Załączniki Cago Mobi 2z

Załączniki Cago Mobi 2z to jeden z najnowszych systemów zarządzania informacją do wykorzystania w firmach. System pozwala na szybkie i wygodne przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów, a także udostępnianie ich wewnątrz i na zewnątrz firmy. Załączniki Cago Mobi 2z posiada także szereg ulepszeń w porównaniu do poprzednich wersji, w tym wsparcie dla wielu różnych formatów plików, w tym grafik, filmów i dźwięku, a także funkcje współpracy, pozwalające na współdzielenie dokumentów i plików. System jest szybki, wygodny i bezpieczny, dzięki czemu jest wyborem idealnym dla firm, które potrzebują skutecznego zarządzania dokumentacją.

Ostatnia aktualizacja: Załączniki Cago Mobi 2z

Witaj na portalu

Znajdziesz tutaj informacje o usłudach e-Załączniki i e-DokumentyNadzoru

Obie usługi dedykowane są przedsiębiorcom dokonujący obrotu towarowego z krajami spoza Uni Europejskiej i mają na celu usprawnienie wymaganych formalności celnych.

Więcej Informacji znadziesz klikając w odpwiednie karty po prawej stronie.

Otrzymując darowiznę, należy odprowadzić z tego tytułu do urzędu skarbowego podatek od otrzymanego wzbogacenia. Jednak podatnik, który otrzymał darowiznę od najbliższych osób, może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Pobierz formularz SD-Z2 wraz z omówieniem.

Grupy podatkowe i zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wymienia następujące grupy podatkowe:

 • I grupa - małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,
 • II grupa - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
 • III grupa - pozostałe osoby.

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej:

1) 9. 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

2) 7. 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

3) 4. 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Warto mieć na uwadze, że na skutek zapowiedzi Ministerstwa Finansów gdy wejdą nowe przepisy (jeszcze są w fazie projektu) wprowadzone zostaną wyższe kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.

Grupa podatkowaObowiązująca kwota zwolnieniaZapowiedzenia kwota zwolnienia
I grupa9. 637 zł10. 434 zł
II grupa7. 276 zł7. 878 zł
III grupa4. 902 zł5. 308 zł

Zwolnieniu od podatku podlega również nabyty spadek/darowizna od najbliższej rodziny, czyli od: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę niezależnie od wartości spadku/darowizny. Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, obdarowany musi złożyć w urzędzie druk SD-Z2.

Kiedy należy złożyć formularz SD-Z2?

W celu skorzystania ze zwolnienia od zapłaty podatku, należy zgłosić fakt otrzymania darowizny do właściwego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2, w ciągu 6 miesięcy od nabycia spadku/darowizny.

Natomiast w sytuacji, gdy otrzymana darowizna przekroczy wartość zwolnioną od podatku, konieczne jest złożenie wniosku SD-3 w ciągu miesiąca od dnia nabycia spadku/darowizny.

Dane podatnika i informacje o darowiźnie na formularzu SD-Z2

Podatnik rozpoczyna uzupełnianie formularza SD-Z2 od wpisania swojego numeru NIP lub PESEL w polu nr 1.

Następnie w polach o numerze 4 i 5 uzupełnia datę nabycia darowizny oraz datę powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizn data nabycia i data powstania obowiązku podatkowego zazwyczaj jest taka sama. Natomiast jeśli chodzi o spadek, data nabycia darowizny to dzień śmierci spadkobiercy, zaś data powstania obowiązku podatkowego to dzień przyjęcia spadku. pl/images/fx/max, 590, 0/504678" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67890"/>

Część A - Miejsce i cel składania zgłoszenia

W części A w punkcie nr 6 uzupełnia się dane właściwego urzędu skarbowego. Zazwyczaj jest nim urząd właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika, który otrzymał darowiznę. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przedmiotem darowizny jest nieruchomość. Wówczas właściwym urzędem skarbowym będzie ten, na obszarze którego znajduje się dana nieruchomość.

Natomiast w polu nr 7 części A formularza SD-Z2 zaznacza się kwadrat 1, czyli “złożenie zgłoszenia”. Jeśli jednak podatnik dokonuje korekty zgłoszenia - zaznacza kwadrat nr 2 “korekta zgłoszenia”.


Część B - Dane identyfikujące i adres zamieszkania podatnika

W tej części formularza należy wpisać dokładne dane osobowe oraz adres zamieszkania podatnika, czyli osoby obdarowanej. pl/images/fx/max, 590, 0/504696" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67896"/>

Część C - Dane identyfikujące i adres zamieszkania darczyńcy

Ta część formularza SD-Z2 wymaga podania danych osobowych i adresu zamieszkania osoby, od której pochodzi darowizna, czyli danych darczyńcy. pl/images/fx/max, 590, 0/504705" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67899"/>

Część D - Tytuł nabycia rzeczy lub praw majątkowych

Obowiązkowe jest wskazanie tytułu, z jakiego podatnik otrzymał przedmiot lub prawa majątkowe. W przypadku otrzymania darowizny podatnik zaznacza kwadrat nr 6, czyli “darowizna”. pl/images/fx/max, 590, 0/504672" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67888"/>

Część E - Nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1A ustawy

Tę część uzupełniają osoby, które w poz. 40 (część D) zaznaczyły kwadrat nr 9 nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy. pl/images/fx/max, 590, 0/504681" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67891"/>

Część F - Rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych

Dokument potwierdzający otrzymanie darowizny wnioskodawca wykazuje w tej części formularza SD-Z2. Jeśli przedmiotem darowizny są środki pieniężne i nie została spisana umowa potwierdzająca tę czynność, w części F należy zaznaczyć kwadrat nr 50. Wówczas potwierdzeniem darowizny może być wyciąg bankowy lub inny dowód przekazania majątku, który to dokumentuje.

Jeśli jednak darowizna została udokumentowana pisemną umową, należy zaznaczyć w części F formularza, w punkcie nr 48 - “umowa”.

Dokumentu potwierdzającego otrzymanie darowizny nie załącza się do składanego w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2. Natomiast gdyby podatnik został wezwany, musi go okazać organom skarbowym. W związku z tym dowód ten należy przechowywać w dokumentacji. pl/images/fx/max, 590, 0/504675" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67889"/>

Część G - Dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych

W części G wykazuje się rzeczy i prawa majątkowe, które wnioskodawca otrzymał, a także miejsce ich użytkowania. Jeśli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, uzupełnia się pole nr 7 - “środki pieniężne”. Natomiast, gdy darowiznę stanowi ruchomość, należy określić jej wartość rynkową i uwzględnić w ostatniej kolumnie formularza SD-Z2.

Wartość rynkową szacuje się na dzień otrzymania darowizny, porównując otrzymany przedmiot z innymi dostępnymi na rynku o podobnych cechach.

W kolumnie “Wielkość udziału nabytego z rzeczy lub w prawie majątkowym” podatnik zamieszcza informację, czy posiada pełne prawo do darowizny (zaznacza opcję 100%) czy tylko częściowe. Jeśli przedmiot darowizny został przekazany dwóm osobom, wówczas wpisuje się 50%, w kolumnie obok. W takim przypadku każda z osób obdarowanych musi złożyć oddzielną deklarację. pl/images/fx/max, 590, 0/504687" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67893"/>

Osoby, które nabyły przedsiębiorstwo w spadku są zwolnione z podatku - jednakże muszą dokonać zgłoszenia otrzymania darowizny w postaci własności przedsiębiorstwa na formularzu SD-ZP. Dokładne wskazówki, w artykule: Jak wygląda zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa?  

Część H - Dane dotyczące określenia stosunku pokrewieństwa

Wypełniając część H formularza SD-Z2, podatnik musi zachować dużą ostrożność. Należy tutaj określić stosunek pokrewieństwa, a więc kim jest obdarowany dla darczyńcy. W tym celu zaznacza się właściwą kratkę. pl/images/fx/max, 590, 0/504702" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67898"/>

Część I - Sposób przekazania darowizny pieniężnej

Część I formularza SD-Z2 wypełniana jest tylko wtedy, gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne. Istotne jest tutaj zaznaczenie, w jaki sposób pieniądze zostały przekazane obdarowanemu. Należy mieć na względzie, że przekazanie pieniędzy w darowiźnie nie powinno mieć formy gotówkowej. Bowiem w takiej sytuacji bez względu na to, kto przekazał darowiznę i w jakiej kwocie konieczne będzie odprowadzenie podatku do urzędu skarbowego. Ważne jest, by móc udokumentować wysokość darowizny, np. poprzez formularz przelewu. pl/images/fx/max, 590, 0/504693" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67895"/>

Część J - Uwagi składającego zgłoszenie

Ta część może pozostać pusta. Jeśli jednak podatnik ma jakieś uwagi, na przykład chce podać adres do korespondencji, który nie jest tożsamy z adresem wskazanym w punkcie B formularza SD-Z2, dane te zamieszcza właśnie tutaj. pl/images/fx/max, 590, 0/504690" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67894"/>

Część K - Podpis nabywcy

Część K jest ostatnią wypełnianą przez podatnika częścią formularza SD-Z2. Należy tutaj wpisać datę wypełnienia deklaracji, imię i nazwisko wnioskodawcy oraz podpis. pl/images/fx/max, 590, 0/504684" alt="formularz sd-z2" data-image-id="67892"/>

Wypełniony formularz SD-Z2 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. Można go dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub przekazać pocztą elektroniczną.

Zamierzając wysłać list musisz uruchomić przeglądarkę, otworzyć stronę WWW dostawcy usługi pocztowej i zalogować się do serwera poczty elektronicznej, podając swój adres e‑mailowy i hasło dostępu.

R56sVUvYoul511

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

Zwróć uwagę, że program pocztowy połączył się z serwerem twojej poczty elektronicznej i pobrał zgromadzoną tam pocztę.

R1dfMZNNM6i8S1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

Na samej górze okna programu pocztowego (np. Outlook. com), na niebieskim pasku, znajdziesz opcje menu umożliwiające:

 • napisanie nowego listu (Nowa),

 • udzielenie odpowiedzi na list znajdujący się w skrzynce odbiorczej (Odpowiedz),

 • usunięcie listu (Usuń),

 • dokonanie jego archiwizacji (Archiwizuj),

 • zadecydowanie o zakwalifikowaniu lub nie listu do wiadomości śmieci (Wiadomości śmieci),

 • przeniesienia listu do wybranego folderu (Przenieś do).

Chcąc napisać list, kliknij w przycisk Nowa. W oknie wiadomości określ adresata oraz napisz treść, korzystając z możliwości jej formatowania. Możesz decydować o rodzaju, rozmiarze, kolorze czcionki i wyróżnieniach, wstawiać emotikony, odnośniki, listy punktowe i numerowane oraz ustalić sposób wyrównania tekstu.

R1FNqo8hDMZ6p1

Wystarczy, gdy zaznaczysz odpowiednią opcję na górze okna tworzonej wiadomości. Przed wysłaniem listu masz możliwość, po kliknięciu w Opcje, określenia jego priorytetu (ważności):

 • wysoki,

 • normalny,

 • niski.

Po kliknięciu w Anuluj będziesz mógł zapisać tworzony list w wersji roboczej lub go usunąć.
Do wiadomości możesz dołączyć załącznikzałącznik, czyli plik dowolnego rodzaju znajdujący się na dysku twojego komputera lub na innych nośnikach danych. Jeżeli wiesz, gdzie znajduje się plik, który chcesz przesłać, to czynność wstawiania załącznika do poczty elektronicznej jest bardzo prosta.
Wystarczy wybrać przycisk Wstaw z ikoną spinacza biurowego,

R1CwDf0Pc0JG31

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

następnie „Pliki jako załączniki” i w ukazanym oknie dialogowym wybrać odpowiedni plik.

RbztYnYN88ECW1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

Po zaznaczeniu pliku kliknij w przycisk Otwórz, a zostanie on dołączony do listu. Innym sposobem dodania załącznika jest przeciągnięcie ikony pliku z komputera w okno wiadomości, a przeciągnięty plik pojawi się u góry okna.

REKQJs6fF4ClL1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

Proces tworzenia i wysyłania listu z załącznikiem możesz obejrzeć w poniższym filmie.

R1CDJbtJt8RXh1
Film: Tworzenie i wysyłanie listu z załącznikiem

Źródło: Sławomir Szaruga <szarugas@wckp. lodz. pl>, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 1

Uruchom stronę WWW dostawcy konta pocztowego i zaloguj się do serwera poczty elektronicznej podając swój adres e‑mailowy i hasło dostępu. Utwórz nowy list, klikając w napis „Nowa” i wpisując w odpowiednie miejsca adres e‑mail odbiorcy listu, jego temat i treść.
Tworząc wiadomość, wykorzystaj możliwości jej sformatowania. Dołącz wybrany przez ciebie plik. Po dołączeniu pliku kliknij „Wyślij”.

Ciekawostka

Posiadając konto pocztowe, możesz wysyłać kartki okolicznościowe np. z życzeniami z okazji Walentynek, imienin czy urodzin twoich znajomych. W Internecie, korzystając z wyszukiwarki, znajdziesz strony WWW z darmowymi kartkami. (np. kartki. interia. pl, czy kartki. onet. pl).

Ciekawostka

Pierwszą zapachową wiadomość w postaci cyfrowej pocztówki z dołączonym zapachem przesłano 10 czerwca 2014 roku z Nowego Jorku do Paryża. Autorem pomysłu i jego realizatorem był prof. Uniwersytetu Harvarda David Edwards. Nadajnikiem był iPhone z odpowiednią aplikacją a odbiornikiem urządzenie o nazwie oPhone.

W odbieranej przez ciebie korespondencji elektronicznej obecność załącznika jest uwidaczniana ikonką przedstawiającą spinacz:

R1KRQNr2lU1Gk1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

Zapisując z kolei załącznik z listu elektronicznego na dysk swojego komputera, musisz pamiętać, że będziesz mógł zapoznać się z jego treścią tylko w tym przypadku, gdy będziesz dysponował programem, w którym przesłany do ciebie plik został utworzony.
Załączniki w aplikacji Outlook. com przedstawiane są nad treścią listu. Wystarczy kliknąć w napis Pobierz, widoczny na ikonie załącznika, a zostanie on zapisany w folderze Pobrane.

R1Kgh1pujxtty1

Źródło: Sławomir Szaruga, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

 • Korzystając z udostępnionego konta poczty elektronicznej, zaloguj się do swojej skrzynki pocztowej, zapoznaj się z jej zawartością.

 • Wyślij e‑mail do koleżanki lub kolegi z propozycją realizacji wspólnego projektu polegającego na przykład na wykonaniu prezentacji o sportach ekstremalnych.

 • W treści listu umieść odnośnik do strony z informacjami o interesującej dyscyplinie sportowej. Skorzystaj z możliwości stosowania list i decydowania o rodzaju czcionki.

 • Do listu dołącz załącznik mający postać wykonanego przez ciebie pliku graficznego.

 • Wysyłanemu listowi nadaj wysoki priorytet.

Załącznik1

Załączniki Cago Mobi 2z

Bezpośredni link do pobrania Załączniki Cago Mobi 2z

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Załączniki Cago Mobi 2z