
  2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1kV. Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Zasady budowy i eksploatacji urządzeń elektrotermicznych. Zasady budowy i eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach do 1kV. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach powyżej 1kV. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym. Ochrona przeciwpożarowa.

  Zapisz się na szkolenie

  W naszej bogatej ofercie znajdują się kursy zawodowe, umożliwiające zdobycie lub odnowienie uprawnień energetycznych w grupach: G1 elektrycznej, G2 cieplnej oraz G3 gazowej. Współpracujemy z komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wyznaczoną do egzaminowania w zakresie uprawnień energetycznych grup G1, G2, G3 – Eksploatacja i Dozór. Nasze szkolenia prowadzone są przez ekspertów z bogatym doświadczeniem praktycznym. Na zajęciach zapoznacie się z aktualnymi przepisami a wszystko w ciekawej i przystępnej formie.

  G1 – uprawnienia elektryczne

  Szkolenie z zakresu G1 jest skierowane do każdej osoby wykonującej czynności związane z dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną do 1kV. Aby przystąpić do kursu i egzaminu należy mieć ukończone 18 lat oraz legitymować się wykształceniem minimum podstawowym.

  Po każdym szkoleniu odbywa się egzamin państwowy dający uprawnienia w zakresie G1 za równo (D) dozór jak i (E) eksploatacja.

  Zakres uprawnień

  Każdy uczestnik szkolenia może wnioskować o wydanie certyfikatu kwalifikacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz prac kontrolno – pomiarowych w zakresie punktów:

  1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
  2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
  4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
  5. Urządzenia elektrotermiczne
  6. Urządzenia do elektrolizy
  7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
  8. Elektryczna sieć trakcyjna
  9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  10. Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
  Zakres tematyczny

  Osoby przystępujące do egzaminu G1 z eksploatacji urządzeń muszą się wykazać wiedzą dotyczącą:

  • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
  • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych,
  • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
  • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

  Każda osoba przystępująca do egzaminu G1 z dozoru urządzeń musi się wykazać wiedzą z zakresu:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z -uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
 • G2 – uprawnieni cieplne

  Szkolenia z obszaru G2 są skierowane głównie do osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych G2. Jest to szkolenie skierowane m. in. do palaczy kotłów, serwisantów, instalatorów oraz monterów, itp.

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 • Urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji
 • Osoby przystępujące do egzaminu G2 z eksploatacji urządzeń muszą się wykazać wiedzą dotyczącą:

  Osoby przystępujące do egzaminu G2 z dozoru urządzeń musi się wykazać wiedzą z zakresu:

 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • G3 – uprawnienia gazowe

  Szkolenie skierowane jest dla osób które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0, 5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0, 5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • Turbiny gazowe
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji
 • Osoby przystępujące do egzaminu G3 z eksploatacji urządzeń muszą się wykazać wiedzą dotyczącą:

 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 • Osoby przystępujące do egzaminu G3 z dozoru urządzeń musi się wykazać wiedzą z zakresu:

 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowyc
 • Wszystkie szkolenia z zakresu elektryki/ciepła/gazu prowadzone są przez ekspertów-praktyków. Dzięki temu szkolenia są profesjonalne i ciekawe. Dbamy by prezentowany materiał uwzględniał aktualne przepisy. Wydane uprawnienia w zakresie G1, G2 i G3 zarówno E jak i D są ważne przez 5 lat.

  Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S. A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal. pl

  Szkolenie w zakresie urządzeń Epson Actiontower 8800

  Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Epson Actiontower 8800

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Epson Actiontower 8800